Na temelju članka 35

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06) i članka 63. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06 i 18/06), Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, na 121. sjednici, 1. veljače 2007., donijelo je

 

ZAKLJUČAK

o davanju poslovne zgrade u Zagrebu, Paljetkova 18, na uporabu i korištenje

 

1. Grad Zagreb, vlasnik poslovne zgrade u Zagrebu, Paljetkova 18, sagrađene na z.k.č. 6416, ukupne površine, s dvorištem, 26.633 m2, upisane u z.k.ul. 7258 k.o. Vrapče novo, odnosno u Pl. 6883 k.o. Vrapče, daje Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. iz Zagreba, Paljetkova 18, (nastavno: APIS IT d.o.o.), na uporabu i korištenje, bez plaćanja naknade.

 

2. Poslovna zgrada iz točke 1. ovog zaključka daje se društvu APIS IT d.o.o. za potrebe obavljanja poslovne djelatnosti, na vrijeme dok bude na snazi Društveni ugovor o osnivanju navedene agencije što ga je Grad Zagreb sklopio s Republikom Hrvatskom, 21. listopada 2005., na temelju Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba (sa 4. sjednice od 29. rujna 2005., klasa: 023-05/05-01/23, urbroj: 251-01-04-05-3; Službeni glasnik Grada Zagreba 17/05).

 

3. Društvo APIS IT d.o.o. preuzet će obvezu plaćanja svih režijskih troškova, troškova osiguranja poslovne zgrade, te će, istodobno, preuzeti obvezu postupanja prema poslovnoj zgradi s pažnjom dobroga gospodara.

 

4. Društvo APIS IT d.o.o. se ovlašćuje davati u zakup prostore u navedenoj poslovnoj zgradi, i to restoran društvene prehrane, učionice i konferencijsku dvoranu, i ubirati zakupninu, kamate i eventualne troškove na osnovi davanja u zakup tih prostora, pod uvjetom da zakupninu koristi isključivo za pokriće troškova održavanja poslovne zgrade.

Grad Zagreb prenosi, a društvo APIS IT d.o.o. preuzima sva prava Grada Zagreba prema društvu UGO-LAGUNA d.o.o. iz Zagreba, Händelova ulica 2, iz Ugovora o zakupu poslovnog prostora sklopljenog 8. srpnja 2004., klasa: 372-01/04-01/1162, urbroj: 251-17-04/1-04-8 u predmetu davanja u zakup restorana društvene prehrane.

 

5. Za izvođenje radova na poslovnoj zgradi koji spadaju u poslove izvanredne uprave, kao što su radovi kojima se mijenjaju gabariti građevine, njihovo oblikovanje i/ili vanjski izgled, a osobito koji predstavljaju radove rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i preuređivanja (adaptacija), društvo APIS IT d.o.o. mora ishoditi prethodnu suglasnost Grada Zagreba kojom će se urediti međusobni odnosi.

O ugradbi postrojenja, uređaja, strojeva, instalacija, priključaka na komunalne instalacije i druge potrebne opreme koja je nužan uvjet za obavljanje dopuštene registrirane djelatnosti, društvo APIS IT d.o.o. mora prethodno obavijestiti Grad Zagreb.

 

6. O davanju poslovne zgrade iz točke 1. ovoga zaključka na uporabu i korištenje s društvom APIS IT d.o.o. sklopit će se ugovor kojim će se, sukladno ovome zaključku, urediti raskid ugovora po sili zakona ako Grad Zagreb prestane biti suosnivač društva APIS IT d.o.o., s danom nastupa te činjenice, ako navedeno društvo ne stekne pravo da nastavi koristiti predmetnu poslovnu zgradu prema kakvoj drugoj pravnoj osnovi.

 

7. Za provođenje ovoga zaključka zadužuje se Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.

 

8. Grad Zagreb i društvo APIS IT d.o.o. sklopit će ugovor na temelju ovoga zaključka i na temelju odluke Uprave društva APIS IT d.o.o.

 

9. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-01/07-01/44

URBROJ: 251-03-02/1-07-3

Zagreb, 1. veljače 2007.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.