godina 2005, Broj 6 od 6. travnja 2005.

Zaključak o sklapanju ugovora o nagodbi (s Ivicom Zdunićem)
povratak na kraj dokumenta ispis dokumenta


Na temelju članka 35

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 114/01) i članka 63. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01 - pročišćeni tekst i 10/04), Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, na 156. sjednici, 24. ožujka 2005., donijelo je

 

ZAKLJUČAK

o sklapanju ugovora o nagodbi

 

1. Utvrđuje se da rješenje Komisije Gradske skupštine Grada Zagreba za oduzimanje građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjeg vlasnika ili korisnika i za davanje tog zemljišta na korištenje, klasa: UP/I-944-05/96-01/57, urbroj: 251-18-30/5-99-7 od 25. prosinca 1999., nije proizvelo pravne učinke, te da Ivica Zdunić iz Kanade, 5136 Tomken Rd. Mississauga, Ontario L4W 1P1, nije stekao vlasništvo neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 8148/14, površine 787 m2 i z.k.č. 8148/15, površine 924 m2, obje k.o. Grad Zagreb, za koje je trebao platiti cijenu od 5.083.200,00 kn, umanjenu za iznos jamčevine od 543.237,71 kn.

 

2. Sukladno točki 1. ovoga zaključka, Grad Zagreb i Ivica Zdunić uređuju međusobni odnos, nastao nemogućnošću izvršenja rješenja iz prethodne točke, na način:

2.1. da Grad Zagreb vrati Ivici Zduniću jamčevinu u iznosu od 543.237,71 kn, primljenu 26. srpnja 1996., u natječajnom postupku, koji je proveden nakon objave natječaja u Vjesniku 8. srpnja 1996. u svrhu davanja u vlasništvo opisanog neizgrađenog građevinskog zemljišta u točki 1. ovoga zaključka, radi gradnje,

2.2. da Grad Zagreb prizna Ivici Zduniću pravo na uvećanje jamčevine iz prethodne točke za iznos zakonske zatezne kamate od 26. srpnja 1996. do isplate,

2.3. da Ivica Zdunić odustane od tužbenog zahtjeva u parničnom postupku pred Općinskim sudom u Zagrebu, broj P-2190/04, da se u tom postupku odrekne sudskih troškova od Grada Zagreba, te da odustane od ma kakvih daljnjih potraživanja prema Gradu Zagrebu s osnove donesenog rješenja Komisije Gradske skupštine Grada Zagreba, citiranog u točki 1. ovoga zaključka, zbog nemogućnosti izvršenja.

 

3. Grad Zagreb i Ivica Zdunić uredit će međusobni odnos sukladno točki 1. ovoga zaključka, ugovorom o nagodbi.

 

4. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 944-01/04-01/137

URBROJ: 251-01-05-05-2

Zagreb, 24. ožujka 2005.

Gradonačelnica

Grada Zagreba

Vlasta Pavić, dipl. iur., v.r.

 

povratak na vrh dokumenta ispis dokumenta