Ministarstvo zdravstva
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Gradski ured za zdravstvo
Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”
  Centar za gerontologiju
Zdravstvene ustanove
  Dom zdravlja Grada Zagreba
  Ustanova za hitnu medicinsku pomoć
  Opća bolnica Sv. Duh
  Poliklinike
  Specijalne bolnice
  Kliničke zdravstvene ustanove
  Gradska ljekarna Zagreb
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući - Zagreb
  Centar za koordinaciju palijativne skrbi u Gradu Zagrebu

Sustav zdravstvene skrbi obuhvaća sustav državnih, skupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za unapređenje, čuvanje zdravlja, sprečavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno liječenje te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju.

Obvezno zdravstveno osiguranje
Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezne su se osigurati sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj te stranci s odobrenim stalnim boravkom u Hrvatskoj, ako međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drukčije određeno. Obvezno osiguranje utvrđeno je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 15/08, 94/09, 71/10, 139/10, 49/11, 22/12 i 57/12), koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 85/06, 150/08 i 71/10) uređene su vrste, uvjeti i način provođenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje jest: dopunsko zdravstveno osiguranje, dodatno zdravstveno osiguranje te privatno
zdravstveno osiguranje
.

Dopunsko zdravstveno osiguranje
Dopunsko zdravstveno osiguranje jedan je od oblika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Pružaju ga privatne osiguravateljske kuće i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, kao jedina državna osiguravateljska kuća u zdravstvu. Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a pokriva participaciju za određene zdravstvene usluge, no ne i za trošak participacije za lijekove s dopunske liste lijekova.

Dodatno zdravstveno osiguranje
Drugi oblik dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja je dodatno zdravstveno osiguranje i njime se osigurava viši standard zdravstvene zaštite u odnosu na standard koji se omogućuje putem obveznog osiguranja te veći opseg prava u odnosu na prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i društva za osiguranje registrirana za obavljanje djelatnosti osiguranja u Republici Hrvatskoj osim dopunskog osiguranja mogu provoditi i dodatno zdravstveno osiguranje.

Privatno zdravstveno osiguranje
Privatnim zdravstvenim osiguranjem osigurava se zdravstvena zaštita fizičkim osobama koje borave na području Republike Hrvatske, a koje se nisu obvezne osigurati sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj. Osiguranik
privatnog zdravstvenog osiguranja je osoba koja je sklopila ugovor o privatnom zdravstvenom osiguranju i koristi prava koje proizlaze iz takve vrste osiguranja.


PARTICIPACIJA – za korisnike koji imaju samo obvezno osiguranje


Usluge zdravstvene zaštite za koje se ne plaća participacija

Osigurana osoba na teret sredstva obveznog osiguranja ostvaruje u cijelosti slijedeću zdravstvenu zaštitu:
  1. cjelokupnu zdravstvenu zaštitu djeci do navršene 18. godine života te djeci potpuno i trajno       nesposobnoj za samostalan život,
  2. preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata,
  3. zdravstvenu zaštitu žena u svezi s praćenjem trudnoće i poroda,
  4. preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu u svezi s HIV infekcijama i ostalim zaraznim bolestima       za koje je zakonom određeno provođenje mjera za sprečavanje njihova širenja,
  5. obvezno cijepljenje, imunoprofilaksu i kemoprofilaksu,
  6. cjelokupno liječenje kroničnih psihijatrijskih bolesti,
  7. cjelokupno liječenje zloćudnih bolesti,
  8. cjelokupno liječenje koja je posljedica priznate ozljede na radu tj. profesionalne bolesti,
  9. hemodijalizu i peritonejsku dijalizu,
10. zdravstvenu zaštitu u svezi s uzimanjem i presađivanjem dijelova ljudskoga tijela u svrhu       liječenja,
11. izvanbolničku hitnu medicinsku pomoć,
12. kućne posjete i kućno liječenje,
13. patronažnu zdravstvenu skrb,
14. sanitetski prijevoz za posebne kategorije bolesnika sukladno općem aktu koji donosi ministar       nadležan za zdravstvo,
15. lijekove s osnovne liste lijekova HZZO-a propisane na recept,
16. zdravstvenu njegu u kući bolesnika,
17. laboratorijsku dijagnostiku na razini primarne zdravstvene zaštite.


Obvezna participacija

U troškovima bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite participacija se plaća za korištenje slijedećih zdravstvenih usluga:
1. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u     dnevnoj bolnici, osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije – 25,00 kn;
2. specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite – 50,00 kn;
3. ortopedska i druga pomagala određena općim aktom HZZO-a – 50,00 kn;
4. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za     fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući – 25,00 kn/dan;
5. liječenje u inozemstvu sukladno općem aktu HZZO-a;
6. troškove bolničke zdravstvene zaštite – 100,00 kn/dan;
7. dentalnu zdravstvenu zaštitu u mobilnoj i fiksnoj protetici odraslih osoba od 18 do 65 godina     starosti – 1.000,00 kn;
8. dentalnu zdravstvenu zaštitu u mobilnoj i fiksnoj protetici odraslih osoba starijih od
    65 godina – 500,00 kn.

Najviši iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, koji je obvezna snositi osigurana osoba, po jednom ispostavljenom računu je 2.000,00 kn.
Kada je korištenje zdravstvene zaštite vezano za liječenje bolesti koje su u skladu sa Zakonom u cijelosti pokriva obvezno zdravstveno osiguranje, odnosno osigurana osoba nema obvezu sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite.


Participacija po izabranom liječniku i u ljekarni
Osigurane osobe obvezne su snositi trošak participacije u iznosu od 10,00 kn za zdravstvenu zaštitu koju ostvaruju kod izabranog:
1. liječnika obiteljske (opće) medicine
2. liječnika ginekologa
3. liječnika dentalne medicine

Za izdavanje lijeka na recept u ljekarni plaća se participacija u iznosu od 10,00 kn, a svaki osiguranik obvezan je snositi trošak participacije za lijekove s dopunske liste lijekova.

Participacija se plaća izravno prilikom pružanja zdravstvene usluge ili neizravno putem police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

PRAVO NA KORIŠTENJE LIJEKOVA KOJI SU UTVRĐENI OSNOVNOM I DOPUNSKOM LISTOM LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ima pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Osnovna lista lijekova) i Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova HZZO-a (Dopunska lista lijekova).

Iznimno, osigurana osoba kod koje liječenje iz medicinskih razloga nije moguće provoditi lijekovima utvrđenim osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a, može ostvariti pravo na lijek koji nije utvrđen tim listama lijekova, pod uvjetom da je potrebu korištenja lijeka odobrilo povjerenstvo za lijekove bolnice u kojoj se osigurana osoba liječi, i to na teret sredstava bolničke zdravstvene ustanove koja je obvezna osigurati nabavu lijeka.

Osnovna lista lijekova sadrži medikoekonomski najsvrsihodnije lijekove za liječenje svih bolesti. Referentna cijena lijekova (cijena koju HZZO plaća iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini najniže cijene koja garantira opskrbu osiguranih osoba HZZO-a) utvrđuje se u postupku javnog nadmetanja prema posebnim propisima.

Dopunska lista lijekova sadrži lijekove s višom razinom cijene u odnosu na cijene iz osnovne liste lijekova, pri čemu HZZO osigurava pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog lijeka određenog prema posebnom zakonu, s osnovne liste lijekova.

Ostvarivanje prava na lijekove, za koje nije ispunjena medicinska indikacija propisana Osnovnom i Dopunskom listom lijekova samo iznimno, može koristiti osigurana osoba na osnovi prethodnog odobrenja liječničkog povjerenstva Direkcije HZZO-a, radi ostvarenja prava na lijek s Osnovne liste lijekova, odnosno Dopunske liste lijekova uz doplatu za koji ne ispunjava propisane medicinske indikacije, pod uvjetom da je potrebu korištenja lijeka predložilo povjerenstvo za lijekove bolnice u kojoj se osigurana osoba liječi, a na teret ugovorenih sredstava bolničke zdravstvene ustanove.

Osigurana osoba nema pravo na povrat troškova kupljenih lijekova na teret sredstava HZZO-a ako je lijekove s Osnovne liste lijekova i Dopunske liste lijekova nabavila, odnosno kupila mimo postupka utvrđenih Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje i drugim općim aktima HZZO-a (npr. kupila lijek bez da je od izabranog doktora dobila propisani recept).

IZBOR LIJEČNIKA

Osiguranik HZZO-a ima pravo na slobodan izbor liječnika opće/obiteljske medicine i stomatologije, a žene imaju pravo i na izbor ginekologa, u mjestu stanovanja. Liječnik se bira za razdoblje od najmanje godinu dana i može ga se promijeniti po isteku tog razdoblja.

Postupak izbora

Izbor se obavlja popunjavanjem tiskanice Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora koju se može preuzeti u ordinaciji liječnika za kojeg se osoba opredijelila ili s internetskih stranica HZZO-a.

Rokovi

Zdravstvena zaštita kod izabranog liječnika može se ostvariti najkasnije deset dana od potpisivanja Izjave. Novoizabranom liječniku „stari“ će liječnik odmah, a najkasnije u roku od tri dana, predati svu zdravstvenu dokumentaciju.

Promjena liječnika

Liječnika se bira na godinu dana, a unutar tog razdoblja promijeniti ga se može samo iz određenih razloga kao što su preseljenje ili poremećaj međusobnih odnosa.
Izabranog liječnika može se redovitim putem promijeniti nakon isteka godine dana od zadnjeg postupka izbora. Unutar tog roka pravo na promjenu liječnika moguće je samo iz sljedećih razloga:
• ako je osiguranik promijenio mjesto stanovanja;
• ako osiguranik namjerava izbivati dulje od tri mjeseca iz mjesta stanovanja;
• ako je liječnik prestao s radom, promijenio sjedište ordinacije ili prestao biti ugovorni liječnik    Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO);
• ako izabrani liječnik u skrbi ima više pacijenata od propisanog maksimuma;
• ako je između osiguranika i liječnika nastao poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuje    daljnje liječenje.

Najviši iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, koji je obvezna snositi osigurana osoba, po jednom ispostavljenom računu je 2.000,00 kn.
Kada je korištenje zdravstvene zaštite vezano za liječenje bolesti koje su u skladu sa Zakonom u cijelosti pokriva obvezno zdravstveno osiguranje, odnosno osigurana osoba nema obvezu sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Ministarstvo zdravstva
Ksaver 200A
Tel: 46 07 555

www.zdravlje.gov.hr
e-mail: pitajtenas@miz.hr

Uprava za zaštitu zdravlja
Ksaver 200A
Tel:  46 07 508
Fax: 46 77 105


Uprava za sanitarnu inspekciju
Ksaver 200A
Tel:  46 07 622
Fax: 46 07 631


Bijeli telefon - 0800 7999
• besplatni telefon za pritužbe, pohvale, primjedbe i prijedloge vezano za ostvarivanje prava na    zdravstvenu zaštitu
• kontakt s dežurnim liječnikom Ministarstva u vremenu od 8,00 do 16,00
• automatsko snimanje poziva u vremenu od 16,00 do 8,00

 
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Direkcija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Margaretska 3
Tel:  48 06 333
Fax: 48 12 606

www.hzzo-net.hr
e-mail: glasnogovornik@hzzo-net.hr

Besplatni info telefon
0800 7979    obvezno zdravstveno osiguranje
0800 7989    dopunsko zdravstveno osiguranje


Područni ured Zagreb
Mihanovićeva 3
Tel: 45 77 150


LOKACIJE U ZAGREBU
TELEFON
Andrija Žaje 42-44 45 95 500
Baštijanova 52 36 40 250
Cernička 3A 36 65 097
Ivekovićeva 17 24 51 544
Jukićeva 12 48 82 100
Klovićeva 1 23 59 555
Kneza Branimira 37 46 97 800
Kruge 44 61 51 796
Martićeva 63A 46 41 363
Remetinečki gaj 14 65 93 600
Ispostava Sesvete, Varaždinska 1/II 20 25 342

 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, koji je jedinstvena pravna osoba za područje Republike Hrvatske, provodi obvezno zdravstveno osiguranje i poslove dopunskog te dodatnog zdravstvenog osiguranja.

U Zagrebu djeluju ustanove čija djelatnost obuhvaća zdravstvenu njegu,
fizikalnu terapiju i rehabilitaciju bolesnima, teško pokretnim i nepokretnim pacijentima u njihovu domu. Takve ustanove posluju u sklopu sustava primarne zdravstvene zaštite, te sa HZZO-om imaju sklopljeni ugovor o pružanju zdravstvene njege i rehabilitacije osiguranicima Zavoda. Istovjetne usluge pružaju se i korisnicima koji sami snose troškove.

Osiguranik HZZO-a ima pravo na medicinsku njegu i rehabilitaciju ostvaruje putem svog izabranog liječnika opće medicine, koji daje prijedlog za provedbu zdravstvene njege i rehabilitacije s kojim se mora suglasiti kontrolor HZZO-a.


Pravo na ortopedska i druga pomagala
Osigurane osobe imaju pravo ostvariti ona pomagala koja su utvrđena u popisu pomagala koji je sastavni dio Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (Narodne novine 7/12, 14/12, 23/12, 25/12, 45/12, 69/12, 85/12 i 92/12), a na osnovi propisanih medicinskih indikacija i prema prijedlogu doktora, odnosno zdravstvene ustanove s kojima je HZZO sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite osiguranim osobama.

Osim toga, u iznimnim slučajevima osigurana osoba može ostvariti i pravo na pomagalo koje nije utvrđeno u popisu pomagala, odnosno koje je utvrđeno u popisu pomagala, ali za koje potonja ne ispunjava propisane medicinske indikacije i ako je prema prijedlogu doktora odgovarajuće specijalnosti (ortoped, kirurg - traumatolog, fizijatar, ginekolog) primjena tog ortopedskog pomagala nužna za liječenje i rehabilitaciju osigurane osobe, o čemu prethodno odobrenje daje liječničko povjerenstvo za ortopedska i druga pomagala Direkcije HZZO-a.

Osigurane osobe imaju pravo na ortopedska i druga pomagala te stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke, ako ispunjavaju uvjet prethodnog obveznog zdravstvenog osiguranja u HZZO-u u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno, odnosno 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije nastupa osiguranog slučaja. Navedeni uvjet se ne odnosi na osigurane osobe mlađe od 18 godina te sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju koje su nesposobne za samostalan život i rad.

Sanitetski prijevoz
Sanitetski prijevoz podrazumijeva pružanje usluge prijevoza vozilom posebno opremljenim medicinskom i ostalom opremom za posebne kategorije osiguranih osoba. Pravo na sanitetski prijevoz ostvaruju nepokretne, teško pokretne i osobe kojima zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje. Sanitetski prijevoz kao pravo iz zdravstvenog osiguranja koristi se za siguran prijevoz bolesnika HZZO-a prilikom njihovog dolaska ili odlaska iz zdravstvene ustanove.

Potvrdu sanitetskog prijevoza utvrđuje:
• izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite
• liječnik u ugovorenoj zdravstvenoj ustanovi
• liječnik u službi hitne medicinske pomoći kod kojeg je osigurana osoba u postupku liječenja
• liječničko povjerenstvo HZZO-a

 
GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM


Zdravstvena zaštita zdravstveno neosiguranih osoba

Gradski ured za za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom nadležan je u postupku priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu osobama koje isto pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi i to pod uvjetom da imaju prebivalište na području Zagreba, da su nesposobne za samostalan život i rad te da nemaju
sredstava za uzdržavanje. Smatra se da je neposobna za samostalan život i rad osoba koja je navršila 60 (žena), odnosno 65 (muškarac) godina života i osoba mlađa od 65 godina čija je nesposobnost utvrđena vještačenjem na tijelu vještačenja Centra za socijalnu skrb Zagreb. Postupak utvrđivanja prava pokreće se zahtjevom stranke u Odjelu za socijalnu skrb (vidi str. 21)
.

 
GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO

Gradski ured za zdravstvo
Đorđićeva 26/I
Tel: 65 85 041

www.zagreb.hr
e-mail: zdravstvo@zagreb.hr

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata imenovano je od Gradske Skupštine Grada Zagreba.
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata ima djelokrug rada, obaveze i ovlaštenja određena poslovnikom o radu kao i općim odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata. Zakon određuje prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanje tih prava. Povjerenstvo prati povrede pojedinačnih prava pacijenata, obavještava javnost o povredama prava pacijenata u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata. Ako je došlo do povrede Zakona o zaštiti prava pacijenata, građani pismenu predstavku mogu uputiti na adresu Gradskog ureda za zdravstvo
.

 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"
Zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
Mirogojska 16
Tel:  46 96 111
Fax: 64 14 006

www.stampar.hr
e-mail: info@stampar.hr

Centar za gerontologiju
Mirogojska 16
Tel:  46 96 164
Fax: 46 78 016

e-mail: gerontologija@stampar.hr
            spomenka.tomek-roksandic@stampar.hr


Pri Zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ djeluje Centar za gerontologiju – Referentni centar Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba. Provodi Program praćenja, proučavanja, evaluiranja, izvješćivanja, nadzora te planiranja zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti starijih osoba uz predlaganje Programa mjera i postupaka u zaštiti zdravlja starijih s Programom primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije. Centar za gerontologiju provodi i trajnu, sustavnu reedukaciju stručnjaka koji zdravstveno skrbe u zaštiti zdravlja starijih osoba iz gerontologije i gerijatrije.

 
ZDRAVSTVENE USTANOVE

DOM ZDRAVLJA
SJEDIŠTE
TELEFON
DEŽURSTVA
ZAGREB - CENTAR Runjaninova 4
48 97 666
subotom
15,00 – 22,00
nedjeljom i blagdanom
8,00 – 22,00
ZAGREB - ISTOK Švarcova 20
23 50 100
subotom, nedjeljom i
blagdanima
8,00-22,00
ZAGREB - ZAPAD Prilaz baruna Filipovića 11
37 74 444
subotom
7,00 – 22,00
nedjeljom i blagdanom
8,00-22,00

USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ
Heinzelova 88
Tel: 63 02 911
       63 02 944 (sanitetski prijevoz)


USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI – ZAGREB
Preradovićeva 17/1
Tel. 48 72 264,
       48 72 257


KLINIČKA BOLNICA SV. DUH
Sv. duh 64
Tel: 37 12 111


POLIKLINIKE
OSNIVAČ I VLASNIK GRAD ZAGREB
ADRESA
TELEFON
Poliklinika ZAGREB Argentinska 2
38 32 354
Poliklinika za bolesti dišnog sustava Prilaz baruna Filipovića 11
37 76 044
Poliklinika za prevenciju
kardiovaskularnih bolesti i
rehabilitaciju SRČANA
Draškovićeva 13
46 12 346
Poliklinika za rehabilitaciju
slušanja i govora SUVAG
Ljudevita Posavskog 10
46 29 600
Poliklinika za reumatske bolesti,
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
„Dr. Drago Čop“
Mihanovićeva 3
45 72 114
Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba Đorđićeva 26
34 57 518
Stomatološka poliklinika Perkovčeva 3
48 03 200SPECIJALNE BOLNICE
ADRESA
TELEFON
Dječja bolnica Srebrnjak Srebrnjak 100
63 91 100
63 91 101 ASTMA PHONE*
24 31 311
Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ Jankomir 11
34 30 000
Psihijatrijska bolnica Vrapče Bolnička cesta 32
37 80 666
Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež Kukuljevićeva 11
48 62 503
Specijalna bolnica za plućne bolesti Rockefellerova 3
46 84 400
Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak 2
49 25 200

* medicinski stručni savjeti od 0 do 24 sata


KLINIČKE ZDRAVSTVENE USTANOVE
ADRESA
TELEFON

KBC ZAGREB

     Rebro

     Klinika za ženske bolesti i porode

     Klinički zavod za rehabilitaciju i      ortopedska pomagala

     Klinika za stomatologiju

Šalata 2

Kišpatićeva 12

Petrova 13

Božidarevićeva 11


Gundulićeva 5

45 52 333

23 88 888

46 04 646

23 62 330


48 02 111

KLINIČKE BOLNICE

     Klinička bolnica Dubrava

     Klinička bolnica Merkur

     Klinička bolnica Sestre milosrdnice
Avenija Gojka Šuška 6

Zajčeva 19

Vinogradska 29
29 02 444

24 31 390

37 87 111

KLINIKE

     Klinika za dijabetes „Vuk Vrhovac“

     Klinika za dječje bolesti Zagreb

     Klinika za infektivne bolesti
     „Dr. Fran Mihaljević“

     Klinika za plućne bolesti „Jordanovac“

     Klinika za traumatologiju

     Klinika za tumore i slične bolestiDugi dol 4A

Klaićeva 16

Mirogojska 8


Jordanovac 104

Draškovićeva 19

Ilica 19723 53 800

46 00 111


46 03 222

23 85 100

46 97 000

37 83 555


GRADSKA LJEKARNA ZAGREB
TELEFON
RADNO VRIJEME
Aleja lipa 2A
28 51 201
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Avenija Većeslava Holjevca 22*
65 25 425
dežurna ljekarna*
Mirogojska 11
38 36 274
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Draškovićeva 13
46 12 287
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Dubrava 54
29 10 891
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Grižanska 4*
29 92 350
dežurna ljekarna*
Gruška 22
61 57 617
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Hrastin prilaz 3 (Utrine)
66 73 583
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Hrvatskih Iseljenika 1 (Gajnice)
34 54 064
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Ilica 43
48 48 450
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Ilica 79
37 71 651
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Ilica 301*
37 50 321
dežurna ljekarna*
Kamenita 9
48 52 109
ponedjeljak – petak: 8,00-16,00
Hrvoja Macanovića 2A
36 91 337
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Kosorova 17
23 16 124
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Maksimirska 14
23 11 090
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Maksimirska 81
23 19 234
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Masarykova 2
48 72 850
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Medveščak 111
46 67 870
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Ozaljska 1*
30 97 586
dežurna ljekarna*
Ozaljska 132
36 31 579
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Podsusedski trg 13
34 90 448
ponedjeljak – petak: 8,00-16,00
Runjaninova 4
48 43 459
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Savska cesta 10
48 36 277
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Marohnićeva 3
61 90 639
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Šestinska cesta 1
46 37 568
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Trg bana Josipa Jelačića 3*
48 16 198
dežurna ljekarna*
Trg kralja Tomislava 13
45 72 122
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Trg Nikole Šubića Zrinskog 20
48 73 873
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Ulica kralja Držislava 6
45 57 102
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Trg žrtava fašizma 8
46 11 141
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Zdeslava Turića 1
61 37 711
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Ulica grada Vukovara 239
61 52 905
ponedjeljak – petak: 7,00-15,00
Vidrićeva 38A
23 12 165
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Vilka Šefera 1 (Ravnice)
23 12 895
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00
Vlaška 84
46 17 428
ponedjeljak – petak: 7,00-20,00
subota: 7,30-15,00

*Dežurne ljekarne:
• dnevno radno vrijeme: 7,00 – 20,00
• noćna dežurstva: 20,00 – 7,00
• nedjelja i blagdani: 7,00 – 20,00
 
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI – ZAGREB
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Preradovićeva 17/1
Tel:  48 72 264, 48 72 257, 48 41 038, 48 41 040, 48 41 043
Fax: 48 72 265

www.zdravstvena-njega.hr
e-mail: info@zdravstvena-njega.hr

Ustanova za zdravstvenu njegu - Zagreb

Grad Zagreb osnivač je Ustanove za zdravstvenu njegu u kući – Zagreb, najstarije ustanove ovog tipa koja već skoro 50 godina pruža usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije i rehabilitacije našim bolesnim, teško pokretnim i nepokretnim sugrađanima u njihovom domu.
Stručni tim Ustanove danas čine 55 medicinskih sestara i 38 fizioterapeuta srednje i više stručne spreme, koji zdravstvenu skrb pacijentima pružaju na cijelom području Grada Zagreba.
Pacijent, osiguranik HZZO–a, ostvaruje svoje pravo na medicinsku njegu u kući putem svog odabranog obiteljskog liječnika, koji, ako je takva njega potrebna, daje Nalog za provedbu usluge.
Usluge fizikalne terapije i rehabilitacije u kući ostvaruje se prema dobivenom mišljenju i nalazu ugovornog specijaliste fi zijatra, reumatologa, ortopeda ili neurologa nakon čega odabrani obiteljski liječnik daje Prijedlog o provođenju usluge. Prijedlog razmatra Liječničko povjerenstvo HZZO –a te
daje Odobrenje. Troškovi se mogu pokriti i privatno prema cjeniku usluga.

Neki od najvažnijih postupaka zdravstvene njege koju provodi ustanova:

• kompletna njega nepokretnog i teško pokretnog bolesnika (kupanje, osobna higijena)
• sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja (dekubitus, pneumonija, tromboza, kontrakture)
• zbrinjavanje kroničnih rana ( ulcus cruris, dekubitus, gangrena, opekline i dr.)
• toaleta stoma (kanila, anus praeter, uro i cisto stoma)
• kateterizacija mokraćnog mjehura
• provođenje klizme za čišćenje
• primjena lokalne i peroralne terapije
• primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika (infuzije)
• uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
• mjerenje i registracija vitalnih funkcija, kontrola razine šećera u krvi i urinu
• hranjenje bolesnika na usta ili putem postavljene nazogastrične sonde
• poduka obitelji o skrbi za bolesnika.

Fizikalna terapija i rehabilitacija u vlastitom domu:
Potrebna je onim bolesnicima čije stanje zahtijeva dugotrajnu rehabilitaciju, a to su odrasli i djeca s kroničnim neurološkim, ortopedskim i reumatološkim bolestima, kao i svima onima koji radi svoga stanja ili okolnosti nisu u stanju obavljati fizikalnu terapiju ambulantno. Postupci obuhvaćaju:

• kineziterapiju
• elektroterapiju – TENS
• magnetoterapiju
• laser
• termoterapiju
• masažu i limfnu drenažu
• programi za djecu s teškoćama u razvoju
• specijalna fizioterapija (Bobath, Kabath, PNF, McKenzie).

Pored navedenog, Ustanova ima mogućnost iznajmljivanja aparata:
• TENS – terapija boli
• elektrostimulacija mišića
• magnetna terapija – ubrzanje zacjeljivanja kosti i terapija osteoporoze

Dodatne usluge

Ako je liječnik propisao uzimanje materijala za laboratorijsku analizu, osim
medicinske usluge vađenja krvi, Ustanova je u mogućnosti ponuditi i uslugu:
odnošenja materijala (krvi) u laboratorij i donošenje nalaza.

Stomatološke usluge

U suradnji s Klinikom za stomatologiju KBC Zagreb, već dugi niz godina
Ustanova provodi program koji korisnicima omogućava besplatnu uslugu
stomatologa u njihovom domu. Od usluga navodimo:

• vađenje zuba
• jednostavni popravci
• čišćenje zubnog kamenca
• izrada proteza
• popravci postojećih proteza.

 
CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI U GRADU ZAGREBU
Tel. 48 72 257
www.palijativa.hr
- sadrži listu pružatelja pomoći te se može direktno kontaktirati udrugu ili organizaciju
e-mail: info@palijativa.hr

 
Centar za koordinaciju palijativne skrbi u Gradu Zagrebu, uz potporu Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, povezuje i koordinira sve udruge i organizacije u Zagrebu koje pružaju palijativnu skrb, a djeluje u okviru Ustanove za zdravstvenu njegu u kući – Zagreb. Kroz brojne aktivnosti Centar pridonosi razvoju palijativne skrbi, sustava cjelovite brige i pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji kada bolest više ne reagira na liječenje.


Palijativna skrb nastoji bolesniku ublažiti bol i druge simptome, ali i pomoći kod psihičkih, socijalnih i duhovnih poteškoća te pružiti podršku članovima obitelji u brizi za oboljelog člana i u žalovanju. Palijativna skrb slavi život: ona ne ubrzava, niti ne usporava smrt, smatrajući je dijelom normalnog životnog procesa.

Aktivnosti Centra za palijativnu skrb su:

• koordinacija svih organizacija i udruga na području Zagreba koje se
bave palijativnom skrbi
• posjet bolesniku u njegovom domu (medicinska sestra specijalizirana
za palijativnu skrb)
• web stranica za korisnike koja pruža sve informacije o pomoći koju
može ostvariti
• „Call-centar“ - otvorena telefonska linija za informacije i podršku
• edukativne brošure, edukativne radionice za članove obitelji bolesnika
i za volontere
• posudionica pomagala.

Tko može potražiti palijativnu skrb?

• stanovnici Zagreba, koji boluju od neizlječivih bolesti, bez obzira na uzrok i dob (maligne bolesti,    teške bolesti srca, neurološke bolesti - Alzheimerova bolest, multipla skleroza itd, plućna oboljenja    ili bilo koja bolest gdje medicina više ne može dovesti do ozdravljenja)
• članovi obitelji koji imaju poteškoće u brizi za oboljelog člana ili se teško nose sa gubitkom voljene    osobe
• zdravstveni radnici i volonteri koji se u svom radu susreću sa terminalno oboljelima i njihovim    obiteljima.

 
Povratak na VRH stranice