Na temelju članka 140. stavka 1. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99) i članka 114. stavka 1. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/97), Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, na 11. sjednici 31. kolovoza 2000., donijelo je

NAREDBU
o određivanju gradskih područja na kojima se dopušta držanje domaćih životinja i o uvjetima njihova držanja

Članak 1.

            Ovom se naredbom određuju gradska područja unutar granica urbanističkih planova Zagreba i Sesveta na kojima se dopušta držanje domaćih životinja, uz uvjete utvrđene zakonom, drugim propisima i ovom naredbom.
            Izvan granica generalnih urbanističkih planova Zagreba i Sesveta domaće se životinje drže na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom i drugim propisima s područja veterinarstva, stočarstva i o dobrobiti životinja.

Članak 2.

            Dopušta se držanje domaćih životinja na gradskom području koje se nalazi izvan:
            - linije koja ide od zapada prema istoku, počevši od raskrižja Zelene magistrale i Gajničkog. I vidikovca, do ulice Gajnički II. vidikovac, ulicom Gajnički II. vidikovac, dalje ulicom Šublinov breg do ulice Lovački put, ulicom Lovački put do ulice Perjavica, ulicom Perjavica prema jugu do raskrižja s ulicom Žlebec, ulicom Žlebec do Ulice D. Mandića, Ulicom D. Mandića spušta se do ulice Jačkovina, ulicom Jačkovina nastavlja prema istoku do raskrižja s Vrapčanskom ulicom, Vrapčanskom ulicom sjeverno do raskrižja s ulicom Potok, ulicom Potok do Kožinčeva brega, Kožinčevim bregom do Zumbulske ulice, Zumbulskom, Bakićevom, Kotoripskim odvojkom do ulice Graberje, ulicom Graberje do Kustošijanske ulice, Kustošijanskom do Kvaternikove ulice, Kvaternikovom do ulice Voćnjak, ulicom Voćnjak i Šumarskim putem do ulice Fraterščica, ulicom Fraterščica južno do ulice Granice, ulicom Granice i ulicom Trsje do ulice Bijenik, ulicom Bijenik sjeverno do ulice Lukšići, dalje Šestinskom cestom do ulice Mlinovi, ulicom Mlinovi do Gračanske ceste, Gračanskom cestom sjeverno do ulice Majcenov put, Majcenovim putem i ulicom Remetski kamenjak do ulice Kameniti stol, ulicom Kameniti stol do ulice Remete, ulicom Remete do Ulice I. Česmičkog, Ulicom I. Česmičkog do Bukovačke ceste, Bukovačkom cestom do ulice Bukovac gornji, ulicom Bukovac gornji do Svetošimunske, Svetošimunskom do Avenije Gojka Šuška, njome na jug do Oporovečke, Oporovečkom sjeveroistočno do Sunekove ulice, Sunekovom na jug do Lovrakove, Lovrakovom do Ulice V. Žganeca, njome do ulice Klin, ulicom Klin do njezina kraja i zatim na jugoistok na Ulicu Jurja Dragišića, Ulicom Jurja Dragišića u produžetku do Ulice Anđela Nuića, njome do Dubečke i Dubečkom do Ulice T. Rosandića, Ulicom T. Rosandića do potoka Rijeka, potokom Rijeka do Ulice Ive Dulčića, Ulicom Ive Dulčića do Brestovečke ceste, njome do Ulice Anke Krizmanić, Ulicom Anke Krizmanić do Zagrebačke ceste, Zagrebačkom cestom do Ulice Otona Ivekovića, Ulicom Otona Ivekovića na sjever, zaobilazi nogometno igralište i preko Bistričke ceste pravolinijski istočno izlazi na Trakošćansku ulicu, Trakošćanskom ulicom sječe Varaždinsku cestu, te dalje Ulicom braće Ostružec i Starogradskom ulicom izlazi na Bjelovarsku cestu. Bjelovarskom cestom na zapad do Jelkovečke ulice, Jelkovečkom na jug do željezničke pruge, željezničkom prugom na zapad do potoka Štefanovec, potokom Štefanovec prema jugu do Slavonske avenije, Slavonskom avenijom prema zapadu do Radničke ceste, Radničkom cestom prema jugu do Velikogoričke ulice, Velikogoričkom do Miševačke ulice, Miševačkom sjeverozapadno do Avenije Marina Držića, Avenijom Marina Držića prema jugu do Sarajevske ulice, a njome dalje prema jugu do Hrelićke ulice, Hrelićkom ulicom na zapad do ulice Kramarići, njome dalje na zapad do Ulice Savezne Republike Njemačke, Ulicom SR Njemačke na jug do nadvožnjaka sa željezničkom prugom, željezničkom prugom na zapad do raskrižja sa Ulicom dr. L. Naletilića te njome na sjever do Karlovačke ceste, Karlovačkom cestom do ulice Remetinec, ulicom Remetinec prema sjeveru, sječe Jadransku aveniju i nastavlja do rijeke Save, dalje rijekom Savom prema zapadu do ulice Prečko, a zatim pravolinijski sjeverozapadno iza CAOP-a do ulice Svilkovići, njome na sjever do Ljubljanske avenije, Ljubljanskom avenijom zapadno do raskrižja s ulicom Jankomir, ulicom Jankomir na sjever do Samoborske ceste, ulicom Samoborska cesta na zapad do rijeke Save, rijekom Savom na sjever do potoka Sutinska vrela, potokom Sutinska vrela do Aleje seljačke bune, Alejom seljačke bune do Podsusedske aleje, Podsusedskom alejom do Aleje Bologne, Alejom Bologne na istok do ulice Dubravica, ulicom Dubravica na sjever do Zelene magistrale, Zelenom magistralom na sjever do raskrižja s ulicom Gajnički I. vidikovac.
            U graničnim ulicama koje čine liniju iz stavka 1. ove naredbe kuće i zemljišta s obje strane ulice pripadaju području na kojem se dopušta držanje domaćih životinja osim ulica: Aleja seljačke bune, Podsusedska aleja, Aleja Bologne, ulica Dubravica, Vrapčanska ulica, ulica Sveti Duh, ulica Bijenik, ulica Lukšići, Mlinovi, Gračanska cesta, Kameniti stol, Ulica I. Česmičkog, Bukovačka cesta, Gornji Bukovac, Svetošimunska cesta, Avenija Gojka Šuška, Oporovečka, Bjelovarska, Čulinečka, Slavonska avenija, Avenija Marina Držića, Hrelićka ulica, Ljubljanska avenija i Samoborska cesta koje pripadaju gradskom području na kojem se ovom naredbom ne dopušta držanje domaćih životinja.
Članak 3.

            Na gradskom području iz članka 2. stavka 1. ove naredbe uvjeti za držanje domaćih životinja su sljedeći:
            - objekti u kojima se drže domaće životinje moraju biti udaljeni najmanje 15 metara od susjednoga stambenog objekta i najmanje 200 metara od škole, vrtića, zdravstvenih ustanova i vodocrpilišta;
            - domaće životinje krave, konje i svinje treba držati u čvrstim objektima, s uzgojem na stelji (suho izgnojavanje), a potpuno isključiti tekuće izgnojavanje (gnojnica i gnojovka);
            - gnojišta za suho izgnojavanje moraju biti sagrađena od betona i natkrivena tako da se u gnojnu jamu ne slijevaju oborinske i površinske vode te moraju biti vodonepropusna. Kapacitet gnojišta treba biti toliki da osigura izgnojavanje za šest mjeseci stajskog držanja.

Članak 4.

            Na gradskom području na kojem se ovom naredbom ne dopušta držanje domaćih životinja, vlasnicima samostojećih obiteljskih kuća s okućnicom iznimno se dopušta privremeno držanje do 15 komada peradi (bez pijevca), pod sljedećim uvjetima:
            - objekti u kojima se drži perad moraju biti udaljeni najmanje 15 metara od susjednoga stambenog objekta i najmanje 200 metara od škole, vrtića, zdravstvenih ustanova i vodocrpilišta;
            - izmetine se moraju odlagati u zatvorenu gnojnu jamu ili u poseban kontejner, a objekti za držanje moraju se redovito čistiti, sukladno propisima o zaštiti okoliša.

Članak 5.

            Ova se naredba ne odnosi na držanje konja u športsko-rekreacijske svrhe športskih udruga i držanje domaćih životinja u zdravstveno-obrazovne svrhe znanstveno-obrazovnih institucija koji se drže pod uvjetima što su utvrđeni zakonom i drugim propisima s područja veterinarstva i s područja o dobrobiti životinja koje utvrđuje Veterinarski ured Grada Zagreba.

Članak 6.

            Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 320-01/00-01/5
URBROJ: 251-01-05/1-00-2
Zagreb, 31. kolovoza 2000.

Gradonačelnik
Grada Zagreba
Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.