Na temelju članka 41. točke 33. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16) i točke 7. Zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/17), Gradska skupština Grada Zagreba, na 8. sjednici, 1. veljače 2018., donijela je

 

PROGRAM

međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2018.

 

I. UVOD

 

Zaključkom o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba (u nastavku teksta: Smjernice), što ga je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 4. sjednici, 30. listopada 2017., utvrđena je potreba sustavnog promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa s odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave u Republici Hrvatskoj i drugim državama. Smjernicama su utvrđeni ciljevi na koje je potrebno obratiti posebnu pozornost u ostvarivanju te suradnje.

Sukladno Smjernicama utvrđuje se Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2018. u sklopu kojega se utvrđuju ciljevi suradnje, pregled aktivnosti, teme za razgovor, visina i način osiguravanja sredstava za ostvarivanje utvrđenih aktivnosti.

 

II. MEĐUGRADSKA SURADNJA

 

1. Ciljevi suradnje

 

U skladu s točkom 2.1. Smjernica razvijat će se suradnja sa županijama i gradovima u Republici Hrvatskoj, osobito sa županijama, gradovima i općinama u okruženju Grada Zagreba kako bi se poticali stalni i povremeni oblici suradnje radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, osobito na području gospodarstva, komunalne infrastrukture, prometa, obrazovanja, kulture i informatizacije.

U skladu s točkom 2.2. Smjernica nastavit će se suradnja s većim gradovima u Republici Hrvatskoj radi razmjene iskustava u vođenju poslova organizacije i upravljanja gradom.

U skladu s točkom 2.3. Smjernica održavat će se i razvijati suradnja s gradovima i općinama na područjima od posebnoga državnog interesa radi utvrđivanja mogućih oblika i sadržaja razvojne pomoći Grada Zagreba.

U skladu s točkom 2.4. Smjernica radit će se na poboljšanju daljnje suradnje s mrežama gradova i županija u Republici Hrvatskoj.

U skladu s točkom 2.5. Smjernica nastavit će se sudjelovati na edukacijama, konferencijama, radionicama i stručnim dijalozima organiziranim u gradovima u Republici Hrvatskoj.

U skladu s točkom 2.6. Smjernica nastavit će se s obilježavanjem obljetnica i drugih događaja u Republici Hrvatskoj.

 

2. Pregled aktivnosti

 

GRADSKA SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA

a) koncert "Kajkavske popevke Dalmaciji - Grad Zagreb Gradu Omišu"

- provedba: srpanj 2018.

b) Festival dalmatinskih klapa Omiš Zagrebu na dar pod nazivom "Pismo moja, hrli tamo"

- provedba: studeni 2018.

c) posjet izaslanstva Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Vinkovcima

- provedba: rujan 2018.

d) posjet izaslanstva Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Dubrovniku

- provedba: srpanj/kolovoz 2018.

Prema potrebi i inicijativi potencijalnih partnera, odnosno drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Gradska skupština Grada Zagreba može organizirati posjete i drugim županijama, gradovima i općinama.

 

URED GRADONAČELNIKA

Služba za analizu i unapređenje poslovnih procesa

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u Republici Hrvatskoj

a) sudjelovanje na dva seminara iz područja upravljanja projektima u organizaciji KTC International koji se održavaju u Zagrebu, u veljači i listopadu

b) sudjelovanje na PMI forumu u organizaciji PMI Udruge Hrvatska koji se održava u Zagrebu u studenome.

 

URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

Sektor za međugradsku i međunarodnu suradnju

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u Republici Hrvatskoj

a) organizacija sastanaka gradonačelnika i drugih dužnosnika Grada Zagreba međugradskog karaktera

b) koordinacija međugradske suradnje gradskih upravnih tijela Grada Zagreba s upravnim tijelima drugih gradova

c) ostala međugradska suradnja prema pozivima i inicijativama Grada Zagreba te drugih gradova u Republici Hrvatskoj.

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u Republici Hrvatskoj

Sudjelovanje na edukacijama, seminarima, konferencijama i stručnim dijalozima što se organiziraju u gradovima Republike Hrvatske vezanima uz djelokrug rada Sektora.

Suradnja s mrežama gradova i županija u Republici Hrvatskoj

Na području međugradske suradnje Sektor za međugradsku i međunarodnu suradnju nastavit će aktivno sudjelovati u radu Udruge gradova i Hrvatske zajednice županija te razvijati međuinstitucionalnu suradnju s drugim gradovima u Republici Hrvatskoj posebice, s onima s kojima ima potpisani oblik suradnje.

 

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u Republici Hrvatskoj

a) organizacija međunarodne start-up konferencije Zagreb Connect, a čiji je cilj dati priliku zagrebačkim start-upovima i onima iz šire regije da svoje poslovne ideje predstave potencijalnim investitorima, ulagačkim institucijama i poslovnim anđelima, i to kroz mentorstvo; uz pomoć poduzetnika koji početnicima pomažu da svoje poslovne ideje pretvore u uspješna poduzeća; stvaranje pozitivnoga poduzetničkog okruženja u Gradu Zagrebu, povezivanje hrvatskih visokotehnoloških tvrtki s domaćim i inozemnim investitorima i poslovnim anđelima

b) suradnja na edukaciji vezanoj za implementaciju projekta Greenwaya i Istočne magistrale Zagreb s gradovima Zaprešićem, Samoborom i Velikom Goricom

c) sudjelovanje s gradom Rijekom na CIVITAS radionicama i seminarima

d) organizacija konferencije CESTE s Gradom Rovinjem

e) Program 9. Zagrebačkoga energetskog tjedna koji se planira u svibnju 2018. predviđa niz stručnih aktivnosti u suradnji s nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske, uredima zagrebačke gradske uprave, fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, odgojnim i obrazovnim institucijama, udrugama i komorama obrtnika Grada Zagreba, Hrvatskom gospodarskom komorom, strukovnim udrugama i komorama inženjera, proizvođačima opreme, udrugama civilnog društva, Zagrebačkim holdingom d.o.o. i drugim zainteresiranim subjektima. Zbog kvalitetnih stručnih prezentacija o temama od zajedničkog interesa lokalnim samoupravama o uštedi energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, korištenju obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva i smanjenju emisije CO2 te velike zainteresiranosti uže i šire regije o pristupu u organizaciji događanja, očekuje se veći broj sudionika iz drugih gradova Republike Hrvatske i šire regije na Zagrebačkom energetskom tjednu.

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u Republici Hrvatskoj

a) suradnja na uspostavi rute "Ivana Brlić Mažuranić" s Ogulinom, Rijekom i Slavonskim Brodom

b) karavana biciklom u Vukovar, suradnja s Gradom Vukovarom

c) nastavak suradnje Gradskog ureda sa županijama i gradovima u Republici Hrvatskoj na području razvoja energetike, provedbe poticanja energetske učinkovitosti, primjene obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva radi ostvarenja energetskih ušteda i smanjenja emisija stakleničkih plinova te zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, zaštite od buke i zaštite voda.

Suradnja s mrežama gradova i županija u Republici Hrvatskoj

a) Sporazum o suradnji s Glavnom upravom za energetiku i promet Europske komisije (EC - DG TREN)

Potpisivanjem Sporazuma o suradnji 21. travnja 2009. European Commission's tadašnji Directorate General for Energy and Transport (EC - DG TREN) sadašnji DG ENERGY (Directorate General for Energy) prihvatio je Grad Zagreb kao strateškog partnera u provedbi Sporazuma gradonačelnika europskih gradova u obliku stručne potpore jedinicama regionalne i lokalne samouprave koje ne mogu samostalno realizirati projekte na području Republike Hrvatske i šire regije. Na temelju navedenoga Sporazuma kontinuirano se pruža tehnička i stručna potpora jedinicama lokalne samouprave u kojima postoji politička volja da prihvate obveze iz Sporazuma gradonačelnika europskih gradova, a nedostaju im stručna znanja i/ili sredstva da ispune uvjete predmetnoga Sporazuma.

S obzirom na to da je inicijativa Sporazuma gradonačelnika postala ključan instrument u primjeni energetske politike EU-a te da je svojom iznimno dobrom prihvaćenošću i aktivnom provedbom među gradovima ostvarila uspjeh i prešla okvire EU-a te poprimila globalnu zastupljenost, Grad Zagreb je nastavio s aktivnim djelovanjem te je u listopadu 2016. pristupio proširenom "Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju" (Covenant of Mayors for Climate and Energy) i još snažnije potvrdio svoju opredijeljenost prema održivom energetskom razvoju grada i očuvanju okoliša te nastavio aktivno podupirati i biti dijelom europskih inicijativa s ostalim glavnim gradovima EU-a.

Provodit će se informiranje i prezentiranje radi prenošenja poruka i širenja inicijative Europske komisije da se prihvaćanjem Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju europskih gradova ostvare ciljevi energetske politike Europske unije.

b) Hrvatski klub "Sporazum gradonačelnika"

U sklopu programa Zagrebačkog energetskog tjedna (4. - 9. travnja 2011.) u Starogradskoj vijećnici je na inicijativu Grada Zagreba svečano potpisana Povelja o utemeljenju Hrvatskog kluba Covenant of Mayors što ju je potpisalo 19 hrvatskih gradonačelnika potpisnika Sporazuma gradonačelnika: Grad Zagreb, Velika Gorica, Ozalj, Sveta Nedjelja, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Duga Resa, Sv. Ivan Zelina, Rijeka, Zaprešić, Pregrada, Koprivnica, Klanjec, Sisak, Samobor, Opatija, Krk i Kastav. Zbog stručne potpore i uspješne realizacije obveza iz Sporazuma gradonačelnika, Klubu se pridružilo i pet hrvatskih energetskih agencija: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Međimurska energetska agencija, Istarska regionalna energetska agencija, Regionalna energetska agencija Kvarner i Regionalna energetska agencija Sjever Hrvatske. Sporazumu gradonačelnika do sada su pristupila 64 hrvatska grada i općina te se očekuje daljnji porast potpisnika Sporazuma tijekom 2016. i jačanje Hrvatskog kluba Covenant of Mayors.

Potpisivanjem Povelje o utemeljenju Hrvatskog kluba Covenant of Mayors hrvatski gradovi i energetske agencije prihvatile su obvezu ostvarenja ciljeva koje je postavila Europska unija do 2020. - smanjenje emisije CO2 za najmanje 20% provedbom akcijskih planova energetski održivog razvitka gradova. Također su se obvezali i na razmjenu znanja i iskustava s gradovima i drugim teritorijalnim jedinicama u Republici Hrvatskoj i izvan nje te na promoviranje i suradnju na ostvarenju ciljeva iz Sporazuma gradonačelnika.

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj aktivno će izmjenjivati svoja iskustva i znanja preko mrežne stranice kluba, na seminarima i konferencijama što će se održavati u Hrvatskoj na temu energije i klime te na sastancima s predstavnicima drugih hrvatskih gradova.

Uzimajući u obzir da je slijedom europske inicijative o suradnji s ostalim europskim gradovima Grad Zagreb u listopadu 2016. pristupio proširenom "Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju" (Covenant of Mayors for Climate and Energy) za očekivati je da će i ostali hrvatski gradovi slijediti primjer te prihvatiti nastavak i nove energetske i klimatske ciljeve EU-a do 2030. (smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40% ispod razine iz 1990., najmanje 27% udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji energije i najmanje 27% uštede energije u usporedbi s potrošnjom energije bez primjene mjera).

 

STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Stručna služba gradonačelnika tijekom 2018. službenike će upućivati na edukacije, seminare, konferencije i slično u zemlju i inozemstvo ovisno o dinamici održavanja te potrebama usavršavanja službenika.

U dijelu što se odnosi na suradnju s gradovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu službenici će biti upućivani na službena putovanja, ovisno o pozivima na međugradsku i međunarodnu suradnju te o potrebi sudjelovanja na međunarodnim skupovima.

 

URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Suradnja s mrežama gradova i županija u Republici Hrvatskoj

Službenici Ureda sudjelovat će u radu platforme hrvatskih gradova i županija na smanjenju rizika od katastrofa.

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u Republici Hrvatskoj

Ured za upravljanje u hitnim situacijama organizirat će tematsku konferenciju o civilnoj zaštiti. Konferenciji će prisustvovati djelatnici zaštite i spašavanja i civilne zaštite iz svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u Republici Hrvatskoj

Tijekom 2018. službenici će se upućivati na službena putovanja ovisno o pozivima na međugradsku i međužupanijsku suradnju te o potrebi sudjelovanja na skupovima.

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u Republici Hrvatskoj

Tijekom 2018. službenici će se upućivati na edukacije, seminare, konferencije i sl., ovisno o dinamici održavanja i potrebama usavršavanja službenika.

Suradnja s mrežama gradova i županija u Republici Hrvatskoj

Planira se suradnja s mrežama gradova u Republici Hrvatskoj radi unaprjeđenja, promocije i razvoja ruralnog područja Grada Zagreba i zagrebačkog prstena te sudjelovanje u radu Hrvatske mreže zdravih gradova, nacionalne mreže i članice Europskog projekta mreže zdravih gradova (Jesenski godišnji poslovni sastanak 2018.; Sajam zdravlja u Vinkovcima i Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja).

 

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u Republici Hrvatskoj

a) posjet djelatnika Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom jednom od gradova s dobrom praksom u organizaciji i provođenju radova za opće dobro bez naknade kao što su: Požega, Križevci, Koprivnica, a sve u cilju učinkovite provedbe i daljnjeg razvijanja navedene mjere kroz primjere dobre prakse i međugradsku suradnju

b) planira se razmjena iskustava i stručni dijalog na području skrbi o starijim osobama, planiraju se posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela u povodu razmjene iskustava s drugim gradovima, ustanovama.

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u Republici Hrvatskoj

Sudjelovanje na stručnim konferencijama, kongresima, simpozijima i seminarima u zemlji vezano za stručne teme.

Suradnja s mrežama gradova u Republici Hrvatskoj

Planira se sudjelovanje na stručnim skupovima Hrvatske mreže zdravih gradova (Sajam zdravlja, Jesenski poslovni sastanak, Motovunska škola, Konferencija zdravih gradova i dr.).

 

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u Republici Hrvatskoj

Ured će na poziv ili na vlastitu inicijativu upućivati predstavnike Ureda u posjet gradovima, osobito velikima te gradovima/županijama sjeverozapadne/kontinentalne Hrvatske s kojima razvija suradnju na temama, dokumentima i/ili projektima od zajedničkog interesa.

U sklopu aktivnosti vezanih za Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, a u kojoj Ured u ime Grada Zagreba kao središta aglomeracije ima ulogu koordinatora te zajedničkih projekata, programa i aktivnosti iz mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja i drugih projekata, programa i aktivnosti, planirani su posjeti gradovima (i općinama) partnerima u obuhvatu Urbane aglomeracije Zagreb.

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u Republici Hrvatskoj

Ured će aktivno sudjelovati u programima edukacije, na seminarima, konferencijama, stručnim dijalozima i sličnim aktivnostima (aktivno sudjelovanje na seminarima, konferencijama i stručnim dijalozima u Republici Hrvatskoj, prema pozivu organizatora skupa ili uz prihvaćeni rad/izlaganje) koje će organizirati druge jedinice lokalne i/ili područne samouprave, tijela državne uprave, institucije i drugi subjekti te, također, u sklopu aktivnosti Ureda kao regionalnog koordinatora.

Isto tako, Ured će u prigodi organiziranja takvih događanja, a kada prelaze lokalne okvire, pozivati druge sudionike izvan Grada Zagreba, razvijajući tako suradnju na širokom spektru područja što su mu u nadležnosti (regionalno planiranje i poticanje regionalnog razvoja, strateški gradski projekti i europski projekti, područja infrastrukture prostornih podataka, statističkih i društveno-ekonomskih istraživanja i niz drugih).

Suradnja s mrežama gradova (i županija) u Republici Hrvatskoj

Ured će tijekom 2018. kontinuirano unapređivati suradnju s Udrugom gradova, sudjelovati u aktivnostima koje će Udruga organizirati te informirati o aktivnostima i dosezima rada Ureda kad su one od šireg značenja (npr. iskustva i rezultati djelovanja unutar EU projekata, projekti od regionalnoga i šireg značenja, traženje partnera za EU i druge projekte itd.). Nadalje, poticat će se rasprave o temama od zajedničkog interesa i eventualne zajedničke aktivnosti.

Ured će također aktivno sudjelovati u radu Hrvatske zajednice županija u sklopu čega je predstavnik Ureda član radne skupine za gospodarstvo i regionalni razvoj.

 

GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u Republici Hrvatskoj

- Grožnjan, Poreč i Motovun - Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja

- destinacije na kojima sudjeluju predstavnici ovoga Ureda u okviru stručnih edukacija (kongresi, savjetovanja, konferencije, seminari) za 2018. nisu definirane.

Suradnja s mrežama gradova u Republici Hrvatskoj

- "Sajam zdravlja u Vinkovcima" - suorganizator Hrvatska mreža zdravih gradova,

- Poslovni sastanak Hrvatske mreže zdravih gradova.

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u Republici Hrvatskoj

- Službeni posjeti pročelnika Ureda i zamjenica pročelnika po nalogu gradonačelnika u Republici Hrvatskoj: Vukovar, Opatija, Dubrovnik, Sinj, Split, Zadar, Osijek

 

GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u Republici Hrvatskoj

a) upućivanje predstavnika u posjet gradovima, odnosno županijama sjeverozapadne Hrvatske s kojima se žele razvijati zajednički strateško - razvojni projekti, na poziv ili na vlastitu inicijativu

b) posjeti predstavnika Ureda za branitelje gradovima u Republici Hrvatskoj tijekom kojih se planira razmjena iskustva, stručni dijalog vezan za braniteljsku populaciju te prezentacija publikacija "Nadstandard braniteljske skrbi Grada Zagreba", "Uzroci smrti hrvatskih branitelja" i studije "Samoubojstva hrvatskih branitelja u Zagrebu i Hrvatskoj"

c) sudjelovanje predstavnika Ureda za branitelje na Međunarodnome danu nestalih osoba u Republici Hrvatskoj (grad još nije određen)

d) sudjelovanje predstavnika Ureda za branitelje u gradovima i drugim mjestima u Republici Hrvatskoj na obilježavanju obljetnica vezanih uz Domovinski rat, na otkrivanju spomen-obilježja i drugim događanjima kojima se štiti dignitet hrvatskih branitelja i trajno vrednuje njihov doprinos i njihova žrtva u stvaranju neovisne i samostalne Republike Hrvatske.

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u Republici Hrvatskoj

a) sudjelovanje na edukacijama, kongresima, konferencijama i seminarima vezanima uz unapređivanje kvalitete života hrvatskih ratnih vojnih invalida, hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

b) sudjelovanje na XIV. znanstveno-stručnom simpoziju "Ratna bolnica Vukovar 1991. godine - dr. Juraj Njavro" u Vukovaru.

Suradnja s mrežama gradova i županija u Republici Hrvatskoj

Sudjelovanje u radu Hrvatske mreže "Zdravi gradovi" prema godišnjem planu mreže.

 

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u Republici Hrvatskoj

a) Planiraju se sudjelovanja na konferencijama Tradicionalni proljetni susret pravnika, savjetovanje pravnika Republike Hrvatske, aktualnosti zakonodavstva i pravne prakse te na seminarima i edukacijama vezanim za javnu nabavu, postupke ovrhe, uredsko poslovanje i aktualnosti u sudskoj praksi.

b) Na području financija službenici Ureda sudjelovat će na konferenciji Tradicionalno savjetovanje ekonomista, i treningu i certificiranju za voditelja projekata te na seminarima i edukacijama vezanim za porezni sustav i financijska izvješća.

c) Na području prostornog planiranja i graditeljstva službenici Ureda će sudjelovati na konferencijama Dani hrvatske komore inženjera i Dani ovlaštenih inženjera graditeljstva te na savjetovanju o prostornom planiranju i savjetovanju Hrvatskoga geotehničkog društva.

d) Na području komunalnog gospodarstva službenici Ureda će sudjelovati na tradicionalnoj konferenciji Ceste 2018. te na stručnom treningu Obrazovnog centra za prevenciju nesreća za detaljno poznavanje norme HRN EN 1176:2008 na projektiranju, proizvodnji, ugradnji i održavanju igrališta.

Suradnja s mrežama gradova u Republici Hrvatskoj

Planira se suradnja s hrvatskim gradovima koji sudjeluju u inicijativama Smart City.

 

GRADSKI KONTROLNI URED

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u Republici Hrvatskoj

a) Međunarodna konferencija Hrvatskog instituta internih revizora

b) Savjetovanje Interna revizija i kontrola u organizaciji RIF-a

 

GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u inozemstvu

a) Planira se sudjelovanje u godišnjem savjetovanju što ga organizira Hrvatsko arhivističko društvo uz potporu Ministarstva kulture za djelatnike pismohrane i arhiva. Uobičajena je praksa da na ovom savjetovanju sudjeluju predstavnici svih županijskih državnih arhiva, nadležnih tijela državne uprave pa tako i ovog Gradskog ureda u čijoj je nadležnosti obavljanje poslova pismohrane. Na tom savjetovanju razmjenjuju se iskustva u primjeni propisa iz arhivistike.

b) Program usavršavanja provodi se kroz dvodnevni program što ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva i obrta, a na temelju Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 6/12). Također, program je važan djelatnicima koji obnavljaju certifikat pohađajući program usavršavanja u trajanju od najmanje 32 nastavna sata. Usavršavanje je podijeljeno u dva radna dana, na dvije cjeline i održava se u Opatiji. Predavanja su puna primjera iz prakse što pridonosi ujednačavanju prakse u području javne nabave i olakšava provođenje planiranja i samih postupka.

c) Aktualnosti iz područja proračuna i proračunskih korisnika prati se na dvodnevnim seminarima u Zagrebu radi ujednačavanja prakse u planiranju, izradi financijskih planova, praćenju zakonske regulative, pripremi za godišnju procjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola, izjavi o fiskalnoj odgovornosti i ostalih aktualnosti.

d) Planira se sudjelovanje na međunarodnim skupovima što se odnose na besplatnu pravnu pomoć, a na koje su uključeni predstavnici ovog ureda (najmanje jedna osoba). Napominje se da predstavnici ovog ureda aktivno sudjeluju na svim skupovima iz tog područja što ih organizira Ministarstvo pravosuđa u Gradu Zagrebu, često i s međunarodnim značajem.

e) Planira se sudjelovanje predstavnika ovoga gradskog ureda na edukaciji službenika diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske jer su i do sada u pripremi i provedbi izbora u inozemstvu sudjelovale dvije predstavnice ovog ureda.

 

URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u Republici Hrvatskoj

a) suradnja s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih relevantnih dionika u Republici Hrvatskoj radi stručne podrške gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba u pripremi i provedbi zajedničkih projekata sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije

b) suradnja s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i drugih relevantnih dionika s područja Urbane aglomeracije Zagreb na identifikaciji intervencija/projekata radi utvrđivanja broja prihvatljivih projekata za provedbu kroz Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), a time i raspodjele alokacije po specifičnim ciljevima ITU mehanizma

c) suradnja s predstavnicima ostalih ITU gradova u Republici Hrvatskoj radi razmjene iskustava i najbolje prakse u uspostavi i provedbi ITU mehanizma.

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u Republici Hrvatskoj

a) sudjelovanje na edukacijama, seminarima i stručnim konferencijama iz područja programiranja i provedbe Europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa Unije i drugih inovativnih mehanizama financiranja u organizaciji domaćih i međunarodnih institucija i ustanova

b) sudjelovanje u aktivnostima Nacionalnoga koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj - Pododbor za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za europske strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj

c) sudjelovanje u aktivnostima Odbora za praćenje Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." - stalno nadzorno tijelo za praćenje provedbe Operativnog programa i napretka u ostvarenju njegovih ciljeva i financijskih sredstava EU fondova

d) suradnja s upravljačkim i posredničkim tijelima pojedinog Operativnog programa u Republici Hrvatskoj u pripremi i provedbi projekata Grada za sufinanciranje u sklopufinancijskih instrumenata Europske unije i financijskoj perspektivi 2014. - 2020. te na uspostavi novog ITU mehanizma.

Suradnja s mrežama gradova u Republici Hrvatskoj

a) sudjelovanje u radu radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju te u ostalim aktivnostima Hrvatske zajednice županija iz područja rada Ureda

b) sudjelovanje u radu radne skupine za programe i fondove EU-a te u ostalim aktivnostima Udruge gradova iz područja rada Ureda.

 

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u Republici Hrvatskoj

U sklopu međugradske suradnje planiraju se službena putovanja u Istru te u srednju i južnu Dalmaciju (gradovi Zadar i Šibenik) u sklopu razmjene iskustava na provedbi integriranih infrastrukturnih projekata obnove kulturne i prirodne baštine povezanih s multifunkcionalnim razvojem, novim inovativnim tehnologijama i turizmom, financiranih sredstvima iz EU fondova.

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u Republici Hrvatskoj

U sklopu razmjene stručnih iskustava, vezanih za problematiku zaštite, očuvanja, obnove i održivog gospodarenja kulturnom baštinom (dobrima), plan je posjetiti neke od stručnih službi konzervatorskih odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske u Rijeci, Zadru, Šibeniku, Puli, Vukovaru i drugih institucija vezanih za rad na kulturnim dobrima.

Planira se odlazak na nekoliko stručnih seminara, konferencija, skupova na temu zaštite i očuvanja kulturne baštine, zaštite prirode i pravne tematike od kojih izdvajamo:

- Dijalozi s baštinom 2018. godine u Rijeci

- Europska godina kulturne baštine 2018. koja se održava na razini cijele Republike Hrvatske i svih zemalja EU-a (trenutačno nepoznate destinacije i datumi)

- Stručni susreti javnih ustanova i upravnih tijela za zaštitu prirode tijekom 2018. (trenutačno nepoznate destinacije i datumi)

- Stručni susreti pravnika i upravnih pravnika na teme važne za sektorske politike zaštite i očuvanja kulturnih dobara, zaštite prirode i dr.

 

GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u Republici Hrvatskoj

Za 2018. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada planira edukacije, seminare, konferencije i stručne dijaloge u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti se odnose na stručna savjetovanja iz područja prava što se tradicionalno održavaju u Poreču (ožujak/travanj) i Opatiji (svibanj, listopad). Sredstva su planirana u okviru razdjela Ureda.

 

GRADSKI URED ZA KULTURU

Od programa međužupanijske i međugradske suradnje koje će Gradski ured nastaviti podržavati su 25. Festival glumca koji se održava u Slavoniji, 10. Vukovar film festival i Rakljansko kulturno ljeto 2018.

Također, Gradski ured će podržati projekt Obnovljena baština - Visovac: Blago riznice franjevačkog samostana, a izložba će biti održana u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.

 

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE

Odjel za predškolski odgoj

Dječji vrtići Grada Zagreba tijekom 2018. nastavit će provedbu programa međugradske suradnje s gradovima u okruženju kroz različite projekte.

Odjel za predškolski odgoj međugradsku će suradnju ostvarivati u suradnji s dječjim vrtićima Grada Zagreba i po potrebi će se uključivati u projekte.

Kao i proteklih godina tijekom održavanja manifestacije "Dani dječjih vrtića Grada Zagreba" planira se suradnja s gostima iz Splita, Koprivnice, Čakovca, Vukovara i drugih gradova u okviru sredstava predviđenih za organizaciju manifestacije.

Odjel za školstvo

Prijedlogom Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. i Prijedlogom programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. planirana je financijska potpora realizaciji programa međugradske i međunarodne suradnje odgojno-obrazovnih te drugih ustanova koje se bave odgojno-obrazovnom djelatnošću u zemlji i inozemstvu.

S obzirom na to da je riječ uglavnom o programima osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba što ih sufinancira Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, sve programe nije bilo moguće predvidjeti i planirati, stoga ćemo navesti tek neke od predviđenih.

Riječ je, u pravilu, o projektima učeničke razmjene i prekogranične suradnje zagrebačkih škola sa školama iz zemlje i inozemstva, o projektima sudjelovanja učenika i njihovih mentora na različitim smotrama, kongresima, konferencijama, sajmovima, susretima, ljetnim školama, festivalima, turnirima, znanstvenim i stručnim skupovima, skupštinama i dr.

Suradnja s gradovima u Republici Hrvatskoj

Programi međugradske suradnje osnovnih škola Grada Zagreba usmjereni su na povezivanje gradskih škola sa školama u neposrednom okruženju Zagreba, a također i onima po cijeloj Hrvatskoj. Temeljni cilj svih ovih projekata jest bolje upoznavanje neposrednoga vlastitog zavičaja i domovine te povezivanje s vršnjacima različitih sredina i stvaranje osjećaja zajedništva. Taj se cilj jasno isticao, a postizao se putem različito postavljenih projekata.

Međugradska suradnja srednjih škola drugačije je zasnovana. Unatoč tomu projekti koji se odnose na bolje upoznavanje vršnjaka iz različitih sredina više ne prevladavaju, već oni o unaprjeđivanju kurikuluma za pojedine vrste srednjih škola, uvođenje ponekih suvremenijih postupaka u strukovne škole ili razmjenu iskustava te o razmjeni učenika i profesora, osobito u glazbenim školama.

 

III. MEĐUNARODNA SURADNJA

 

1. Ciljevi suradnje

 

Nastavno na Smjernice, provodit će se aktivnosti radi postizanja utvrđenih ciljeva međunarodne suradnje Grada Zagreba s:

- glavnim gradovima država članica Europske unije, s posebnim naglaskom na glavne gradove država članica koje predsjedaju Europskom unijom

- glavnim gradovima država u regiji jugoistočne Europe i zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji

- suradnja s gradovima i metropolama drugih država sa sjedištima međunarodnih institucija

- gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao Sporazum o prijateljstvu i suradnji te s ostalim gradovima

- gradovima s iskustvom u korištenju sredstava strukturnih fondova osmišljenih kao podrška kohezijskoj politici Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond)

- gradovima iz drugih država u kojima u većem broju žive Hrvati, a radi unaprjeđivanja prijateljskih odnosa i razmjene iskustava u poslovima organizacije i upravljanja gradom

- razvijanje suradnje i koordinacija međunarodnih aktivnosti s državnim institucijama Republike Hrvatske radi bolje promocije Zagreba i Republike Hrvatske.

U ostvarivanju suradnje s glavnim gradovima država članica Europske unije posebna će se pozornost posvetiti ciljevima iz točke 3.1. Smjernica: razmjeni iskustava u organizaciji i upravljanju gradom, razvoju gradskih tehnologija, prometa, zaštite okoliša, izgradnji informatičke infrastrukture, kulturne i znanstvene suradnje, organizaciji i upravljanju trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, poticanju gospodarskih djelatnosti i poduzetništva te korištenju razvojne i istraživačke pomoći iz fondova Europske unije.

U ostvarivanju suradnje s glavnim gradovima država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji posebna će se pozornost posvetiti ciljevima iz točke 3.2. Smjernica, a to je razmjena iskustava u organizaciji i upravljanju gradom te korištenju svih oblika pomoći Europske unije u razvoju civilnog društva.

U realizaciji suradnje s gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao Sporazum o prijateljstvu i suradnji posebna će se pozornost obratiti na cilj iz točke 3.4. Smjernica, a to je unaprjeđenje prijateljskih odnosa.

U ostvarivanju suradnje s državnim institucijama Republike Hrvatske posebna će se pozornost obratiti na cilj iz točke 3.6. Smjernica, a to je što bolja promocija Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

 

GRADSKA SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA

Posjeti izaslanstva Gradske skupštine Grada Zagreba gradovima u inozemstvu - Međunarodna bilateralna suradnja između gradova

a) posjet izaslanstva Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Bratislavi

- provedba: tijekom 2018.

b) posjet izaslanstva Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Pečuhu

- provedba: tijekom 2018.

Posjeti izaslanstava Gradskoj skupštini Grada Zagreba

U suradnji s gradonačelnikom Grada Zagreba i tijelom državne uprave nadležnim za vanjske i europske poslove, a prema potrebama, Gradska skupština Grada Zagreba primat će u službene posjete izaslanstva i predstavnike drugih gradova iz inozemstva i Republike Hrvatske.

Gradska skupština Grada Zagreba u suradnji s gradonačelnikom Grada Zagreba i hrvatskim diplomatskim predstavništvima u svijetu upućivat će pozive predstavnicima lokalne vlasti u gradovima drugih država radi uspostavljanja i održavanja te unapređenja prijateljskih odnosa.

Sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i asocijacija

a) Sudjelovanje izaslanstva Gradske skupštine Grada Zagreba na konferenciji Otvoreni dani 2018. - Europski tjedan regija i gradova u Bruxellesu

- provedba: listopad 2018.

b) Prema potrebi i inicijativi potencijalnih partnera Grada Zagreba iz inozemstva, Gradska skupština Grada Zagreba može organizirati posjete drugim gradovima.

 

URED GRADONAČELNIKA

Služba za analizu i unaprjeđenje poslovnih procesa

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u inozemstvu

a) sudjelovanje na International user groups conferences 2018. u organizaciji Software AG, u Berlinu u travnju

b) sudjelovanje na European Week of Regions and Cities 2018, u organizaciji Europske komisije, u Bruxellesu u listopadu.

Međunarodni projekti

Sudjelovanje na transnacionalnim sastancima radi provedbe aktivnosti projekta SmartImpact - Local Impact from Smart City Planning - sufinanciranoga iz Programa Europske unije URBACT III 2014. - 2020.

- transnacionalni sastanak u Eindhovenu, u siječnju

- završna konferencija projekta u Manchesteru, u svibnju.

 

Međunarodni projekti u pripremi

U postupku odobrenja prijave je projekt Horizon 2020: DS-07-2017 (IA), Cybersecurity PPP: Addressing Advanced Cyber Security Threats and Threat Actors; OSC2AR: Operationalising Simulations in Cities for Cybersecurity Awareness and Resilience, planiran za sufinanciranje iz Programa Europske unije, a na projektu će sudjelovati: Leiden, Rotterdam, Hague (Nizozemska), Beč (Austrija), Glasgow, Stirling (UK), Bukurešt, Iasi (Rumunjska), Venecija, Prato (Italija), Krakow (Poljska) i Valencija (Španjolska) te hrvatski grad Rijeka.

 

URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

Sektor za međugradsku i međunarodnu suradnju

U 2018. nastavit će se suradnja s diplomatskim predstavništvima stranih država akreditiranim u Republici Hrvatskoj te s diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu. Također, nastavit će se provedba razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu.

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u inozemstvu

a) međuinstitucionalna suradnja s gradovima s kojima je potpisan sporazum o prijateljstvu i suradnji, sa svjetskim metropolama, s glavnim gradovima i ostalim gradovima država članica Europske unije te s gradovima u okruženju

b) obilježavanje obljetnica prijateljstava s gradovima prijateljima Grada Zagreba, a sukladno tomu pripremat će se gospodarstveni i kulturno-umjetnički programi koji će se recipročno onima u inozemstvu odvijati u Zagrebu kako bi se Zagrepčanima predstavio dotični grad i država. Sektor za međugradsku i međunarodnu suradnju, kao nositelj navedenih projekata, koordinirat će s drugim gradskim upravnim tijelima aktivnosti u vezi sa spomenutim obljetnicama

c) organizacija gospodarskih i kulturno-umjetničkih projekata s drugim gradovima u Europskoj uniji i okruženju, koji će se koordinirati s diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u određenoj državi

d) nakon sastanaka gradonačelnika glavnih gradova u Bruxellesu, Rimu, Beču, Amsterdamu i Rigi, nastavljaju se pripreme za sastanak u Ljubljani

e) organizacija sastanaka gradonačelnika i drugih dužnosnika Grada Zagreba s delegacijama u inozemstvu i iz inozemstva

f) ostala međunarodna suradnja prema pozivima i inicijativama Grada Zagreba i drugih gradova u inozemstvu.

Suradnja i sudjelovanje u radu međunarodnih institucija, organizacija i asocijacija

Suradnja s međunarodnim institucijama, organizacijama i asocijacijama.

Suradnja s mrežama gradova i međunarodnim udruženjima

Koordinacija međunarodne suradnje gradskih upravnih tijela s upravnim tijelima drugih gradova i međunarodnih udruženja.

Suradnja s udrugama koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje.

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u inozemstvu

Sudjelovanje na edukacijama, seminarima, konferencijama, stručnim dijalozima u inozemstvu. Sudjelovanje na međunarodnim skupovima u djelokrugu rada Sektora radi prenošenja iskustava, znanja te jačanja prisutnosti radi promicanja međunarodne suradnje i dobrih odnosa.

a) Grad Zagreb potpisnik je Pakta o politici prehrane u urbanim sredinama, Pakta koji je sigurno jedan o važnijih ostavština Svjetske izložbe EXPO 2015 kojoj je Milano bio domaćin, a na kojoj se predstavio i Grad Zagreb. Sljedeći godišnji sastanak MUFPP (Milan Urban Food Policy Pact) održat će se u Tel Avivu (Izrael)

b) sudjelovanje na međunarodnom kongresu "Sankt Peterburg i slavenski svijet" u Sankt Peterburgu"

c) sudjelovanje na Open Days 2018 u Bruxellesu.

Sektor za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u inozemstvu

FemCities, platforma za razmjenu iskustava i dobre prakse u području lokalne i regionalne ženske politike. Mreža okuplja predstavnice/predstavnike europskih gradskih uprava iz ureda i službi koje se bave pitanjima jednakosti i rodne ravnopravnosti. Svake se godine u jednome od gradova članova Mreže organizira konferencija i sastanak. Predstavnice Sektora sudjelovat će na konferenciji u 2018.

Assembly of European Regions (AER) - Equal Opportunities, Skupština europskih regija najveća je neovisna mreža regionalnih vlasti u Europi, a jednake mogućnosti, tj. ravnopravnost spolova jedan su od njezinih prioriteta. Predviđa se sudjelovanje predstavnica ovog sektora na konferenciji u 2018.

CLIP Europska mreža gradova za lokalne integracijske politike za migrante. Mreža okuplja 30 europskih gradova koji sudjeluju u prikupljanju i analizi inovativnih integracijskih politika i u njihovoj uspješnoj primjeni na lokalnoj razini. Predviđa se sudjelovanje predstavnica sektora na konferenciji u 2018.

Mreža TANDEM PLUS, skupina javnih i privatnih europskih organizacija koje na temelju pozitivnih i uspješnih praksi svojih članova poboljšavaju i razvijaju proces integracije ranjivih skupina građana. Predviđa se sudjelovanje predstavnika Sektora na konferenciji u 2018.

 

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u inozemstvu

a) Stručni posjeti, razvijanje suradnje i razmjena iskustava s gradovima EU-a (Beč, Kopenhagen, Stockholm, Freiburg, Frankfurt, Varšava, Amsterdam, Lion, München, Helsinki, Zürich, London, Sofija, Barcelona...) u području sustavnog gospodarenja energijom, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva, gospodarenja otpadom, zaštite od buke, zaštite okoliša te zajedničkih aplikacija projekata na fondove EU-a.

- provedba: 2018.

b) Stručni posjeti, razvijanje suradnje i razmjena iskustava s gradovima jugoistočne Europe (Novi Sad, Sarajevo, Podgorica, Skopje, Tirana, Ankara, Beograd, Niš, Priština...) u području sustavnog gospodarenja energijom, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva, gospodarenja otpadom, zaštite od buke te zaštite okoliša.

- provedba: 2018.

Sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i asocijacija

Ured će provoditi aktivnu stručnu suradnju s gradovima, regijama, udrugama, obrazovnim i znanstvenim institucijama u široj regiji i Europskoj uniji radi međusobne suradnje i razmjene iskustava, razvijanja zajedničkih projekata te prijave na natječaje fondova EU-a, a na području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološki prihvatljivih energenata, očuvanja klime, zaštite okoliša, održivog razvoja gradova i regija, gospodarenja otpadom, zaštite od buke, zaštite voda i razvoja održivih urbanih sredina.

Nastavit će se aktivna suradnja s predstavnicima Europske komisije: Glavnom upravom za energetiku (DG ENER), Glavnom upravom za okoliš (DG ENV), Glavnom upravom za klimatsku politiku (DG CLIMA) i Glavnom upravom za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO). Planira se priprema stručnih materijala i prezentacija za potrebe aktivnog sudjelovanja u radu udruženja Energy Cities, Eurocities, ACR+, ICLEI (Local Government for Sustainability), LG Action, Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO - ECSDE) i drugih međunarodnih asocijacija te aktivno sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i seminarima.

Promicat će se međunarodna suradnja, osobito na području proaktivne energetske politike, zaštite okoliša i očuvanja klime.

- provedba: 2018.

Suradnja s mrežama gradova i međunarodnim udruženjima

a) EUROCITIES

EUROCITIES je mreža glavnih europskih gradova koja okuplja više od 140 velikih gradova u više od 30 europskih zemalja, a Grad Zagreb je pridruženi član EUROCITIES-a od lipnja 2002. EUROCITIES-a aktivno surađuje s institucijama EU-a radi rješavanja uobičajenih problema koji utječu na svakodnevni život Europljana. Cilj je utjecati na zakonodavstvo kako bi što više bilo u funkciji gradskih vlasti koje trebaju odgovoriti na strateške izazove EU-a na lokalnoj razini. Velik dio rada usmjeren je na jačanje uloge lokalnih vlasti, a jedan od prioriteta politike EUROCITIES-a je borba protiv klimatskih promjena. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj aktivno će nastaviti suradnju s gradovima članicama EUROCITIES, osobito na području energetike, okoliša i klime.

U sklopu projekata u području zaštite od buke, energetske učinkovitosti i zaštite klime, Ured će aktivno će sudjelovati na godišnjoj konferenciji EUROCITIES.

Tijekom 2018. planirana su sljedeća događanja:

- Godišnja konferencija EUROCITIES - studeni 2018.

- Deklaracija o klimatskim promjenama (Declaration on Climate Change)

Gradski ured će provoditi aktivnosti na realizaciji ciljeva EUROCITIES-ove Deklaracije o klimatskim promjenama koje je prihvatila Gradska skupština Grada Zagreba 16. ožujka 2009. Cilj je ove deklaracije potvrditi važnost lokalnih vlasti u donošenju političkih odluka i poduzimanju inicijativa iz područja njihovih djelokruga radi smanjenja stakleničkih plinova i ublažavanja klimatskih promjena. Grad Zagreb je preuzeo obveze iz Deklaracije koje se odnose na provođenje strategije, donošenje političkih odluka i uspostavljanje dugoročnih politika za ublažavanje klimatskih promjena, uključivanje svih dionika na području Grada Zagreba u inicijativi očuvanja klime, postizanje viših standarda u sudjelovanju u europskim programima i umrežavanju s drugim gradovima u borbi protiv klimatskih promjena.

- provedba: 2018.

- Zelena digitalna povelja (Green Digital Charter)

Gradska skupština je 26. listopada 2010. prihvatila Zelenu digitalnu povelju EUROCITIES-a (Green Digital Charter) pokretanjem koje EUROCITIES pokazuje da europski gradovi preko inovacija mogu pronaći nova i kreativna rješenja za suočavanje s klimatskim promjenama. Povelja je razvijena u sklopu Radne skupine informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) i energetske efikasnosti, na čelu s gradom Manchesterom.

Ona obvezuje gradove da surađuju na ostvarivanju klimatskih ciljeva Europske unije koristeći se digitalnom tehnologijom koja povećava energetsku učinkovitost, olakšava smanjenje emisije štetnih plinova i sprječava klimatske promjene. Prihvaćanjem ove Povelje, Grad Zagreb iskazuje svoju opredijeljenost za stvaranje i promicanje mreže "zeleno" povezanih gradova koji upotrebljavaju energetski učinkovitije informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT); razvijaju zajednički standard za prikupljanje, uspoređivanje i analiziranje emisija i energetskih podataka preko gradskih administratora i grada u cjelini; primjenjuju inovacije u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama sustava javnoga i gradskog transporta te sustavima javne rasvjete i slično. Tako međusobno povezani gradovi stvorit će platformu za ekonomsku, socijalnu i ekološku dobrobit svih svojih građana.

Gradski ured će provoditi aktivnosti u suradnji s EUROCITIES-om i drugim europskim gradovima radi ostvarenja zadanih ciljeva projekta "Green Digital Charter" sudjelujući na stručnim edukacijama i primjeni ICT tehnologija.

- provedba: 2018.

b) ENERGY CITIES

Na temelju Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba od 25. studenoga 2008., Grad Zagreb je punopravni član udruge gradova "Energy Cities" organizacije koja povezuje velik broj jedinica lokalnih i regionalnih vlasti koje skrbe o racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, ekološki prihvatljivih energenata i zaštiti okoliša.

Udrugu osnovanu 1990. čini više od 1000 gradova iz 30 zemalja sa sjedištem u Bruxellesu i Besanconu. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj aktivno će nastaviti suradnju s udrugom Energy Cities radi razmjene znanja i iskustava s drugim gradovima članicama Energy Citiesa te će aktivno sudjelovati na godišnjoj konferenciji Energy Citiesa.

Tijekom 2018. planira se:

- godišnja konferencija Energy Cities, 18. - 20. travnja 2018., Rennes, Francuska.

c) Udruga gradova i regija za recikliranje i održivo upravljanje resursima ACR+

ACR+ (Association of Cities and Regions for Recycling and for Sustainable Resource Management) međunarodna je udruga čiji su članovi uključeni u održivi razvoj vezan uz prevenciju i sanaciju otpada razvijanjem partnerstva lokalnih uprava, privatnog sektora i javnosti. Putem studija, znanstvenih članaka, konferencija i seminara članovi izmjenjuju svoja iskustva i znanja suočavajući se s problemima i traženjem rješenja sa stručnjacima u Europi i izvan nje te će Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj nastaviti suradnju s članovima ACR+ na području zaštite okoliša, osobito glede gospodarenja otpadom.

- provedba: 2018.

d) ICLEI - Local Governments for Sustainability

ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) međunarodna je udruga lokalnih uprava te državnih i regionalnih organizacija koje su se opredijelile za održivi razvoj, s više od 1200 članova. ICLEI omogućava tehnički konzalting, razmjenu znanja i iskustava i pomoć lokalnim upravama u održivom razvoju. Osnovna im je pretpostavka da inicijative na lokalnoj razini pružaju učinkovitija i financijski povoljnija rješenja u dosezanju lokalnih, nacionalnih i globalnih ciljeva za održivi razvoj.

Gradski ured će nastaviti surađivati na razvoju EU projekata s asocijacijom ICLEI-a, osobito na području energetike, klime i zaštite okoliša radi održivog razvoja grada. Osim toga, aktivno će sudjelovati na konferencijama i seminarima što ih organizira ICLEI-a u cilju razmjene iskustava i znanja s ekološki osviještenim gradovima i eminentnim znanstvenim institucijama.

- provedba: 2018.

e) Klub Covenant of Mayors glavnih gradova jugoistočne Europe

U sklopu programa Zagrebačkog energetskog tjedna (4. - 9. travnja 2011.) u Starogradskoj vijećnici je na inicijativu Grada Zagreba svečano utemeljen Klub Covenant of Mayors glavnih gradova jugoistočne Europe.

Povelju Kluba Covenant of Mayors glavnih gradova jugoistočne Europe potpisali su gradonačelnici Grada Zagreba, Sarajeva, Skopja, Podgorice i predstavnik ORF-EE (Open Regional Fund - Energy Efficiency).

Potpisivanjem Povelje osigurala se osnova za suradnju gradova u ostvarenju ciljeva koje je postavila EU do 2020.: razmjena znanja i iskustava glavnih gradova i drugih teritorijalnih jedinica na području jugoistočne Europe i šire; obveza promoviranja poruka Sporazuma gradonačelnika koja potiče druge gradove, nove strukture potpore i energetske agencije da se pridruže Sporazumu te aktivna suradnja s članovima Kluba na međunarodnim seminarima i konferencijama na temu energije i klime.

- provedba: 2018.

f) Mreža energetski učinkovitih glavnih gradova jugoistočne Europe

Mrežu energetski učinkovitih gradova jugoistočne Europe utemeljili su glavni gradovi: Zagreb, Sarajevo, Skopje, Podgorica i Tirana te Freiburg i GIZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju 5. travnja 2012. u Sarajevu. Cilj osnivanja Mreže je međusobna razmjena znanja i iskustava na primjeni mjera energetske učinkovitosti i smanjenja emisije CO2, pomoć u pristupanju Sporazumu gradonačelnika, pomoć i potpore u provedbi mjera u okviru akcijskih planova energetski održivog razvitka gradova, promicanje i širenje svijesti o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i borbi protiv klimatskih promjena te zajednički nastupi na regionalnim i međunarodnim zbivanjima povezanima s energetskom učinkovitošću i klimatskim promjenama.

- provedba: 2018.

Suradnja s međunarodnim institucijama

a) EC DG ENERGY

Nastavno se provodi suradnja s predstavnicima European Commission's Directorate General of Energy (DG ENER) radi provođenja energetske i klimatske politike Europske unije.

Potpisivanjem Sporazuma o suradnji s tadašnjom Glavnom upravom za energetiku i promet (EC - DG TREN) Europske komisije 21. travnja 2009., Grad Zagreb je strateški partner u provedbi Sporazuma gradonačelnika europskih gradova (Covenant of Mayors) dajući stručnu potporu jedinicama regionalne i lokalne samouprave koje to nisu u stanju samostalno realizirati na području Republike Hrvatske i šire regije. Pružat će se tehnička i stručna potpora jedinicama lokalne samouprave u kojima postoji politička volja da prihvate obveze iz Sporazuma gradonačelnika europskih gradova, a nedostaju im stručna znanja i/ili sredstva da ispune uvjete predmetnog Sporazuma.

Provodit će se informiranje i prezentiranje u svrhu prenošenja poruka i širenja inicijative Sporazum gradonačelnika europskih gradova radi ostvarivanja energetske politike Europske unije te aktivno surađivati s Uredom Covenant of Mayors i EC JRC (Joint Research Centre).

- provedba: 2018.

b) COMO - Covenant of Mayors Office (Ured Sporazuma gradonačelnika)

Zaključkom Gradske skupštine o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika europskih gradova o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO2 od 30. listopada 2008. te potpisivanjem Povelje gradonačelnika europskih gradova (Covenant of Mayors) u Bruxellesu, Grad Zagreb se obvezao provoditi mjere energetske učinkovitosti, primjenjivati obnovljive izvore energije i ostale raspoložive mjere radi smanjivanja emisija stakleničkih plinova te time pridonijeti ostvarenju ciljeva europske politike ublažavanja klimatskih promjena smanjenjem emisije CO2 za najmanje 20% do 2020.

Prihvaćanjem Sporazuma Grad Zagreb je prihvatio obvezu donošenja i provođenja Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba. Prateći aktualne inicijative EU-a iz područja održivoga energetskog razvoja i ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene, Grad Zagreb je nastavio sa svojim aktivnim djelovanjem te je u listopadu 2016. pristupio proširenom "Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju" (Covenant of Mayors for Climate and Energy). Pristupanjem Sporazumu za klimu i energiju, Grad Zagreb se obvezao podržati implementaciju novih energetskih i klimatskih ciljeva EU-a do 2030.: smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40% ispod razine iz 1990., najmanje 27% udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji energije i najmanje 27% uštede energije. Grad Zagreb se s ostalim gradovima potpisnicima proširenog Sporazuma, obvezao na dostavljanje Akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena (SECAP) u roku od dvije godine od potpisivanja Sporazuma. Strategija prilagodbe trebala bi biti dio SECAP-a i/ili se treba razviti i uključiti u posebne dokumente planiranja pri čemu se potpisnici mogu odlučiti za format po vlastitom izboru. Ovaj odvažni politički angažman označava početak dugoročnog postupka, a gradovi su obvezni izvještavati o napretku implementacije svake dvije godine.

Osim navedenoga, obveza Grada Zagreba je organiziranje Energetskih dana u cilju informiranja građana o mogućnostima i prednostima učinkovitijeg korištenja energije te redovito izvješćivanje medija o realizaciji Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Zagreba. Na provedbi preuzetih obveza kontinuirano radi Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

- provedba: 2018.

Međunarodni projekti

a) Projekt ZagEE - Zagreb Energy Efficient City ("Zagreb - energetski efikasan Grad")

Projekt ZagEE provodi se u sklopu IEE MLEI - Intelligent Energy Europe Mobilising Local Energy Investments 2012., od 1. 4. 2013.

Projektom koordinira Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, a partner na projektu je REGEA (Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske). Projekt je usmjeren na dobivanje bespovratnih financijskih sredstava i tehničke pomoći za izradu projekata i investicijske dokumentacije za primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na 87 objekata u vlasništvu Grada Zagreba te na modernizaciju dijela sustava javne rasvjete na energetski učinkovit način (3 000 mjesta). Projekt traje tri godine, odnosno u roku od šest godina trebaju se realizirati radovi na energetskoj obnovi zgrada i modernizaciji sustava javne rasvjete prema tehničkoj dokumentaciji izrađenoj u okviru projekta ZagEE.

Projekt ZagEE završen je 31. 3. 2017. Zgrade koje su uključene u projekt ZagEE energetski se obnavljaju, a dio sustava javne rasvjete se modernizira.

- provedba: 2018.

b) Projekt TOGETHER: a Goal of Efficiency Through Energy Reduction" (Zajedno: Smanjenom energetskom potrošnjom do ciljane učinkovitosti); Natječaj "Interreg Central Europe, 2015"

Grad Zagreb s partnerima iz Provincia di Treviso, Italija; Energeticka agentura Vysočiny, Češka; Slovenska inovačna a energeticka agentura, Slovačka; Univerza v Mariboru, Slovenija; PNEC, Poljska; Del-Dunantuli Regionalis Fejlesztesi Ugynokseg Nonprofit Kft., Mađarska; Hegyvidek, Mađarska, i Stadtgemeinde Leoben, Austrija, provode projekt "TOGETHER" u sklopu programa "Interreg Central Europe". Projekt je započeo 1. lipnja 2016., a njegova provedba traje tri godine. Glavni cilj projekta je da u zajedničkoj suradnji razvija i implementira rješenja za povećanje primjene mjera u vezi s energetskom učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u zgradama javne namjene.

Planirana događanja u 2018.:

a. sastanak partnera i sudjelovanje u radnim grupama u travnju 2018. u Mariboru, Slovenija

b. sastanak partnera i sudjelovanje u radnim grupama u listopadu 2018. u Paksu, Mađarska.

Sudjelovanje na međunarodnim skupovima, organiziranje međunarodnih skupova

Sudjelovanje na konferencijama i seminarima

a) Gradski ured će sudjelovati, sukladno pozivima organizatora, na međunarodnim skupovima koji su u interesu Grada Zagreba radi prenošenja znanja i iskustava, jačanja međunarodne suradnje i dobrih odnosa na području energetike i zaštite okoliša. Surađivat će se u međunarodnim aktivnostima na poziv nadležnih ministarstava Republike Hrvatske, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Agencije za zaštitu okoliša i drugih tijela javne vlasti i institucija Republike Hrvatske, a u interesu Grada Zagreba.

Neka od planiranih sudjelovanja na međunarodnim događanjima i skupovima u 2018. su:

- European Sustainable Energy Week 2018. (Europski tjedan o energetskoj održivosti) - lipanj 2018., Bruxelles, Belgija

- European Week of Regions and Cities - Open Days 2018. (Europski tjedan regija i gradova - Dani otvorenih vrata 2018.) - listopad 2018., Bruxelles, Belgija

b) Zagrebački energetski tjedan

Grad Zagreb je prema Sporazumu gradonačelnika europskih gradova prihvatio obvezu organizacije Energetskih dana radi informiranja građana o mogućnostima i prednostima učinkovitijeg korištenja energije te obvezu redovitog izvješćivanja lokalnih medija i građana o provedbi aktivnosti na području energetski održivoga grada. Tijekom 9. "Zagrebačkog energetskog tjedna" planira se više međunarodnih skupova o sustavnome gospodarenju energijom, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije stakleničkih plinova.

- provedba: svibanj 2018.

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u inozemstvu

a) Partnerstvo na projektu Europski biciklistički izazov - Bologna, Italija

b) Kongres Holiday on bike - Friedrichshafen, Njemačka

c) CIVINET mreža program - Ljubljana, Slovenija

d) Mobility Management - Beč, Austrija

e) Orange bike ride, Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske - Amsterdam, Nizozemska

f) Global public transport summit - Bruxelles - UITP, Belgija

g) IT trans - Karlsruhe, Njemačka

h) UITP trening - London, V. Britanija

 

URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u inozemstvu

a) Na području međunarodne suradnje službenici Ureda aktivno su sudjelovali na EU tečajevima Mehanizma zajednice za civilnu zaštitu (Community Mechanism Course) i to na CMI, OPM, BAT i SEC tečaju. Sukladno tome, u 2018. planiramo nastaviti s edukacijom 5 - 6 službenika Ureda na EU tečajevima za civilnu zaštitu.

b) Ured planira sudjelovanje svojih službenika na međunarodnim vježbama civilne zaštite.

c) Službenici Ureda će prisustvovati: Međunarodnoj konferenciji o protuterorizmu (World Summit on Counter-Terorism - ICT's International Conference) u rujnu 2018. u Izraelu i Svjetskom poslovnom forumu (World Business Forum) koji će se održati u studenome u New Yorku, SAD te na 13. Međunarodnoj konferenciji o upravljanju u krizama koja će se 2018. održati u Düsseldorfu.

Međunarodni projekti

a) Tijekom 2018. nastavit će se projekt integriranog sustava praćenja pomaka klizišta Kostanjek u Podsusedu, u sklopu kojega je u listopadu 2011. na klizištu Kostanjek instaliran sustav monitoringa (praćenja). Ovo je jedinstveni međunarodni znanstveni projekt u Hrvatskoj u okviru kojega je japanska vlada donirala financijska sredstva za opremu i istraživanje ukupne vrijednosti od 2.500.000,00 kn za zaštitu stanovnika Grada Zagreba koji su ugroženi zbog klizišta na području Kostanjeka. Suradnja Grada Zagreba i znanstvenika omogućit će razvoj najsuvremenijih metoda praćenja pomaka klizišta i uspostavljanje sustava ranog upozoravanja na svjetskoj razini, čime Zagreb čini jedinstveni iskorak u pristupu rješavanju problema s klizištima i uspostavlja sustav njihova praćenja.

Na projektu uz Grad Zagreb i Ured za upravljanje u hitnim situacijama sudjeluju i:

- Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

- Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

- Sveučilište u Niigati

- Međunarodni konzorcij za klizišta (ICL)

- Sveučilište u Kyotu, Institut za istraživanje prevencije katastrofa (DPRI).

b) Ured za upravljanje u hitnim situacijama i Glavna uprava Ministarstva Ruske Federacije za pitanja civilne zaštite, izvanredne situacije i uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda za grad Moskvu potpisali su Sporazum o suradnji u području sprječavanja i reagiranja na izvanredne situacije. Sporazum predviđa razmjenu eksperata i zajedničke vježbe. U tom smislu planira se sudjelovanje tima iz Glavne uprave na vježbi civilne zaštite koju organizira Ured za upravljanje u hitnim situacijama. Isto tako, tim iz Ureda za upravljanje u hitnim situacijama (tri službenika), Gorske službe spašavanja (dva pripadnika), Vatrogasne zajednice Grada Zagreba (dva pripadnika) i Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba (dva pripadnika) idu na specijalističku obuku u Glavnu upravu Ministarstva Ruske Federacije za pitanja civilne zaštite, izvanredne situacije i uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda za grad Moskvu.

 

GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u inozemstvu

Gradovi u inozemstvu posjećivat će se prema pozivu na suradnju i prema procjeni potrebe za sudjelovanjem.

Suradnja i sudjelovanje u radu međunarodnih institucija, organizacija i asocijacija

Sudjelovanje na godišnjem okupljanju MUFPP-a (Milan Urban Food Policy Pact) 2018. (Tel Aviv, Izrael, listopad 2018.) i Svjetsko natjecanje u oranju (nije određeno mjesto i vrijeme)

Međunarodni projekti u tijeku

Međunarodni projekt ZAGREB ZDRAVI GRAD - nastavak radova na projektu:

- sudjelovanje na međunarodnom poslovnom sastanku Europske mreže zdravih gradova u organizaciji WHO-a, 1. - 4. listopada 2018., Belfast, Ujedinjeno Kraljevstvo

- sudjelovanje na poslovnoj i tehničkoj konferenciji VII. faze Europske mreže zdravih gradova

- sudjelovanje na međunarodnoj edukaciji koordinatora Europske mreže zdravih gradova.

EU projekt URBANE ŠUME - Prostor za doživljaj i rekreaciju

Sufinanciranje: Interreg - Danube Transnational Programme

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Tema i cilj projekta: urbane šume, predložiti sadržaj za uređenje koji će biti na korist građanima

Očekivani rezultati: funkcionalna prilagodba općekorisnih funkcija urbanih šuma

Koordinator projekta: Slovenija

Gradovi partneri: Ljubljana (Slovenija), Beč (Austrija), Budimpešta (Mađarska), Beograd (Srbija) i Zagreb (Hrvatska)

Koordinator lokalnih aktivnosti u ime Grada Zagreba: Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

Suradnja s mrežama gradova i međunarodnim udruženjima

Suradnja s mrežama gradova i međunarodnim udruženjima, odnosno sudjelovanje u radionicama projekata u odabranim europskim gradovima u sklopu MUFPP-a (Milan Urban Food Policy Pact).

Sudjelovanje na međunarodnim skupovima, organiziranje međunarodnih skupova

Sudjelovanje na međunarodnim skupovima ovisno o pozivu aktivnog sudjelovanja te na skupovima za koje se procijeni da su važni za interes Grada i Ureda.

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u inozemstvu

Edukacija, seminari, konferencije, stručni dijalozi u inozemstvu prema potrebi i pozivu.

 

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u inozemstvu

Daljnja suradnja s gradovima/zemljama regije (organizirati uzvratni posjet od strane predstavnika Grada Zagreba) te razviti aktivniju suradnju s Ljubljanom, Celjem, Mostarom i Sarajevom.

Suradnja i sudjelovanje u radu međunarodnih institucija, organizacija i asocijacija

a) U sklopu projekta "FER rješenja za bolju zajednicu", u kojem je Grad Zagreb nositelju projekta, odnosno Društvu za oblikovanje održivog razvoja partner, planirano je četverodnevno studijsko putovanje u zemlju EU-a (tijekom provedbe projekta bit će definirana zemlja i lokacija studijskog putovanja).

b) U sklopu projekta "SavICA - Savski Integrirani Centar za Aktivaciju", kojeg je nositelj Grad Zagreb, planirana su sljedeća putovanja: 6 jednodnevnih sastanaka u Celju (Slovenija), četverodnevno studijsko putovanje u Helsinki (Finska), četverodnevno studijsko putovanje u Podčetrtek (Slovenija), jednodnevni sastanak u Ljubljani (Slovenija).

c) aktivno sudjelovanje u radu mreže EUROCITIES.

Međunarodni projekti u pripremi

a) U sklopu projekta "100% i 365 dana koordinirana podrška za žrtve obiteljskog nasilja" što ga Grad Zagreb planira prijaviti kao nositelj, planirana su dva trodnevna studijska putovanja u Rotterdam (Nizozemska) i Beč (Austrija) te na sastanke u Sloveniji: 4 sastanka u Celju, 4 sastanka u Mariboru i 2 jednodnevna događanja u Ljubljani.

b) U sklopu projekta "A.S.A.P. A Systemic Approach for Perpetrators" u kojem Grad Zagreb želi biti partner nositelju projekta Regione del Veneto U.O. Cooperazione Internazionale (Italija), planiraju se 4 sastanka partnera u Veneciji (Italija) i konferencija u Berlinu (Njemačka).

Sudjelovanje na međunarodnim skupovima, organiziranje međunarodnih skupova

a) sudjelovanje na međunarodnim skupovima

b) nastavak aktivnosti i prijava za Accessability Award (Bruxelles)

c) nastavak aktivnosti u sklopu manifestacije Europski tjedan mobilnosti (Bruxelles).

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u inozemstvu

Sudjelovati na simpozijima, kongresima i konferencijama što se organiziraju u inozemstvu.

 

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Posjeti predstavnika ureda gradovima u inozemstvu

Ured je do sada ostvario niz kontakata i partnerstava s europskim gradovima, ali i šire, kroz razne oblike suradnje (EU i drugi projekti, sudjelovanje u radu nekoliko mreža gradova čiji su članovi Grad Zagreb i Ured, sudjelovanje na međunarodnim skupovima, izravno ostvareni kontakti, službeni posjeti itd.) što rezultira kontinuiranim pozivima na razna događanja koja će gradovi, odnosno njihove mreže organizirati.

U 2018. planira se posjet bečkom Planungswerkstattu i bečkoj gradskoj upravi te gradskim upravama drugih europskih metropola radi izmjene iskustava u području strateškog planiranja i razvijanja buduće suradnje. Predviđa se radni posjet Uredu Grada Zagreba u Bruxellesu radi proširenja komunikacijske platforme za predstavljanje i diskusiju o zagrebačkim strateškim dokumentima, programima i projektima. Kao nastavak suradnje s gradskim uredima za statistiku, u 2018. planira se posjet Gradskom uredu za statistiku Grada Beograda i Gradskom uredu u Ljubljani (Odjel za statistiku). Radi razvoja Grada planira se nastavak razmjene iskustava o provedbi gradskih projekata u sklopu čega se planira posjet europskim gradovima s kojima se tijekom godine uspostavlja zajednički interes na navedenu tematiku, te radi pokretanja prijava projekata za financiranje iz EU fondova.

Vezano za temu planiranja, odnosno izrade prostorno-planskih dokumenata te pristupa u procesima njihova donošenja s drugim europskim gradovima (Bilbao, Lodz, Pariz, Amsterdam...) u 2018. planiraju se aktivnosti u smislu razmjena znanja, iskustava te organiziranje radionica. Također, očekuje se suradnja s europskim visokoškolskim obrazovnim i istraživačkim institucijama.

Suradnja i sudjelovanje u radu međunarodnih institucija, organizacija i asocijacija

Ured surađuje s nizom međunarodnih institucija, organizacija i asocijacija (ICLEI, EUROCITIES, METREX, ERSA, RSAI, EUROPAN, EUROSTAT, CIVINET Slovenija -Hrvatska - jugoistočna Europa te brojnim institucijama, organizacijama i asocijacijama s kojima je ostvarena suradnja u sklopu partnerstva na EU projektima i dr.). Ta će se suradnja nastaviti i u idućoj godini kroz razne oblike aktivnosti kao što su zajednički projekti, uzajamni posjeti, sudjelovanje na konferencijama, sastancima radnih grupa, radionicama i sl.

Ured će prije svega sudjelovati u aktivnostima što ih organizira METREX (mreža metropolitanskih gradova i regija) u skladu sa svojom ulogom koordinatora aktivnosti Grada Zagreba, te u aktivnostima mreže CIVINET Slovenija - Hrvatska - jugoistočna Europa u kojoj je pročelnica Ureda gospođa Sanja Jerković članica Upravnog odbora te predstavlja Grad Zagreb.

U okviru aktivnosti na izradi Razvojne strategije Grada Zagreba, Razvojne strategije Urbane aglomeracije Zagreb te s obzirom na aktivnosti Odjela za regionalni razvoj, Ured će sudjelovati na radionicama i seminarima koje će organizirati DG REGIO (Europska uprava za regionalnu i urbanu politiku) te UDN (Urban Development Network).

U programu EUROSTAT-a planirano je praćenje aktivnosti, sudjelovanje na sastancima radne grupe za razvoj regionalne, urbane i ruralne statistike u Luxembourgu te će se o gradskim statistikama organizirati radionica u Bruxellesu.

U rujnu 2018. održat će se konferencija CIVITAS FORUM kao nastavak projekta Civitas Elan koji je koordinirao Ured.

U sklopu rada na razvojnoj strategiji Grada Zagreba s obzirom na mjeru za "pametni grad/smart city", Ured će raditi na razvijanju ovog koncepta te će također sudjelovati na godišnjim konferencijama, seminarima i radionicama koje će obrađivati temu pametnih gradova u lokalnim, regionalnim i međunarodnim okvirima pa tako i na događanjima organiziranima pod okriljem asocijacija ERSA i RSAI kojima je u fokusu tema pametnih gradova, urbanoga i regionalnog ekonomskog, demografskog i metropolitanskog razvoja.

Ured će i nadalje surađivati u WCCD pilot-projektu.

U okviru suradnje unutar EUROPAN-a, Ured će koordinirati lokalne aktivnosti međunarodnog natječaja. Za potrebe provođenja aktivnosti EUROPANA, Ured će nazočiti na međunarodnim sastancima i prezentacijama nužnim za provođenje predmetnog natječaja i ispunjenja obaveza ove međunarodne suradnje.

Uz navedeno, ostvarivat će se i drugi oblici suradnje i sudjelovanja u radu međunarodnih organizacija i asocijacija.

Međunarodni projekti

Međunarodni projekti u tijeku:

a) EU projekt SOCIALCAR

Projekt SocialCar promovira inovativni pristup u upravljanju urbanim transportnim sustavom s posebnim naglaskom na carpooling, odnosno na dijeljenje vožnje. SocialCar integrira opće podatke o javnom prijevozu (autobus, tramvaj, vlak, taksi, sustav dijeljenja bicikla, sustav iznajmljivanja automobila), podatke prikupljene od korisnika te inovativne algoritme. Projekt je sufinanciran iz programa HORIZON 2020. Koordinator projekta je FIT Consulting srl, Rim, Italija, dok je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada koordinator lokalnih aktivnosti u ime Grada Zagreba. Trajanje projekta je od lipnja 2015. do lipnja 2018. U 2018. Ured će nastaviti s provođenjem planiranih aktivnosti na projektu. Uz to, djelatnici Ureda sudjelovat će na susretima konzorcija projekta te na sastancima tima donositelja odluka/predstavnika projekta. Mjesto i vrijeme održavanja ovih događanja će se naknadno odrediti. Završna konferencija projekta održat će se u okviru konferencije Transport Research Arena u Beču. Tijekom 2018. Ured će promovirati projekt na odgovarajućim događanjima, npr. na Zagrebačkome energetskom tjednu, Europskome tjednu mobilnosti, na događanjima u ZgForumu u okviru mreže CIVINET Slovenija - Hrvatska - jugoistočna Europa te u publikacijama Ureda i na druge načine.

b) EU projekt CIVITAS ECCENTRIC

Cilj Projekta: Projekt se fokusira na održivu mobilnost u predgrađu i na inovativnu transportnu logistiku, dva područja kojima se kako na europskoj, tako i na lokalnoj razini ranije posvećivalo manje pozornosti u kreiranju regulative urbane mobilnosti. U planu je implementacija mjera koje provode gradovi voditelji: Madrid, München, Ruse, Stockholm i Turku. Grad Zagreb je u ulozi grada pratitelja zajedno s 20 gradova iz Europe, Kine, Indije i Južne Amerike. Koordinator lokalnih aktivnosti u ime Grada Zagreba je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Trajanje projekta je od rujna 2016. do kolovoza 2020. U 2018. Ured će nastaviti s provedbom planiranih aktivnosti na projektu. Uz to, djelatnici Ureda sudjelovat će na susretima projekta. Mjesto i vrijeme održavanja ovih događanja odredit će se naknadno.

c) EU projekt VitalNodes: Cilj projekta je ostvarivanje praktičnoga i konzistentnog pristupa razvijanju infrastrukturne mreže (urbana čvorišta) te na prostornom kretanju putnika. Projekt je odobrila Europska komisija i očekuje se definiranje projektnog plana. Djelatnici Ureda sudjelovat će na susretima projekta. Mjesto i vrijeme održavanja ovih događanja odredit će se naknadno.

d) EU projekt CEF transport map: Uspostavljanje javne infrastrukture za punjenje električnih vozila i transportnih rješenja, projekt je odobren, a Ured je jedan od lokalnih partnera u Gradu Zagrebu.

Međunarodni projekti - nastavak aktivnosti, faza pripreme ili prijave

a) EU projekt ProGIreg

Projekt ima za cilj demonstrirati integraciju rješenja temeljenih na prirodi (Nature Based Solutions, NBS) u poslovne modele koji su ekonomski samoodrživi i koji pružaju više pogodnosti za ekonomsku, ekološku i socijalnu regeneraciju degradiranih urbanih područja koja trpe posljedice deindustrijalizacije. Kroz projekt će se razviti kriteriji za održivi urbani razvoj, implementaciju zelenih i pametnih tehnologija, zdravog načina života, kombinaciju rada i življenja, socijalne inovacije kao dio vizije jednakoga urbanog razvoja unutar gradskih četvrti (Urban neighbourhood) popisom aktivnosti za provedbu na terenu, a koje su u skladu sa strategijom razvoja grada te s načelima primjene rješenja. Ako Europska komisija odobri financiranje projekta, Grad Zagreb će uz Dortmund i Torino biti jedan od tri grada predvodnika, a drugi gradovi koji kao pratitelji sudjeluju u projektu su Sofija (Bugarska), Cascais (Portugal), Pirej (Grčka), Cluj Napoca (Rumunjska) i Zenica (Bosna i Hercegovina) te kineski grad predvodnik Ningbo. Očekivano trajanje projekta je od veljače 2018. do siječnja 2023. Projekt je prošao prvu fazu prijave te je prijavljen za drugu fazu.

b) EU projekti iz programa URBACT III

Program međuregionalne suradnje koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kao cilj Europske teritorijalne suradnje. Cilj programa je veća razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova i općina. U tijeku je okupljanje mreža čiji će cilj biti razmjena primjera dobre prakse, a Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada prijavljuje se u tri mreže kao jedan od potencijalnih partnera. Rok za prijavu mreža je u siječnju 2018., rok za njihovo formiranje i početak projekta je prosinac 2018., a projekt traje dvije godine.

c) program Interreg CE

Provodi se u razdoblju od 2014. do 2020. za sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje koji će provoditi javne i privatne organizacije iz regija središnje Europe. Financirani projekti proizvest će konkretne i vidljive rezultate kao odgovor na utvrđene izazove programskog područja i adresirati razvojne potrebe na integrirani način. U tijeku je prijava za sufinanciranje projekta koji bi se bavio ispitivanjem negativnih učinaka procesa revitalizacije zapuštenih industrija ili gradskih područja tzv. brownfielda, a s partnerima iz Italije se priprema Projektni prijedlog.

d) EU projekt MOMENT

Dizajn i implementacija inovativnih mjera dostave u središtu grada na primjeru iz Torina, projekt je u prijavi.

e) EU program Urban Innovative Actions

Istraživanje mogućnosti prijave projekata na navedeni program u skladu s aktivnostima te nadležnostima Ureda.

Osim navedenoga, Ured će nastaviti s postprojektnim aktivnostima završenih međunarodnih projekata (SINERGI - promoviranje važnosti socijalne uključenosti i participativnog planiranja u procesima urbanih razvojnih strategija, CH4LLENGEa - adresiranje ključnih izazova u planiranju održive mobilnosti te uspostavljanje kvalitetnoga i transparentnog dijaloga među svim zainteresiranim stranama, promatrajući planiranje održive mobilnosti u gradovima (POMG, engl. SUMP) kao osnovnog instrumenta u rješavaju problematike mobilnosti te drugih) u smislu ispunjavanja obveze razmjenom iskustva, informacija, provedbenih rezultata te promocijom na raznim događanjima.

Također, očekuje se da će Ured slijedom pozitivnih referencija stečenih na EU-ovim i drugim međunarodnim projektima i tijekom 2018. biti pozivan na sudjelovanje u pripremi/prijavi projekata za financiranje iz fondova EU-a ili iz drugih izvora te će tada sudjelovati u svim potrebnim aktivnostima (pripremni sastanci, radionice, priprema materijala, posjeti međunarodnih partnera Zagrebu i sl.).

Suradnja s mrežama gradova i međunarodnim udruženjima

Suradnja s gradovima

Suradnja s gradovima s kojima je već uspostavljen partnerski odnos nastavit će se kroz razne aktivnosti, a težit će se i uspostavi novih partnerstava.

Na poziv Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada uključen je u rad partnerstva koje se bavi izradom akcijskog plana URBANA AGENDA ZA EU u prioritetnoj temi "Sustainable use of land and natural based resources" - Održivo korištenje zemljišta i rješenja utemeljena na prirodi. Aktivnosti partnerstva proizlaze iz Amsterdamskog sporazuma što je usvojen 30. svibnja u Amsterdamu na neformalnom sastanku ministara nadležnih za urbana pitanja i riječ je o jednoj od 12 prioritetnih tema Europske urbane agende. Partnerstvo koordiniraju poljsko Ministarstvo ekonomskog razvoja i Grad Bologna. Ostale partnere čine gradovi Antwerp (Belgija), Agueda (Portugal), Cork (Irska), Lille (Francuska) i Stuttgart (Njemačka) i tijela državne vlasti iz Litve, Portugala, Poljske, Cipra, Luxemburga, Slovenije i Španjolske. Tijekom 2017. Ured je sudjelovao na prvom sastanku partnera u Varšavi, drugom sastanku partnera u Barceloni, a treći sastanak partnera održao se u Zagrebu u prosincu 2017. Tijekom 2018. Ured će sudjelovati na sastancima partnera i radionicama partnerstva te u aktivnostima izrade Akcijskog plana.

Suradnja s mrežama gradova

a) ICLEI/ Lokalne uprave za održivost

Nastavlja se suradnja s ICLEI (www.iclei-europe.org), vodećom svjetskom asocijacijom gradova i lokalnih uprava usmjerenih na održivost koja promovira lokalne aktivnosti radi postizanja globalne održivosti i podupiranja gradova da postanu održiviji, vitalniji, da se učinkovito koriste resursima te da čuvaju i unaprjeđuju biološku raznolikost, izgrađuju "pametnu" infrastrukturu, razvijaju zeleno urbano gospodarstvo, a s krajnjim ciljem da ostvare zdrave i sretne zajednice.

Suradnja će se ostvarivati posredno, preko projekata EU-a u kojima je ICLEI koordinator ili jedan od partnera, razmjenom informacija, sudjelovanjem na edukacijama, konferencijama, seminarima i sl. te uključivanjem u nove projekte koje vodi ili koje će inicirati ICLEI.

Grad Zagreb je član globalne ICLEI-jeve mreže "SUSTAINABLE CITIES AND TOWNS" - "Održivi gradovi i mjesta", sa sjedištem u Bonnu i s europskim uredom u Freiburgu i koja danas u svijetu broji više od 1.200, a u Europi 180 gradova, od kojih je 15 glavnih gradova. Više od 60% članica, među njima i Grad Zagreb (1994.), potpisnice su Povelje o održivim gradovima i naseljima (Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability (Aalborg Charter)).

b) EUROCITIES

Očekuje se nastavak suradnje u smislu razmjene znanja, ideja i iskustava, analize zajedničkih problema i prezentacija inovativnih rješenja u širokom rasponu foruma, radnih grupa, projekata i aktivnosti.

c) EUROPAN

U sklopu suradnje unutar Europana, Ured će koordinirati lokalne aktivnosti međunarodnog natječaja. Za potrebe provođenja aktivnosti Europana Ured će prisustvovati međunarodnim sastancima i prezentacijama nužnim za provođenje predmetnog natječaja i ispunjenje obveza ove međunarodne suradnje.

Grad Zagreb za sudjelovanje u Europanu bira lokacije na kojima je potrebno sustavno preispitati mogućnosti lokacije u odnosu na postavljeni program, a kako bi poslužile kao podloga za projektne natječaje što će u budućnosti oblikovati tkivo grada. Natječaj se provodi preko međunarodne platforme i prema uhodanom, no konstantno ažuriranom međunarodnom obrascu.

Grad Zagreb i Europan imaju dugu povijest suradnje. Zagreb je sudjelovao u brojnim Europanovim ciklusima, počevši od Europana 2 te u ciklusima 8, 9, 10, i 13.

Aktivnosti u 2018. se odnose na izvedbu nagrađenog rada iz ciklusa Europan 13.

d) MREŽA CIVINET SLOVENIJA - HRVATSKA - JUGOISTOČNA EUROPA

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada i 2018. sudjelovat će u aktivnostima mreže CIVINET Slovenija - Hrvatska - jugoistočna Europa. Ured je u ime Grada Zagreba član Upravnog odbora mreže. Ova je mreža svojevrstan nastavak aktivnosti projekta CIVITAS ELAN čijim je lokalnim aktivnostima Ured koordinirao u ime Grada Zagreba.

Uz CIVINET mrežu Slovenija - Hrvatska - jugoistočna Europa već su ranije osnovane mreže: CIVINET frankofonskih zemalja, CIVINET Velike Britanije i Irske, CIVINET Italije, CIVINET Španjolske i Portugala te CIVINET Nizozemske. Svrha takvog grupiranja zemalja je promocija CIVITAS-ova pristupa lakšega komuniciranja s obzirom na manje jezične i kulturološke barijere. Članstvo u mrežama čine lokalne uprave i institucije zainteresirane za pitanja urbane održive mobilnosti.

Mreža CIVINET Slovenija - Hrvatska - jugoistočna Europa smatra se najaktivnijom i broji više od stotinu članica. Aktivnostima Mreže trenutačno koordinira Grad Rijeka. Neke od aktivnosti koje će se održati u 2018. i u kojima će Ured sudjelovati su: Generalna skupština Mreže, radionice, studijski posjeti, konferencije te druge.

U sklopu aktivnosti mreže CIVINET Slovenija - Hrvatska - jugoistočna Europa u programu za 2018. planirani su posjeti i radionice u Kruševcu i Kamniku te studijsko putovanje koje je planirano za kraj godine.

e) METREX

METREX je mreža europskih metropolitanskih regija i područja koja trenutačno broji 47 aktivnih članova - metropolitanskih područja, a među kojima su i Beč, Prag, Berlin i Milano, gradovi s kojima Grad Zagreb intenzivno surađuje. Svrha METREX udruženja je umrežavanje i razmjena znanstvenih informacija, znanja i iskustva u području strateškoga, regionalnog i prostornog planiranja i razvoja na metropolitanskom području gradova u Europi, a kako bi se osigurala interakcija između strateškoga, regionalnog i prostornog planiranja i razvoja na transnacionalnoj razini i na razini gradskih (metropolitanskih) područja u Europi.

f) WORLD CITIES

U svibnju 2017. Ured se uključio u provedbu World Cities programa, programa Europske komisije za razmjenu iskustva s neeuropskim gradovima (gradovi Semarang i Makassar te Zagreb i Sevilla). Nositelj projekta je Ured za programe i projekte EU-a. Nakon definiranja potencijalnih područja suradnje između europskih i neeuropskih gradova, planiran je daljnji nastavak započete suradnje, a u 2018. očekuje se i završetak.

Suradnje s diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu i diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u Republici Hrvatskoj

Suradnja s veleposlanstvima

Nastavak suradnje ostvarivat će se prema potrebi ili inicijativi veleposlanstava ili Ureda (dosadašnja suradnja s veleposlanstvima Kraljevine Nizozemske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Republike Makedonije, Kraljevine Danske i dr.).

Suradnja s institutima i sl.

Nastavak suradnje ostvarivat će se prema potrebi ili inicijativi instituta ili ureda (dosadašnja suradnja: Goethe institut, Heinrich Böll Stiftung, Američko-hrvatska gospodarska komora, brojni instituti s kojima je ostvarena suradnja partnerstvom na EU-ovim i drugim projektima).

Uz već ostvarenu suradnju, Ured će nastojati proširivati suradnju i na druge međunarodne institucije u Gradu Zagrebu, odnosno novim partnerstvima u EU-ovim i drugim projektima. Ured će i u 2018. nastaviti suradnju s predstavništvom Grada Beča u Zagrebu.

Sudjelovanje na skupovima, organiziranje međunarodnih skupova

Ured će sudjelovati na međunarodnim skupovima, osobito onima vezanima uz već ostvarene suradnje/partnerstva, onima na koje bude pozivan kao aktivan sudionik te na skupovima koji budu ocijenjeni važnima za interese Grada i Ureda. Pritom će se kroz ostvarene izravne kontakte težiti proširivanju i unaprjeđivanju suradnje te uspostavljanju kontakta s novim partnerima.

Ured će organizirati međunarodni skup vezano za revitalizaciju poslijeratnih naselja.

Teme što se odnose na statistike gradova obrađivat će se na kongresu EFGS (European forum for Geography and Statistics) te na kongresu u Antwerpenu u rujnu 2018. INSPIRE 2017 na kojem će Ured sudjelovati u razmjeni saznanja o infrastrukturi prostornih podataka u EU-u. Također je planirano sudjelovanje na radionici na temu korištenja i namjene površina što će se održati u Bruxellesu.

Ured će sudjelovati i na konferencijama i radionicama na temu održivog korištenja zemlje i prirodnih resursa sukladno obavijestima o održavanju u sklopu partnerstva URBAN AGENDA FOR THE EU.

Edukacije, stručni dijalozi i informiranje strane stručne javnosti

Ured će se za komuniciranje međugradske i međunarodne suradnje, a u sklopu koje se održavaju i edukativne aktivnosti, stručni dijalozi te informiranje stručne javnosti i u 2018. nastaviti koristiti alatima: ZgForum, Facebook, Twiter te ostalim publikacijama Ureda i mrežnim stranicama.

ZgForum, prostor Ureda za komunikaciju s javnosti, ima posebno mjesto u aktivnostima Ureda vezanim za međugradsku i međunarodnu suradnju te će se u njemu i dalje održavati edukacije, stručni dijalozi i informirati strana stručna javnost - strani partneri i posjetitelji (delegacije, partneri na EU projektima, studenti i sl.). Uz to, prostorom će se Ured koristiti za razne aktivnosti namijenjene promoviranju Grada Zagreba i Ureda kod domaćih i stranih posjetitelja s kojima u okviru svojih nadležnosti surađuje. Bitno je naglasiti da je u ZgForumu već tijekom prve četiri godine ugošćen velik broj stranih izaslanstava, predstavnika stručnih institucija i pojedinaca i njihovi su dojmovi uvijek bili izuzetno pozitivni.

U 2017. ZgForum su, između ostalih, posjetile delegacije međunarodnog interdisciplinarnog studija "4Cities Urban Studies", međunarodnoga studijskoga posjeta u sklopu EU-ova projekta Civitas Satellite te Grada Frankurta i predstavnici gradske uprave Grada Geoje iz Koreje i mnogi drugi.

U pripremi za 2018. su:

- Izložba i radionice/prezentacija materijala Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. (promocija, diseminacija, aktivnosti vezane za praćenje provedbe)

- Izložba i radionice/prezentacija materijala Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020.

- Izložbe/radionice/prezentacije, upoznavanje javnosti s procesima i rezultatima provođenja EU projekata

- Okrugli stolovi/sastanci međunarodnih partnera i drugih inozemnih gostiju

- Posjeti partnerskim institucijama u inozemstvu

- Organizacija radionica o prostornome planiranja i suradnji s predstavnicima pojedinih EU gradova

- Organiziranje radionice s Gradom Milanom te drugim europskim gradovima glede savjetovanja o razdoblju predsjedavanja EU-om (2020, I. polovica).

 

GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Grad Zagreb je od 1988. aktivni sudionik mreže Europskog projekta "Zdravi gradovi" koji vodi Europski ured Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Kopenhagenu. Projekti "Zdravi gradovi" afirmiraju holističku prirodu zdravlja te ukazuju na međuzavisnost fizičke, duševne, socijalne i duhovne dimenzije zdravlja. Republiku Hrvatsku u mreži predstavljaju gradovi Rijeka ("Rijeka zdravi grad") i Zagreb ("Zagreb zdravi grad"). Grad Zagreb je dobio i status punopravnog člana VI. faze projekta Europski "Zdravi gradovi" (2014. - 2018.) i prema općim uvjetima sudjelovanja u ovom projektu, gradovi sudionici moraju preuzeti izvedbenu i političku obvezu da će koordinator projekta i imenovani političar, odnosno delegacija Grada Zagreba sudjelovati na poslovnim sastancima i simpozijima Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije te mrežnim aktivnostima, uključujući i sudjelovanje na međunarodnoj i nacionalnoj razini.

Stoga nastavak radova na međunarodnom projektu "Zdravi gradovi" podrazumijeva:

- sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciji koja se održava svakih pet godina (International Healthy Cities Conference) Europske mreže zdravih gradova u organizaciji WHO-a, provedba 2018., Belfast, Ujedinjeno Kraljevstvo

- sudjelovanje na sastancima Europske mreže zdravih gradova Bruxelles, Belgija, Kopenhagen, Danska

- sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciji u sklopu mreže "Child in the City", Beč, Austrija

- sudjelovanje na Kongresu EUPHA (European Public Health Association) Ljubljana, Slovenija

- sudjelovanje na međunarodnom Kongresu o kardiovaskularnom zdravlju (27th International Congress on Cardiovascular Disease), Paris, Francuska

- sudjelovanje na Svjetskoj AIDS konferenciji - prezentacija rezultata Check Point Zagreb, Amsterdam, Nizozemska.

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u inozemstvu

- Službeni posjeti pročelnika Ureda i zamjenica pročelnika po nalogu gradonačelnika gradovima u BIH: Brčko, Srebrenica, Sarajevo.

 

GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u inozemstvu

a) U sklopu Akcijskog plana EU 2014. - 2018., a u povodu obilježavanja 100. obljetnice I. svjetskog rata u suradnji s Udrugom hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Novi Zagreb - istok, Novi Zagreb - Zapad sudjelovanje na obilježavanju i odavanju počasti poginulim hrvatskim vojnicima od kojih je velik broj s područja grada Zagreba, i to na Soči i u Novoj Gorici - Slovenija, Asiagou - Italija, Verdunu - Francuska, Hylibovki - Ukrajina, Galiciji - Poljska.

b) Sudjelovanje Gradskog ureda za branitelje i predstavnika braniteljskih udruga i udruge civilnih stradalnika Domovinskog rata na obilježavanju Europskog dana sjećanja na žrtvu Srebrenice što se održava 11. srpnja u Srebrenici, BIH.

Tom prigodom odala bi se počast žrtvama genocida u Srebrenici te iskazala empatija za članove obitelji koji još uvijek ne znaju što se dogodilo s njihovim najbližima, a sudjelovanjem bi se pridonijelo osudi jednog od najgorih zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata.

c) Posjet socijalnoj ustanovi La Casa di Alberi korporacije Zenit u Parmi, Italija, a s kojom su uspostavljeni kontakti na međunarodnoj konferenciji Zagreb Forum 2014 - Creative Cities & Europe što se održala u Zagrebu, tijekom koje je iskazana obostrana želja za suradnjom na području pružanja socijalnih usluga i eventualnog partnerstva u apliciranju na EU fondove.

Suradnja i sudjelovanje u radu međunarodnih institucija, organizacija i asocijacija

Nastavak započete suradnje s veteranskom organizacijom ZDVO iz Izraela na rehabilitacijskom programu ratnih vojnih invalida Izraela, o načinu i metodama skrbi o njima u centrima Beit Halochem, a čije bi iskustvo i postignuta razina skrbi bili od velike pomoći pri osnivanju ustanove za smještaj i skrb braniteljske populacije.

Edukacije, stručni dijalozi i informiranje strane stručne javnosti

a) Razmjena iskustava, zakonske regulative i upoznavanje s postignutim stupnjem skrbi o invalidima Oslobodilačke vojske Kosova, obiteljima poginulih pripadnika OVK-a i civilnim žrtvama rata na državnoj i lokalnoj razini u Kosovu, odnosno Prištini, i u Republici Hrvatskoj i na razini Grada Zagreba.

Provođenje programa: Gradski ured za branitelje u suradnji s Udrugom Albanaca branitelja Hrvatske u Domovinskom ratu te s drugim predstavnicima albanske nacionalne manjine, HVIDR-om Grada Zagreba, Udrugom roditelja poginulih hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Udrugom udovica poginulih hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, udrugama Feniks i Vukovarske majke.

b) Sudjelovanje na konferencijama, simpozijima, dodjelama nagrada i drugim događanjima koja promiču i razvijaju socijalno poduzetništvo te samozapošljavanje nezaposlenih hrvatskih branitelja radi socijalne integracije i socioekonomskog osnaživanja.

c) Sudjelovanje na međunarodnim kongresima i drugim događanjima vezanima za psihijatrijsku prevenciju i rehabilitaciju te prezentiranjem rada Savjetovališta za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a i drugih mjera i aktivnosti koje provodi Gradski ured za branitelje glede prevencije, psihološkog osnaživanja i rehabilitacije oboljelih hrvatskih branitelja i njihovih obitelji u cjelini kao primjera dobre prakse.

d) Posjeti europskim gradovima umreženima u različite asocijacije, koje provode socijalne politike na području poticanja zapošljavanja i poduzetništva, a radi razmjene iskustva iz programa što su usmjereni na najosjetljivije skupine - na dugotrajno nezaposlene osobe.

e) Sudjelovanje Gradskog ureda za branitelje na obilježavanju Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Zagrebu, Republici Hrvatskoj i regiji.

f) Sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciji "Zdravi gradovi".

 

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u inozemstvu

a) Na području prostornog planiranja i graditeljstva službenici Ureda će sudjelovati na Međunarodnom sajmu graditeljstva što će se održati u Münchenu, Njemačka.

b) Na području prometa i cesta službenici Ureda će sudjelovati na Međunarodnom sajmu Intertraffic što će se održati u Amsterdamu, Nizozemska, te na strukovnoj konferenciji Green mobility što će se održati u Trstu, Italija.

c) Planira se sudjelovanje na konferenciji Transport Research Arena 2018 u Beču (16. - 19. travnja) te na konferenciji Safer City Streets Network u Parizu, Francuska (3. - 4. travnja).

d) Planira se sudjelovanje na konferenciji u Bruxellesu, 28. - 29. lipnja 2018. u sklopu programa 2020 City Mobility što je organizira časopis Cities Today, a na temu urbanog razvoja, prometa, pametne tehnologije, sigurnosti i učinkovitosti resursa.

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u inozemstvu

Planiraju se posjeti Kopenhagenu i Dijonu i susret s predstavnicima gradske uprave radi upoznavanja s implementacijom sustava pametne rasvjete što bi se mogla iskoristiti u Zagrebu u sklopu projekta Energetski učinkovita obnova javne rasvjete u Zagrebu (RePubLEEc), a za koji će Grad Zagreb koristiti bespovratna sredstva u sklopu financijskog instrumenta ELENA i sklapanjem Ugovora s Europskom investicijskom bankom.

 

GRADSKI KONTROLNI URED

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u inozemstvu

a) Međunarodna konferencija Europskog instituta internih revizora - Madrid

b) Performance Audit in the Public Sector - Berlin

 

GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u inozemstvu

a) Planira se sudjelovanje na kongresu Europske federacije matičara (EVS) što će se održati u Rumunjskoj. Na kongresu se predstavlja zakonodavstvo te praksa europskih zemalja iz područja građanskih stanja (vođenje državnih matica rođenih, vjenčanih, umrlih, izdavanje isprava, sklapanja braka i dr.) što ima veliku važnost za rad i postupanje matičnih ureda.

b) Planira se sudjelovanje na godišnjoj konferenciji međunarodne asocijacije europskih gradova Major Cities of Europe IT Users Group (MCE), neovisnoj grupi europskih gradova što je osnovana u Londonu 1982. radi razmjene ideja i iskustava na unapređenju rada lokalne i državne uprave s pomoću informatičke i internetske tehnologije. Susret se svake godine održava u nekom od europskih gradova gdje se prezentiraju najnovija postignuća i razmjenjuju iskustva iz suvremenih IT tehnologija, a planira se sudjelovanje dviju osoba. Sudjelovanje na ovim skupovima od interesa je za ovaj gradski ured jer se većina poslova obavlja s pomoću informatičke i internetske tehnologije, a kojom se osim matičnih ureda, ministarstava, zavoda i službi u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj povezuju i diplomatske misije i konzularni uredi diljem svijeta. Postignuća ovoga gradskog ureda i svih djelatnika koji rade na obradbi podataka u velikoj su mjeri rezultat kontinuiranog sudjelovanja na ovim konferencijama na kojima se upoznaju s primjenom novih tehnologija radi modernoga, bržeg i jeftinijeg obavljanja poslova što je u nadležnosti ovoga Ureda, posebno u primjeni novih zakonskih rješenja iz sfere građanskih stanja i registra birača. Planira se sudjelovanje dviju osoba iz Ureda.

 

URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u inozemstvu

a) Uspostavljanje i jačanje suradnje te umrežavanje s gradovima u inozemstvu radi razmjene iskustava i najbolje prakse u korištenju sredstava programa i fondova Europske unije.

b) Radni posjeti gradovima partnerima u svrhu pripreme zajedničkih projekata za sufinanciranje iz Programa Unije, programa međuregionalne i transnacionalne suradnje.

Suradnja i sudjelovanje u radu međunarodnih institucija, organizacija i asocijacija

a) Sudjelovanje u radu tijela Europske unije (Europski parlament, odbori i dr.), a radi izvještavanja i stručnih dijaloga na određene teme iz područja rada Ureda te zastupanja interesa Grada Zagreba u kreiranju europskih politika.

b) Sudjelovanje na konferencijama i drugim aktivnostima Skupštine europskih regija (AER) i drugih institucija Europske unije.

c) Sudjelovanje na konferencijama i u drugim aktivnostima Odbora Europske komisije o novim teritorijalnim razvojnim instrumentima kohezijske politike.

d) Sudjelovanje na predstavljanju godišnjih planova o provedbi programa Unije.

e) Sudjelovanje na radnim sastancima s predstavnicima organizacija pružatelja tehničke pomoći za EU sufinancirane projekte (npr. JASPERS) u njihovim predstavničkim uredima (Bruxelles, Beč).

f) Sudjelovanje na radnim sastancima s predstavnicima organizacija pružatelja usluga Inovativnih financijskih mehanizama (npr. ELENA - European Local Energy Assistance, EFSI - European Fund for Strategic Investments - Plan ulaganja za Europu (Junckerov plan)) u sklopu Europske investicijske banke (EIB).

g) Sudjelovanje na radnim sastancima s predstavnicima Europske komisije kao pružatelja novog financijskog instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu informacija - TAIEX peer to peer.

h) Sudjelovanje na radnim sastancima s predstavnicima Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, poslovnih banaka radi utvrđivanja i analiziranja mogućnosti kreditiranja projekata Grada Zagreba u osiguranju dodatnih sredstava s ciljem osiguranja kvalitetne i pravodobne pripreme te uspješne provedbe EU projekata.

Međunarodni projekti u pripremi

Pružanje stručne podrške gradskim upravnim tijelima te sudjelovanje na radnim sastancima s predstavnicima međunarodnih partnera radi pripreme projekata za sufinanciranje iz programa Unije te programa međuregionalne i transnacionalne suradnje.

Suradnja s mrežama gradova i međunarodnim udruženjima

Sudjelovanje na sastancima radnih tijela i konferencija u organizaciji Europske mreže velikih gradova - EUROCITIES radi zastupanja interesa Grada Zagreba u procesu regulatornih konzultacija na razini EU-a i sudjelovanja na zajedničkim projektima udruženja.

Projekti u provedbi

a) Sudjelovanje u provedbi projekta MEANING - Metropolitan Europeans Active Network, Inducing Novelties in Governance. Projekt je sufinanciran u sklopu programa Europa za građane, Potprogram 2: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, Mjera 2.2. Umrežavanje gradova. Prijavitelj i nositelj je Grad Milano, a ostali partneri na projektu su: ALDA - Europsko udruženje za lokalnu demokraciju, Grad Bari, Grad Porto, Grad Barcelona, Grad Lyon i Grad Riga. Cilj projekta je poticanje građana na aktivnost i sudjelovanje u donošenju odluka radi povećanja svijesti o implikacijama politika Europske Unije na svakodnevni život građana. Provedba projekta pridonijet će jačanju europskog identiteta te izgradnje tematske mreže europskih velikih gradova i u razmjeni iskustava. Do sada su održane konferencije u Milanu, Portu i Bruxellesu. U 2018. planirane su konferencije u Barceloni i Zagrebu. Grad Zagreb je domaćin završnoga međunarodnog događanja (konferencije) u rujnu 2018. na temu održivoga urbanog transporta i uključenosti građana.

b) Sudjelovanje u provedbi projekta URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE. Projekt je sufinanciran u sklopu programa INTERREG EUROPE 2014. - 2020. Prijavitelj i nositelj je Sveučilište Grada Birminghama, a ostali partneri su: Grad Birmingham, Grad Lisabon, Razvojna agencija Fomento San Sebastian, Regija Lazio, Grad Bratislava, Grad Vilnius i Regionalna razvojna agencija Kranj. Uz Grad Zagreb kao partnera u projektu sudjeluju i sljedeći pridruženi lokalni partneri: Sveučilište u Zagrebu, Impact Hub Zagreb (laboratorij društvenih inovacija i poslovni inkubator) i HUB385 Innovation Center Zagreb. Cilj projekta je uspostava zajedničke politike koja uključuje suradnju u urbanim područjima, a koja će se temeljiti na razmjeni iskustava između gradova i regija fokusirajući se na razvoj i inovacije te na poticanje politike razvoja, posebice programa ulaganja za rast i radna mjesta. Do sada je održana radionica u Birminghamu, San Sebastianu. U 2018. planiraju se radionice u Birminghamu, Lisabonu, Bratislavi, Kranju i Vilniusu.

Suradnja s diplomatsko-konzularnim predstavnicima Republike Hrvatske u inozemstvu i diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u Republici Hrvatskoj

Sudjelovanje na radnim sastancima kao dio delegacije Grada Zagreba radi uspostave i daljnje suradnje iz djelokruga Ureda.

Sudjelovanje na međunarodnim skupovima, organiziranje međunarodnih skupova

Sudjelovanje na međunarodnoj manifestaciji Europski tjedan regija i gradova (European Week of Regions and Cities - Open Days 2018), Bruxelles.

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u inozemstvu

Sudjelovanje na edukacijama, seminarima i stručnim konferencijama iz područja programiranja i provedbe europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa Unije i drugih inovativnih mehanizama financiranja u organizaciji međunarodnih institucija i ustanova.

 

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

Posjeti predstavnika gradskih upravnih tijela gradovima u inozemstvu

U sklopu međunarodne suradnje te u sklopu provedbe projekta Strateško planiranje i projektiranje planiraju se službena putovanja i posjeti:

- Ljubljani (dobitnici nagrade European Green Capital award u 2016.) radi razmjene iskustava u implementiranju zelene infrastrukture, načela cirkularne ekonomije u održivom razvoju gradova i projekata i dr.

- Essenu (Njemačka) ili Nijmegenu (Nizozemska), dobitnicima nagrada European Green Capital award 2017. i 2018. te sudjelovanja na stručnim skupovima.

Međunarodni projekti u pripremi

- Planira se ostvarivanje kontakta i suradnje s vodstvom (University of Kopenhagen) i sa sudionicima međunarodnog projekta Green surge - Green Infrastructur and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy.

Edukacije, seminari, konferencije, stručni dijalozi u inozemstvu

Planira se odlazak na više znanstvenih skupova, seminara, konferencija na temu zaštite i očuvanja kulturne i prirodne baštine te razvoja digitalnih (IT) tehnologija, turizma i dr. Neki od planiranih događanja su konferencije:

- Europska godina kulturne baštine 2018. održava se na razini cijele Republike Hrvatske i svih zemalja EU-a

- 23nd International Conference on Cultural Heritage and New Technologies - CHNT

- Florence Heri-Tech - The Future of Heritage Science and Technologies, 16. - 18. svibnja 2018. Firenca, Italija

- The 2nd International Conference on Conservation of Architectural Heritage (CAH), 23. -26. veljače 2018., Luxor - Aswan, Egipat

- Architectural heritage 18 - International Conference on Conservation of Architectural Heritage and Urban History 2018, Istanbul, listopad 2018.

 

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE

Odjel za predškolski odgoj

Dječji vrtići Grada Zagreba nastavit će s provedbom programa međunarodne suradnje kroz projekte stručnih usavršavanja, stručne prakse, razmjene znanja i iskustava, humanitarne projekte i slično. I u 2018. velik je broj dječjih vrtića uključen u projekt "Say Hello to the world" i u UNICEF-ov projekt "Škole za Afriku".

Kao i proteklih godina i u 2018. velik broj dječjih vrtića prijavljuje projekte na programe koje se sufinanciraju iz sredstava EU-a, trenutačno na program Erasmus+, te međunarodnu suradnju ostvaruju kroz provedbu programa iz sredstava dodijeljenih kroz program.

Odjel za predškolski odgoj planira uspostaviti kontakte sa skandinavskim zemljama te Njemačkom, Švicarskom i Velikom Britanijom, a radi prikupljanja informacija o programu odgoja i obrazovanja koji se u spomenutim zemljama provodi kroz program "Šumski vrtići" s obzirom na to da u protekloj godini nismo ostvarili ono što smo planirati.

Tijekom manifestacije "Dani dječjih vrtića Grada Zagreba" i u 2018. planira se posjet stranih predavača u okviru sredstava što su predviđeni za organizaciju manifestacije.

Odjel za školstvo

Ono što je obilježilo proteklo razdoblje jest znatan broj međunarodnih projekata u osnovnim školama. U njih je uključen veći broj škola nego do sada, a one također sudjeluju i u većem broju projekata. Razlog ovom porastu treba tražiti u okvirima koje pruža ERAZMUS+ i e-twining. Ciljevi ovih projekata su različiti, ali uglavnom se mogu svesti na bolje upoznavanje učenika različitih zemalja, razvijanje kreativnosti učenika te na drugačije načine učenja od onih tradicionalnih što su zastupljeni u našim školama. Manji broj projekata bio je usmjeren na edukaciju učitelja.

U srednjim školama također je povećan broj međunarodnih projekata. Jezične gimnazije tradicionalno razmjenjuju učenike i iskustva sa školama u zemljama koje jezično korespondiraju s njihovim programima. Glazbene škole ostvaruju suradnju sa školama u susjednim državama, dok se ostale škole uglavnom strukovno povezuju sa sličnim školama u drugim zemljama radi unaprjeđivanja kurikula. Dio projekata usmjeren je i na edukaciju nastavnika. Manji dio projekata odnosi se na suradnju sa školama u kojima se nalaze Hrvati izvan domovine.

 

GRADSKI URED ZA KULTURU

Sektor za kulturu

Programi međunarodne kulturne suradnje u 2018. nastavit će se sudjelovanjem u međunarodnim kulturnim organizacijama te kao podrška umrežavanju umjetnika i kulturnih ustanova u postojeće europske i svjetske kulturne mreže i organizacije. Osobito ističemo organizaciju LIKE u čijem će Glavnom odboru sudjelovati i predstavnici Grada Zagreba.

Podržavat će se i dalje projekti koji najbolje predstavljaju i promiču međunarodnu prepoznatljivost i vidljivost kulture Zagreba te oni projekti koji su nastali kao rezultat potpisivanja međunarodnih ugovora o kulturnoj suradnji Grada Zagreba i gradova prijatelja. Prioritet imaju programi koji promoviraju regionalnu suradnju te programi koji imaju dugu tradiciju održavanja i koji su rezultat suradnje gradova i njihovih kulturnih ustanova. Ističemo sada već tradicionalni novogodišnji koncert Zagrebačke filharmonije u Salzburgu, gostovanje u Italiji i gostovanja Zagrebačkih solista u Njemačkoj i Francuskoj.

Tijekom 2018. obilježavat će se i 50. obljetnica prijateljstva gradova Sankt Peterburga i Zagreba i tom prilikom će se organizirati više program u Zagrebu i u Sankt Peterburgu. Arheološki muzej će u Sankt Peterburgu prirediti veliku izložbu o kulturi Japoda i tako prikazati važan segment hrvatske kulturne baštine.

 

IV. TEME ZA RAZGOVOR

 

U sklopu provođenja aktivnosti Grada Zagreba i Gradske skupštine Grada Zagreba, a u cilju ostvarivanja međugradske i međunarodne suradnje, posebna će se pozornost usmjeriti na razmjenu iskustava u organizaciji i upravljanju gradovima te sljedećim temama:

- razvoj komunalne infrastrukture

- kulturna suradnja

- prometna regulacija

- korištenje sredstava fondova EU-a

- prostorno planiranje

- zaštita okoliša

- razvoj prometne infrastrukture

- energetska učinkovitost i primjena obnovljivih izvora energije

- zbrinjavanje i termička obrada otpada

- urbana sigurnost

- tehnološki parkovi

- razvoj demokracije u tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave

- promicanje ljudskih prava

- mladi

- nacionalne manjine

- osobe s invaliditetom

- ravnopravnost spolova

- zdravstvo i socijalna politika

- znanstveno-istraživački programi

- komunikacijsko-informacijski sustavi.

 

V. SURADNJA KOD PRIJAVE PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U SKLOPU PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

 

Ovim se programom, između ostaloga, planira međugradska i međunarodna suradnja u sklopu prijava projekata na natječaje ili pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa i fondova Europske unije. Projekte financirane iz programa Europske teritorijalne suradnje i programa Unije te Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014. - 2020. o razmjeni iskustava, sagledavanju problema i razvoju rješenja između međunarodnih partnera, Grad Zagreb provodi u suradnji s drugim gradovima, regijama, udrugama, obrazovnim i znanstvenim institucijama te trgovačkim društvima.

U Programu međugradske i međunarodne suradnje ne mogu se navesti svi međunarodni projekti što će se tijekom godine prijavljivati na natječaje, s obzirom na to da mnogo toga ovisi o dinamici raspisivanja natječaja, a za prijavljene projekte nije poznato koji će projekti biti odobreni u istoj godini.

Radi usklađivanja i planiranja aktivnosti Grada Zagreba na području međunarodne i međugradske suradnje te stvaranja okvira za dodjelu bespovratnih EU sredstava projektima u Europskoj uniji, u slučaju prijave projekata na natječaje ili pozive za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu programa i fondova Europske unije, a u kojima Grad Zagreb sudjeluje kao nositelj projekta, glavni partner, suprijavitelj, partner, suradnik ili dr. s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ili s kojim drugim pravnim subjektima iz Republike Hrvatske i iz drugih država, o prihvaćanju takve suradnje u procesu prijave projekta odlučuje gradonačelnik.

Gradonačelnik potpisuje svu potrebnu dokumentaciju traženu u uvjetima natječaja ili poziva u svrhu predaje potpune prijave (izjavu o prihvaćanju partnerstva, izjavu o sudjelovanju, pismo namjere, mandatno pismo ili drugo pismeno kojim se iskazuje namjera sudjelovanja Grada Zagreba (kao nositelja projekta, glavnog partnera, suprijavitelja, partnera, suradnika ili dr.) s pravnim subjektima iz Republike Hrvatske i s odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država.

Prihvati li se prijavljeni projekt i odobre mu li se bespovratna sredstva EU-a, odluku o potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Sporazuma o partnerstvu ili drugog akta kojim se ugovorno definiraju međusobna prava i obveze sudjelovanja Grada Zagreba u navedenom projektu donosi gradonačelnik Grada Zagreba ili Gradska skupština Grada Zagreba sukladno Statutu Grada Zagreba.

Gradonačelnik će Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradske skupštine Grada Zagreba redovito izvještavati o:

1. projektima koji su prijavljeni na natječaje ili pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa i fondova Europske unije

2. projektima za koje je odluku o potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva, Sporazuma o partnerstvu ili drugog akta kojim se ugovorno definiraju međusobna prava i obveze sudjelovanja Grada Zagreba u navedenom projektu donio gradonačelnik sukladno Statutu Grada Zagreba.

 

VI. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PREDLOŽENIH AKTIVNOSTI

 

Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Zagreba za 2018. u razdjelu Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba i razdjelima pojedinih gradskih upravnih tijela.

Gradskoj skupštini Grada Zagreba u izvanrednim okolnostima Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju može predložiti da se dio proračunskih sredstava s pozicija međugradske i međunarodne suradnje Gradske skupštine preraspodijeli na poziciju tekućih donacija, za slučajeve kada Odbor procijeni da je potrebno.

 

KLASA: 021-05/18-01/34

URBROJ: 251-01-05-18-5

Zagreb, 1. veljače 2018.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.