Socijalna skrb djelatnost je posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirivanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Ministarstvo socijalne politike i mladih
Obiteljski centar grada Zagreba
Centar za socijalnu skrb Zagreb
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Socijalna skrb za starije osobe
Gradski ured za zdravstvo i branitelje
Odjel za obitelj i stradalnike rata
Pružatelji usluga smještaja za starije i nemoćne osobe
Pružatelji usluge pomoći i njege
Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba
Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga - Zagreb“
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Savska cesta 66
Tel.   55 57 111
Fax.  55 57 222

www.mspm.hr
e-mail: ministarstvo@mspm.hr

Sektor za socijalnu skrb
Tel. 55 57 041

Sektor za osobe s invaliditetom
Tel. 55 57 041

Sektor za odrasle osobe
Tel. 55 57 041

Služba za skrb o starijim i nemoćnim osobama i beskućnicima
Tel. 55 57 061
Ministarstvo socijalne politike i mladih potiče zakonske projekte s ciljem poboljšanja kvalitete življenja starijih osoba te razvoj uslužnih djelatnosti za njihove potrebe, razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe starije životne dobi, obavljanje drugih poslova socijalne skrbi o starijim osobama koji nisu stavljeni u nadležnost drugim tijelima. Također, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnosi na promicanje međugeneracijske solidarnosti i suradnje.
 
OBITELJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA
Obiteljski centar grada Zagreba
Preobraženska 4/IV i Ulica grada Chicaga 13 i 17 (Borovje)
Tel:   45 77 194
Fax:  48 33 086

www.ocgz.hr
e-mail: ocgz@ocgz.hr

Obiteljski centar grada Zagreba je ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska u cilju pružanja pomoći i podrške obiteljima i svim njezinim članovima.

Misija Obiteljskog centra grada Zagreba je da preventivnim, obrazovnim i terapijskim programima i aktivnostima promiče ideje obiteljskih vrijednosti te aktivno utječe na podizanje kvalitete života u obitelji i to na način da poboljša komunikaciju među članovima obitelji.

Ističemo individualno, bračno (partnersko) ili obiteljsko savjetovanje koje može pojedincu, paru ili članovima obitelji olakšati svladavanje životnih izazova. Savjetovanje je proces promjena nedjelotvornog ponašanja u djelotvorno, dakle ono koje omogućuje ili olakšava postizanje životnih ciljeva na različitim razinama. U Obiteljskom centru rade iskusni i obrazovani stručnjaci koji koristeći različite tehnike savjetovališnog rada, stoje na raspolaganju građanima Grada Zagreba.

Savjetovanja su besplatna te, uz prethodnu najavu telefonskim putem ili na mail, dostupna:
od ponedjeljka do četvrtka od 8,00 do 20,00 sati, i
petkom od 8,00 do 16,00 sati.
 
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB
Centar za socijalnu skrb Zagreb
Kumičićeva 5
Tel: 45 50 220
www.czss-zagreb.hr
e-mail: zagreb@czss-zagreb.hr

Info-telefon Centra
0800 200 090

radnim danom od 8,00 do 15,00


Centar za socijalnu skrb Zagreb je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Svaka osoba koja nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, prevladati svoju životnu krizu ili urediti svoje odnose s članovima obitelji, može očekivati, da će dolaskom u Centar dobiti potrebne informacije o pravima iz socijalne skrbi te da će joj biti osigurana stručna pomoć i podrška.

Centar za socijalnu skrb Zagreb djeluje kroz 11 podružnica za područje
svake od bivših gradskih općina.

PODRUŽNICA
ADRESA
TELEFON
E-MAIL
ČRNOMEREC Ilica 259
37 77 150
DONJI GRAD Haulikova 6
45 77 211
DUBRAVA Avenija Dubrava 47
29 88 501
GORNJI GRAD -
MEDVEŠČAK
Trg hrvatskih velikana
48 10 481
MAKSIMIR Maksimirska 51
23 32 792
NOVI ZAGREB Avenija Dubrovnik 12
65 22 937
PEŠČENICA Zapoljska 1
61 00 220
23 33 777
SESVETE Trg Dragutina Domjanića 6
20 02 068
SUSEDGRAD Aleja Bologne 2
34 54 038
TREŠNJEVKA Vitezićeva 57
36 39 733
TRNJE Cvijete Zuzorić 53
61 12 284

Prava iz sustava socijalne skrbi propisana su Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/12) i podzakonskim aktima, te se ostvaruju putem Centra za socijalnu skrb Zagreb (osim pomoći za podmirenje troškova stanovanja), a prema prebivalištu osobe. U smislu Zakona o socijalnoj skrbi potpuno neposobnom za rad smatra se osoba starija od 65 godina te osoba mlađa od 65 godina čija je nesposobnost utvrđena vještačenjem na tijelu vještačenja Centra za socijalnu skrb Zagreb.

Ostvarivanje prava starijih osoba temeljem Zakona o socijalnoj skrbi vezana su uz odredbe Obiteljskog zakona (Narodne novine 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07), po kojima su punoljetna djeca dužna uzdržavati svoje roditelje koji nemaju dovoljno sredstava za uzdržavanje ukoliko su ovi uzdržavali njih do punoljetnosti. U postupku za priznavanje određenog prava Centar procjenjuje mogućnost uzdržavanja od strane djece.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi starije i nemoćne osobe mogu ostvariti, ako ispunjavaju uvjete propisane za njihovo ostvarivanje, novčane naknade i potpore, socijalne usluge ili neke druge oblike pomoći. Novčane naknade i potpore su: pomoć za uzdržavanje, jednokratna pomoć, doplatak za pomoć i njegu te osobna invalidnina. Socijalne usluge su: prva socijalna usluga, usluga savjetovanja i pomaganja, usluga obiteljske medijacije, usluga pomoći i njege u kući, usluga stručne pomoći u obitelji te usluga boravka i smještaja.

NOVČANE NAKNADE I POTPORE

Pomoć za uzdržavanje


Pravo na pomoć za uzdržavanje ima osoba koja nema sredstava za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, a nije ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, dohotkom, imovinom, naknadama ili primitcima, sredstvima obveznika uzdržavanja ili drugim prihodima. Dakle, riječ je o pomoći za socijalno ugrožene pa tako i starije osobe koje nisu ostvarile mirovinu, nemaju drugih prihoda ili imovine od kojih se mogu uzdržavati i vlastita djeca ih ne mogu uzdržavati.

Pomoć za uzdržavanje ne može ostvariti samac ili član obitelji koji:
• može sam sebe uzdržavati (prodajom ili davanjem u zakup ili najam imovine koja mu ne služi za    podmirenje osnovnih životnih potreba),
• ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim    odnosima (osim ako Centar utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati    uzdržavanje),
• ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom    uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak raskida tog ugovora,
• može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi,
• ima u vlasništvu registrirano osobno vozilo (osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da se vozilo    koristi za potrebe prijevoza člana obitelji – korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne    invalidnine propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, većeg broja djece, starije teško pokretne osobe ili    za zadovoljenje neke druge osnovne životne potrebe,
• ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za    podmirenje osnovnih stambenih potreba,
• je u razdoblju od godine dana prodao, darovao ili se odrekao prava na nasljeđivanje nekretnine ili   druge imovine, ako je time mogao ostvariti sredstva za podmirnje osnovnih životnih potreba.

Visina pomoći za uzdržavanje utvrđuje se u postotku od osnovice koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, koja trenutačno iznosi 500,00 kn, a ovisi o strukturi obitelji, odnosno o dobi, radnoj sposobnosti članova obitelji i slično.


Jednokratna pomoć

Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća, prema ocjeni Centra za socijalnu skrb, nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl. Pomoć se može odobriti u novcu ili u naravi.

Doplatak za pomoć i njegu

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom ili smanjenom iznosu, ostvaruje osoba koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavki namirnica, čišćenju, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. Ovu novčanu potporu može ostvariti osoba pod uvjetom da:
• nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
• prosječni mjesečni prihod ne prelazi cenzus propisan Zakonom o socijalnoj skrbi (za samca 250%,    za člana obitelji 200%),
• doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi.

Iznimno, neovisno o prihodu, pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu ima osoba s težim invaliditeotm, osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju te slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad, a u smanjenom iznosu slijepa, gluha i gluhoslijepa o soba koja je osposobljena za samostalan život i rad te osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Stupanj i vrstu oštećenja utvrđuje Prvostupanjsko tijelo vještačenja nakon podnesenog zahtjeva za doplatak za pomoć i njegu u Centru za socijalnu skrb Zagreb. Na osnovi dokumentacije i pregleda članovi Prvostupanjskog tijela vještačenja utvrđuju težinu oštećenja zdravlja i postojeće sposobnosti
te donose nalaz i mišljenje. Na temelju nalaza i mišljenja Centar donosi rješenje o ostvarivanju prava na doplatak za pomoć i njegu.

Grad Zagreb osigurava korisnicima doplatka za pomoć i njegu mjesečnu pomoć kao dodatak na ostvareno pravo (vidi str. 23)
.

Osobna invalidnina

Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, prema ocjeni Centra za socijalnu skrb, kako bi zadovoljila svoje životne potrebe uz što bolje uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, pomoć se utvrđuje kao razlika između iznosa 250% osnovice i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva u Centru.

Grad Zagreb osigurava korisnicima osobne invalidnine mjesečnu pomoć kao dodatak na ostvareno pravo (vidi str. 23)
.

SOCIJALNE USLUGE

Prva socijalna usluga


Centar za socijalnu skrb pruža prvu socijalnu uslugu na način da informira osobe o socijalnim uslugama i pružateljima usluga, utvrđuje njihove potrebe, daje početnu procjenu resursa korisnika te pruža podršku i pomoć pri izboru prava iz sustava socijalne skrbi.

Usluga savjetovanja i pomaganja

Usluga savjetovanja i pomaganja je usluga sustavne stručne pomoći koja obuhvaća sve oblike savjetovanja, usmjeravanja i pomoći za prevladavanje poteškoća. Kod starijih osoba to je najčešće povezano s bolešću, starosti, smrću člana obitelji, invalidnosti i sličnim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima.

Usluga obiteljske medijacije

Obiteljska medijacija je socijalna usluga koja se pruža u specifičnom postupku rješavanja obiteljskih sukoba, uz pomoć educiranog medijatora, za dobrobit cijele obitelji.

Usluga pomoći i njege u kući

Pravo na uslugu pomoći i njege u kući Centar može odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti, prijeko potrebna pomoć druge osobe u njezinoj kući, a koju joj ne mogu omogućiti članovi obitelji i djeca ili nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju te ako prihod samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 300% osnovice.
Navedeno pravo na uslugu odobrit će se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe. Korisniku doplatka za pomoć i njegu može se iznimno osigurati i pomoć i njega u kući za zadovoljenje pojedine potrebe.
Grad Zagreb osigurava pravo na pomoć i njegu u kući osobi kojoj prihod po članu obitelji ne prelazi 400% osnovice uvećane za 20% (vidi str. 26).


Usluga boravka

Uslugu boravka osoba može koristiti u obliku cjelodnevnog, poludnevnog i povremenog boravka kod pružatelja socijalnih usluga u zajednici.
Cjelodnevnim boravkom (boravak dulji od 8 sati dnevno) i poludnevnim boravkom (boravak 4–8 sati dnevno) osigurava se zadovoljavanje životnih potreba (prehrana, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti, psihosocijalna potpora i rehabilitacija, organiziranje slobodnog vremena, organiziranog prijevoza i drugih usluga, ovisno o utvrđenim potreba i izboru korisnika).
Povremeni boravak podrazumijeva boravak u trajanju najviše do 12 sati tjedno uz pružanje usluge psihosocijalne rehabilitacije korisniku.


Usluga smještaja

Usluga smještaja institucijska je skrb u domu socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi, ili izvaninstitucijska skrb u obiteljskom domu i udomiteljskoj obitelji. Smještaj može biti privremeni, tjedni i stalni, a obuhvaća usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju i njege, čuvanja, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije te organiziranja slobodnog vremena.
Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o priznavanju prava na uslugu smještaja odrasloj i starijoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe, ako joj tu pomoć ne mogu pružiti članovi obitelji ili se ne može osigurati na drugi način. Usluga smještaja priznaje se i teško oboljeloj osobi kojoj se dugotrajna zdravstvena zaštita i njega ne mogu osigurati u obitelji ili zdravstvenoj ustanovi.
Starije i nemoćne osobe mogu biti smještene, osim po rješenju Centra, u dom za starije i nemoćne osobe, kod druge pravne osobe koja obavlja djelatnost socijalne skrbi ili u obiteljski dom i privatnim ugovorom.
Korisnik usluga stalnog ili privremenog smještaja ima pravo na dodatak za osobne potrebe mjesečno u visini 20% iznosa osnovice, ako vlastitim prihodima ili imovinom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba. Riječ je o potrebama osobne naravi koje korisnik želi zadovoljiti, a ne pružaju se u okviru usluge smještaja.
U slučaju smrti korisnika usluga stalnog ili privremenog smještaja, koji nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja ni vlastite ušteđevine ili drugih prihoda i imovine, Centar će odobriti pružatelju usluge smještaja jednokratni dodatak za plaćanje pogrebnih troškova korisnika.

 
GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Trg Stjepana Radića 1
Tel: 61 01 269

www.zagreb.hr
e-mail: guszoi@zagreb.hr

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom usmjeren je na ostvarivanje prava iz područja socijalne zaštite te prava osoba s invaliditetom.

SOCIJALNA SKRB ZA STARIJE OSOBE
U Odjelu za socijalnu skrb provode se postupci ostvarivanja prava i pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/12) te Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12 i 4/13), a zbog učinkovitijeg rješavanja zahtjeva, provode se na više lokacija kako sljedi:

ODJEL ZA
SOCIJALNU SKRB
ADRESA
ZA PODRUČJE
TELEFON
Centrala
 Nova cesta 1
 
Centra
Črnomerca
Maksimira
Medveščaka
Peščenice
Susedgrada
Trešnjevke
Trnja
61 01 800
61 01 810
61 01 807
61 01 810
61 01 810
61 01 807
61 01 813
61 01 813
61 01 807
PU Dubrava  Avenija Dubrava 49  Dubrave  65 85 422
PU Novi Zagreb  Avenija Dubrovnik 12  Novog Zagreba  65 85 632
PU Sesvete  Trg D. Domjanića 4  Sesveta  61 01 642

Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđena su prava koja, pored prava što ih osigurava republika Hrvatska na osnovi zakona, osigurava Grad Zagreb. Na taj način Grad Zagreb, kao jedinica lokalne samouprave, dodatno skrbi za građane poboljšavajući njihove životne uvjete, a obuhvaća sve dobne skupine uključujući djecu od dojenačke dobi do građana starije životne dobi. Prava socijalne skrbi Grada Zagreba ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u gradu Zagrebu.

Starije i nemoćne osobe mogu ostvariti, ako ispunjavaju uvjete propisane za njihovo ostvarivanje, sljedeća prava propisana Odlukom o socijalnoj skrbi:

NOVČANE POMOĆI

Novčana pomoć umirovljenicima


Novčana pomoć umirovljenicima vrsta je pomoći koju Grad Zagreb provodi od ožujka 1996. Pravo ostvaruju umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.500,00 kn
mjesečno. Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć, umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:
SKUPINA
UMIROVLJENICI KOJIMA JE MIROVINA ILI
MIROVINA I UKUPNI PRIHOD
IZNOS NOVČANE POMOĆI
MJESEČNO
I. jednak ili manji od 900,00 kn mjesečno 400,00 kn
II. 900,01 kn do 1.200,00 kn mjesečno 300,00 kn
III. 1.200,01 kn do 1.500,00 kn mjesečno 200,00 kn


Da bi umirovljenik ostvario pravo na novčanu pomoć, mora podnijeti zahtjev u Odjelu za socijalnu skrb, prema prebivalištu, ili to za njega može napraviti bračni drug, punoljetno dijete, roditelj ili skrbnik.

Novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine

Pravo na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, ostvaruju korisnici doplatka za pomoć i njegu i korisnici osobne invalidnine utvrđeni prema Zakonu o socijalnoj skrbi. Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć korisnici se razvrstavaju u dvije skupine:SKUPINA
KORISNICI DOPLATKA ZA POMOĆ I NJEGU ILI
KORISNICI OSOBNE INVALIDNINE
IZNOS NOVČANE POMOĆI
MJESEČNO
I. u punom iznosu 200,00 kn
II. u smanjenom iznosu 100,00 kn

Postupak za utvrđivanje prava na ovu novčanu pomoć pokreće se podnošenjem zahtjeva u Odjelu za socijalnu skrb, prema prebivalištu.

Novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije i nemoćne osobe

Pravo na novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) mogu ostvariti korisnici stalnog ili privremenog smještaja u domu za starije i nemoćne osobe koji djeluje na području Zagreba, a kojima je pravo na pomoć za osobne potrebe utvrđeno rješenjem Centra za socijalnu skrb Zagreb. Pomoć se isplaćuje korisniku na adresu doma i to u iznosu 200,00 kn mjesečno.

Prijavu za ostvarivanje prava na ovu novčanu pomoć podnosi dom za starije i nemoćne osobe.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji koji nemaju sredstava za uzdržavanje u visini utvrđenoj Zakonom o socijalnoj skrbi, s tim da je za utvrđivanje prava na ovu pomoć Grad Zagreb osnovicu za uzdržavanje uvećao za 20%.

Pomoć će se odobriti podnositelju zahtjeva koji ne koristi stan koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje osnovnih potreba samaca ili obitelji. Ukoliko samac ili članovi kućanstva imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih
stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na pomoć za stanovanje.

Postupak za odobrenje ove pomoći pokreće se u Odjelu za socijalnu skrb, prema prebivalištu korisnika. Pomoć se odobrava na način da se djelomično ili u cjelosti, plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je obavila uslugu ili utvrđenu visinu najma uplati na žiro-račun najmodavca.


Pravo na pomoć za ogrjev

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a koji se griju na drva, jednom godišnje, osigurava se 3 m3 drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Grad Zagreb.

POMOĆ U NARAVI

Prehrana u pučkim kuhinjama


Prehrana u pučkim kuhinjama organizira se svakodnevnom pripremom i podjelom ručka. Odlukom o socijalnoj skrbi propisano je da navedeno pravo mogu ostvariti korisnici pomoći za uzdržavanje i korisnici jednokratnih pomoći dok za to postoji prijeka potreba.

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom mjesečno utvrđuje korisnike pomoći temeljem uputnice Centra za socijalnu skrb Zagreb. Pružanje ove vrste pomoći uređeno je ugovorom s Ustanovom „Dobri dom“ Grada Zagreba kao davateljem usluge.

Obroci se pripremaju u termičkom bloku „Kosnica-Mićevac“, a korisnici prava na prehranu objedovati mogu na tri lokacije: Branimirova 35, Cerska 3 i Alfirevićeva 6.

Pored navedene pučke kuhinje s pripadajućim blagovaonicama, koje su pod ingerencijom Grada Zagreba, na području Zagreba organizirana je podjela obroka i unutar vjerskih ustanova i to na sljedećim adresama:


Samostan misionarki ljubavi, Jukićeva 24
Tel: 48 12 452
• podjela toplog obroka tijekom cijelog tjedna (osim četvrtkom) u 15,30 sati
• nije potrebna uputnica


Sv. Antuna Padovanskog, Sv. Duh 33
Tel: 37 77 278
• podjela toplog obroka svaki dan (osim nedjeljom), od 13,00 sati
• nije potrebna uputnica

Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a

Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a imaju umirovljenici čiji su ukupani prihodi jednaki ili manji od 3.200,00 kn mjesečno, te osobe koje su starije od 65 godina života, a nisu korisnici mirovine, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200,00 kn mjesečno. Zahtjev s dokazima potrebnima za ostvarivanje prava podnosi se u Odjelu za socijalnu skrb.

POMOĆ U OBLIKU SMJEŠTAJA

Smještaj u prenoćište


Uslugu smještaja u prenoćište na području Grada Zagreba od prosinca 2010. pruža Gradsko društvo Crvenog križa, kojem je Grad Zagreb dodijelio objekt u kojem je osiguran kapacitet za 140 osoba. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, smještaj obuhvaća noćenje i boravak preko dana punoljetnih
osoba. Usluga smještaja za korisnika je besplatna, a pravo imaju: korisnici pomoći socijalne skrbi utvrđeni Zakonom o socijalnoj skrbi (temeljem uputnica Centra za socijalnu skrb Zagreb), osobe dovedene u pratnji hitne medicinske pomoći, osobe zatečene u skitnji (dovedene u pratnji djelatnika
ministarstva nadležnog za unutarnje poslove), beskućnici te osobe koje uputi Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.


DRUGI OBLICI POMOĆI

Pomoć i njega u kući


Pomoć i njega u kući kao jedno od prava Grada Zagreba provodi se od 2004., a za korisnike je besplatna. Prema Odluci o socijalnoj skrbi pravo se može odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti,
prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe
:
• koja nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelj, bračni drug i djeca
• koja nema mogućnost da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom   uzdržavanju
• kojoj prihod samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 400% osnovice koja je utvrđena   Odlukom o socijalnoj skrbi
• koja to pravo ne ostvaruje na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Zagreb (vidi str. 19).


Pomoć i njega u kući može obuhvatiti: organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.), obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja,
nabava lijekova i drugih potrepština), održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.


Pomoć i njegu moguće je provesti na cijelom području Zagreba. Pružanje ove vrste pomoći uređeno je ugovorom s Domom za starije i nemoćne Centar, Dubrava, Ksaver, Maksimir, Medveščak, Peščenica, Sv. Ana, Sv. Josip, Trešnjevka i Trnje.

Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća

Odlukom o socijalnoj skrbi predviđena je pomoć pojedincu i članovima njegove obitelji kroz razne oblike materijalne pomoći, ali i putem savjetodavnog rada, kojim se kroz individualni ili grupni rad pomaže u rješavanju različitih problema.

Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća pruža osobama u socijalnoj potrebi kako bi svladali nedaće i teškoće u svezi s bolešću, starošću, smrću člana obitelji, invalidnošću, uključivanjem u svakodnevni život nakon duljeg boravka u domu socijalne skrbi ili duljeg liječenja i dr. Obuhvaća savjetodavnu pomoć stručne osobe sa svrhom uspješnog prevladavanja nedaća i teškoća s područja: mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, pravne problematike, obiteljskih odnosa i drugih područja, na vođenje kućanstva, raspolaganje novcem, nabavu odjeće, uključivanje u javne kuhinje, klubove, rješavanje problema stanovanja, uključivanje u radionice različitog sadržaja (kreativne i rekreativne, radionice usvajanja socijalnih vještina), a koje omogućavaju kvalitetnije zadovoljavanje životnih potreba i drugo.

Savjetovanje je za korisnika besplatno, a pruža se u sljedećim savjetovalištima:


Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji
Kneza Mislava 7 (prostorije Saveza gluhih grada Zagreba)
Tel: 46 19 117
• utorkom i četvrtkom od 16,00 do 18,30 sati

Zagrebačka 4A, Sesvete
Tel: 20 58 868
• ponedjeljkom i srijedom od 16,00 do 18,30 sati

Savjetovalište za djecu i odrasle osobe – žrtve obiteljskog nasilja
Ninska 10/2 (prostorije doma zdravlja Zagreb – Istok)
Tel: 0800 88 98

e-mail: mirna-zona@zagreb.hr
• ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16,30 do 19,00 sati
  (socijalni radnik, socijalni pedagog i psiholog)
• petkom od 16,30 do 19,00 (pravni savjeti)

Savjetovalište socijalne zaštite
Lopatinečka 15, Vrbani
Tel: 38 87 025
• ponedjeljkom od 16,00 do 19,00 (socijalni radnik)
• utorkom od 16,00 do 19,00 (pravnik)
• srijedom od 16,00 do 19,00 (stručna pomoć udomiteljima)
• četvrtkom od 16,00 do 19,00 (socijalni pedagog)
• petkom od 16,00 do 19,00 (defektolog)

Savjetovalište za hrvatske branitelje domovinskog rata Grada Zagreba i članove njihovih obitelji
Horvaćanska 164
Tel: 45 56 840
• utorkom od 16,00 do 18,00 sati
• četvrtkom od 17,00 do 19,00 sati


OSTALE AKTIVNOSTI USMJERENE PREMA STARIJIM OSOBAMA

Projekt gerontološki centri Grada Zagreba


Grad Zagreb od 2004. financira Projekt gerontološki centri Grada Zagreba čiji su idejni tvorci tadašnji Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje uz stručno-metodološku pomoć Centra za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Cilj Projekta je razvoj humanijih i racionalnijih oblika skrbi što bi u praksi značilo omogućiti starijem čovjeku što je duže moguće ostanak u krugu obitelji, susjedstva i u poznatoj okolini.

Najznačajnija aktivnost Projekta je pomoć u organiziranju prehrane, dostavom jednog obroka dnevno koji se priprema u domu za starije i nemoćne osobe, što znači zdravstveno i nutritivno primjereno i prilagođeno osobama starije životne dobi. Kako bi se starijoj osobi omogućilo zadovoljavanje drugih životnih potreba te pomoć u obavljanju kućanskih poslova, osigurane su tzv. gerontodomaćice.

 
U okviru aktivnosti Projekta mogu se posuditi razna ortopedska pomagala, dobiti savjeti vezani uz korištenje npr. slušnih aparata, savjeti o prehrani i zdravlju, kroz predavanja i zdravstvene tribine koje se organiziraju za starije sugrađane na područjima mjesnih samouprava.
Aktivniji i boljega zdravlja mogu koristiti sportsko-rekreativne aktivnosti u obliku aerobnih vježbi i medicinske gimnastike (vježbe protiv osteoporoze, inkontinencije i dr.), kulturno-zabavne i radno-kreativne aktivnosti poput likovnih i keramičkih radionica, informatički tečajevi, plesne večeri, dramsko-
recitatorske grupe....

Nositelji Projekta su domovi za starije i nemoćne osobe kojima je Grad Zagreb osnivač, a veliku ulogu u realizaciji Projekta imaju brojni suradnici: vijeća gradskih četvrti, centri za kulturu, organizacije civilnog društva (prije svega udruge umirovljenika), Crveni križ, Caritas, vjerske zajednice i župe.
Aktivnostima je pokriveno svih 17 gradskih četvrti, a provođenje se odvija na 50-tak lokacija. Godišnje se u program uključuje 7 000-10 000 korisnika za koje se brinu stručni timovi (socijalni radnici, radni terapeuti, medicinske sestre i njegovatelji, a po potrebi se uključuju i kinezioterapeuti, liječnici specijalisti - neurolozi, fizijatri, psihijatri, te pravnici)
.

Važno je naglasiti kako Projekt u cijelosti financira Grad Zagreb, a za naše starije sugrađane svi programi i aktivnosti su besplatni.

Detaljne obavijesti o sadržaju programa i aktivnosti te vremenu i mjestu održavanju mogu se dobiti na sljedećim adresama ili putem telefona:

PROJEKT GERONTOLOŠKI CENTRI GRADA ZAGREBA
U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE
ADRESA
TELEFON
CENTAR Klaićeva 10
49 24 158
DUBRAVA Milovana Gavazzia 26
28 51 552
MAKSIMIR Hegedušićeva 20
23 51 285
MEDVEŠČAK Trg Drage Iblera 8
45 52 077
PEŠČENICA Donje Svetice 89
23 58 505
SVETA ANA Islandska 2
66 70 792
SVETI JOSIP Dunjevac 17
37 45 537
TREŠNJEVKA Trg Slavoljuba Penkale 1
36 59 432
TRNJE Poljička 12
61 19 455

Projekt gerontološki centri Grada Zagreba provodi se kroz:

1. pomoć u zadovoljavanju egzistencijalnih potreba
• pomoć i njega u kući:
     organizirana prehrana (objedovanje u blagovaonici doma,
     samostalno odnošenje obroka, dostava obroka)
     obavljanje kućanskih poslova
     održavanje osobne higijene
• posudionica ortopedskih pomagala


2. savjetovališni rad i zdravstvenu preventivu
• savjetovanje:
      socijalno
      psihološko
      zdravstveno (internist, fizijatar, neuropsihijatar...)
      pravno
• organizacija tribina i predavanja na različite teme


3. sportsko-rekreativne aktivnosti
• medicinska gimnastika (vježbe protiv osteoporoze, inkontinencije)
• aerobne vježbe

4. kulturno-zabavne i radno-kreativne aktivnosti
• pjevački zbor, plesne večeri, dan poezije, dramsko-recitatorske grupe...
• likovne, keramičke radionice...

5. informativnu djelatnost
• novinarska radionica
• tečajevi osnova korištenja osobnog računala
• izdavanje glasila

6. akcije i manifestacije
• obilježavanje državnih i međunarodnih blagdana i događanja


Međunarodni dan starijih osoba

Grad Zagreb od 2004. tradicionalnom manifestacijom pod nazivom Gerontološki tulum obilježava
1. listopada koji je Odlukom Ujedinjenih naroda proglašen Međunarodnim danom starijih osoba..

Svake godine sve veći broj sudionika, ali i sugrađana te gostiju, dokazuju iznimno zanimanje za aktivno sudjelovanje u bogatom kulturno-zabavnom programu. U okviru manifestacije održavaju se i kreativne radionice, a kroz zdravstveni dio programa osigurani su besplatni ciljani pregledi primarne prevencije za starije kao što su mjerenje tlaka, kontrola razine šećera u krvi, mjerenje gustoće kostiju.

Tom prigodom građanima se podijeli na tisuće raznih brošura s nizom informacija o starenju i starosti, kao i o uslugama te programima koji su dostupni svim starijim sugrađanima s ciljem promocije aktivnog i zdravog starenja.

Svjetski dan plesa i Europski dan međugeneracijske solidarnosti

U povodu obilježavanja Svjetskog dana plesa, 29. travnja, Grad Zagreb od 2008. podržava inicijativu Športskog plesnog kluba „Harmony“ - Zagreb, za organizaciju natjecanja u plesu naših sugrađana starije životne dobi. Istoga dana obilježava se i Europski dan međugeneracijske solidarnosti. Osnovna ideja Svjetskog dana plesa je da se na taj dan podsjeti javnost kako se plesnim pokretom sve granice brišu. Želja je da se pokaže kako životna dob nije prepreka za plesni pokret, potrebna je samo volja. Istoga datuma obilježava se i Europski dan međugeneracijske solidarnosti stoga je ova manifestacija prilika za prezentaciju rezultata zajedničkog rada mlađe i nešto starije generacije.

Tjedan udruga

Grad Zagreb kontinuirano od 2001. organizira manifestaciju pod nazivom „Tjedan udruga“ koja se održava u proljeće svake godine.

Manifestaciji svake godine prisustvuje stotinjak udruga s različitih područja djelatnosti (udruge osoba s invaliditetom, osoba starije životne dobi, udruge tehničke kulture, sportske i sociopedagoške
udruge, udruge od zdravstvenog i javnozdravstvenog interesa kao i udruge hrvatskih branitelja proizašlih iz Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata), čije programe i projekte već niz godina sufinancira Grad Zagreb.

Tijekom tjedan dana, Grad Zagreb osigurava uvjete kako bi udruge, koje to žele, najbolje prezentirale svoj rad, svoje programe i članstvo i privukle potencijalne članove, korisnike i donatore. Ova akcija postala je svojevrstan prepoznatljiv događaj Grada Zagreba i najvoljenija akcija naših udruga.

Odjel za zaštitu osoba s invaliditetom
Trg Stjepana Radića 1
Tel: 61 01 251


Odjel obavlja poslove vezane uz planiranje i cjelovitu zaštitu, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, poticanje i potporu socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada.
Pored navedenog, Odjel izdaje objave kojima osoba s invaliditetom i pratnja ostvaruju pravo na povlastice za prijevoz brodom i za prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka.

Sukladno Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (Narodne novine 97/00 i 101/00), osobe s invaliditetom imaju pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu od 75% od redovite cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje željeznicom ili brodom. Povlastice mogu ostvariti:
• slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, djeca s teškoćama u razvoju čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju;
• vojni i civilni invalidi rata.

Objave se izdaju u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom,
Trg Stjepana Radića 1, soba 236, tel. 61 01 236.

GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE

GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE
Gradski ured za zdravstvo i branitelje

Đorđićeva 26/I
Tel: 65 85 041

www.zagreb.hr
e-mail: branitelji@zagreb.hr

Odjel za branitelje

U Odjelu za branitelje obavljaju se poslovi vezani uz ostvarivanje statusnih i drugih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, i stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 i 55/11) te prava utvrđenih gradskim odlukama kojima se utječe na poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Odsjek za upravni postupak

Područni ured Črnomerec
Trg Francuske republike 15
Tel:  61 01 733
Fax: 61 01 737


Područni ured Dubrava
Avenija Dubrava 49
Tel:  65 85 436
Fax: 65 85 389


U Odsjeku se obavljaju poslovi vođenja prvostupanjskog postupka temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u svezi s rješavanjem statusa člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i njihovim pravima, statusa člana obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i njihovim pravima, statusa pastorka, statusa članova obitelji umrlog HRVI-ja iz Domovinskog rata, njegovih prava i prava članova njegove obitelji, statusa zatočenika u neprijateljskom logoru, statusa i prava osoba koje imaju prebivalište u Zagrebu kao i osoba koje nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, statuse i prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji koja prema posebnim propisima nisu u nadležnosti drugih tijela, izdavanje objava u svezi povlastica u unutarnjem putničkom prometu za hrvatske ratne vojne invalide I. - IV. skupine i članove obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja odnosno zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja sukladno Zakonu, izdavanje potvrda o priznatom statusu. Posebno naglašavamo obavljanje poslova vezanih uz ostvarivanje prava na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a koji to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi i imaju prebivalište u Zagrebu.

Odsjek za skrb i zapošljavanje
Đorđićeva 26/1
Tel:  65 85 071
Fax: 65 85 077


U ovom Odsjeku se obavljaju poslovi vezani za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji utvrđenih gradskim odlukama u kojima navodimo poslove vezane za starije i nemoćne osobe:
Upućivanje hrvatskih ratnih vojnih invalida Grada Zagreba na dvotjedno bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom koja ima svrhu postizanja i očuvanja njihovog što boljeg zdravstvenog stanja, sukladno Odluci o načinu i uvjetima ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09).
Sudjelovanje u izradi prijedloga akata o ustupanju građevinskog zemljišta bez naknade i komunalno opremanje za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Odluci o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/05 i 22/09). Obavljanje poslova vezanih uz sahrane umrlih hrvatskih branitelja, umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida i ekshumiranih i identifi ciranih hrvatskih branitelja, sudjelovanje u postupcima identifi kacije na Zavodu za sudsku medicinu, sukladno važećim zakonskim propisima.
Radi ostvarivanja prednosti pri smještaju u domove za starije i nemoćne osobe, propisane Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim potvrde o statusu člana obitelji smrtno staradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, koju po zahtjevu izdaje Odsjek za upravni postupak, Ured izdaje i preporuku za prioritetni smještaj (vidi str. 39)
.

Odjel za obitelj i stradalnike rata
Vodnikova 14
Tel: 61 00 350, 61 00 397


Poslovi i nadležnosti Odjela su:
• vođenje postupka i rješavanje u prvom stupnju u upravnim stvarima po Zakonu o zaštiti vojnih i    civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01 i 103/03),
   državljana Republike Hrvatske s prebivalištem u Zagrebu, kao i državljana Republike Hrvatske s    prebivalištem izvan teritorija Republike Hrvatske;


• izdavanje Objava za povlastice u unutarnjem putničkom prometu za ratne vojne invalide,    mirnodopske vojne invalide i civilne invalide rata I. do IV. skupine, kao i korisnicima obiteljske    invalidnine iza vojnog, odnosno civilnog invalida I. do IV. skupine koji je do smrti koristio dodatak    za njegu i pomoć druge osobe, a temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Poslovi u svezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Navedenim Zakonom utvrđena je posebna zaštita ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata (civilnih invalida iz II. svjetskog rata i civilnih invalida domovinskog rata), sudionika rata i članova njihovih obitelji.

Zaštita se ostvaruje po:
• osnovi oštećenja organizma ratnih, mirnodopskih i civilnih invalida rata
• osnovi gubitka člana obitelji
• osnovi materijalnih potreba korisnika


1. Po osnovi oštećenja organizma ratni, mirnodopski i civilni invalidi imaju pravo na:
• osobnu invalidninu (I.-X. skupine)
• dodatak za njegu i pomoć druge osobe (invalidi I.-IV. skupine potpuno nesposobni za obavljanje    svih životnih potreba i kojim je potrebna neprekidna njega i pomoć druge osobe te ostali invalidi    kojima je organizam oštećen i neovisno o vojnom, ali je invaliditet jednak oštećenju organizma    invalida I. skupine)
• ortopedski dodatak (tjelesno oštećenje utvrđeno zbog težih oštećenja organizma koja su    neposredno posljedica dobivene rane, povrede, ozljede ili bolesti koja je uzrokovala amputaciju    ekstremiteta ili teško oštećenje funkcije ekstremiteta, 60% i nadalje ili potpuni gubitak vida na oba    oka)


2. Po osnovi gubitka člana obitelji, članovi obitelji imaju pravo na:
• obiteljsku invalidninu
• uvećanu obiteljsku invalidninu (po osnovi samohranosti)


3. Po osnovi materijalnih potreba korisnika, korisnici osobne invalidnine, obiteljske invalidnine,      sudionici rata i članovi obitelji sudionika rata koji su umrli poslije 15. svibnja 1945. imaju pravo na:
• opskrbninu
• dodatak za pripomoć u kući (korisnik opskrbnine, koji zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju    ne može ispunjavati osnovne životne zahtjeve, ako ne koristi dodatak za njegu i pomoć druge    osobe po ovom Zakonu ili po drugim propisima)


Izdavanje uvjerenja o invalidnosti
Odjel izdaje uvjerenje o invalidnosti za ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide i civilne invalide rata na temelju zahtjeva i uvida u osobnu iskaznicu.

 
PRUŽATELJI USLUGA SMJEŠTAJA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Dom socijalne skrbi javna je ustanova i osniva se za obavljanje socijalnih usluga i to, uz ostalo, i za odrasle osobe, odnosno starije i nemoćne.

 
U sklopu stalnog smještaja osigurava cjelovitu skrb koja obuhvaća stanovanje, prehranu, održavanje osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena, a može pružati usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka te pomoći i njege u kući.

Grad Zagreb osnivač je jednog doma za starije i nemoćne osobe (Park), a od 1. siječnja 2002. na Grad Zagreb prenijeta su osnivačka prava nad 10 domova za starije i nemoćne osobe.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE (osnivač Grad Zagreb)
ADRESA
TELEFON
E-MAIL
WEB ADRESA
CENTAR
Klaićeva 10
Crnatkova 14 - Podružnica

49 24 100
48 43 404
DUBRAVA
Milovana Gavazzija 26

28 51 552
KSAVER
Nemetova 2

46 74 133
MAKSIMIR
Hegedušićeva 20
Aleja A. Augustinčića 1 - Podružnica

23 51 111
23 51 222
MEDVEŠČAK1*
Trg Drage Iblera 8

46 56 100
PARK
Ivanićgradska 52

23 69 400
PEŠČENICA2*
Donje Svetice 89

23 58 500
SVETA ANA3*
Islandska 2

66 00 655
SVETI JOSIP4*
Dunjevac 17
Sv. Maksimilijan Kolbe
Topnička 29 - Podružnica
Bolnička cesta 1 - Dislocirani objekt

36 69 000

37 75 668
34 80 240
TREŠNJEVKA
Slavoljuba Penkale 1
Drenovačka 30 - Podružnica

36 59 555
30 30 572
TRNJE
Poljička 12

61 51 300

Pored usluge smještaja u četiri tzv. gradska doma (označeni u tabeli *) pružaju se i usluge dnevnog boravka. Namijenjeno je starijim osobama koje žive u svom domu, a tijekom radnog tjedna u dnevnom boravku osigurava im se zadovoljavanje životnih potreba (vidi str. 20).

Sukladno važećim zakonskim odredbama prednost pri smještaju u tzv. gradskim domovima imaju:
• starije i nemoćne osobe kojima je centar za socijalnu skrb izdao rješenje temeljem Zakona o   socijalnoj skrbi – nadležan je centar prema prebivalištu
• roditelji, udovica ili udovac smrtno stradalog (zatočenog ili nestalog) hrvatskog branitelja iz   Domovinskog rata, temeljem Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova   njihovih obitelji – za pisanu preporuku nadležan je Odjel za branitelje Gradskog ureda za zdravstvo i   branitelje, Trg Stjepana Radića 1, tel. 61 00 190.
• HRVI iz Domovinskog rata od 100% oštećenja organizma I. skupine do 80% oštećenja organizma,   temeljem Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Smještaj u dom može se realizirati i izravnim kontaktom s ustanovom (ugovor o smještaju).
Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem, osobnom higijenom korisnici se smještavaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege.

Zahtjev za smještaj s priloženom sljedećom dokumentacijom potrebno je podnijeti službi socijalnog rada u domu za starije i nemoćne osobe i to:
1. preslika domovnice
2. preslika rodnog lista
3. preslika osobne iskaznice
4. preslika zdravstvene iskaznice
5. dokaz o trajnom nastanjenju u Republici Hrvatskoj - uvjerenje o prebivalištu
    (ne starije od 6 mjeseci)
6. preslika zadnjeg odreska od mirovine
7. izjava o plaćanju razlike u cijeni smještaja ovjerena kod javnog bilježnika
8. liječnička potvrda o zdravstvenom stanju za prijam u dom (obrazac koji se dobiva u domu)
9. preslika važnije zdravstvene dokumentacije
10. rješenje o skrbništvu za osobe pod skrbništvom.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi dom za starije i nemoćne osobe može osnovati i vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba (tzv. privatni domovi). Na području Zagreba djeluju sljedeći privatni domovi:

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
(osnivač: vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba),
ADRESA

KAPACITET

TELEFON

E-MAIL
WEB ADRESA

BENE VITA
Bukovac gornji 19D
Anđele Horvat 1A
- dislocirani objekt

40
40

23 41 922

dom@dombene-vita.hr
www.dombene-vita.hr

BIZEK
Bizek 1. 5

25

34 90 548

info@dom-bizek.com
www.dom-bizek.com

BRANOVEČINA
Branovečina 17

35

23 83 416

info@dom-branovecina.hr
www.dom-branovecina.hr

DOM ZAKLADE LAVOSLAVA SCHWARZA
Bukovačka cesta 55

90

23 94 100

branka.andukic@inet.hr

DRUGI DOM – GAJ
Jezerska 24A

105

38 63 830

info@drugidom-gaj.hr
www.drugidom-gaj.hr

GODAN
Sermageova 16
Srebrnjak 90A - dislocirani objekt


40
34

23 37 570

info@dom-godan.hr
www.dom-godan.hr

JURAKIĆ
Žitnjak 67

29

24 08 536

info@dom-jurakic.hr
www.dom-jurakic.hr

KUĆA SV. FRANJE
Odra, Sv. Izidora 5

99

62 69 300

info@kuca-sv-franje.hr
www.kuca-sv-franje.hr

MARIJAN
Soblinec, Žerjavinečka 13

50

20 13 567

kontakt@dom-marijan.hr
www.dom-marijan.hr

NOVAK
Sunčana 14, Granešina
Štefanovec 99 - Podružnica


40
18

29 84 173

domnovak.suncana@yahoo.com
www.dom-novak.com

PEJAKOVIĆ
1. Petruševec 24C

31

23 71 558

bernardina.golub@zg.t-com.hr
www.dom-pejakovic.hr

REMETE
Remete 44A

40

24 45 980

kontakt@dom-remete.hr
www.dom-remete.hr

REZIDENCIJA KASTELAN
Sisačka cesta 65B
- Podružnica Sveta Klara
IV. Sisački odvojak 18B
- dislocirani objekt

39

93

62 38 800

62 62 098

rezidencija.kastelan@gmail.com
www.rezidencija-kastelan.hr

SANATORIJ AV-VITALIS
Vogelska 18

29
6 za boravak

34 66 280

medical.vitalis@zg.t-com.hr
www.vitalis.hr

SANATORIJ ĆORLUKA
Orešje 5B
Orešje 5 - dislocirani objekt


46
29

34 73 740

pavo@sanatorij.com
www.sanatorij.com

SESVETSKI DOM
Sesvete, Brestovečka 130
Sesvete, Brestovečka 130A


50
18

20 06 833

info@sesvetski-dom.hr
www.sesvetski-dom.hr

STARA VLAŠKA
Vlaška 17

19

48 18 141

 

TIHA DOB
Bukovačka 294

24

24 45 476

www.tihadob.com

TOLIĆ
Ježdovec, Ježdovečka 108E

68

65 26 698

info@domtolic.hr
www.domtolic.hr

TRAG PLUS
Osekovska 18

38

23 11 475

trag1@zg.t-com.hr
www.trag-plus.hr

VELIKO SRCE
Malomlačka 136
A. Arbanasa 66 - dislocirani objekt


42
21


62 61 886
62 61 181

info@dom-velikosrce.hr
www.dom-velikosrce.hr

VILLA BREZOVICA
Desprimska 1A

96

65 37 168
62 73 403

info@villabrezovica.com
www.villabrezovica.com


Smještaj u privatnim domovima za starije i nemoćne osobe realizira se isključivo izravnim kontaktom s pružateljem usluge.


SMJEŠTAJ BEZ OSNIVANJA USTANOVE

Zakonom o socijalnoj skrbi skrb propisano je da vjerska zajednica, udruga, jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, trgovačko društvo, ili druga domaća i strana pravna osoba, mogu pružati usluge smještaja i bez osnivanja ustanove. Stoga na poručju Zagreba usluge smještaja bez osnivanja ustanove pružaju:

SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA - BEZ OSNIVANJA DOMA
ADRESA

KAPACITET

TELEFON

E-MAIL
WEB ADRESA

UDRUGA SOLIDARNOST
Kornatska 3

9 099/43 00 777 info@udruga-solidarnost.hr
www.udruga-solidarnost.hr

UDRUGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "VRABAC"
Trdice 26A
Trdice 28/1 - dislocirani objekt10
9

34 87 580


gordana.kovacic2@zg.t-com.hr

VILA TAJANA d.o.o.
Stubička 38

12 36 44 329 vila.tajana@zg.t-com.hr
www.vila-tajana.hr

ZAKLADA „ZAJEDNIČKI PUT“
Miljackina 42A

8 77 89 890 zaklada@zajednickiput.hr
www.zajednickiput.hr

Smještaj kod navedenih pružatelja socijalne usluge realizira se isključivo izravnim kontaktom.


OBITELJSKI DOM

Uslugu smještaja mogu pružati i fizičke osobe profesionalno obavljajući djelatnost u okviru obiteljskog doma za najmanje 5, a najviše 20 korisnika. Obiteljski dom pružanje socijalne usluge može ostvariti u okviru smještaja te cjelodnevnog i poludnevnog boravka.

PREDSTAVNIK/CA
OBITELJSKOG DOMA
ADRESA

KAPACITET

TELEFON

E-MAIL
WEB ADRESA

BAREŠIĆ IVKA
Radnička 96,
Sesvetski Kraljevec

11 20 46 856 info@dom-baresic.hr

BENKO DEJAN
I. Meštrovića 10,
Sesvete

9 29 12 977

info@obiteljski-dombenko.hr
www.obiteljski-dombenko.hr

BORŠIĆ MARINA
Mirka Račkog 25,
Sesvetski Kobiljak

10 27 24 287 luka.borsic@gmail.com

BOŽIČEVIĆ DAVOR
Odranski vijenac 62

16 098/138 80 90 kbozice@gmail.com

ĆORLUKA KATA
Sesvete, Pere Pirkera 6

5 20 48 732  

DONČIĆ DUNJICA
Okrugljačka 27

20 34 35 847


FILIPOVIĆ CAUŠEVIĆ ANITA Vodopijina 5

13 34 90 234 anita.filipovic2@gmail.com

ZAKLADA „ZAJEDNIČKI PUT“
Miljackina 42A

8 77 89 890 zaklada@zajednickiput.hr
www.zajednickiput.hr

GAŠPAREC MARTINA
Sesvete, Lužani,
Zeleni vijenac 18

18 20 68 787
099/213 87 37
martina.gasparec@gmail.com

GOLUBIĆ MARIJA
Sesvete, Cesta I.
Mažuranića 108

12 56 21 710
092/205 39 96

domkasina@vip.hr

HORVATIĆ MARTINA
Površnica 4

5 091/525 77 30 obiteljskidomsenior@gmail.com

KAŠNAR VLADO
Varaždinska 34,
Belovar, Sesvete

15 091/55 48 029  

KELEČEVIĆ ANA
Horvati 114

10 65 26 780
099/236 87 20
info@obiteljskidom-ana.com

KUŠEC RUŽA
Prigradska 78,
Prekvršje, Sesvete

10 20 44 157
098/873 665

ruza@domkusec.hr

LIC ANDREA
Bužanova 5

19 23 03 263 andrealic28@gmail.com

LUKEC MARIJANA
Predanić 7

6
za boravak
65 23 161
098/175 38 34
miroslavlukec@gmail.com

MALJAK MARIO
Dubravica 114

16 095/196 71 97
095/846 26 54
maljak1985@gmail.com

MARTINOVIĆ ANTO
Branovečina 129

13 29 84 872

ammaran3@gmail.com

MATIĆ KRISTINA
Dugoselska cesta 87A,
Sesvete

20 20 58 456
095/538 50 12
obiteljskidom.matic@gmail.com

PRĐUN ĐURĐA
Belečka 4, Sesvete

12 20 03 005  

PRĐUN VALENTINA
Dumovečka 11,
Sesvetski Kraljevec

13 20 58 360
091/111 86 68
valentinaprdjun@net.hr

SIROVINA BRANKA
Ulica joha 1

18 56 20 602
098/227 319

noni.obiteljskidom@gmail.com

STARJAČKI ZLATKO
Belovar, Moravče,
Prigorska 5

19 20 42 463
098/357 770
ksenija.blazinovic@sbplinomont.hr

VINKOVIĆ SPOMENKO
Prugina 28

15 095/903 33 96 info@lpsvitae.hr

Smještaj u obiteljski dom realizira se isključivo izravnim kontaktom s predstavnikom obiteljskog doma.

Pri odabiru smještaja za stariju i nemoćnu osobu uputno je provjeriti imaju li ustanove, pravne ili fizičke osobe koje nude navedenu uslugu potrebno rješenje. Provjeriti se može pregledom prethodnih tabela ili na stranicama www.zagreb.hr.

UDOMITELJSTVO

Udomiteljstvo je oblik zbrinjavanja starijih osoba kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba koje ne ostvaruje u vlastitoj obitelji, a nije ih u mogućnosti sama zadovoljiti. U udomiteljskoj obitelji mogu biti smještena najviše 4 korisnika.

 
PRUŽATELJI USLUGA POMOĆI I NJEGE

Usluga pomoći i njege u kući najprihvatljivija je za starije i nemoćne osobe jer nudi odgovarajuću skrb u njihovom vlastitom domu, umanjujući osjećaj usamljenosti te odgađa smještaj u instituciju.

Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da pružatelj usluga pomoći i njege u kući može biti centar za pomoć i njegu (ustanova), pravna osoba bez osnivanja ustanove (za najviše 30 korisnika) te fizička osoba kao profesionalnu djelatnost socijalne skrbi. Na području Zagreba rješenje za pružanje navedene usluge imaju:

PRUŽATELJI USLUGA POMOĆI I
NJEGE U KUĆI
ADRESA

TELEFON

E-MAIL
WEB ADRESA

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU
SV. ANTUN

Sesvete, Selčinska 30

20 02 417
098/488 130

greta.centar@gmail.com

UDRUGA SOLIDARNOST
Kornatska 3

095/851 52 34 info@udruga-solidarnost.hr
www.udruga-solidarnost.hr

Uslugu pomoći i njege u kući pružaju i domovi za starije i nemoćne osobe u okviru djelatnosti te se za pružanje navedene usluge mogu izravno kontaktirati (vidi str. 38).

Pri odabiru ove usluge uputno je provjeriti imaju li pružatelji potrebno rješenje. Provjeriti se može pregledom prethodne tabele ili na stranicama www.zagreb.hr.

 
USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba
Kruge 44/2
Tel: 63 11 640
Fax: 63 11 649

www.dobri-dom.hr
e-mail: info@dobri-dom.hr

Socijalna skrb
Tel/fax: 63 11 644

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba osnovana je Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba, a u svrhu pružanja usluga provođenja pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba i to: pružanje usluge prehrane u pučkim kuhinjama, dostavu obroka u kuću te pružanje usluga prihvatilišta za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja.

 
DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE NASILJA U OBITELJI „DUGA – ZAGREB“

Dom “Duga - Zagreb”
p. p. 133, 10001 Zagreb
Tel: 38 31 770
Fax: 38 30 500

www.duga-zagreb.hr
e-mail: info@duga-zagreb.hr

Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga – Zagreb“ ustanova je socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Zagreb, a osnovana je s ciljem pružanja pomoći i zaštite žrtvama nasilja u obitelji bez obzira na spol i dob, što uključuje i osobe starije životne dobi. Boravak u ustanovi je u potpunosti besplatan za žrtve nasilja u obitelji, što podrazumijeva da korisnici imaju sve obroke besplatne, kao i higijenske potrepštine koje trebaju ovisno o osobnim okolnostima. Tijekom boravka u ustanovi problemu korisnika pristupa se stručno i humano te se nastoji pomoći žrtvi nasilja da se osnaži za donošenje novih i kvalitetnih odluka za daljnji život bez nasilja.

 
DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE ZAGREB

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb
Zagreb, Šestinski dol 53
Tel: 37 70 545
Fax: 37 78 227

e-mail: dom.za.odrasle.osobe.zagreb@zg.htnet.hr

Podružnica Mirkovec 49223 Sveti Križ Začretje
Mirkovec 5
Tel: 049/22 79 86
Fax: 049/22 85 79

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb, s pripadajućom podružnicom Mirkovec, jedina je ustanova za smještaj psihički bolesnih odraslih osoba na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Osnivač ustanove je Republika Hrvatska, a prava i dužnost osnivača obavlja Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Dom pruža uslugu stalnog smještaja psihički bolesnih odraslih osoba koja uključuje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju i psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti koje uključuju što kvalitetnije korištenje slobodnog vremena naših korisnika kao i druge usluge. U sklopu Podružnice Mirkovec organizirana je izvaninstitucijska djelatnost dostave obroka u kuće.

 
Povratak na VRH stranice