Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01) te članka 82. stavka 1. točka 1. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01 - pročišćeni tekst), Vijeće Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak na 11. sjednici, 9. svibnja 2002., donijelo je

PRAVILA
GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA-ŽITNJAK

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

            Gradska četvrt Peščenica-Žitnjak određena Statutom Grada Zagreba (u nastavku teksta: Gradska četvrt), oblik je mjesne samouprave za dio područja Grada Zagreba preko koje građani sudjeluju u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad.
Članak 2.

            (1) Gradska četvrt osnovana je Statutom Grada Zagreba (u nastavku teksta: Statut Grada).
            (2) Statutom Grada Zagreba određeni su naziv, djelokrug i tijela Gradske četvrti.
            (3) Granice područja, sjedište, način izbora tijela i obavljanje administrativnih poslova za rad Gradske četvrti, određuju se posebnim gradskim odlukama.

Članak 3.

            Ovim se pravilima u skladu sa zakonom, Statutom Grada i gradskim odlukama, pobliže uređuje ustrojstvo Gradske četvrti te druga pitanja od značenja za Gradsku četvrt.

Članak 4.

            Gradska četvrt obuhvaća dio područja Grada Zagreba omeđen linijom koja ide od tromeđe gradskih četvrti Donji grad, Maksimir i Peščenica-Žitnjak na raskrižju Ulice kralja Zvonimira i Heinzelove ulice južnom stranom Ulice kralja Zvonimira prema sjeveroistoku, južnom stranom Kennedyevog trga i Budakove ulice sve do njezinog raskrižja s Ulicom kneza Branimira. Granica dalje nastavlja prema sjeveroistoku južnom stranom Ulice kneza Branimira, odnosno sjevernom stranom željezničke pruge Zagreb-Dugo Selo koju slijedi sve do potoka Štefanovec (dolazi na granicu k.o. Peščenica - k.o. Resnik). Skreće prema jugu zapadnom stranom potoka Štefanovec kojim dolazi do Slavonske avenije (granica k.o. Žitnjak - k.o. Resnik), dalje prema istoku njezinom sjevernom stranom do kraja, odnosno do granice Grada Zagreba. Skreće prema jugu i prateći granicu Grada, djelomično prolazi južnom obalom rijeke Save. Napušta granicu Grada, te južnom obalom rijeke Save prema sjeverozapadu dolazi na Most mladosti gdje skreće prema sjeveru njegovom istočnom stranom, a zatim istočnom stranom Avenije Marina Držića sve do raskrižja sa Slavonskom avenijom gdje skreće prema istoku i prati južnu stranu Slavonske avenije (granica k.o. Žitnjak - k.o. Trnje) do raskrižja s Heinzelovom ulicom koju prati prema sjeverozapadu njezinom zapadnom stranom sve do raskrižja s Ulicom kralja Zvonimira u točki tromeđe gradskih četvrti Donji Grad, Maksimir i Peščenica-Žitnjak.

Članak 5.

            Sjedište Gradske četvrti je u Zagrebu, Zapoljska 1.

Članak 6.

            Gradska četvrt je pravna osoba.
Članak 7.

            Gradsku četvrt zastupa predsjednik Vijeća Gradske četvrti.

Članak 8.

            (1) Gradska četvrt ima žig okruglog oblika, promjera 40 mm.
            (2) Žig Gradske četvrti u sredini ima tekst: ZAGREB, uz gornji rub: REPUBLIKA HRVATSKA - GRAD ZAGREB, a uz donji rub: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA-ŽITNJAK.
            (3) Žig Gradske četvrti čuva se u sjedištu Gradske četvrti, a upotrebljava se samo za ovjeru akata tijela Gradske četvrti.

II. TIJELA GRADSKE ČETVRTI
Članak 9.

            (1) Tijela Gradske četvrti su Vijeće Gradske četvrti (u nastavku teksta: Vijeće) i predsjednik Vijeća.
            (2) Članove Vijeća biraju građani s područja Gradske četvrti na temelju općega biračkog prava, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način propisan zakonom i gradskom odlukom.
Članak 10.
            (1) Vijeće ima 19 članova.
            (2) Mandat članova Vijeća traje četiri godine.

Članak 11.

            Na konstituirajućoj sjednici Vijeća, nakon prihvaćanja zaključka o izvješću Mandatnog povjerenstva, te polaganja prisege, članovi Vijeća imaju sva prava i dužnosti člana Vijeća.

Članak 12.

            (1) Članovi Vijeća imaju prava i dužnosti osobito:
            1. prisustvovati sjednicama Vijeća;
            2. predlagati Vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga;
            3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Vijeća.
            (2) Članovi Vijeća imaju i druga prava i dužnosti utvrđene poslovnikom o radu Vijeća.

Članak 13.

            Članu Vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:
            1. ako podnese ostavku, na dan kada Vijeće donese odluku o prestanku mandata;
            2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske presude;
            3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske odluke;
            4. ako prihvati neku od dužnosti koje su prema Odluci o izboru članova vijeća gradskih četvrti i o izbornim jedinicama nespojive s dužnošću člana vijeća, danom prihvaćanja izbora na dužnost, odnosno danom imenovanja;
            5. odjavom pribivališta s područja Gradske četvrti;
            6. smrću.
Članak 14.

            (1) Vijeće obavlja samostalno sljedeće poslove:
            1. donosi pravila Gradske četvrti;
            2. donosi financijski plan i godišnji obračun;
            3. odlučuje o raspolaganju imovinom Gradske četvrti;
            4. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji;
            5. bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća;
            6. saziva mjesne zborove građana;
            7. organizira i provodi civilnu zaštitu na području Gradske četvrti;
            8. usklađuje rad mjesnih odbora;
            9. donosi program rada i izvješće o radu;
            10. donosi poslovnik o svom radu;
            11. surađuje s drugim gradskim četvrtima na području Grada Zagreba, osobito sa susjednima;
            12. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane Gradske četvrti;
            13. obavlja i druge poslove utvrđene propisima.
            (2) Pored poslova iz stavka 1.
            Vijeće:
            1. predlaže koncept razvoja Gradske četvrti u okviru razvojnog plana Grada Zagreba;
            2. predlaže rješenje od interesa za područje Gradske četvrti u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova ostvarenja;
            3. prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na području Gradske četvrti i predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture;
            4. brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za Gradsku četvrt;
            5. brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa od značenja za Gradsku četvrt;
            6. predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života;
            7. predlaže mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na području Gradske četvrti;
            8. predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi;
            9. predlaže osnivanje ustanova i djelatnosti brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na području Gradske četvrti te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada;
            10. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na području Gradske četvrti;
            11. može predložiti područja mjesnih odbora na području Gradske četvrti;
            12. predlaže promjenu područja Gradske četvrti, odnosno mjesnih odbora na području Gradske četvrti;
            13. predlaže kandidate za suce porotnike.
            (3) Pod malim komunalnim akcijama iz stavka 1. točke 4. ovog članka, podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području Gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, plin, električnu energiju, distribuciju TV, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane i javni zdenci, vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti).

Članak 15.

            Vijeće obavlja i druge poslove, što mu ih iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjeri Gradska skupština, a koji su od značenja za Gradsku četvrt.

Članak 16.

            (1) Vijeće može održati sjednicu ako je nazočna većina članova Vijeća, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
            (2) Pravila Gradske četvrti, financijski plan i godišnji obračun, odluke o raspolaganju imovinom, plan malih komunalnih akcija, poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, Vijeće Gradske četvrti donosi većinom glasova svih vijećnika.
            (3) Vijeće poslovnikom može odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom glasova svih članova.
Članak 17.

            (1) Vijeće može osnivati stalna i povremena radna tijela.
            (2) Stalna radna tijela Vijeća razmatraju prijedloge akata te druga pitanja koja su na dnevnom redu Vijeća i o njima daju mišljenja i prijedloge. Stalna radna tijela Vijeća mogu razmatrati i druga pitanja iz djelokruga Vijeća i predlagati Vijeću raspravu o njima te pripremati prijedloge akata iz svog djelokruga.
            (3) Povremena radna tijela osnivaju se zbog razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja, odnosno izrade prijedloga pojedinog akta.

Članak 18.

            (1) Vijeće tajnim glasovanjem bira predsjednika Vijeća i jednog potpredsjednika Vijeća iz reda svojih članova na vrijeme od četiri godine.
            (2) Funkcije predsjednika, potpredsjednika i člana Vijeća su počasne.
            (3) Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu koju utvrđuje Gradska skupština Grada Zagreba.

Članak 19.
            (1) Predsjednik Vijeća:
            1. predstavlja Gradsku četvrt i Vijeće;
            2. saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Vijeća i potpisuje akte Vijeća;
            3. provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća te izvješćuje o provođenju odluka Vijeća;
            4. surađuje s gradonačelnikom, predsjednikom Gradske skupštine i Gradskim poglavarstvom Grada Zagreba;
            5. sudjeluje u radu koordinacije koju čine gradonačelnik i predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba te predsjednici vijeća gradskih četvrti;
            6. brine se o provedbi akata što se odnose na rad Gradske četvrti;
            7. sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite;
            8. informira građane o pitanjima važnim za Gradsku četvrt;
            9. koordinira rad predsjednika mjesnih odbora na području Gradske četvrti;
            10. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće.
            (2) Predsjednik Vijeća odgovara za svoj rad Vijeću.
            (3) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni Vijeću, predsjednik Vijeća odgovara gradonačelniku Grada Zagreba.

Članak 20.

            (1) Potpredsjednik Vijeća:
            1. zamjenjuje predsjednika Vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti;
            2. pomaže predsjedniku Vijeća u radu;
            3. obavlja poslove iz djelokruga predsjednika Vijeća što mu ih povjeri predsjednik Vijeća.
            (2) Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
            (3) Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik je dužan pridržavati se predsjednikovih uputa.
Članak 21.

            (1) Predsjednik Vijeća saziva sjednicu Vijeća najmanje jedanput u dva mjeseca.
            (2) Predsjednik Vijeća dužan je sazivati sjednicu Vijeća ako to zatraži gradonačelnik, predsjednik Gradske skupštine, Gradsko poglavarstvo ili trećina članova Vijeća, u roku od osam dana od dana dostave zahtjeva.
            (3) Uz zahtjev za sazivanje sjednice podnositelj je dužan predložiti dnevni red sjednice i dostaviti materijal, odnosno prijedlog akta za raspravu i odlučivanje, ako ih već nisu dostavili ovlašteni predlagatelji.
            (4) Ako predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u rokovima utvrđenim ovim pravilima, sjednicu će sazvati gradonačelnik, u roku od osam dana nakon isteka utvrđenih rokova.

Članak 22.

            (1) Predsjednik i potpredsjednik Vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koju su birani.
            (2) Postupak za razrješenje predsjednika, odnosno potpredsjednika Vijeća može pokrenuti najmanje jedna trećina članova Vijeća ili gradonačelnik.
            (3) Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen.
            (4) O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih članova Vijeća.
            (5) Prijedlog za razrješenje može se podnijeti ako predsjednik, odnosno potpredsjednik:
            1. ne sazove sjednicu u roku utvrđenom ovim pravilima i na zahtjev ovlaštenih podnositelja utvrđenih ovim pravilima;
            2. svojim ponašanjem šteti ugledu Vijeća;
            3. zloupotrijebi položaj ili prekorači ovlaštenja;
            4. krši odredbe Statuta Grada Zagreba i Poslovnika o radu Vijeća Gradske četvrti Peščenica Žitnjak.
            (6) Za utvrđivanje činjenica iz stavka 5. ovoga članka Vijeće može osnovati povjerenstvo.
            (7) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za razrješenje, odnosno od dana dostave izvješća povjerenstva iz stavka 6. ovoga članka.
Članak 23.

            Vijeće Gradske četvrti, odnosno predsjednik Vijeća daju mišljenje Gradskom poglavarstvu, odnosno gradskim upravnim tijelima u ostavljenom roku, o pitanjima o kojima su ta tijela, sukladno Statutu Grada Zagreba, dužna zatražiti njihovo mišljenje, odnosno koja su važna za Gradsku četvrt i u vezi su sa:
            1. gospodarskim pitanjima;
            2. planom uređivanja javnih površina;
            3. osnutkom i premještanjem ustanova, trgovačkih društava i drugih službi;
            4. uređivanjem prometa;
            5. korekcijom granica;
            6. utvrđivanjem uredovnoga radnog vremena;
            7. priredbama na javnim cestama, trgovima i pješačkim zonama;
            8. svim drugim pitanjima važnim za Gradsku četvrt.

Članak 24.

            Predsjednik Vijeća dužan je izvijestiti Vijeće o pitanjima o kojima ga, sukladno Statutu Grada Zagreba, informiraju Gradsko poglavarstvo i gradska upravna tijela, odnosno koja su u vezi sa:
            1. planiranjem razvoja Grada;
            2. programima gradske uprave;
            3. zaštitom okoliša;
            4. gradnjom objekata na području Gradske četvrti;
            5. drugim pitanjima važnim za Gradsku četvrt.

Članak 25.

            (1) Vijeće donosi plan malih komunalnih akcija i financijski plan u suradnji sa mjesnim odborima.
            (2) Vijeće je, prije odlučivanja ili utvrđivanja mišljenja o pitanjima važnim za pojedine mjesne odbore, dužno zatražiti mišljenje vijeća mjesnih odbora, odnosno predsjednika vijeća tih mjesnih odbora.
Članak 26.

            (1) Nadzor nad zakonitošću rada tijela Gradske četvrti obavlja Gradsko poglavarstvo.
            (2) Gradsko poglavarstvo može raspustiti Vijeće ako ono učestalo krši Statut Grada Zagreba, pravila Gradske četvrti, poslovnik o radu, ne donese financijski plan ili godišnji obračun te ako ne izvršava povjerene mu poslove.
            (3) Predsjednik Vijeća dužan je sve akte Vijeća dostaviti gradskom upravnom tijelu nadležnom za mjesnu samoupravu u roku od osam dana od donošenja.

III. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADSKE ČETVRTI

Članak 27.

            Imovinu Gradske četvrti čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine te prava i obveze Gradske četvrti.
Članak 28.

            (1) Sredstva za rad vijeća gradskih četvrti, odnosno sredstva za obavljanje poslova koji su iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjereni vijećima gradskih četvrti, osiguravaju se u gradskom proračunu.
            (2) Sredstva se u gradskom proračunu iskazuju posebno za svaku pojedinu gradsku četvrt i to po namjenama kao sredstva za rad vijeća gradske četvrti te sredstva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjerenih vijeću gradske četvrti.
            (3) Gradska skupština posebnom će odlukom utvrditi kriterije za utvrđivanje ukupne visine sredstava u gradskom proračunu za gradske četvrti te način i uvjete korištenja i raspolaganja sredstvima, a na temelju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su im povjereni.

Članak 29.

            Imovinom Gradske četvrti upravlja i raspolaže Vijeće u skladu sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i ovim pravilima te u suradnji s vijećima mjesnih odbora na području Gradske četvrti.

IV. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU I IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA GRADSKE ČETVRTI
Članak 30.

            Oblici neposrednog sudjelovanja u odlučivanju i izjašnjavanju građana Gradske četvrti o lokalnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba jesu: lokalni referendum, mjesni zborovi građana, predstavke, prijedlozi i pritužbe građana.

Lokalni referendum
Članak 31.

            (1) O svakom pitanju iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji je od posebnog interesa za razvoj Grada Zagreba, odnosno Gradske četvrti ili za građane Grada Zagreba, odnosno Gradske četvrti, o kojem Gradska skupština ima pravo donijeti odluku, Gradska skupština ima pravo raspisati lokalni referendum.
            (2) Lokalni referendum provodi se na način propisan zakonom.

Mjesni zborovi građana
Članak 32.

            (1) Mjesni zborovi građana sazivaju se radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanje prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja.
            (2) Na mjesnim zborovima građana imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području za koje je sazvan mjesni zbor građana.

Članak 33.

            (1) Mjesne zborove građana saziva Vijeće Gradske četvrti, u skladu sa Statutom Grada Zagreba i ovim pravilima radi raspravljanja o potrebama i interesima građana toga područja i davanja prijedloga za njihovo rješavanje.
            (2) Mjesne zborove građana može sazvati i Gradska skupština radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Grad Zagreb, odnosno o prijedlogu općeg akta.
            (3) U slučaju raspuštanja vijeća mjesnog odbora, za područje tog mjesnog odbora mjesne zborove građana saziva Vijeće.
            (4) Mišljenje građana na mjesnim zborovima građana može zatražiti gradonačelnik, Gradsko poglavarstvo i Gradska skupština.
Članak 34.

            (1) Mjesni zbor građana saziva se za dio područja Gradske četvrti koji čini zasebnu cjelinu (dio naselja, stambeni blok i sl.).
            (2) Zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva na način prikladan mjesnim prilikama.
            (3) Javni poziv se može uputiti preko tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja, oglašavanjem na oglasnim pločama u područnim uredima gradske uprave, u prostorima mjesne samouprave, na javnim objektima i na drugi prikladan način.
            (4) Poziv za mjesni zbor sadrži mjesto i vrijeme održavanja mjesnog zbora te pitanja o kojima se građani izjašnjavaju.
Članak 35.

            (1) Vijeće Gradske četvrti dužno je organizirati i osigurati održavanje mjesnog zbora građana.
            (2) O održavanju mjesnog zbora građana brine se predsjednik Vijeća Gradske četvrti, odnosno članovi tog vijeća.
            (3) Mjesni zbor građana vodi predsjednik Vijeća Gradske četvrti ili član Vijeća Gradske četvrti kojega odredi Vijeće.
Članak 36.

            (1) Odluka donesena na mjesnom zboru građana obvezatna je za Vijeće Gradske četvrti.
            (2) Tijela mjesne samouprave dužna su izvijestiti mjesne zborove građana o tome što je poduzeto u vezi s njihovim mišljenjima i prijedlozima.

Predstavke, prijedlozi i pritužbe građana

Članak 37.

            (1) Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke, prijedloge i pritužbe Vijeću i predsjedniku Vijeća.
            (2) Predstavke, prijedlozi i pritužbe moraju biti potpisani i na njima navedena imena i prezimena te adrese građana koji ih podnose, odnosno naziv i sjedište pravne osobe.
            (3) Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su odgovoriti na prijedloge, predstavke i pritužbe u roku od šezdeset dana od dana njihova podnošenja.
            (4) Predstavke, prijedloge i pritužbe imaju pravo podnositi građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na području Gradske četvrti.
            (5) Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u sjedištu Gradske četvrti na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki, prijedloga i pritužbi te omogućiti usmeno davanje predstavki, prijedloga i pritužbi.

Članak 38.

            (1) Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga u skladu sa zakonom.
            (2) O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje petsto birača upisanih u popis birača Gradske četvrti te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka prijedloga.

V. AKTI GRADSKE ČETVRTI
Članak 39.

            (1) Vijeće donosi pravila Gradske četvrti, poslovnik o radu Vijeća, zaključke i druge akte određene Statutom Grada Zagreba i ovim pravilima.
            (2) Vijeće zaključkom utvrđuje prijedloge akata, zauzima stavove, izražava mišljenja, prihvaća izvješća i rješava druga pitanja iz svoje nadležnosti za koje nije predviđeno donošenje drugog akta.

Članak 40.

            Postupak donošenja akata Vijeća propisuje se poslovnikom o radu Vijeća.

Članak 41.

            (1) Akt Vijeća potpisuje predsjednik Vijeća.
            (2) Potpisani izvornici akata čuvaju se u sjedištu Vijeća.
            (3) Za izradu, potpisivanje i čuvanje izvornika odluke i drugog akta odgovorno je gradsko upravno tijelo za poslove mjesne samouprave.

Članak 42.

            Pravila Gradske četvrti, poslovnik o radu Vijeća, financijski plan, godišnji obračun i plan malih komunalnih akcija te akti o izboru i imenovanju objavljuju se u Službenom glasniku Grada Zagreba.

VI. JAVNOST RADA I INFORMIRANJE
Članak 43.

            (1) Djelovanje tijela Gradske četvrti je javno.
            (2) Tijela Gradske četvrti dužna su upoznati javnost o obavljanju poslova iz svoga djelokruga i izvještavati je o svom radu preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Članak 44.

            Na sjednicama Vijeća omogućuje se nazočnost izvjestiteljima javnih glasila i građanima u skladu s Poslovnikom o radu Vijeća.
Članak 45.

            Službene izjave za sredstva javnog priopćavanja daje predsjednik Vijeća i član Vijeća kojega Vijeće za to ovlasti.
Članak 46.

            Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice Vijeća na kojoj se raspravlja o materijalu koji je u skladu s propisima označen određenim stupnjem povjerljivosti i u drugim slučajevima ako tako Vijeće odluči.
Članak 47.

            Ostvarivanje javnosti rada tijela Gradske četvrti pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Vijeća.

VII. PROMJENA PRAVILA GRADSKE ČETVRTI

Članak 48.

            (1) Prijedlog za promjenu Pravila Gradske četvrti može podnijeti najmanje trećina članova Vijeća.
            (2) Prijedlog za promjenu Pravila upućuje se predsjedniku Vijeća.

Članak 49.

            (1) O prijedlogu za promjenu Pravila Gradske četvrti Vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.
            (2) Ako Vijeće prihvati prijedlog za promjenu Pravila, provodi prethodnu raspravu u Vijeću.
            (3) Ako Vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Pravila, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.
            (4) O izmjeni i dopuni Pravila Vijeće donosi odluku većinom glasova svih članova Vijeća.

VIII. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 50.

            Vijeće je dužno uskladiti Poslovnik o radu Vijeća s ovim pravilima u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila.
Članak 51.

            Ova pravila stupaju na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 026-02/02-01/05
URBROJ: 251-19-02/331-02-10
Zagreb, 9. svibnja 2002.
Predsjednik Vijeća
Ivan Šikić, v.r.