Socijalna skrb je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirivanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Centar za socijalnu skrb Zagreb
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Socijalna skrb za starije osobe
Gradski ured za branitelje
Odjel za žrtve i stradalnike rata
Pružatelji usluga smještaja za starije osobe
Pružatelji usluge pomoći u kući
Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba
Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga - Zagreb“
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ,
MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Trg Nevenke Topalušić 1
Tel.   55 57 111
Fax.  55 57 222

www.mspm.hr
e-mail: ministarstvo@mdospm.hr

Sektor za politiku za osobe s invaliditetom i odrasle osobe
Tel. 55 57 121

Služba za stare i nemoćne osobe, osobe s problemima ovisnosti i azilante
Tel. 55 57 203

Služba za osobe s invaliditetom
Tel. 55 57 215
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potiče zakonske projekte s ciljem poboljšanja kvalitete življenja starijih osoba te razvoj uslužnih djelatnosti za njihove potrebe, razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe starije životne dobi, obavljanje drugih poslova socijalne skrbi o starijim osobama koji nisu stavljeni u nadležnost drugim tijelima. Također, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnosi na promicanje međugeneracijske solidarnosti i suradnje..
 
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB
Centar za socijalnu skrb Zagreb
Kumičićeva 5
Tel: 45 50 220
www.czss-zagreb.hr
e-mail: zagreb@czss-zagreb.hr

Info-telefon Centra
0800 200 090

radnim danom od 8,00 do 15,00


Centar za socijalnu skrb Zagreb je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Svaka osoba koja nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, prevladati svoju životnu krizu ili urediti svoje odnose s članovima obitelji, može očekivati, da će dolaskom u Centar dobiti potrebne informacije o pravima iz socijalne skrbi te da će joj biti osigurana stručna pomoć i podrška.

Centar za socijalnu skrb Zagreb djeluje kroz 11 podružnica ustrojenih prema nekadašnjim gradskim općinama te Podružnica Obiteljski centar.

Obiteljski centar korisnicima pruža sljedeće usluge, u potpunosti besplatne:
individualno savjetovanje, bračno/partnersko savjetovanje, obiteljsko savjetovanje, roditeljsko savjetovanje, obiteljska medijacija i edukativni programi (grupni rad).

PODRUŽNICA
ADRESA
TELEFON
E-MAIL
ČRNOMEREC Ilica 259
37 77 150
DONJI GRAD Haulikova 6
45 77 211
DUBRAVA Avenija Dubrava 49
29 88 501
GORNJI GRAD -
MEDVEŠČAK
Trg hrvatskih velikana 2
48 10 481
MAKSIMIR Maksimirska 51
23 32 792
NOVI ZAGREB Avenija Dubrovnik 12
65 22 937
PEŠČENICA Zapoljska 1
61 00 220
23 33 777
SESVETE Trg Dragutina Domjanića 6
20 02 068
SUSEDGRAD Aleja Bologne 2
34 54 038
TREŠNJEVKA Vitezićeva 57
36 39 733
TRNJE Cvijete Zuzorić 53
61 12 284
OBITELJSKI CENTAR Preobraženska 4 /IV
Ul. grada Chicaga 13 i 17
45 77 194

Prava iz sustava socijalne skrbi propisana su Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i podzakonskim aktima, te se ostvaruju putem Centra za socijalnu skrb Zagreb (osim naknade za troškove stanovanja), a prema prebivalištu osobe. U smislu Zakona o socijalnoj skrbi potpuno neposobnom za rad smatra se osoba starija od 65 godina te osoba mlađa od
65 godina čija je nesposobnost utvrđena vještačenjem na Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (vidi str. 87).

Ostvarivanje prava starijih osoba temeljem Zakona o socijalnoj skrbi vezana su uz odredbe Obiteljskog zakona (Narodne novine 103/15), po kojima su punoljetna djeca dužna uzdržavati svoje roditelje koji nemaju dovoljno sredstava za uzdržavanje ukoliko su roditelji uzdržavali njih do punoljetnosti. U postupku za priznavanje određenog prava Centar procjenjuje mogućnost uzdržavanja od strane djece.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi starije i nemoćne osobe mogu ostvariti, ako ispunjavaju uvjete propisane za njihovo ostvarivanje, novčane naknade i potpore, socijalne usluge ili neke druge oblike pomoći. Novčane naknade i potpore su: zajamčena minimalna naknada, jednokratna pomoć, naknada za ugroženog kupca energenata, doplatak za pomoć i njegu te osobna invalidnina. Socijalne usluge su: prva socijalna usluga, usluga savjetovanja i pomaganja, usluga obiteljske medijacije, usluga pomoći u kući, usluga stručne pomoći u obitelji te usluga boravka i smještaja.

NOVČANE NAKNADE I POTPORE

Zajamčena minimalna naknada


Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljenje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Dakle, riječ je o pomoći za socijalno ugrožene pa tako i starije osobe koje nisu ostvarile mirovinu, nemaju drugih prihoda ili imovine od kojih se mogu uzdržavati i vlastita djeca ih ne mogu uzdržavati.

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu samac ili kućanstvo nema ako:
• samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za    stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih    potreba
• je samac ili član kućanstva vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja    osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade    propisane ovim Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva
• je samac ili član kućanstva vlasnik osobnog registriranog vozila, osim osobnog registriranog vozila    koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i    nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika Centra za socijalnu skrb    osobno registrirano vozilo nužno radi prometne izoliranosti
• samac ili član kućanstva koristi osobno registrirano vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe
• je samac sklopio Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja
• radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za    zapošljavanje, ili
• može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.

Visina zajamčene minimalne naknade utvrđuje se u postotku od osnovice koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, koja trenutno iznosi 800,00 kn, a ovisi o strukturi obitelji, odnosno o dobi, radnoj sposobnosti članova obitelji i slično.


Jednokratna pomoć

Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća, prema ocjeni Centra za socijalnu skrb, nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl. Pomoć se može odobriti u novcu ili u naravi.

Naknada za ugroženog kupca energenata

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjava kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetski sektor. Centar za socijalnu skrb će na zahtjev stranke utvrditi status ugroženog kupca, odrediti vrstu i opseg prava koja korisniku pripadaju, te odrediti mjesečni iznos i način isplate. Uredbom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 102/15) propisano je da korisniku prava na naknadu za ugroženog kupca energenata pripada pravo na sufi nanciranje troškova električne energije u mjesečnoj visini do 200,00 kuna. Korisniku prava na naknadu za ugroženog kupca energenata nadležni Centar za socijalnu skrb uz rješenje izdaje kupon za subvencioniranje troškova električne energije za mjesec u kojem mu je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata.

Doplatak za pomoć i njegu

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom ili smanjenom iznosu, ostvaruje osoba koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavki namirnica, čišćenju, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi:
• koja ima sklopljen Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
• koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može   otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
• koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
• ako prosječni mjesečni prihod samca, odnosno mjesečni prihod članova kućanstva, prelazi cenzus    propisan Zakonom o socijalnoj skrbi (za samca 2.000,00 kn, a za člana obitelji 1.600,00 kn)
• ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu,
• kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po ovom Zakonu ili na temelju drugih propisa
• kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili drugim propisima.

Iznimno, neovisno o prihodu, pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu ima osoba s težim invaliditeotm, osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju te slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad, a u smanjenom iznosu slijepa, gluha i gluhoslijepa o soba koja je osposobljena za samostalan život i rad te osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Stupanj i vrstu oštećenja utvrđuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom nakon podnesenog zahtjeva za doplatak za pomoć i njegu u Centru za socijalnu skrb Zagreb (vidi str. 15).

Grad Zagreb osigurava korisnicima doplatka za pomoć i njegu mjesečnu pomoć kao dodatak na ostvareno pravo (vidi str. 23)
.

Osobna invalidnina

Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Vrstu i težinu oštećenja te vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju utvrđuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom nakon podnesenog zahtjeva za osobnu invalidninu u nadležnom Centru za socijalnu skrb Zagreb.

Grad Zagreb osigurava korisnicima osobne invalidnine mjesečnu pomoć kao dodatak na ostvareno pravo (vidi str. 23)
.

SOCIJALNE USLUGE

Prva socijalna usluga


Centar za socijalnu skrb pruža prvu socijalnu uslugu na način da informira osobe o socijalnim uslugama i pružateljima usluga, utvrđuje njihove potrebe, daje početnu procjenu resursa korisnika te pruža podršku i pomoć pri izboru prava iz sustava socijalne skrbi.

Usluga savjetovanja i pomaganja

Usluga savjetovanja i pomaganja je usluga sustavne stručne pomoći koja obuhvaća sve oblike savjetovanja, usmjeravanja i pomoći za prevladavanje poteškoća. Kod starijih osoba to je najčešće povezano s bolešću, starosti, smrću člana obitelji, invalidnosti i sličnim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima.

Usluga obiteljske medijacije

Obiteljska medijacija je socijalna usluga koja se pruža u specifičnom postupku rješavanja obiteljskih sukoba, uz pomoć educiranog medijatora, za dobrobit cijele obitelji.

Usluga pomoći u kući

Pravo na uslugu pomoći u kući Centar za socijalnu skrb može odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti, prijeko potrebna pomoć druge osobe u njezinoj kući, a koju joj ne mogu omogućiti članovi obitelji i djeca ili nema sklopljen Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju te ako prihod samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 1.500,00 kn.
Navedeno pravo na uslugu odobrit će se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.
Korisniku doplatka za pomoć i njegu može se iznimno osigurati i pomoć i njega u kući za zadovoljenje pojedine potrebe.
Grad Zagreb osigurava pravo na pomoć u kući osobi kojoj prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 2.400,00 kn (vidi str. 26).


Usluga boravka

Uslugu boravka osoba može koristiti u obliku cjelodnevnog, poludnevnog i povremenog boravka kod pružatelja socijalnih usluga u zajednici (vidi str. 39).
Cjelodnevnim boravkom (boravak od šest do deset sati dnevno) i poludnevnim boravkom (boravak od četiri do šest sati dnevno) osigurava se zadovoljavanje životnih potreba (prehrana, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti, psihosocijalna potpora i rehabilitacija, organiziranje slobodnog vremena, organiziranog prijevoza i drugih usluga, ovisno o utvrđenim potreba i izboru korisnika).
Povremeni boravak podrazumijeva boravak u trajanju najviše do 12 sati tjedno uz pružanje usluge psihosocijalne rehabilitacije korisniku.


Usluga smještaja

Usluga smještaja institucijska je skrb u domu socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi, ili izvaninstitucijska skrb u obiteljskom domu i udomiteljskoj obitelji. Smještaj može biti privremeni ili dugotrajni, a obuhvaća usluge stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.
Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o priznavanju prava na uslugu smještaja odrasloj i starijoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe, ako joj tu pomoć ne mogu pružiti članovi obitelji ili se ne može osigurati na drugi način. Usluga smještaja priznaje se i teško oboljeloj osobi kojoj se dugotrajna zdravstvena zaštita i njega ne mogu osigurati u obitelji ili zdravstvenoj ustanovi.
Starije i nemoćne osobe mogu biti smještene, osim po rješenju Centra, u dom za starije osobe, kod druge pravne osobe koja obavlja djelatnost socijalne skrbi ili u obiteljski dom i privatnim ugovorom.
Korisnik usluga stalnog ili privremenog smještaja ima pravo na dodatak za osobne potrebe mjesečno u visini 100,00 kn, ako vlastitim prihodima ili imovinom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba. Riječ je o potrebama osobne naravi koje korisnik želi zadovoljiti, a ne pružaju se u okviru usluge smještaja.

Grad Zagreb osigurava korisnicima dodatka za osobne potrebe mjesečnu novčanu pomoć kao dodatak na ostvareno pravo (vidi str. 23).
U slučaju smrti korisnika usluga stalnog ili privremenog smještaja, koji nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja ni vlastite ušteđevine ili drugih prihoda i imovine, Centar će odobriti pružatelju usluge smještaja jednokratni dodatak za plaćanje pogrebnih troškova korisnika.

 
GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM
Trg Stjepana Radića 1
Tel: 61 01 269
Fax: 61 00 015

www.zagreb.hr
e-mail: guszoi@zagreb.hr
            socijalna-zastita@zagreb.hr

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom usmjeren je na ostvarivanje prava iz područja socijalne zaštite te prava osoba s invaliditetom.

SOCIJALNA SKRB ZA STARIJE OSOBE
U Odjelu za socijalnu skrb provode se postupci ostvarivanja prava i pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) te Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16 i 23/16), a zbog učinkovitijeg rješavanja zahtjeva, provode se na više lokacija kako sljedi:

ODJEL ZA
SOCIJALNU SKRB
ADRESA
ZA PODRUČJE
TELEFON
Centrala
 Nova cesta 1
Centra
Črnomerca
Dubrave
Maksimira
Medveščaka
Peščenice
Susedgrada
Trešnjevke
Trnja
61 01 800
61 01 810
61 01 810
61 01 812
61 01 810
61 01 807
61 06 265
61 01 813
61 01 807
PU Novi Zagreb  Avenija Dubrovnik 12  Novog Zagreba  65 85 632
PU Sesvete  Trg D. Domjanića 4  Sesveta  61 01 642

Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđena su prava koja, pored prava što ih osigurava republika Hrvatska na osnovi zakona, osigurava Grad Zagreb. Na taj način Grad Zagreb, kao jedinica lokalne samouprave, dodatno skrbi za građane poboljšavajući njihove životne uvjete, a obuhvaća sve dobne skupine uključujući djecu od dojenačke dobi do građana starije životne dobi. Prava socijalne skrbi Grada Zagreba ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u gradu Zagrebu.

Starije i nemoćne osobe mogu ostvariti, ako ispunjavaju uvjete propisane za njihovo ostvarivanje, sljedeća prava propisana Odlukom o socijalnoj skrbi:

NOVČANE POMOĆI

Novčana pomoć umirovljenicima


Novčana pomoć umirovljenicima vrsta je pomoći koju Grad Zagreb provodi od ožujka 1996. Pravo ostvaruju umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.500,00 kn
mjesečno.
Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć, umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:
SKUPINA
UMIROVLJENICI KOJIMA JE MIROVINA ILI
MIROVINA I UKUPNI PRIHOD
IZNOS NOVČANE POMOĆI
MJESEČNO
I. jednak ili manji od 900,00 kn mjesečno 400,00 kn
II. 900,01 kn do 1.200,00 kn mjesečno 300,00 kn
III. 1.200,01 kn do 1.500,00 kn mjesečno 200,00 kn


Da bi osoba ostvarila pravo na novčanu pomoć, mora podnijeti zahtjev u Odjelu za socijalnu skrb, ili to za njega može napraviti bračni drug, punoljetno dijete ili skrbnik.

Novčana pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima

Pravo na novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima ostvaruju korisnici novčane pomoći umirovljenicima kojima je to pravo utvrđeno rješenjem Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, ako ne ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog proračuna.Novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine

Pravo na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, ostvaruju korisnici doplatka za pomoć i njegu i korisnici osobne invalidnine utvrđeni prema Zakonu o socijalnoj skrbi. Puni iznos novčane pomoći za korisnike doplatka za pomoć i njegu iznosi 200,00 kn, a smanjeni 100,00 kn mjesečno. Visina iznosa određuje se sukladno ostvarenom stupnju pomoći u Centru za socijalnu skrb.
Visina novčane pomoći za korisnike osobne invalidnine iznosi 200,00 kn.
Postupak za utvrđivanje prava na ovu novčanu pomoć pokreće se podnošenjem zahtjeva u Odjelu za socijalnu skrb, prema prebivalištu.


Novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe

Pravo na novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) mogu ostvariti korisnici stalnog ili privremenog smještaja u domu za starije osobe koji djeluje na području Zagreba, a kojima je pravo na pomoć za osobne potrebe utvrđeno rješenjem Centra za socijalnu skrb Zagreb. Pomoć se isplaćuje korisniku na adresu doma i to u iznosu 200,00 kn mjesečno.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe pokreće se podnošenjem zahtjeva Odjelu za socijalnu skrb koji utvrđuje uvjete za stjecanje prava i donosi rješenje.

Naknada za troškove stanovanja

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade, u visini do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade. Iznos zajamčene minimalne naknade, sukladno Zakonu, utvrđuje Centar za socijalnu skrb rješenjem.

Naknada za troškove stanovanja izvršava se tako da Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, djelomično ili u cijelosti, plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je obavila uslugu ili utvrđenu visinu najma uplati najmodavcu, sukladno Ugovoru o najmu koji najmodavac dostavlja nadležnoj Poreznoj upravi i Gradskom upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za poslove stanovanja. Postupak za odobrenje ove pomoći pokreće se u Odjelu za socijalnu skrb prema prebivalištu.


Pravo na troškove ogrjeva

Samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade, koji se grije na drva, jednom se godišnje odobrava novčani iznos za podmirenje troškova ogrjeva u visini 3 m3 drva.

Postupak za ostvarivanje prava na troškove ogrjeva, pokreće se podnošenjem zahtjeva Odjelu za socijalnu skrb, prema prebivalištu, koji utvrđuje uvjete za stjecanje prava i donosi rješenje.


POMOĆ U NARAVI

Prehrana u pučkoj kuhinji


Prehrana u pučkoj kuhinji organizira se svakodnevnom pripremom i podjelom ručka. Odlukom o socijalnoj skrbi propisano je da navedeno pravo mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade. Iznimno, pravo na prehranu u pučkoj kuhinji mogu ostvariti i osobe na temelju uputnice Centra, koja mora sadržavati i pisanu procjenu Centra o potrebi za ostvarivanjem prava.

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom mjesečno utvrđuje korisnike pomoći temeljem uputnice Centra za socijalnu skrb Zagreb. Izvršitelj ove usluge je Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba.

Obroci se pripremaju u termičkom bloku u bivšem prognaničkom naselju Kosnica, a korisnici prava na prehranu objedovati mogu na tri lokacije: Branimirova 35, Cerska 3 i Alfirevićeva 6.

Pored navedene pučke kuhinje s pripadajućim blagovaonicama, koje su pod ingerencijom Grada Zagreba, na području Zagreba organizirana je podjela obroka i unutar vjerskih ustanova i to na sljedećim adresama:


Samostan misionarki ljubavi, Jukićeva 24
Tel: 48 12 452
• podjela toplog obroka tijekom cijelog tjedna (osim četvrtka) u 15,30 sati
• nije potrebna uputnica


Sv. Antuna Padovanskog, Sv. Duh 33
Tel: 37 77 278
• podjela toplog obroka svaki dan (osim nedjeljom), od 13,00 sati
• nije potrebna uputnica


Pučka kuhinja župe sv. Josipa, Trakošćanska 47
Tel: 30 97 878
• podjela toplog obroka radnim danom od 16,30 sati
• nije potrebna uputnica


Franjevačka pučka kuhinja na Kaptolu, Kaptol 9
Tel: 48 98 333
• podjela toplog obroka radnim danom od 15,15 do 16,45 sati
• nije potrebna uputnica


Pučka kuhinja Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga, Gundulićeva 12
Tel: 48 30 240
• podjela toplog obroka svaki dan osim nedjeljom i blagdanom, od 16,30 sati
• nije potrebna uputnica


Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a

Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a imaju umirovljenici i osobe starije od 65 godina koje nisu korisnici mirovine, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200,00 kn mjesečno, te korisnici zajamčene minimalne naknade nesposobni za rad i privređivanje. Zahtjev s dokazima potrebnima za ostvarivanje prava podnosi se u Odjelu za socijalnu skrb, Nova cesta 1.

POMOĆ U OBLIKU SMJEŠTAJA

Privremeni smještaj
Smještaj za beskućnike – Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb

Domovinska ulica 10, Velika Kosnica
Socijalna služba:
Tel. 55 34 343
Fax. 62 32 266

Uslugu smještaja za beskućnike s područja Grada Zagreba od prosinca 2010. pruža Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, kojem je Grad Zagreb dodijelio objekt u kojem je osiguran kapacitet za 140 osoba. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi smještaj obuhvaća pružanje: usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju i njege, usluge socijalnog rada i pomoći pri socijalnom uključivanju, ovisno o utvrđenim potrebama i mogućnostima korisnika.

Pravo na pružanje usluge privremenog smještaja u prihvatilištu ili prenoćištu imaju: beskućnici koje na privremeni smještaj uputi Centar za socijalnu skrb, osobe kojima je zbog određene životne nedaće ugrožen život (požar, poplava, potres, druga elementarna nepogoda i slično), a ne mogu realizirati uslugu smještaja na drugi način, i osobe koje uputi Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.


Prihvatilište za beskućnike – Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Dugoselska 71, Sesvetski Kraljevec
Tel. i fax: 46 78 656
e-mail: kuca.beskucnici@czn.hr
            czn@czn.hr

Prihvatilište pruža beskućnicima uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama. Usluga je dostupna beskućnicima s područja cijele Republike Hrvatske koji zatraže smještaj posredovanjem nadležnog Centra za socijalnu skrb do popunjenosti kapaciteta. Privremeni smještaj može trajati najdulje do šest mjeseci, iznimno do godinu dana. Kapacitet kuće je za 21 korisnika.

Korisnicima je dostupan 24-satni smještaj koji uključuje tri obroka, pomoć u odjeći i obući, higijenske potrepštine, besplatnu pravnu pomoć, psihološku i psihijatrijsku pomoć i savjetovanje, psihosocijalnu podršku i pomoć pri resocijalizaciji, pomoć medicinske sestre te pomoć u ostvarivanju pojedinih prava.


DRUGI OBLICI POMOĆI

Pomoć u kući


Pomoć u kući kao jedno od prava Grada Zagreba provodi se od 2004., a za korisnike je besplatna. Prema Odluci o socijalnoj skrbi pravo se može odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti, prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, a:
• nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelj, bračni drug i djeca;
• nema sklopljen Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju;
• nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznanje prava na pomoć u kući;
• prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 2.400,00 kn
• pravo na pomoć u kući ne ostvaruje na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb;
• nije korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu.

Pomoć u kući može obuhvatiti: organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.), obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Iznimno, korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu može ostvariti pravo na pomoć u kući za zadovoljavanje pojedine potrebe.

Pomoć u kući moguće je provesti na cijelom području Zagreba. Pružanje ove vrste pomoći uređeno je ugovorom s domovima za starije osobe Centar, Dubrava, Ksaver, Maksimir, Medveščak, Peščenica, Sveta Ana, Sveti Josip, Trešnjevka i Trnje.


Savjetovanje i pomaganje

Odlukom o socijalnoj skrbi predviđena je pomoć pojedincu i članovima njegove obitelji kroz razne oblike materijalne pomoći, ali i putem savjetodavnog rada, kojim se kroz individualni ili grupni rad pomaže u rješavanju različitih problema.

Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća pruža se osobama u socijalnoj potrebi kako bi svladali nedaće i teškoće u svezi s bolešću, starošću, smrću člana obitelji, invalidnošću, uključivanjem u svakodnevni život nakon duljeg boravka u domu socijalne skrbi ili duljeg liječenja i dr. Obuhvaća savjetodavnu pomoć stručne osobe sa svrhom uspješnog prevladavanja nedaća i teškoća s područja: mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, pravne problematike, obiteljskih odnosa i drugih područja, na vođenje kućanstva, raspolaganje novcem, nabavu odjeće, uključivanje u javne kuhinje, klubove, rješavanje problema stanovanja, uključivanje u radionice različitog sadržaja (kreativne i rekreativne, radionice usvajanja socijalnih vještina), a koje omogućavaju kvalitetnije zadovoljavanje životnih potreba i drugo.

Savjetovanje je za korisnika besplatno, a pruža se u sljedećim savjetovalištima:


Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji
Kneza Mislava 7 (prostorije Saveza gluhih grada Zagreba)
Tel: 46 19 117
• ponedjeljkom od 17,00 do 19,00 sati

Zagrebačka 4A, Sesvete
Tel: 20 58 868
• srijedom od 16,00 do 18,00 sati

Savjetovalište za djecu i odrasle osobe – žrtve obiteljskog nasilja
Ninska 10/2 (prostorije doma zdravlja Zagreb – Istok)
Tel: 0800 88 98

e-mail: mirna-zona@zagreb.hr
• ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16,30 do 19,30 sati
  (socijalni radnik, socijalni pedagog i psiholog)
• petkom od 16,30 do 19,00 (pravni savjeti)

Savjetovalište za neformalne njegovatelje – Njegos
Dom za starije osobe Sveti Josip, Bolnička cesta 1
Tel. 34 80 240
Grupno savjetovanje:
• drugog četvrtka u mjesecu od 17,30 do 19,00 sati
Individualno savjetovanje:
• prvi četvrtak u mjesecu od 17,30 do 19,00 sati
• treći četvrtak u mjesecu od 14,00 do 15,30 sati

Osim navedenih savjetovališta besplatne savjete vezane uz probleme s kojima se susreće starija osoba može se potražiti i u sljedećim savjetovalištima:

Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba
Runjaninova 4
Tel. 48 97 665
• ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7,00 do 13,00 sati
   te utorkom i četvrtkom od 13,00 do 19,00 sati (mag. nutricionizma)

Savjetovalište za hrvatske branitelje domovinskog rata Grada Zagreba i članove njihovih obitelji
Horvaćanska 164 / Lopatinečka 15, Vrbani
Tel: 45 56 840
• utorkom i četvrtkom od 16,00 do 19,00 sati

Savjetovalište za članove obitelji liječenih od PTSP-a
Slavenskog 9 (u prostorijama Udruge hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Grada Zagreba)
Tel: 38 61 760
e-mail: savjetovalisteptsp@gmail.com
• utorkom (socijalni radnik) i petkom (psiholog) od 16,00 do 19,00 sati

Savjetovalište oralnog zdravlja za osobe starije životne dobi
Stomatološka poliklinika Zagreb
Perkovčeva 3
Tel. 48 03 200
       48 03 223
• bez uputnice
• obuhvaća: pregled zubi, edukaciju/savjetovanje o pravima i mogućnostima liječenja/sanacije,     upućivanje na sanaciju


OSTALE AKTIVNOSTI USMJERENE PREMA STARIJIM OSOBAMA

Projekt gerontološki centri Grada Zagreba


Grad Zagreb od 2004. financira Projekt gerontološki centri Grada Zagreba čiji su idejni tvorci tadašnji Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje uz stručno-metodološku pomoć Centra za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Cilj projekta je razvoj humanijih i racionalnijih oblika skrbi što bi u praksi značilo omogućiti starijem čovjeku što je duže moguće ostanak u krugu obitelji, susjedstva i u poznatoj okolini.

Najznačajnija aktivnost Projekta je pomoć u kući. Kako bi se starijoj osobi omogućilo zadovoljavanje drugih životnih potreba te pomoć u obavljanju kućanskih poslova, osigurane su gerontodomaćice.

 
U okviru aktivnosti Projekta mogu se posuditi razna ortopedska pomagala, dobiti savjeti vezani uz korištenje npr. slušnih aparata, savjeti o prehrani i zdravlju kroz predavanja i zdravstvene tribine koje se organiziraju za starije sugrađane na područjima mjesnih samouprava.
Aktivniji i boljega zdravlja mogu koristiti sportsko-rekreativne aktivnosti u obliku aerobnih vježbi i medicinske gimnastike (vježbe protiv osteoporoze, inkontinencije i dr.), kulturno-zabavne i radno-kreativne aktivnosti poput likovnih i keramičkih radionica, informatički tečajevi, plesne večeri, dramsko-
recitatorske grupe.

Nositelji Projekta su domovi za starije osobe u nadležnosti Grada Zagreba, a veliku ulogu u realizaciji Projekta imaju brojni suradnici: vijeća gradskih četvrti, centri za kulturu, organizacije civilnog društva (prije svega udruge umirovljenika), Crveni križ, Caritas, vjerske zajednice i župe.

Aktivnostima je pokriveno svih 17 gradskih četvrti, a provođenje se odvija na 50-ak lokacija. Godišnje se u program uključuje 7 000 korisnika za koje se brinu stručni timovi (socijalni radnici, radni terapeuti, medicinske sestre i njegovatelji, a po potrebi se uključuju i kinezioterapeuti, liječnici specijalisti - neurolozi, fizijatri, psihijatri, te pravnici)
.

Važno je naglasiti kako Projekt u cijelosti financira Grad Zagreb, a za naše starije sugrađane svi programi i aktivnosti su besplatni.

Detaljne obavijesti o sadržaju programa i aktivnosti te vremenu i mjestu održavanju mogu se dobiti na sljedećim adresama ili putem telefona:

PROJEKT GERONTOLOŠKI CENTRI
GRADA ZAGREBA U DOMOVIMA
ZA STARIJE OSOBE
ADRESA
TELEFON
CENTAR Klaićeva 10
49 24 158
DUBRAVA Milovana Gavazzia 26
28 51 552
MAKSIMIR Hegedušićeva 20
23 51 285
MEDVEŠČAK Trg Drage Iblera 8
45 52 077
PEŠČENICA Donje Svetice 89
23 58 502
SVETA ANA Islandska 2
66 70 792
SVETI JOSIP Dunjevac 17
36 69 006
TREŠNJEVKA Trg Slavoljuba Penkale 1
36 59 432
TRNJE Poljička 12
61 19 455

Projekt gerontološki centri Grada Zagreba provodi se kroz:

1. pomoć u zadovoljavanju egzistencijalnih potreba
• pomoć u kući:
     obavljanje kućanskih poslova
     održavanje osobne higijene
• posudionica ortopedskih pomagala


2. savjetovališni rad i zdravstvenu preventivu
• savjetovanje: (socijalno, psihološko, zdravstveno i pravno)       
• organizacija tribina i predavanja na različite teme


3. sportsko-rekreativne aktivnosti
• medicinska gimnastika (vježbe protiv osteoporoze, inkontinencije)
• aerobne vježbe

4. kulturno-zabavne i radno-kreativne aktivnosti
• pjevački zbor, plesne večeri, dan poezije, dramsko-recitatorske grupe...
• likovne, keramičke radionice...

5. informativnu djelatnost
• novinarska radionica
• tečajevi korištenja osobnog računala
• izdavanje glasila

6. akcije i manifestacije
• obilježavanje državnih i međunarodnih blagdana i događanja


Međunarodni dan starijih osoba

Grad Zagreb od 2004. tradicionalnom manifestacijom pod nazivom Gerontološki tulum obilježava
1. listopada koji je Odlukom Ujedinjenih naroda proglašen Međunarodnim danom starijih osoba..

Svake godine sve veći broj sudionika, ali i sugrađana te gostiju, dokazuju iznimno zanimanje za aktivno sudjelovanje u bogatom kulturno-zabavnom programu. U okviru manifestacije održavaju se i kreativne radionice, a kroz zdravstveni dio programa osigurani su besplatni ciljani pregledi primarne prevencije za starije kao što su mjerenje tlaka, kontrola razine šećera u krvi, mjerenje gustoće kostiju.

Tom prigodom građanima se podijeli na tisuće raznih brošura s nizom informacija o starenju i starosti, kao i o uslugama te programima koji su dostupni svim starijim sugrađanima s ciljem promocije aktivnog i zdravog starenja.

Svjetski dan plesa i Europski dan međugeneracijske solidarnosti

Povodom obilježavanja Svjetskog dana plesa, 29. travnja, Grad Zagreb od 2008. podržava održavanje manifestacije natjecanja u plesu naših sugrađana starije životne dobi. Osnovna ideja Svjetskog dana plesa je da se na taj dan podsjeti javnost kako se plesnim pokretom sve granice brišu. Želja je da se pokaže kako životna dob nije prepreka za plesni pokret, potrebna je samo volja. Istoga datuma obilježava se i Europski dan međugeneracijske solidarnosti, stoga je ova manifestacija prilika za prezentaciju rezultata zajedničkog rada mlađe i nešto starije generacije.

Tjedan udruga

Grad Zagreb kontinuirano od 2001. organizira manifestaciju pod nazivom „Tjedan udruga“ koja se održava u proljeće svake godine.

Manifestaciji svake godine prisustvuje stotinjak udruga s različitih područja djelatnosti (udruge osoba s invaliditetom, osoba starije životne dobi, udruge tehničke kulture, sportske i sociopedagoške udruge, udruge od zdravstvenog i javnozdravstvenog interesa kao i udruge hrvatskih branitelja proizašlih iz Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata), čije programe i projekte već niz godina sufinancira Grad Zagreb.

Tijekom tog tjedana, Grad Zagreb osigurava uvjete kako bi udruge, koje to žele, najbolje prezentirale svoj rad, svoje programe i članstvo i privukle potencijalne članove, korisnike i donatore. Ova akcija postala je svojevrstan prepoznatljiv događaj Grada Zagreba.


Sajam “Pravo doba”

Grad Zagreb u suradnji sa Zagrebačkim velesajmom i Zakladom Zajednički put organizira sajam “Pravo doba” koji je namijenjen starijim građanima, ali i svim drugim generacijama koje žele aktivno i zdravo starjeti.

Sajam se održava od 2015. godine, a sastoji se od bogatog stručnog programa koji obuhvaća niz tema namijenjenih stručnjacima koji rade s osobama starije životne dobi te izlagačkog dijela u kojem posjetitelji imaju priliku vidjeti što nude različite tvrtke i ustanove koje prezentiraju proizvode i usluge namijenjene starijoj populaciji.


Sektor za zaštitu osoba s invaliditetom
Trg Stjepana Radića 1
Tel: 61 01 251
Fax: 61 00 051


Sektor obavlja poslove vezane uz planiranje i cjelovitu zaštitu, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, poticanje i potporu socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada.

Pored navedenog, Odjel izdaje objave kojima osoba s invaliditetom i pratnja ostvaruju pravo na povlastice za prijevoz brodom i za prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka.

Sukladno Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (Narodne novine 97/00 i 101/00), osobe s invaliditetom imaju pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu od 75% od redovite cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje željeznicom ili brodom.

Povlastice mogu ostvariti:
• slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, djeca s teškoćama u razvoju čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju;
• vojni i civilni invalidi rata.

Objave se izdaju u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom,
Trg Stjepana Radića 1, soba 236, tel. 61 01 236.


GRADSKI URED ZA BRANITELJE

Vodnikova 14
Tel: 61 00 386
       61 00 328
Fax: 61 00 327

www.zagreb.hr
e-mail: branitelji@zagreb.hr

ODJEL ZA OSTVARIVANJE STATUSA I PRAVA
Odsjek za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Trg Francuske Republike 15
Tel: 61 01 792
       61 01 732
Fax: 61 01 737


U Odsjeku se obavljaju poslovi vođenja prvostupanjskog postupka temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u svezi:
• s rješavanjem statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i njihovim pravima, statusa člana obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i njihovim pravima, statusa pastorka, statusa članova obitelji umrlog HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine i njihovim pravima, statusa HRVI iz Domovinskog rata, njegovih prava i prava članova njegove obitelji, statusa zatočenika u neprijateljskom logoru, statusa i prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, pravom na jednokratnu novčanu pomoć, statusa i prava osoba koje nemaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,
• ostalih statusa i prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje prema posebnim propisima nisu u nadležnosti drugih tijela, ostvarivanja statusnih i drugih prava mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji stradalih nakon 17. kolovoza 1990. na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
• izdavanja objava u svezi povlastica u unutarnjem putničkom prometu za korisnike prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji sukladno Zakonu,
• financijsko računovodstveni poslovi u svezi s pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji sukladno Zakonu,
• pružanje pravne pomoći za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

Zahtjevi za ostvarivanje statusnih i drugih prava kao i zahtjevi za izdavanje potvrda i objava podnose se prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva na lokacijama u Zagrebu.

Odsjek za žrtve i stradalnike rata
Trg Francuske Republike 15
Tel:  61 01 743
Fax: 61 01 737


U Odsjeku za žrtve i stradalnike rata obavljaju se poslovi prvostupanjskog rješavanja u svezi sa zaštitom i ostvarivanjem prava:
• ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji,
• izdavanje objave u svezi povlastica u unutarnjem putničkom prometu,
• obavljaju se financijsko-računovodstveni poslovi vezani uz poslove Odsjeka te osobnih prava i prava članova obitelji iz područja zaštite vojnih i civilnih invalida rata, žrtava i stradalnika rata

Zahtjevi za ostvarivanje statusnih i drugih prava kao i zahtjevi za izdavanje potvrda i objava podnose se na lokaciji Zagreb, Vodnikova 14
.

ODJEL ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Vodnikova 14
Tel:  61 00 389
Fax: 61 00 360
        61 00 327


U Odjelu za skrb hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji obavljaju se poslovi vezano uz:
• javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i ostale nezaposlene građane grada    Zagreba
• medicinska rehabilitacija HRVI i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga    hrvatskog branitelja
• sistematski pregledi za hrvatske branitelje i članove obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili    nestaloga hrvatskog branitelja
• projekt specijalističkih preventivnih onkoloških pregleda za hrvatske branitelje
• posmrtna skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
• stambena problematika hrvatskih branitelja i članova njihovih obite
.

ODJEL ZA PROGRAME UDRUGA
Trg Stjepana Radića 1
Tel: 61 01 017
       61 00 061
       61 00 031
Fax: 61 01 027


U Odjelu za programe udruga obavljaju se poslovi vezani uz:
• procjenu, odabir, financiranje i praćenje programa udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata
• zaprimaju se zahtjevi za osposobljavanje nezaposlenih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za pokretanje i upravljanje vlastitim poduzećem s fokusom na stjecanje poduzetničkih vještina i praktičnih znanja kroz edukaciju.

 
PRUŽATELJI USLUGA SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE

DOM ZA STARIJE OSOBE

Dom socijalne skrbi javna je ustanova i osniva se za obavljanje socijalnih usluga i to, uz ostalo, i za odrasle osobe, odnosno starije i nemoćne.

 
U sklopu stalnog smještaja osigurava cjelovitu skrb koja obuhvaća stanovanje, prehranu, održavanje osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena, a može pružati usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka te pomoći u kući.

Grad Zagreb osnivač je jednog doma za starije (Park), a od 1. siječnja 2002. na Grad Zagreb prenijeta su osnivačka prava nad 10 domova za starije osobe.

DOM ZA STARIJE OSOBE (osnivač Grad Zagreb)
ADRESA
TELEFON
WEB ADRESA
E-MAIL
CENTAR
Klaićeva 10
Crnatkova 14 - dislocirani objekt

49 24 100
48 43 404
DUBRAVA
Milovana Gavazzija 26

28 51 552
KSAVER
Nemetova 2

46 74 133
MAKSIMIR
Hegedušićeva 20
Aleja A. Augustinčića 1 - depandansa

23 51 111
23 51 222
MEDVEŠČAK*
Trg Drage Iblera 8
Martićeva 4 - dislocirani objekt

46 56 100
45 52 787
PARK
Ivanićgradska 52
Lašćinska 98A - dislocirani objekt

23 69 400
64 68 960
PEŠČENICA
Donje Svetice 89

23 58 500
SVETA ANA*
Islandska 2

66 00 655
SVETI JOSIP*
Dunjevac 17
Sv. Maksimilijan Kolbe,
Topnička 29 - Podružnica
Bolnička cesta 1 - Dislocirani objekt

36 69 000

37 75 668
34 80 240
TREŠNJEVKA
Slavoljuba Penkale 1
Drenovačka 30 - Podružnica

36 59 555
30 30 572
TRNJE
Poljička 12

61 51 300
* dnevni boravak

Ističemo kako Grad Zagreb posebnu pažnju posvećuje skrbi o osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija te su zasada otvoreni specijalizirani odjeli u sljedećim domovima za starije osobe:
– Maksimir
– Medveščak i
– Park (dislocirani objekt, Lašćinska 98A).

Riječ je o odjelima koji pružaju uslugu stalnog smještaja uz potpunu skrb educiranog multidisciplinarnog stručnog tima tijekom 24 sata, uz uvažavanje individualnih potreba korisnika. U planu je otvaranje specijaliziranih odjela i u drugim gradskim domovima za starije osobe.

Pored usluge smještaja u tri gradska doma (označeni u tabeli*) pružaju se i usluge dnevnog boravka, namijenjene starijim osobama koje žive u svom domu, a tijekom radnog dijela tjedna u dnevnom boravku im se osigurava zadovoljavanje životnih potreba (vidi str. 19).

Pored usluge smještaja u tri gradska doma (označeni u tabeli *) pružaju se i usluge dnevnog boravka. Namijenjeno je starijim osobama koje žive u svom domu, a tijekom radnog tjedna u dnevnom boravku osigurava im se zadovoljavanje životnih potreba (vidi str. 20).

Sukladno važećim zakonskim odredbama prednost pri smještaju u tzv. gradskim domovima imaju:
• starije i nemoćne osobe kojima je centar za socijalnu skrb izdao rješenje temeljem Zakona o   socijalnoj skrbi – nadležan je centar prema prebivalištu
• roditelji, udovica ili udovac smrtno stradalog (zatočenog ili nestalog) hrvatskog branitelja iz   Domovinskog rata, temeljem Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova   njihovih obitelji – za pisanu preporuku nadležan je Odjel za branitelje Gradskog ureda za zdravstvo i   branitelje, Trg Stjepana Radića 1, tel. 61 00 190.
• HRVI iz Domovinskog rata od 100% oštećenja organizma I. skupine do 80% oštećenja organizma,   temeljem Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Smještaj u dom može se realizirati i izravnim kontaktom s ustanovom (Ugovor o smještaju).

Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem, osobnom higijenom korisnici se smještavaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege.

Zahtjev za smještaj potrebno je podnijeti službi socijalnog rada u domu za starije osobe i to s priloženom sljedećom dokumentacijom :
1. preslika domovnice
2. preslika rodnog lista
3. preslika osobne iskaznice
4. preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
5. preslika dokaza o visini zadnje isplaćene mirovine
6. liječnička potvrda o zdravstvenom stanju za prijam u dom (obrazac koji se dobiva u domu, a     popunjava ga liječnik)
7. preslika važnije zdravstvene dokumentacije
8. rješenje o skrbništvu za osobe pod skrbništvom.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi dom za starije osobe može osnovati i vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba (tzv. privatni domovi).


Smještaj u privatnim domovima za starije osobe realizira se isključivo izravnim kontaktom s pružateljem usluge.

Informacije o privatnim domovima dostupne su na stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr i stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku www.mspm.hr te u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na broj telefona 61 01 247.


SMJEŠTAJ BEZ OSNIVANJA USTANOVE

Zakonom o socijalnoj skrbi skrb propisano je da vjerska zajednica, udruga, jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, trgovačko društvo, ili druga domaća i strana pravna osoba, mogu pružati usluge smještaja i bez osnivanja ustanove.

Smještaj kod navedenih pružatelja socijalne usluge realizira se isključivo izravnim kontaktom.

Informacije o smještaju bez osnivanja ustanove dostupne su na stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr i stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku www.mspm.hr te u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na broj telefona 61 01 247.

Informacije o smještaju u obiteljski dom dostupne su na stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr i stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku www.mspm.hr te u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na broj telefona 61 01 247.


OBITELJSKI DOM

Socijalnu uslugu za starije osobe mogu pružati i fizičke osobe profesionalno obavljajući djelatnost u okviru obiteljskog doma za najmanje 5, a najviše 20 korisnika.

Obiteljski dom pruža socijalne usluge u okviru smještaja ili cjelodnevnog i poludnevnog boravka.

Smještaj u obiteljski dom realizira se isključivo izravnim kontaktom s predstavnikom obiteljskog doma.

Prilikom odabira smještaja za stariju osobu uputno je provjeriti imaju li ustanove, pravne ili fizičke osobe koje nude navedenu uslugu, potrebno rješenje (licenciju). Provjeriti se može pregledom popisa na stranicama www.zagreb.hr, www.mspm.hr te u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na broj telefona 61 01 247.

UDOMITELJSTVO

Udomiteljstvo je oblik zbrinjavanja starijih osoba kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba koje ne ostvaruje u vlastitoj obitelji, a nije ih u mogućnosti sama zadovoljiti. U udomiteljskoj obitelji mogu biti smještena najviše 4 korisnika.

Centar za socijalnu skrb Zagreb ocjenjuje postojanje propisanih uvjeta i izdaje dozvolu za obavljanje udomiteljstva. Od ukupno 46 udomiteljskih obitelji u Zagrebu, koje skrbe o odraslim osobama, njih 24 skrbi o starijim osobama.

 
PRUŽATELJI USLUGE POMOĆI U KUĆI

Usluga pomoći u kući najprihvatljivija je za starije i teško bolesne odrasle osobe jer nudi odgovarajuću skrb u njihovom vlastitom domu, umanjujući osjećaj usamljenosti te odgađa smještaj u instituciju.

Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da pružatelj usluga pomoći u kući može biti centar za pomoć u kući (ustanova), pravna osoba bez osnivanja ustanove te fizička osoba koja obavlja profesionalnu djelatnost socijalne skrbi.

Informacije o pružateljima usluge pomoći u kući dostupne su na stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr i stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku www.mspm.hr te u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na broj telefona
61 01 247.

Uslugu pomoći u kući pružaju i domovi za starije osobe u nadležnosti Grada Zagreba u okviru djelatnosti te se za pružanje navedene usluge mogu izravno kontaktirati (vidi str. 38).

Prilikom odabira ove usluge uputno je provjeriti imaju li pružatelji potrebno rješenje. Provjeriti se može pregledom popisa na stranicama www.zagreb.hr, www.mspm.hr te u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na broj telefona 61 01 247.

 
USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba
Kruge 44/2
Tel:  63 11 640
Fax: 63 11 649

www.dobri-dom.hr
e-mail: info@dobri-dom.hr

Socijalna skrb
Tel. i fax: 63 11 644

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba osnovana je Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba, a u svrhu pružanja usluga provođenja pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba i to: pružanje usluge prehrane u pučkim kuhinjama, dostavu obroka u kuću te pružanje usluga prihvatilišta za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja.

 
DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „DUGA – ZAGREB“

Dom “Duga - Zagreb”
p. p. 133
Tel:  38 31 770
Fax: 38 30 500

www.duga-zagreb.hr
e-mail: info@duga-zagreb.hr

Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga – Zagreb“ ustanova je socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Zagreb, a osnovana je s ciljem pružanja pomoći i zaštite žrtvama nasilja u obitelji bez obzira na spol i dob, što uključuje i osobe starije životne dobi. Boravak u ustanovi je u potpunosti besplatan za žrtve nasilja u obitelji, što podrazumijeva da korisnici imaju sve obroke besplatne, kao i higijenske potrepštine koje trebaju ovisno o osobnim okolnostima. Tijekom boravka u ustanovi problemu korisnika pristupa se stručno i humano te se nastoji pomoći žrtvi nasilja da se osnaži za donošenje novih i kvalitetnih odluka za daljnji život bez nasilja.

 
DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE ZAGREB

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb
Zagreb, Šestinski dol 53
Tel:  37 70 545
Fax: 37 78 227

www.dom-pbo-zg.hr
e-mail: domzaodrasleosobezagreb@gmail.com

Radna jedinica Mirkovec - Začretje
Mirkovec 5
Tel:  049/22 79 86
Fax: 049/22 85 79
e-mail: dom.mirkovec@gmail.com

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb, s pripadajućom Podružnicom Mirkovec, jedina je ustanova za smještaj psihički bolesnih odraslih osoba na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Osnivač ustanove je Republika Hrvatska, a prava i dužnost osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Dom pruža uslugu stalnog smještaja odraslih osoba s psihičkim poteškoćama koja uključuje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju i psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti koje uključuju što kvalitetnije korištenje slobodnog vremena naših korisnika kao i druge usluge. U sklopu Podružnice Mirkovec organizirana je izvaninstitucijska djelatnost dostave obroka u kuće.

 
Povratak na VRH stranice