Na temelju članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj službi (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/99), Komisija za Statut, Poslovnik i propise, na 29. sjednici, 8. srpnja 1999., utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o dimnjačarskoj službi.
            Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o dimnjačarskoj službi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/94) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj službi (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/99) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

KLASA: 363-02/99-01/139
URBROJ: 251-11-01/005-99-6
Zagreb, 8. srpnja 1999.

Predsjednik komisije
Ivan Božičević, v.r.


ODLUKA
o dimnjačarskoj službi
(pročišćeni tekst)


Članak 1.

            Ovom se odlukom uređuju dimnjačarska služba na području Grada Zagreba i drugi odnosi s tim u vezi.
            Dimnjačarska je služba komunalna djelatnost i mora se obavljati trajno.

Članak 2.

            Dimnjačarskom se službom smatra čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.
            Dimovodnim objektima, u smislu ove odluke, smatraju se usponski dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući i dimovodne zaklopke), sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka.

Članak 3.

            Dimnjačarsku službu mogu obavljati trgovačka društva i obrtnici registrirani za obavljanje dimnjačarskih usluga koji su s Gradom Zagrebom sklopili ugovor o koncesiji (ovlašteni dimnjačar).
            Dimnjačarsku službu može obavljati fizička osoba koja ima stručnu spremu odnosno stručnu osposobljenost za dimnjačara, odnosno trgovačko društvo koje ima zaposlenu takvu osobu.
            Dimnjačarsku službu obavljaju ovlašteni dimnjačari na dimnjačarskim područjima na kojima im je dana koncesija.

Članak 4.

            Dimnjačarska područja utvrđuje Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba (u nastavku teksta: Gradsko poglavarstvo) Planom dimnjačarskih područja sastavni dio kojega je grafički prikaz tih područja.
            Kod utvrđivanja dimnjačarskih područja pojedini se objekti ne mogu izdvajati iz zaokružene cjeline.
            Dimnjačarska područja utvrđuju se zavisno o broju stambenih, poslovnih i drugih zgrada i objekata, broju stanova i poslovnih prostorija, te o broju i veličini dimovodnih objekata.
            Pri utvrđivanju dimnjačarskih područja uzima se u obzir godišnji prihod od naknade za obavljanje dimnjačarske službe.

Članak 5.

            Gradska skupština Grada Zagreba (u nastavku teksta: Gradska skupština) odlučuje o davanju koncesije na temelju javnog prikupljanja ponuda.
            Koncesija se daje osobito na temelju sljedećih elemenata:
            - poslovnog ugleda podnositelja ponude;
            - sposobnosti za ostvarivanje koncesije;
            - povoljnosti ponude (tehnička i financijska);
            - povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.
            Koncesija se daje za obavljanje dimnjačarske službe na pojedinom dimnjačarskom području za vrijeme od deset godina.
            Koncesija se daje uz naknadu iznos koje određuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 6.

            Gradsko poglavarstvo oglašava slobodne koncesije u dnevnom tisku.
            Oglas sadrži:
            - dimnjačarske područje na kojem se daje koncesija;
            - uvjete za obavljanje dimnjačarske službe;
            - vrijeme za koje se daje koncesije;
            - iznos naknade za koncesiju;
            - rok za podnošenje ponuda;
            - kome se ponuda podnosi;
            - isprave kojima ponuđač dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje dimnjačarske službe;
            - naznaku o tome da se nepotpune ponude neće uzimati u obzir;
            - te druge obavijesti.
            Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od osam dana.

Članak 7.

            Prispjele ponude razmatra posebna komisija Gradskog poglavarstva koja o tome podnosi izvješće Gradskom poglavarstvu.
            Gradsko poglavarstvo predlaže Gradskoj skupštini davanje koncesije.
            Ponuđač ponuda kojega nije potpuna, neće se uzeti u razmatranje za davanje koncesije.

Članak 8.

            Gradsko poglavarstvo sklapa s dimnjačarom ugovor o koncesiji na temelju akta Gradske skupštine o davanju koncesije.
            Ugovor o koncesiji obvezno sadrži sastojke propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
            Dimnjačar stječe pravo obavljanja dimnjačarske službe sklapanjem ugovora o koncesiji (ovlašteni dimnjačar).
            Ako dimnjačar ne sklopi ugovor o koncesiji u roku koji je određen u aktu o davanju koncesije, smatrat će se da je odustao od koncesije.

Članak 9.

            Ovlašteni je dimnjačar dužan, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji, uplatiti naknadu za koncesiju.
            Ako ovlašteni dimnjačar ne uplati naknadu za koncesiju u roku iz stavka 1. ovoga članka, ugovor o koncesiji se raskida.

Članak 10.

            U slučaju iz članka 8. stavka 4. i članka 9. stavka 2. ove odluke, Gradsko poglavarstvo može predložiti da se koncesija dade drugom ponuđaču.

Članak 11.

            Koncesija prestaje:
            1. istekom vremena na koje je dana;
            2. prestankom pravne ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije;
            3. otkazom ugovora o koncesiji.

Članak 12.

            Gradsko poglavarstvo može otkazati ugovor o koncesiji ako ovlašteni dimnjačar:
            - ne obavlja dimnjačarsku službu u rokovima i na način propisan ovom odlukom i drugim propisima;
            - za obavljenu uslugu naplati veću naknadu od ugovorene;
            - ne izda uredan račun za obavljenu uslugu;
            - pravomoćnom je odlukom kažnjen za prekršaj odnosno kazneno djelo u vezi s obavljanjem dimnjačarske službe.
            Ovlašteni dimnjačar može otkazati ugovor o koncesiji.
            Otkazni rok u slučaju iz stavaka 1 i 2. ovoga članka je tri mjeseca.
            Otkazni rok počinje teći prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz primljen.
            Ugovor o koncesiji raskida se ako ovlašteni dimnjačar više ne ispunjava uvjete za obavljanje dimnjačarske službe.

Članak 13.

            Gradsko poglavarstvo može, privremeno, do provedbe postupka za davanje koncesije što je propisan ovom odlukom, povjeriti obavljanje dimnjačarske službe na slobodnom dimnjačarskom području ovlaštenom dimnjačaru.

Članak 14.

            Ovlašteni dimnjačar dužan je obavljati dimnjačarsku službu trajno, prema propisima i pravilima struke.
            Ovlašteni dimnjačar ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

Članak 15.

            Ovlašteni je dimnjačar dužan izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata te ga dostaviti komunalnom redaru za dimnjačarske poslove.
            Plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata ovlašteni je dimnjačar dužan izvjesiti na vidnom mjestu u stambenoj zgradi najmanje pet dana prije dolaska.

Članak 16.

            Korisnici usluga dužni su omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata.
            Korisnici usluga dužni su, na zahtjev ovlaštenog dimnjačara, obavijestiti ga o broju i vrsti ložišta i dimovodnih objekata, te o sezoni loženja i omogućiti pristup svakom ložištu i dimovodnom objektu koji se koristi.

Članak 17.

            Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje dimovodnih objekata niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.
            Radi ispravnog i redovitog čišćenja i kontrole dimovodnih objekata pristup do vratašca dimovodnih objekata mora biti uvijek slobodan.
            Pri obavljanju dimnjačarskih poslova ovlašteni je dimnjačar dužan voditi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge.

Članak 18.

            Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimovodnim objektima postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti vlasnika zgrade, odnosno tijelo koje upravlja zgradom, da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca, te će o tome obavijestiti nadležnu inspekciju za zaštitu od požara i komunalnog redara za dimnjačarske poslove.
            Ako se radi o nedostacima na dimovodnom objektu na koji je priključeno plinsko ložište, ovlašteni je dimnjačar o uočenim nedostacima dužan odmah obavijestiti i distributera plina.

Članak 19.

            Ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih objekata.
            Kontrolna knjiga vodi se za svaku zgradu posebno, odnosno za blok zgrada u dimnjačarskom području a sadrži:
            1. oznaku zgrade - ulicu i kućni broj;
            2. ime i prezime vlasnika kuće, ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja zgradom;
            3. oznaku dimovodnih objekata koji se čiste;
            4. datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz;
            5. potpis područnog dimnjačara;
            6. potpis osoba pod točkom 2. ovoga stavka kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih radova.

Članak 20.

            Uz kontrolnu knjigu ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kartoteku dimovodnih objekata koji se obavezno čiste.
            Kartoni dimovodnih objekata sadrže:
            1. oznaku zgrade - ulicu i kućni broj;
            2. ime i prezime vlasnika kuće, ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja zgradom;
            3. broj i vrstu dimovodnih objekata;
            4. rokove čišćenja.

Članak 21.

            Ovlašteni su dimnjačari dužni, jedanput godišnje, do početka ogrjevne sezone, komunalnom redaru za dimnjačarske poslove podnijeti izvješće o promjeni broja i vrste dimovodnih objekata na svom dimnjačarskom području.

Članak 22.

            Obavezno se, jedanput u dvije godine, kontroliraju a ne čiste:
            - dimnjaci, koji se stalno ne koriste i na koje nisu priključena ložišta, te otvori kojih su za priključke propisno zatvoreni,
            - dimnjaci u zgradama, koje se zagrijavaju električnom energijom ili su priključene na daljinski sustav grijanja,
            - prirodni ventilacijski kanali centralno smještenih pomoćnih prostorija s ugrađenim plinskim trošilom.

Članak 23.

            Obvezno se kontroliraju i čiste:
            1. postrojenja za grijanje - kontroliraju se svakih trinaest tjedana, pri čemu se u slučaju potrebe i čiste, a najmanje jedanput godišnje;
            2 usponski dimovodni kanali, priključne cijevi i kanali, skupljači dimnih plinova, priključci, građevinsko stanje i slobodni presjek i njegova prohodnost, te funkcioniranje mehaničkih dimovodnih zaklopki, glatki dimnjaci bez produžene cijevi - jedanput godišnje,
            - dimnjaci ložišta na kruto gorivo kontroliraju se svakih trinaest tjedana, pri čemu se u slučaju potrebe i čiste, a najmanje jedanput godišnje;
            3. glatki dimnjaci LAF sustava i kanali zraka za izgaranje - dvaput godišnje;
            4. dimnjaci od opeke na koja su priključena plinska ložišta - kontroliraju se svakih trinaest tjedana, pri čemu se u slučaju potrebe i čiste, a najmanje jedanput godišnje;
            5. priključne cijevi, spojni dimovodni kanali plinskih ložišta s otvorenom komorom izgaranja snage do 26 kW - kontroliraju se i čiste svakih trinaest tjedana.

Članak 24.

            Čišćenje automatiziranih ložišta, pri kojem su moguće opasnosti, područni dimnjačar ne može obaviti bez korisnikova pristanka.

Članak 25.

            Kontrola ležišta za izgaranje krutih, tekućih i plinovitih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta, a prema pravilima struke u slijedećim rokovima:
            1. ložišta snage do 26 kW - jedanput u dvije godine;
            2. ložišta snage do 50 kW - jedanput godišnje;
            3. ložišta snage preko 50 kW - svakih trinaest tjedana.

Članak 26.

            Ovlašteni dimnjačar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.
            Ugovorom o koncesiji određuje se način utvrđivanja naknade za obavljanje dimnjačarske službe.

Članak 27.

            Naknadu za obavljene dimnjačarske usluge ovlaštenom dimnjačaru plaća vlasnik, odnosno upravitelj zgrade.

NADZOR

Članak 28.

            Provođenje ove odluke nadzire gradski komunalni redar za dimnjačarske poslove.

Članak 29.

            Gradski komunalni redar za dimnjačarske poslove je ovlašten:
            l narediti obavljanje dimnjačarskih radova, ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno;
            2. zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih radova;
            3. kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih objekata;
            4 pokrenuti prekršajni postupak, izricati i naplaćivati mandatne kazne;
            5. poduzimati i druge propisane mjere.

Članak 30.

            Gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove vodi evidenciju o izdanim koncesijama i o radu ovlaštenog dimnjačara (o pritužbama korisnika usluga, o odlukama, o izrečenim kaznama i dr.).

KAZNENE ODREDBE

Članak 31.

            Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
            1. obavlja dimnjačarsku službu bez sklopljenog ugovora o koncesiji (članak 3. stavak 1. odluke);
            2. obavlja dimnjačarsku službu na dimnjačarskom području na kojem mu nije dana koncesija (članak 3. stavak 3. odluke);
            3. prenese na drugu osobu pravo za obavljanje dimnjačarske službe (članak 14. odluke);
            4. ne izradi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, ne dostavi ga komunalnom redaru za dimnjačarske poslove i ne izvjesi ga na vidnom mjestu u stambenoj zgradi (članak 15. odluke);
            5. ne omogući redovitu kontrolu i čišćenje ložišta dimovodnih objekata (članak 16. stavak 1. odluke);
            6. ne pridržava se odredbe članka 16. stavka 2. odluke;
            7. ne pridržava se odredbe članka 17. odluke;
            8. ne vodi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih objekata (članak 19. stavak 1. odluke);
            9. ne vodi kartoteku dimovodnih objekata koji se obvezno čiste (članak 20. stavak 1. odluke);
            10. ne pridržava se odredbe članka 21. odluke.
            Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
            Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna, kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
            Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka gradski komunalni redar za dimnjačarske poslove može naplaćivati novčanu kaznu na licu mjesta u iznosu od 200,00 kuna.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

            Gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove ustrojit će evidenciju o radu ovlaštenih dimnjačara u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Odluke o obavljanju dimnjačarske službe (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/94).

Članak 33.

            Do donošenja Plana dimnjačarskih područja ostaje na snazi Rajonizacija za obavljanje poslova dimnjačarske službe u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/69, 8/70, 17/73, 16/74, 22/80, 9/84, 16/86 i 6/90).
            Do dodjele dimnjačarskih područja na način propisan Odlukom o obavljanju dimnjačarske službe (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/94) dimnjačarsku će službu na području grada obavljati dosadašnji dimnjačari.

Članak 34.

            Ovlašteni dimnjačari kojima je obavljanje dimnjačarske službe povjereno sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarske službe (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/94), nastavljaju obavljati službu do isteka vremena za koje im je povjerena, odnosno do davanja koncesije prema odredbama ove odluke.

Članak 35.

            Na dan stupanja na snagu Odluke o obavljanju dimnjačarske službe (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/94) prestaje vrijediti Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarske službe (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/77 i 29/90).