Na temelju članka 145. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 16. stavka 5. Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/08, 6/12, 4/13, 20/13, 21/14 i 7/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 3. lipnja 2015., donosi

 

PRAVILNIK

o načinu, izgledu i uvjetima postavljanja hranilišta za mačke

 

Članak 1.

 

Ovim se pravilnikom određuje način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta za mačke (dalje u tekstu: hranilišta) na javnim površinama kojima upravlja Grad Zagreb (dalje u tekstu: javne površine).

 

Članak 2.

 

Hranilišta na javnim površinama postavljaju udruge za zaštitu životinja nakon provedenog javnog poziva za podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta (dalje u tekstu: Javni poziv) koji raspisuje gradonačelnik Grada Zagreba.

Javni pozivi objavljivat će se na web-stranici Grada Zagreba, periodično, prema iskazanim potrebama udruga za zaštitu životinja.

Javni poziv osobito sadrži podatke o: predmetu javnog poziva, izgledu hranilišta, tome tko ima pravo podnošenja zahtjeva, uvjetima postavljanja, dokazima o ispunjavanju uvjeta, rokovima i načinu podnošenja zahtjeva, postupku odobrenja te načinu objave rezultata javnog poziva.

 

Članak 3.

 

Uvjeti koje mora ispunjavati udruga za zaštitu životinja kod podnošenja zahtjeva za postavljanje hranilišta su:

1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar neprofitnih organizacija,

2. udruga mora imati registrirano sjedište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva,

3. da odgovorna osoba udruge nije kažnjavana u kaznenom postupku, da protiv nje nije u tijeku istražni postupak ili podignuta optužnica koja je postala pravomoćna;

4. udruga mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za postavljanje i održavanje hranilišta,

5. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financijskoj potpori iz proračuna Grada Zagreba.

 

Članak 4.

 

Udruga za zaštitu životinja može podnijeti zahtjev za postavljanje hranilišta na više lokacija.

Zahtjev za postavljanje hranilišta podnosi se gradskom upravnom tijelu nadležnom za zaštitu životinja na Obrascu zahtjeva (Prilog 1.).

 

Članak 5.

 

Postavljanje hranilišta na javnim površinama odobrava zaključkom gradonačelnik na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu životinja uz prethodno mišljenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove i vijeća gradske četvrti na području kojeg se hranilište želi postaviti.

Postavljanje hranilišta na javnim površinama odobrava se do privođenja javne površine planiranoj namjeni, bez naknade.

Na temelju zaključka gradonačelnika, Grad Zagreb i udruga za zaštitu životinja sklopit će ugovor o postavljanju i održavanju hranilišta.

 

Članak 6.

 

Na jednoj lokaciji može se postaviti hranilište za mačke s najviše tri kućice za hranjenje.

Hranilišta izgledom moraju biti usklađena s prostorom na koji se postavljaju.

Kućice za hranjenje na hranilištima moraju biti jednake, izrađene od drveta, dimenzija 60x60x40 cm s krovištem od nepromočivog materijala i s mogućnošću otvaranja kako bi se hranilište moglo čistiti.

 

Članak 7.

 

Udruge za zaštitu životinja dužne su voditi brigu o higijeni i čistoći hranilišta, posjedovati lovilicu za mačke, a mačke o kojima se skrbe moraju kastrirati, sterilizirati, cijepiti, očistiti od nametnika te ih označiti u skladu s pravilima veterinarske struke.

 

Članak 8.

 

Kontrolu ispunjavanja obveza iz ugovora obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za zaštitu životinja.

Ako gradsko upravno tijelo nadležno za zaštitu životinja utvrdi da udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno da se ne skrbi o mačkama na propisan način, otkazat će se ugovor.

O otkazu ugovora gradsko upravno tijelo nadležno za zaštitu životinja obavijestit će komunalno redarstvo, koje će na temelju te obavijesti ukloniti hranilište na trošak udruge za zaštitu životinja.

 

Članak 9.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 322-01/15-01/5

URBROJ: 251-03-02-15-2

Zagreb, 3. lipnja 2015.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.

 

 

 

Naziv udruge

 

 

 

 

 

 

OIB

 

Matični broj

 

RNO broj

 

___________________________________________________________________________

Adresa sjedišta

 

 

OBRAZAC ZAHTJEVA

Hranilišta za mačke - korištenje javne površine Grada Zagreba

 

 

1. Broj hranilišta koje udruga želi otvoriti:

 

_________

 

 

2. Točne adrese na kojima se hranilišta žele otvoriti (općina, ulica, broj k.č.):

 

____________________________________________________________________

 

 

3. Ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail odgovorne osobe udruge:

 

____________________________________________________________________

 

Uz obrazac se prilaže:

1. izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske u izvorniku ili preslici;

2. uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge u izvorniku ili preslici, ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva;

3. životopis odgovorne osobe udruge;

4. popis članova udruge koji će održavati hranilište/skrbiti o mačkama (OIB, adresa, telefon, e-mail);

5. fotografije lokacija na kojima se želi postaviti hranilište.

 

U Zagrebu, _________________

 

POTPIS ODGOVORNE OSOBE UDRUGE

 

 

M.P.