godina 2001, Broj 4 od 29. ožujka 2001.

Plan za zaštitu voda Grada Zagreba
povratak na kraj dokumenta ispis dokumenta


PLAN ZA ZAŠTITU VODA OD ZAGAĐIVANJA GRADA ZAGREBA (okviri i

Na temelju članka 77., stavka 2. Zakona o vodama (Narodne novine 107/95) i članka 36. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99) Gradska Skupština Grada Zagreba, na 10. sjednici, 29. ožujka 2001. donijela je

 

 

PLAN

za zaštitu voda Grada Zagreba

 

 

OSNOVNE I OPĆE ODREDBE

 

I.

 

                1. Plan za zaštitu voda Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Plan) je dugoročni dokument koji se donosi zbog provedbe zaštite od onečišćenja i zagađenja podzemnih i površinskih voda na području Grada Zagreba, a sadrži:

 

-        potrebna istraživanja i ispitivanja kakvoće voda;

-        kategorizaciju voda;

-        mjere zaštite voda;

-        mjere za slučajeve izvanrednih i iznenadnih zagađenja voda;

-        plan građenja objekata za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;

-        izvore financiranja Plana, te

-        popis fizičkih i pravnih osoba zaduženih za provedbu Plana, njihova ovlaštenja i odgovornosti.

 

2. Plan je usklađen s odredbama Državnog plana za zaštitu voda (Narodne novine 8/99), u daljnjem tekstu Državni plan.

3. Državnim planom (toč. C) definirani su pojmovi u svezi sa zaštitom voda.

 

 

 CILJ I NAČELA PLANA

 

II.

             

Cilj je Plana da se vodama upravlja prema načelu jedinstvenog vodnog sustava i načelu održivog razvitka.

Načela plana definirana su Državnim planom, a to su:

-        načelo prevencije,

-        nadzor onečišćenja,

-        uporaba najbolje raspoložive tehnologije,

-        načelo – onečišćivač i zagađivač plaćaju,

-        osiguranje stalnih informacija o stanju i promjenama kakvoće voda, razmjena tih podataka sa susjednim županijama i državnim institucijama, kao i upoznavanje šire javnosti i edukacija.

 

PROVEDBA ZAŠTITE VODA

 

III.

 

Istraživanja i ispitivanja kakvoće voda

Istraživanja i ispitivanje kakvoće voda mogu obavljati samo za to ovlašteni laboratoriji. Planom se utvrđuju programi ispitivanja kakvoće površinskih i podzemnih voda, obveza ispitivanja otpadnih voda, kao i potreba ispitivanja i istraživanja voda za nepredviđene slučajeve.

 

a) Programi za podzemne i površinske vode

1. Istraživanja i ispitivanja kakvoće voda obavljaju se poradi utvrđivanja vrste vode odnosno ocjenjivanja njihove kakvoće i uzroka promjena kakvoće, te utvrđivanja i primjene potrebnih mjera zaštite voda.

Ispitivanja i istraživanja voda rade se na osnovi prihvaćenih programa kojima se obvezno utvrđuje visina sredstava i izvori financiranja za njihovu provedbu.

2. Program ispitivanja kakvoće voda definiraju "Hrvatske vode" – Vodnogospodarski odjel za slivno područje Grada Zagreba (u daljnjem tekstu VGO Grada Zagreba).

Program ispitivanja rijeke Save definiran je Državnim planom za zaštitu voda.

3. Rezultati ispitivanja objavljuju se zajedno s izvješćem o rezultatima ispitivanja državnih voda.

4. "Hrvatske vode" su obvezne izraditi i objaviti godišnji izvještaj o ostvarenju programa i rezultatima ispitivanja kakvoće voda, a svakih pet godina  i ocjenu promjene kakvoće voda.

5. Programi ispitivanja kakvoće voda na području Grada Zagreba izrađuju se za:

 

5.1. podzemne vode

5.1.1. na priljevnim područjima javnih izvorišta koja su uključena ili se planiraju uključiti u sustav vodoopskrbe Grada Zagreba, a program provodi Glavni vodnogospodarski laboratorij u suradnji s “Vodoopskrbom i odvodnjom”, Sektorom vodoopskrbe (Prilog uz toč. III.)

5.1.2. na područjima na kojima mogu imati utjecaj:

         - javne deponije otpada, a program, preko ovlaštenih laboratorija, provodi pravna osoba zadužena za zbrinjavanje otpada

         - radnje pravnih i fizičkih osoba određenih vodopravnom dozvolom ili drugim aktima, a  program provode fizičke i pravne osobe preko ovlaštenih laboratorija

 

5. 2. prirodne vodotoke, melioracijske vodotoke i vode stajačice

Program provode "Hrvatske vode" – Glavni vodnogospodarski laboratorij, po potrebi u suradnji s ovlaštenim laboratorijima koji imaju provedena poredbena ispitivanja, a na temelju elaboracije utvrđivanja mjernih profila s potrebnim hidrološkim parametrima (Prilog uz toč. III).

               

b) Ispitivanja otpadnih voda

Ispitivanja otpadnih voda preko ovlaštenih laboratorija, dužne su obavljati pravne i fizičke osobe koje ispuštaju otpadne vode, a u skladu sa Zakonom o vodama i Odlukom o odvodnji otpadnih voda.

 

Učestalost ispitivanja, mjesta na kojima se obavlja uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda i mjeri količina otpadnih voda, kao i pokazatelji i njihove granične vrijednosti utvrđuju se vodopravnom dozvolom i odlukom o odvodnji otpadnih voda.

                Rezultati ispitivanja dostavljaju se "Hrvatskim vodama", ”Vodoopskrbi i odvodnji”, Sektoru odvodnje, vodopravnoj i sanitarnoj inspekciji.

                "Hrvatske vode" dužne su, na osnovi rezultata ispitivanja, izraditi godišnji izvještaj i dostaviti ga Državnoj upravi za vode i Gradskom Poglavarstvu Grada Zagreba.

 

c) Programi za ostala ispitivanja i istraživanja voda

Programi ispitivanja i istraživanja kakvoće voda za nepredviđene slučajeve obavljaju se u skladu s posebnim programima koje izrađuju “Hrvatske vode".

 

IV.

 

Kategorizacija voda

1. Kategorizacijom voda se utvrđuje planirana vrsta vode. Planirana vrsta vode osigurava se izradom planskih osnova za upravljanje vodama i provedbom mjera za zaštitu voda iz ovoga plana.

2. Kategorizacijom voda se vodotoci, dijelovi vodotoka i druge vode razvrstavaju u skupine za koje se utvrđuje kategorija vode, koja mora zadovoljavati propisane uvjete za određenu vrstu vode.

3. Podzemne vode i brdski potoci do naselja razvrstani su u I. kategoriju. U vode I. kategorije zabranjeno je ispuštanje otpadnih voda bez obzira na stupanj čišćenja i izgrađenost sustava javne odvodnje.

4. Kategorizacija voda utvrđuje se kao prilog ove točke (Prilog uz toč. IV.). Sastavni dio Plana je i kartografski  prikaz (M1:25.000) vodotoka i stajačica na području Grada Zagreba s ucrtanim kategorijama, koji se nalazi u VGO Grada Zagreba.

Kategorija rijeke Save određena je Državnim planom.

5. Prema Državnom planu kategorizacija voda odnosi se na vodotoke s nereguliranim protokom, za sva protjecanja jednaka ili veća od mjesečnih malih voda 95% osiguranosti i na vodotoke s reguliranim protokom, za protjecanja veća od garantirane male vode

"Hrvatske vode" će zajedno s Državnom upravom za vode, nakon utvrđivanja kapaciteta prijemnika, utvrditi mjerodavni protok i izračun mjerodavnog opterećenja za dijelove vodotoka i pripadajuću kategoriju vode i na temelju dobivenih podataka pristupiti reviziji kategorizacije voda.

 
V.
Mjere zaštite voda

         Radi očuvanja postojećih resursa i poboljšanja kakvoće voda, provode se mjere zaštite voda.

 

1.         Ciljevi mjera su:

-        zaštititi podzemne vode Zagrebačkog vodonosnika,

-        zaštititi površinske vode na području Grada Zagreba,

-        zaustaviti trend pogoršanja kakvoće voda,

-        sanirati ili ukloniti izvore onečišćenja,

-        pojačati nadzor, te obavljati sustavnu kontrolu nad izvorima onečišćenja

 

2.      Administrativne mjere su:

-        vodopravne dozvole,

-        dozvolbeni nalozi,

-        rješenja inspekcije,

-        odredbe Zakona o vodama i

-        odredbe propisa donesenih na temelju Zakona o vodama

(pravilnici, uredbe, odluke i sl.)

 

Administrativne mjere se odnose na zabrane i ograničenja gradnje i obavljanja djelatnosti u cilju zaštite površinskih i podzemnih voda od onečišćenja i zagađenja.

 

3.      Provedbene mjere su:

-        planske osnove upravljanja vodama

-        planske osnove upravljanja prostorom

-        promjene u ponašanju korisnika prostora

-        uvođenje mjera zaštite u poljoprivredi

-        sanacija zatečenog stanja (u industriji i odvodnji)

-        povećanje kapaciteta prijemnika izgradnjom potrebnih vodnih građevina

-        sanacija šljunčara i zabrana eksploatacije šljunka

-        kontrolirano odlaganje otpada

-        sanacija postojećih odlagališta otpada (deponije)

-        planiranje i gradnja deponija otpada

-        planiranje i gradnja objekata odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

-        uređenje erozijskih područja i sprječavanje ispiranja tla (izgradnja regulacijskih građevina, pošumljavanje i sl.)

-        uspostava monitoring sustava s proširenjem i uređenjem mjernih postaja, te osiguranjem stalnog praćenja površinskih i podzemnih voda

-        vođenje jedinstvenog informatičkog sustava o kakvoći površinskih i podzemnih voda

-        izrada katastra

 

4.       Plan provedbenih mjera

U cilju ostvarenja mjera zaštite voda utvrđenih u točki V. podtočkama 1), 2), 3), izrađuje se Plan provedbenih mjera koji sadrži:

         a)   popis čimbenika onečišćenja voda, ocjenu stanja i određivanje prioriteta u poduzimanju potrebnih mjera,

b)   analizu mogućnosti uporabe boljih tehnologija u određenom tehnološkom procesu,

c)   utvrđivanje potrebnih mjera zaštite voda kao i potrebnih financijskih sredstava za njihovo provođenje, te ocjenu učinka od ulaganja u provedbi predviđenih mjera,

d)   vremensku razradu provedbe utvrđenih mjera,

e)       odgovorne osobe za izvršenje plana provedbenih mjera

         U točki IX. određene su, ovisno o vrsti mjera, pravne i fizičke osobe koje su obvezne izraditi planove provedbenih mjera.

 

5.       Dinamika provedbenih mjera

Plan provedbenih mjera donosi se, sukladno odredbama Državnog plana, za kratkoročno (do 2005. godine) srednjoročno (do 2010. godine) i dugoročno razdoblje (do 2025. godine).

 

VI.

 

Mjere za slučajeve izvanrednih i iznenadnih zagađenja voda

 

a)             Izvanredna zagađenja

Izvanredno zagađenje nastaje kada zbog smanjenog protoka ili drugih okolnosti prijeti opasnost ili dođe do pogoršanja utvrđene vrste vode u vodotoku ili drugom prijemniku u koji se ulijevaju otpadne vode. Mjere kod izvanrednog zagađenja primjenjuju se u slučajevima nepovoljnih hidroloških prilika i smanjenja protoka, odnosno kod mjerodavnih malih voda koje uzrokuju pogoršanje utvrđene vrste ili kategorije vode u točki miješanja nakon ispusta otpadnih voda.

Mjere u slučajevima izvanrednih zagađenja su:

- pojačani nadzor nad onečišćivačima i  zagađivačima,

- dodatni programi ispitivanja kakvoće voda,

- ograničenje, odnosno zabrana ispuštanja onečišćenih voda,

- obavješćivanje javnosti

Zabrana ili ograničenje ispuštanja tehnoloških voda smanjenjem proizvodnje proglašava se kada otopljeni kisik na mjernom profilu vodotoka padne ispod 4 mg/l, odnosno kada je kakvoća vode takva da je ugrožena ekološka funkcija vode, kao i zdravlje i život ljudi.

Mjere koje se moraju provesti u slučajevima izvanrednih zagađenja propisuju se Operativnim planom za provedbu mjera u slučaju izvanrednog zagađenja.

Operativne planove za provedbu mjera u slučaju izvanrednih zagađenja na državnim vodama, sukladno Državnom planu, donose i provode "Hrvatske vode".

Operativni plan za provedbu mjera u slučajevima izvanrednih zagađenja na lokalnim vodama za Grad Zagreb donosi Gradska Skupština Grada Zagreba, a provodi ga VGO Grada Zagreba.

                Ravnatelj Državne uprave za vode proglašava mjere za slučaj izvanrednog zagađenja, a na prijedlog "Hrvatskih voda".

 

                b)             Iznenadna zagađenja

                Iznenadno zagađenje nastaje zbog iznenadnog ispuštanja opasnih i drugih tvari koje mogu pogoršati utvrđenu vrstu vode, odnosno njezinu kategoriju ili zagaditi površinske ili podzemne vode.

Mjere koje se poduzimaju u slučaju iznenadnog zagađenja su:

- obavješćivanje o zagađenju i primjena operativnih planova,

- utvrđivanje uzroka zagađenja,

- obavješćivanje javnosti,

- nadzor nad zagađenjem,

- sanacija u skladu s operativnim planovima.

Mjere koje će se poduzeti ovise o stupnju ugroženosti. Mjerila za utvrđivanje stupnja ugroženosti (I., II. ili III.) propisana su Državnim planom (toč. VII. b, podtoč.3).

Stupanj ugroženosti proglašava vodopravni inspektor prema mjerilima iz Državnog plana.

Ovim je planom definiran način postupanja za slučajeve I. i II. stupnja ugroženosti, dok se u slučaju III. stupnja ugroženosti postupa u skladu s prilogom D-3, shema 2 Državnog plana.

Shematski prikaz postupka u slučaju iznenadnog zagađenja nalazi se u prilogu Plana (prilog uz toč. VI. b-1).

Sve fizičke i pravne osobe koje svojom djelatnošću mogu izazvati iznenadno zagađenje površinskih i podzemnih voda, a nalaze se na području Grada Zagreba, moraju izraditi operativne planove mjera i djelovanja u slučaju iznenadnog zagađenja (prilog uz toč. VI. b-2) .

Obveznici izrade Operativnog plana su i one fizičke i pravne osobe kojima je rješenjem vodopravne inspekcije naložena njegova izrada i u slučajevima kada nisu navedeni u prilogu uz toč.VI. b –2.

Operativni plan moraju izraditi i pravne osobe koje obavljaju djelatnost vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Zagreba (“Vodoopskrba i odvodnja”, Sektor vodoopskrbe i Sektor odvodnje d.o.o. Zagreb), pravna osoba registrirana za održavanje čistoće javnih površina, odvoz otpadaka i obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti (“Čistoća” d.o.o. Zagreb), pravna osoba koja obavlja djelatnost zbrinjavanja glomaznog otpada i sanaciju (“ZGOS” Zagreb), kao i pravna osoba koja obavlja djelatnost upravljanja, održavanja i zaštite cesta (“Zagrebačke ceste” d.o.o. Zagreb).

Operativni planovi moraju se novelirati prema nastalim potrebama (zakonski i podzakonski propisi) i promjenama na lokaciji, kao i promjenama u nazivu pravne ili fizičke osobe.

 

Operativni plan treba sadržavati:

- procjenu o mogućim uzrocima i mjestima iznenadnog zagađenja sa situacijom u mjerilu

- procjenu opsega i opasnosti od iznenadnog zagađenja, te preventivne mjere u njegovu sprječavanju

- procjenu ugroženosti voda od iznenadnog zagađenja

- organizaciju postupka, opseg i način provedbe mjera u slučaju iznenadnog zagađenja

- odgovorne osobe i potrebne stručne zaposlenike u provedbi mjera

- opremu i sredstva za provedbu mjera

- potrebu sudjelovanja drugih fizičkih i pravnih osoba (intervencija)

- program osposobljavanja zaposlenika i stručnih osoba za primjenu operativnih mjera

- program provjere provedbe operativnog plana

- način i sredstva informiranja o iznenadnom zagađenju

- shemu interventnih postupaka u slučaju iznenadnih zagađenja s brojevima telefona

Mjere koje se poduzimaju u slučaju iznenadnog zagađenja na površinskim i podzemnim vodama moraju se predvidjeti Operativnim planom “Hrvatskih voda”. Do donošenja Operativnog plana, postupat će se prema odredbama Državnog plana i ovog plana.

 

Slijed postupaka u slučaju iznenadnog zagađenja

 

Postupa se u skladu s prilogom (Prilog uz toč. VI. b-1). Postupci su sljedeći:

1.       Procjena i očevid zagađenja

Procjenu i očevid zagađenja obavljaju stručne osobe iz VGO-a Grada Zagreba i vodopravni inspektor koji utvrđuje stupanj ugroženosti prema mjerilima iz Državnog plana, te donosi rješenje o primjeni mjera i određuje njihove izvršitelje. U procjenu i očevid zagađenja uključuje se, prema potrebi, i “Vodoopskrba i odvodnja”.

2.       Poduzimanje mjera za sanaciju zagađenja

 

a) Zagađenje je počinila poznata osoba

Odmah nakon nastanka zagađenja, počinitelj neodložno postupa prema svom operativnom planu i shemi postupka u slučaju iznenadnog zagađenja koja se nalazi u prilogu uz toč. VI. b-1. Po potrebi se poziva specijalizirana tvrtka za saniranje zagađenja.

Grad Zagreb se, preko nadležnih tijela, zadužuje za organiziranje operativnih jedinica za sanaciju zagađenja u sklopu trgovačkih društava u vlasništvu Grada ili organiziranje drugih specijaliziranih tvrtki za sanaciju zagađenja. Specijalizirane jedinice, odnosno tvrtke moraju biti potvrđene od ravnatelja Državne uprave za vode sukladno toč. XI. Državnog plana.

Nakon obavljenog očevida, utvrđivanja stupnja ugroženosti, te donošenja inspekcijskog rješenja, počinitelj postupa prema rješenju. O stupnju ugroženosti i mjerama za sanaciju vodopravni inspektor izvješćuje javnost (prilog uz toč. VI. b-1)

Tijekom poduzimanja mjera obvezno se obavješćuje vodopravni inspektor i VGO Grada Zagreba, a po potrebi i “Vodoopskrba i odvodnja”.

Stručna osoba iz VGO-a Grada Zagreba, u suradnji s vodopravnim inspektorom, “Vodoopskrbom i odvodnjom” ili drugom stručnom institucijom, obavlja nadzor nad nastalim zagađenjem i njegovim širenjem, te odlučuje treba li provesti dodatna ispitivanja kakvoće voda i angažirati ovlašteni laboratorij.

Vodopravni inspektor u dogovoru sa stručnim osobama iz VGO-a Grada Zagreba i drugih stručnih institucija uključenih u nadzor nad zagađenjem, proglašava prestanak mjera i postupaka.

Troškove poduzetih mjera snosi pravna ili fizička osoba zbog čijeg je djelovanja ili propusta došlo do zagađenja.

 

b) Zagađenje je počinila nepoznata osoba

Osoba koja je primijetila zagađenje voda ili uočila da postoji opasnost od zagađenja, mora odmah o tome obavijestiti Županijski centar za motrenje i obavješćivanje ili najbližu policijsku upravu. Županijski centar ili policijska uprava o zagađenju izvještavaju vodopravnu inspekciju, VGO Grada Zagreba i “Vodoopskrbu i odvodnju”, a po potrebi Ministarstvo zaštite okoliša i Ministarstvo zdravstva.

Odmah nakon dojave, vodopravni inspektor, po potrebi u suradnji sa stručnim predstavnicima VGO-a Grada Zagreba, "Vodoopskrbe i odvodnje" ili druge stručne institucije, obavlja očevid i utvrđuje sljedeće:

- vlasnika ili posjednika zemljišta na kojem je nastalo iznenadno zagađenje,

- stupanj ugroženosti (I-III)

- izdaje rješenje kojim se određuju mjere sanacije i izvršitelji mjera 

Sukladno inspekcijskom rješenju, poduzimaju se mjere za sprječavanje širenja, saniranje i uklanjanje izvora zagađenja. Po potrebi se za saniranje zagađenja poziva operativna jedinica organizirana preko Grada Zagreba u sklopu trgovačkih društava u vlasništvu Grada ili drugih specijaliziranih tvrtki potvrđenih od ravnatelja Državne uprave za vode sukladno toč. XI Državnog plana. O stupnju ugroženosti i mjerama za sanaciju, vodopravni inspektor izvješćuje  javnost (prilog uz toč. VI. b-1).

Tijekom poduzimanja mjera obvezno se obavješćuje vodopravni inspektor i VGO Grada Zagreba, a po potrebi i “Vodoopskrba i odvodnja”.

Stručna osoba iz VGO-a Grada Zagreba, u suradnji s vodopravnim inspektorom, “Vodoopskrbom i odvodnjom” ili drugom stručnom institucijom, obavlja nadzor nad nastalim zagađenjem i njegovim širenjem, te odlučuje treba li provesti dodatna ispitivanja kakvoće voda i angažirati Glavni vodnogospodarski ili drugi ovlašteni laboratorij.

Vodopravni inspektor u dogovoru sa stručnim osobama iz VGO-a Grada Zagreba, i drugih stručnih institucija uključenih u nadzor nad zagađenjem, proglašava prestanak mjera i postupaka.

Troškove poduzetih mjera snose "Hrvatske vode" iz naknade za zaštitu voda.

 
VII.
 
Plan građenja objekata za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 

a) Objekti – sustavi javne odvodnje

Građenje objekata sustava javne odvodnje određeno je Zakonom o vodama (Narodne novine 107/95), Državnim planom, Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97 i 28/99), a u skladu je s Vodoprivrednom osnovom Grada Zagreba (1982), kao i Odlukom o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba - pročišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Zagreba, 11/96).

Svrha izgradnje objekata sustava javne odvodnje je kontrolirana odvodnja otpadnih voda do uređaja za pročišćavanje u cilju zaštite podzemnih i površinskih voda od onečišćenja i zagađenja.

Dinamika građenja objekata s prioritetima, detaljno će se razraditi Planom provedbenih mjera koji treba donijeti “Vodoopskrba i odvodnja” uz suglasnost nositelja financiranja.

U kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju planira se sljedeće:

1. 1. Rekonstrukcija sustava za odvodnju na ugroženim područjima u svrhu zaštite Zagrebačkog vodonosnika, a prema kratkoročnom planu rekonstrukcije sustava odvodnje na području Grada Zagreba

1. 2. Rekonstrukcija i dogradnja sustava za odvodnju, koji direktno gravitiraju budućim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda :

- rekonstrukcija i sanacija “Glavnog odvodnog kanala” (GOK) od Radničke ceste do CUPOVGZ,

- prevođenje otpadnih voda sustava za odvodnju Novog Zagreba prijelazom preko Save,

- prevođenje otpadnih voda zapadnog područja Sesveta preko budućeg kolektora “Čulinečina – Sopnica” i prevođenje voda preostalog područja preko kolektora “Resnik” na CUPOVGZ,

- kolektor “Sesvete istok” za dovođenje otpadnih voda na uređaj Sesvete – istok,

- kolektor “Blaguša” i “Kašina” za dovođenje otpadnih voda na uređaj Sesvete –sjeveroistok.

1. 3. Dogradnja kolektora Remetinec – Blato - Lučko – Stupnik - Hrvatski Leskovac

1. 4. Dogradnja kolektora Brezovica I., II., III. i IV.

Nositelj: Grad Zagreb  i “Vodoopskrba i odvodnja”, Sektor odvodnje

Rok:        prema Planu provedbenih mjera “Vodoopskrbe i odvodnje”, Sektora odvodnje

Izvori financiranja:             proračun Grada Zagreba, “Hrvatske vode” iz naknade za zaštitu voda, cijene komunalne usluge, model koncesije

 

2. Dogradnja sustava za odvodnju:

- kolektor “Medveščak II.”,

- kolektor “Horvaćanska” s preljevom u rijeku Savu,

- kolektor “Fallerovo šetalište”,

- kolektor “Veliki potok”,

- kolektor “Kraljevac”,

Nositelj: Grad Zagreb  i “Vodoopskrba i odvodnja”, Sektor odvodnje

Rok:              prema Planu provedbenih mjera “Vodoopskrbe i odvodnje”, Sektora odvodnje

Izvori financiranja:    proračun Grada Zagreba, “Hrvatske vode” iz naknade za zaštitu voda, cijene komunalne usluge

U prilogu Plana (prilog uz toč. VII. a) nalazi se popis planiranih objekata za odvodnju s prikazom potrebnih financijskih sredstava za njihovu realizaciju.

U plan građenja objekata sustava javne odvodnje spadaju i ostali objekti koji nisu navedeni ovim planom, a čija je izgradnja propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97 i 28/99).

 

b) Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

 

1. Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVGZ)

Uređaj je planiran sa dva stupnja pročišćavanja otpadnih voda i izgradnjom u više etapa. Predviđeni kapacitet uređaja je 1.500.000 ES. I. etapa izgradnje predviđa izgradnju objekata mehaničkog pročišćavanja (I. stupanj pročišćavanja), dok II. etapa predviđa biološko pročišćavanje (II. stupanj pročišćavanja).

Izgradnja se planira izvesti u roku od 5 (pet) godina .

Lokacija uređaja definirana je Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/96), na prostoru Žitnjak- istok (južno od Resnika). Za uređaj je ishođena  lokacijska dozvola i napravljen glavni projekt.

Planirani prijemnik pročišćenih otpadnih voda je rijeka Sava (III. kategorija).

Potrebna financijska sredstva za izgradnju procjenjuju se na 800.000.000,00 kn.

Nositelj: Grad Zagreb, “Hrvatske vode” i “Vodoopskrba i odvodnja”, Sektor odvodnje

Rok za izgradnju: 5 godina

Izvori financiranja: model koncesije

 

2.Uređaj Sesvete – istok

Uređaj je predviđen sa dva stupnja pročišćavanja otpadnih voda i izgradnjom u 2 etape. U I. etapi izgradio bi se uređaj kapaciteta 34.000 ES, a u drugoj etapi planira se kapacitet od 68.000 ES. I. etapa izgradnje podijeljena je na 2 faze. U I. fazi izgradnje predviđa se izgradnja objekata mehaničkog pročišćavanja (I. stupanj pročišćavanja), upravno-pogonske zgrade i objekata infrastrukture. II. faza I. etape predviđa biološko pročišćavanje, odnosno II. stupanj pročišćavanja.

Početak izgradnje predviđen je u 2001. godini, dok se završetak radova I. etape planira krajem 2003. godine. Izgradnja II. etape do konačnog kapaciteta uređaja ovisi o očekivanom prirastu stanovništva i planira se za kraj 2008. godine.

Lokacija navedenog uređaja definirana je Vodoprivrednom osnovom Grada Zagreba (1982.), kao i Odlukom o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba-pročišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/96), u jugoistočnom dijelu Sesvetskog Kraljevca, u dijelu radne zone. Za uređaj je ishođena građevna dozvola.

Planirani prijemnik pročišćenih otpadnih voda je kanal Črnec (III. kategorija).

Potrebna financijska sredstva za izgradnju I etape procjenjuju se na 46.000.000,00 kn, dok se ukupni troškovi za dovršenje uređaja na puni kapacitet (I. i II. etapa) procjenjuju na 65.000.000,00 kn.

Nositelj: Grad Zagreb, “Hrvatske vode” i “Vodoopskrba i odvodnja”, Sektor odvodnje

Rok: Početak izgradnje:  2001. godina               

I. etapa   2003. godina

II. etapa  2008. godina

Izvori financiranja:    proračun Grada Zagreba, “Hrvatske vode” iz naknade za zaštitu voda, krediti, koncesije

 

3.       Uređaj Sesvete – sjeveroistok

Uređaj je predviđen sa 2 stupnja pročišćavanja otpadnih voda i izgradnjom u 2 etape. U I. etapi izgradio bi se uređaj kapaciteta 6.700 ES, a u II. etapi planira se kapacitet od 10.000 ES. I. etapa izgradnje podijeljena je na 2 faze. U I. fazi izgradnje predviđa se izgradnja objekata mehaničkog pročišćavanja (I. stupanj pročišćavanja), upravno-pogonske zgrade i objekata infrastrukture. II. faza I. etape predstavlja II. stupanj pročišćavanja.

Početak izgradnje predviđen je početkom 2004. godine, dok se završetak radova I. etape planira krajem 2006. godine. Izgradnja II. etape izgradnje do konačnog kapaciteta uređaja ovisi o očekivanom prirastu stanovništva i planira se za kraj 2010. godine.

Lokacija navedenog uređaja određena je Vodoprivrednom osnovom Grada Zagreba (1982.), kao i Odlukom o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba-pročišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/96), i to između naselja Drenčec i Glavničica.

Planirani prijemnik pročišćenih otpadnih voda je potok Kašina (II. kategorija).

Potrebna financijska sredstva za izgradnju procjenjuju se na 20.000.000,00 kn.

Nositelj: Grad Zagreb, “Hrvatske vode” i “Vodoopskrba i odvodnja”, Sektor odvodnje

Rok:Početak izgradnje:2004. godina

I. etapa   2006. godina                                                   

II. etapa  2010. godina

Izvori financiranja:    proračun Grada Zagreba, “Hrvatske vode” iz naknade za zaštitu voda, krediti, koncesije

Tabelarni prikaz predviđenih uređaja (prilog uz točku VII. b) sastavni je dio ovog plana.

 

VIII.

 

Izvori financiranja Plana

 

Financijska sredstva za provedbu ovog plana osiguravaju se iz sljedećih izvora:

- naknada za zaštitu voda iz koje se financira zaštita voda u skladu s člankom 4. točka 3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 107/95 i 88/98)

- cijene komunalne usluge na osnovi članka 9 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 128/99)

- državni proračun Republike Hrvatske

- proračun Grada Zagreba

- strani i domaći krediti,

- model koncesije

- strane i domaće donacije

- novčane kazne izrečene zagađivačima u prekršajnim postupcima

- zamjene međunarodnih dugova u svrhu provedbe programa zaštite voda

- posebne naknade koja se osigurava u proračunu Grada Zagreba, a plaća se u cijeni isporučene vode prema članku 42. Zakona o vodama

 

IX.

 

Fizičke i pravne osobe zadužene za provedbu Plana, njihova ovlaštenja i odgovornost

Za provedbu ovog plana zadužuju se:

- Državna uprava za vode

- "Hrvatske vode"

- Gradska Skupština Grada Zagreba

- Gradsko Poglavarstvo Grada Zagreba

- fizičke i pravne osobe koje obavljanjem djelatnosti onečišćuju ili mogu zagaditi vode  (prilog uz toč. VI. b - 2)

- "Vodoopskrba i odvodnja", Sektor vodoopskrbe

- "Vodoopskrba i odvodnja", Sektor odvodnje

- “Čistoća” d.o.o.

- ZGOS-zbrinjavanje glomaznog otpada i sanacija

- Zagrebačke ceste d.o.o

 

1.       Državna uprava za vode zadužuje se za:

- inspekcijski i upravni nadzor nad provedbom i usklađenosti ovog plana s Državnim planom

- provedbu mjera na zaštiti voda koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske

- donošenje podzakonskih i drugih propisa čije je donošenje u domeni Državne uprave za vode

- davanje potrebnih naputaka bitnih za provedbu Plana

- edukacija kadrova, obavješćivanje javnosti i javnost podataka

 

2.       "Hrvatske vode" zadužuju se za:

- izradu Plana provedbenih mjera za zaštitu voda i razradu mjera zaštite za podzemne i lokalne vode iz Plana

- izradu financijskih planova, te osiguravanje sredstava za radnje koje financiraju "Hrvatske vode"

- izradu operativnih planova za slučaj izvanrednih i iznenadnih zagađenja podzemnih i lokalnih voda

- provođenje programa u vezi s praćenjem kakvoće voda

- davanje prijedloga za izmjene ili dopune programa ispitivanja kakvoće voda definiranog ovim planom

- stalno praćenje učinkovitosti mjera predviđenih Planom i dostavu izvješća Državnoj upravi za vode i Gradskoj skupštini Grada Zagreba, najmanje jednom godišnje, uz prijedloge izmjena ili dopuna mjera

- osiguranje stalnog stručnog nadzora nad radom objekata za zaštitu voda i izvješćivanje vodopravne inspekcije o nepravilnostima u radu objekata

- izradu prijedloga Vodnogospodarske osnove za slivno područje Grada Zagreba, a nakon donošenja Vodnogospodarske osnove Hrvatske

- davanje mišljenja na prijedloge odluka o zaštiti izvorišta

- definiranje stanja priljevnih područja crpilišta s prijedlogom mjera sanacije i zaštite, a u suradnji s “Vodoopskrbom i odvodnjom”, Sektorom vodoopskrbe

- osiguranje nastavka i primjenu usvojenih postavki Projekta evidencije i gospodarenja podzemnim vodama (EGPV) na području Grada Zagreba, s uspostavom monitoringa nivoa, dinamike i kakvoće podzemnih voda na prostoru Zagrebačkog vodonosnika, kao i definiranjem stalne mreže mjernih točaka s automatskim prijenosom podataka u centralnu jedinicu.

- edukaciju kadrova, obavješćivanje javnosti i javnost podataka

 

3.        Gradska skupština Grada Zagreba zadužuje se za:

                - donošenje Operativnog plana za provedbu mjera u slučajevima izvanrednih zagađenja na lokalnim vodama, a na prijedlog "Hrvatskih voda"

- donošenje odluka o zaštiti izvorišta uz prethodno mišljenje "Hrvatskih voda"

          - sporazumno, sa Zagrebačkom županijom, donošenje odluka o zaštiti izvorišta za izvorišta čije se zone sanitarne zaštite nalaze i na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a uz prethodno mišljenje "Hrvatskih voda"

- donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda Grada Zagreba

- sporazumno, sa Skupštinom Zagrebačke županije, a nakon donošenja Vodnogospodarske osnove Hrvatske, donošenje Vodnogospodarske osnove za slivno područje Grada Zagreba, na prijedlog "Hrvatskih voda" i uz suglasnost Državne uprave za vode, a sukladno čl. 22. Zakona o vodama

- donošenje i drugih podzakonskih  propisa čije je donošenje u domeni Gradske skupštine Grada Zagreba

- edukaciju, obavješćivanje javnosti i javnost podataka

 

4.        Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba zadužuje se za:

- obavljanje nadzora nad provedbom Plana preko inspekcijskih službi

- organiziranje operativnih jedinica za sanaciju zagađenja u sklopu trgovačkih društva u vlasništvu Grada ili organiziranje drugih specijaliziranih tvrtki za sanaciju zagađenja

- provedbu mjera na zaštiti voda koje se financiraju iz proračuna Grada Zagreba i osiguranje sredstava

- provedbu mjera na zaštiti voda koje se financiraju iz posebne naknade koja se osigurava u proračunu Grada Zagreba i osiguranje sredstava

- edukaciju, obavješćivanje javnosti i javnost podataka

 

5.        Fizičke i pravne osobe koje obavljanjem djelatnosti onečišćuju ili mogu zagaditi vodu (prilog uz toč. VI. b-2) zadužuju se za:

- izradu plana provedbenih mjera kojim će se razraditi mjere utvrđene ovim planom, kao i financijskog plana sa osiguranjem sredstava za njegovu provedbu

- izradu operativnog plana za provedbu mjera u slučajevima  iznenadnog zagađenja

- ispitivanje kakvoće otpadnih voda

- razvoj programa osposobljavanja za voditelje tehnoloških pogona i procesa, a u vezi s boljim gospodarenjem vodama

- razradu projekata ulaganja zbog prijelaza na bolje, odnosno “čišće” tehnologije

- saniranje stanja izgradnjom ili rekonstrukcijom internog sustava odvodnje, kao i izgradnjom prostora za privremeno skladištenje otpada na lokaciji

- gradnju ili rekonstrukciju uređaja za predobradu otpadnih voda, izgradnju kontrolnih okana  za kontrolu količine i ispitivanje kakvoće otpadne vode

- korištenje podzemnih voda za tehnološke potrebe preko vlastitih vodozahvata

- edukaciju kadrova, obavješćivanje javnosti i javnost podataka

 

6.        “Vodoopskrba i odvodnja”, Sektor vodoopskrbe zadužuje se za:

- izradu plana provedbenih mjera kojim će se razraditi mjere utvrđene ovim planom, kao i financijskog  plana s osiguranjem sredstava za njegovu provedbu

- izradu operativnog plana za provedbu mjera u slučajevima iznenadnog zagađenja

- izradu prijedloga odluka o zaštiti izvorišta za postojeća vodocrpilišta

- u roku od dvije (2) godine obaviti ekološku i ekonomsku valorizaciju ugroženih crpilišta koja zbog zagađenja nisu u sustavu javne vodoopskrbe (Držićeva, Kruge, Vrbik, Zadarska i dr.) s prijedlogom prioriteta zaštite odnosno sanacije, uključujući i mogućnost kondicioniranja ili korištenja za tehnološke potrebe

- edukaciju kadrova, obavješćivanje javnosti i javnost podataka

 

7.        “Vodoopskrba i odvodnja”, Sektor odvodnje zadužuje se za:

- izradu plana provedbenih mjera za razradu mjera utvrđenih Planom, kao i financijskog plana s osiguranjem sredstava za njegovu provedbu

- izradu operativnog plana u skladu s ovim planom

- razradu planova razvoja sustava javne odvodnje u skladu s Odlukom o odvodnji otpadnih voda

- obavljanje stalnog nadzora nad svim korisnicima koji ispuštaju otpadne vode u sustav javne odvodnje i podnošenje prijava vodopravnoj inspekciji u slučajevima kada ispuštanja otpadnih voda nisu u skladu s važećom zakonskom regulativom

- stalni nadzor nad kakvoćom i količinom otpadne vode prije ispuštanja iz sustava javne odvodnje u prirodni prijemnik uz obvezu da kakvoća otpadne vode bude u skladu s propisanim vrijednostima iz vodopravne dozvole

- gradnju i dogradnju sustava za odvodnju otpadnih voda, kao i sanaciju kanalizacijskih sustava u svrhu zaštite podzemnih i površinskih voda od onečišćenja i zagađenja, a sve prema utvrđenim prioritetima

- primjenu usvojenih postavki “Projekta optimalizacije kanalskog sustava Grada Zagreba” i njihovu ugradnju u razvojne projekte i projekte upravljanja javnim sustavom odvodnje u roku  od dvije (2) godine

- obavješćivanje javnosti i javnost podataka

 

8.      Čistoća – društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće javnih površina, odvoz otpadaka i obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti zadužuje se za:

- izradu plana provedbenih mjera za razradu mjera utvrđenih Planom, kao i osiguranje sredstava za njihovu provedbu

- izradu operativnog plana u skladu s ovim  planom

- provođenje nadzora nad otpadom i poticanje mjera za izbjegavanje, smanjivanje i vrednovanje otpada

- edukaciju kadrova, obavješćivanje javnosti i javnost podataka

 

9.      ZGOS-poduzeće za zbrinjavanje glomaznog otpada i sanaciju zadužuje se za:

- izradu plana provedbenih mjera za razradu mjera utvrđenih Planom, kao i osiguranje sredstava za njihovu provedbu

- izradu operativnog plana u skladu s ovim planom

- u suradnji s nadležnim gradskim tijelima, osiguranje nastavka radova i dovršetak sanacije odlagališta otpada Jakuševec zbog ugrožavanja kakvoće površinske i podzemne vode iz sredstava osiguranih preko međunarodnog kredita. Rok sanacije je 2005. godina

- u sklopu sanacije, provođenje kontinuiranog praćenja (monitoringa) podzemnih voda u zoni smetlišta Jakuševec s proširenjem praćenja u svrhu kontrole eventualne komunikacije podzemnih voda II. vodonosnog sloja između lijeve i desne obale Save (smetlište Jakuševec i crpilište Petruševec)

- provođenje nadzora nad otpadom i poticanje mjera za izbjegavanje, smanjivanje i vrednovanje otpada

- edukaciju kadrova, obavješćivanje javnosti i javnost podataka

 

10.   Zagrebačke ceste d.o.o. Zagreb zadužuju se za:

- izradu plana provedbenih mjera za razradu mjera utvrđenih Planom, kao i financijskog plana s osiguranjem sredstava za njegovu provedbu

- izradu operativnog plana u skladu s ovim planom

- edukaciju kadrova, obavješćivanje javnosti i javnost podataka

 

11.     Odgovorne osobe za provedbu ovog plana iz točke IX. podtočke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7 i 8. 9. i 10 su:

- ravnatelj Državne uprave za vode

- generalni direktor "Hrvatskih voda", direktor VGO Zagreb, odnosno osoba određena planom provedbenih mjera (toč.V.4-e) i operativnim planom (toč.VI. a i VI. b)

- predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba

- gradonačelnik Grada Zagreba i pročelnici gradskih ureda

- direktor pravne osobe navedene u podtoč. 5. ili osoba određena planom provedbenih mjera (toč.V.4-e) i operativnim planom (toč.VI b)

- direktor trgovačkog društva “Vodoopskrba i odvodnja”, za podtoč. 6. i 7. ili osoba određena planom provedbenih mjera (toč.V.4-e) i operativnim planom (toč. VI. b)

- direktor pravne osobe navedene u podtoč. 8. ili osoba određena planom provedbenih mjera (toč.V.4-e) i operativnim planom (toč.VI. b)

- direktor pravne osobe navedene u podtoč. 9 ili osoba određena planom provedbenih mjera (toč.V.4-e) i operativnim planom (toč.VI. b)

- direktor pravne osobe navedene u podtoč. 10 ili osoba određena planom provedbenih mjera (toč.V.4-e) i operativnim planom (toč.VI. b)

 

12.     U slučaju da se planovi provedbenih mjera, operativni planovi i druge mjere ne primjenjuju u skladu s ovim planom, odgovorne su osobe dužne poduzeti zakonom propisane radnje radi ostvarenja ciljeva Plana.

 

 

X.

 

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

                   Za provođenje i praćenje realizacije ovog plana Gradska Skupština Grada Zagreba i "Hrvatske vode" imenovat će zajedničko Povjerenstvo. Plan će se mijenjati i dopunjavati prema utvrđenim prioritetima, kao i na početku svakoga srednjoročnog razdoblja, sukladno postupku propisanom za njegovo donošenje.

 

                   Plan stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

KLASA: 325-04/01/01/4

URBROJ: 251-11-04-01-4

Zagreb, 29. ožujka 2001.

Predsjednik

Gradske skupštine

Goran Hill, dipl.oec., v.r.

 

                                                                                                                                       Prilog uz točku III.

 

 PRIKAZ ISPITIVANJA KAKVOĆE VODA (POVRŠINSKE I PODZEMNE VODE)

 

 

PRIKAZ ISPITIVANJA

 

LABORATORIJ KOJI OBAVLJA ISPITIVANJA

IZVOR SREDSTAVA

·        Nastavak sustavnog praćenja s proširenjem piezometarske mreže za ispitivanje kakvoće podzemnih voda na priljevnim područjima javnih izvorišta vode za piće (Mala Mlaka, Sašnjak i Žitnjak, Petruševec, Zapruđe, Stara Loza, Ivanja Reka, gradska crpilišta, Prečko, Horvati) i drugih koja su uključena ili se planiraju uključiti u sustav vodoopskrbe Grada Zagreba

 

 

 

 

 

Glavni vodnogospodarski laboratorij "Hrvatskih voda" i laboratorij “Vodoopskrbe i odvodnje”, Sektor vodoopskrbe

 

 

 

Grad Zagreb iz gradskog proračuna i

“Hrvatske vode” iz naknade za zaštitu voda, a prema Planu upravljanja vodama

 

·        Praćenje kakvoće vode u zagrebačkim potocima, šljunčarama i jezerima (Čučerska Reka, Lomnica, Dubravica, Črnomerec, Kustošak, Vrapčak, Bliznec, Štefanovec, Črnec, Vugrov potok, jezero Bundek, Savica, Rakitje, Maksimirska jezera i dr.)

 

 

 

Glavni vodnogospodarski laboratorij "Hrvatskih voda" u suradnji s ovlaštenim laboratorijima koji imaju provedena poredbena ispitivanja

 

 

Grad Zagreb iz gradskog proračuna i

“Hrvatske vode” iz naknade za zaštitu voda, a prema Planu upravljanja vodama

·       Analize kod iznenadnih i izvanrednih zagađenja, operativne mjere i ostale mjere i aktivnosti na planu provođenja zaštite voda od zagađivanja

 

Glavni vodnogospodarski laboratorij "Hrvatskih voda" u suradnji s ovlaštenim laboratorijima koji imaju provedena poredbena ispitivanja

 

Grad Zagreb iz gradskog proračuna i

“Hrvatske vode” iz naknade za zaštitu voda, a prema Plana upravljanja vodama

 


PRILOG UZ TOČKU IV.

 

KATEGORIZACIJA VODA

 

Prirodni prijemnici

Dijelovi vodotoka ili područja za koja se utvrđuje kategorija

Kategorija vode

1

2

3

A - VRLO OSJETLJIVA PODRUČJA

Podzemne vode

 

I.

Brdski potoci do naselja

 

I.

B – VODOTOCI I KANALI

Krapina

na području Grada Zagreba

III.

I. - JUŽNI I JUGOZAPADNI OBRONCI MEDVEDNICE

ZAPADNO PODRUČJE

Dolje

od izvora do površine za gradnju* u     Podsusedskom Dolju

I.

od površine za gradnju u Podsusedskom Dolju do utoka u Savu

II.

Dubravica

od izvora do površine za gradnju u Dubravici

I.

od površine za gradnju u Dubravici do utoka u potok Medpotoki

II.

Mačkovec

od izvora do retencije Dubravica I.

I.

od retencije Dubravica I do utoka u potok Dubravica

II.

Medpotoki

od izvora do utoka u Savu

II.

Vrapčak

od izvora do površine za gradnju u Gornjem Vrapču

I.

od površine za gradnju u Gornjem Vrapču do utoka u Savu

II.

Kustošak

od utoka Velikog i Malog potoka do utoka u potok Vrapčak

II.

Veliki potok

od izvora do utoka u Kustošak

I.

Mali potok

od izvora do utoka u Kustošak

I.

Kustošijanski venec

od izvora do površine za gradnju u Gornjoj Kustošiji

I.

od površine za gradnju u Gornjoj Kustošiji do utoka u potok Kustošak

II.

Črnomerec

od izvora do površine za gradnju u Mikulićima

I.

od površine za gradnju u Mikulićima do utoka u potok Vrapčak

II.

CENTRALNO PODRUČJE

Kunišćak

od izvora do površine za gradnju u Gornjim Lukšićima

I.

od površine za gradnju u Gornjim Lukšićima do utoka u sustav javne odvodnje

II.

Jelenovac I.

od izvora do retencije Jelenovac I.

I.

od retencije Jelenovac I. do utoka u sustav javne odvodnje

II.

Jelenovac II.

od izvora do površine za gradnju u Jelenovcu

I.

od površine za gradnju u Jelenovcu do utoka u potok Jelenovac I.

II.

Kraljevec I.

od izvora do površine za gradnju u Kraljevcu

I.

od površine za gradnju u Kraljevcu do utoka u sustav javne odvodnje

II.

Kraljevec II.

od izvora do površine za gradnju u Donjem Prekrižju

I.

od površine za gradnju u Donjem Prekrižju do utoka u sustav javne odvodnje

II.

Zelengaj

od izvora do površine za gradnju u Zelengaju

I.

od površine za gradnju u Zelengaju do utoka u sustav javne odvodnje

II.

Tuškanac

od izvora do utoka u sustav javne odvodnje u Dubravkinom putu

II.

Kraljevečki potok

od izvora do retencije Lagvić

I.

od retencije Lagvić do utoka u sustav javne odvodnje

II.

Ribnjak

od izvora do površine za gradnju u Mlinovima

I.

od površine za gradnju u Mlinovima do utoka u sustav javne odvodnje

II.

Gračanski potok

od utoka potoka Gračec do utoka u sustav javne odvodnje

II.

Gračec

od izvora do površine za gradnju u Gračanskom Dolju

I.

od površine za gradnju u Gračanskom Dolju do utoka u Gračanski potok

II.

Pusti dol

od izvora do retencije Pusti dol

I.

od retencije Pusti dol do utoka u Gračanski potok

II.

ISTOČNO PODRUČJE

Fučkov Jarak

od izvora do retencije Crni jarek

I.

od retencije Crni jarek do utoka u sustav javne odvodnje

II.

Bliznec

od izvora do površine za gradnju u Bliznecu

I.

od površine za gradnju u Bliznecu do utoka u sustav javne odvodnje

II.

Črna voda

od izvora do površine za gradnju u Bačunu

I.

od površine za gradnju u Bačunu do utoka u potok Bliznec

II.

Štefanovec

od utoka potoka Deščevec i Markuševečkog potoka do utoka u potok Bliznec

II.

Deščevec

od izvora do površine za gradnju u Deščevcu

I.

od površine za gradnju u Deščevcu do utoka u potok Štefanovec

II.

Dotrščina

od izvora do Šimunske ceste

I.

od Šimunske ceste do utoka u potok Štefanovec

II.

Markuševečki potok

od izvora do “napuštenog” kamenoloma Markuševec

I.

od “napuštenog” kamenoloma Markuševec do utoka u potok Štefanovec

II.

Bidrovec

od izvora do retencije Bidrovec II.

I.

od retencije Bidrovec II. do utoka u potok Trnava

II.

Trnava

od izvora do planirane retencije Trnava

I.

od planirane retencije Trnava do utoka u potok Čučerska Reka

II.

Vidovec

od izvora do retencije Vidovec I.

I.

od retencije Vidovec I. do utoka u potok Trnava

II.

Čučerska Reka

od utoka potoka Lipa i Tisovec do utoka u Vugrov potok

II.

Lipa

od izvora do površine za gradnju u Srukima

I.

od površine za gradnju u Srukima do utoka u potok Čučerska Reka

II.

Tisovec

od izvora do početka građevinskog područja naselja** Hukmani

I.

od početka građevinskog područja naselja Hukmani do utoka u potok Čučerska Reka

II.

Jezerčica

od izvora do početka građevinskog područja naselja Fabijanići

I.

od početka građevinskog područja naselja Fabijanići do utoka u potok Čučerska Reka

II.

Slanovec

od izvora do utoka u potok Čučerska Reka

II.

Branovec

od izvora do površine za gradnju u Trupeljakima

I.

od površine za gradnju u Trupeljakima do utoka u potok Čučerska Reka

II.

Vugrov potok

od utoka potoka Kostanjec i Goranec do utoka u sustav javne odvodnje

II.

Kučilovina

od izvora do početka građevinskog područja naselja Kelčeci

I.

od početka građevinskog područja naselja Kelčeci do utoka u potok Kostanjec

II.

Srednjak

od izvora do početka građevinskog područja  naselja Roginići

I.

od početka građevinskog područja naselja Roginići do utoka u potok Kostanjec

II.

Kostanjec

od utoka potoka Kučilovina i Srednjak do utoka u Vugrov potok

II.

Goranec

od izvora do početka građevinskog područja naselja Goranec

I.

od početka građevinskog područja naselja Goranec do utoka u Vugrov potok

II.

Melinec

od izvora do površine za gradnju u Šimunčevcu

I.

od površine za gradnju u Šimunčevcu do utoka u potok Dobrodol

II.

Mali potok

od izvora do površine za gradnju u Mudifajima

I.

od površine za gradnju u Mudifajima do utoka u potok Dobrodol

II.

Dobrodol

od utoka Malog potoka i potoka Melinec do utoka u Vugrov potok

II.

Novoselčina

od izvora do utoka u Vugrov potok

I.

II. - ISTOČNI OBRONCI MEDVEDNICE

Kašina

uzvodno od uljeva potoka Vukov dol

I.

od uljeva potoka Vukov dol do granice Grada Zagreba

II.

Šokot

od izvora do utoka u potok Kašina

I.

Suhopot

od izvora do utoka u potok Kašina

I.

Bielek

od izvora do utoka u potok Kašina

II.

Vukov Dol

od izvora do početka građevinskog područja naselja Planina Gornja

I.

od početka građevinskog područja naselja Planina Gornja do utoka u potok Kašina

II.

Blaguša

od izvora do početka građevinskog područja  naselja Blaguša

I.

od početka građevinskog područja naselja Blaguša do utoka u potok Kašina

II.

Glavničica

od izvora do početka građevinskog područja naselja Glavnica Donja

I.

od početka građevinskog područja naselja   Glavnica Donja do granice Grada Zagreba

II.

Jamičak

od izvora do utoka u potok Glavničica

I.

Moravčak

od izvora do početka građevinskog područja naselja Moravče

I.

od početka građevinskog područja naselja Moravče do utoka u potok Glavničica

II.

Čakovina

od izvora do početka građevinskog područja naselja Glavnica Donja

I.

od početka građevinskog područja naselja   Glavnica Donja do utoka u potok Glavničica

II.

Jesenovčica

od izvora do početka građevinskog područja naselja Jesenovac

I.

od početka građevinskog područja naselja   Jesenovac do utoka u potok Glavničica

II.

Nespeš

na području Grada Zagreba

II.

Kanal Glavnica

 

II.

Kanal Jelkovec

 

II.

Lateralni kanal Črnec

 

II.

Zaobalni kanal Črnec (045)

 

III.

Duboki jarek

od izvora do utoka u kanal Črnec

II.

Jelkovec

od izvora do utoka u kanal Črnec

II.

Novaki

od izvora do utoka u kanal Črnec

II.

Magdalena

od izvora do građevinskog područja naselja Sesvete u Kobiljaku

I.

od građevinskog područja naselja Sesvete u Kobiljaku do utoka u kanal Črnec

II.

Kobiljak

od izvora do građevinskog područja naselja Sesvete u Kobiljaku

I.

od građevinskog područja naselja Sesvete u Kobiljaku do utoka u kanal Črnec

II.

Gornje Polje

od izvora do građevinskog područja naselja Sesvete u Kobiljaku

I.

od građevinskog područja naselja Sesvete u Kobiljaku do utoka u kanal Črnec

II.

Risje

 

II.

Dolčina

od izvora do građevinskog područja naselja Sesvete u Sesvetskom Kraljevcu

I.

od građevinskog područja naselja Sesvete u Sesvetskom Kraljevcu do utoka u kanal Črnec

II.

Đurinčica

od izvora do građevinskog područja naselja Sesvete u Sesvetskom Kraljevcu

I.

od građevinskog područja naselja Sesvete u Sesvetskom Kraljevcu do utoka u kanal Črnec

II.

INA

od izvora do građevinskog područja naselja Sesvete u Kobiljaku

I.

od građevinskog područja naselja Sesvete u Kobiljaku do utoka u kanal Črnec

II.

III. - JUŽNO PODRUČJE GRADA ZAGREBA

Starča

na području Grada Zagreba

II.

Lomnica

na području Grada Zagreba

II.

Ograja

na području Grada Zagreba

II.

Trebljenka

na području Grada Zagreba

II.

Močirad

od izvora do utoka u lateralni kanal Lomnica

II.

Lipnica

od granice Grada Zagreba do početka građevinskog područja naselja Havidići

I.

od početka građevinskog područja naselja Havidići do utoka u lateralni kanal Lomnica

II.

Lukavec

od izvora do granice Grada Zagreba

II.

Bukovec

od izvora do početka građevinskog područja naselja Horvati u Babićima

I.

od početka građevinskog područja naselja Horvati u Babićima do utoka u potok Lomnica

II.

Čret

 

II.

Guštelin

od izvora do utoka u potok Lomnica

II.

Kukeljnjak

od izvora do utoka u potok Lomnica

II.

Lateralni kanal Odra

 

II.

C - STAJAĆICE

Rakitje

 

II.

Ježdovec

 

II.

Lučko

 

II.

Blato

 

II.

Dubravica

 

II.

Bundek

 

II.

Jarun

 

II.

Savica

 

II.

Žitnjak

 

II.

Resnik

 

II.

Maksimirska jezera

 

II.

Brezovica

 

II.

Rukavci Save - Poloj (Petruševac )

 

II.

Akumulacija - Jazbina

 

II.

 

*)      pod pojmom “površine za gradnju” podrazumijevaju se površine unutar građevinskog područja Grada Zagreba namijenjene za građenje. Površine, njihova namjena i uvjeti za građenje utvrđeni su Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba.

 

**)   pod pojmom “građevinsko područje naselja” podrazumijevaju se izgrađeni dijelovi naselja i površine predviđene za razvoj naselja. Isto je utvrđeno Prostornim planom Grada Zagreba za sva naselja koja su u njegovom sastavu.

 


Prilog uz točku VI. b-2

 

FIZIČKE I PRAVNE OSOBE KOJE SVOJOM DJELATNOŠĆU MOGU IZAZVATI IZNENADNO ZAGAĐENJE - OBVEZNICI IZRADE OPERATIVNOG PLANA PREMA TOČKI VI. B-2

 

Naziv obveznika

Adresa

ACM ‑ RIS

BOLNIČKA 34

ACM ‑ RIS

JANKOMIRSKA b.b.

AGENCIJA ZA INTEGRALNI TRANSPORT

VRAPČE, KOŽINIČEV PUT 4 

AGRAMŠPED

UL. ANDRIJE ŽAJE 11

AGROKOKA

HRVATSKI LESKOVAC, BREZOVIČKA 86 a

AGROPROTEINKA

SESV. KRALJEVEC, INDUSTRIJSKA bb

AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST

SAVSKA C. 31

ARMIRAČ

SESVETE, JELKOVEČKA CESTA b.b.

AUTOREMETINEC

REMETINEC 5F

BADEL

SESVETE, ZAGREBAČKA C. 23

BADEL‑1862

UL. M. ČAVIĆA 7

BADEL‑BAP

BORONGAJSKA bb

BANIMED

VALDECOVA 14

BAVARIA PIVO d.o.o.

XIV. TROKUT 25

BOLNICA ‑ INSTITUT "VUK VRHOVAC"

DUGI DOL 4 a

BOLNICA K.B. SESTARA MILOSRDNICA

VINOGRADSKA 29

BOLNICA K.B.MERKUR

ZAJČEVA 19

BOLNICA - KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI

KLAIĆEVA 16

BOLNICA - KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI

DEŽELIĆEVA

BOLNICA ‑ KLINIKA ZA TUMORE

ILICA 197

BOLNICA ‑ JORDANOVAC

JORDANOVAC 104

BOLNICA ‑ KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU

DRAŠKOVIĆEVA 19

BOLNICA ‑ "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"

MIROGOJSKA C. 8

BOLNICA - KBC ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE

PETROVA  13

BOLNICA - KBC “REBRO”

KIŠPATIĆEVA 12

BOLNICA - KLINIČKA BOLNICA "DUBRAVA"

AVENIJA GOJKA ŠUŠKA b.b.

BOLNICA O.B. "SVETI DUH"

SVETI DUH 64

BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI

ROCKEFELLEROVA 3

BOLNICA PSIHIJATRIJSKA-JANKOMIR

JANKOMIR 11

BOLNICA-PSIHIJATRIJSKA VRAPČE

BOLNIČKA CESTA 32

BOLNICA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA DJECE

SREBRNJAK 100

C.I.O.S.

PRIGORNICA 2

CEDEVITA

PLANINSKA bb

CHROMOS ‑ AGRO

ŽITNJAK bb

CHROMOS ‑ BOJE I LAKOVI

ŽITNJAK bb

CHROMOS ‑ ORGANSKE BOJE

ŽITNJAK bb

CHROMOS - PIGMENTI

ŽITNJAK bb

CHROMOS ‑ TVORNICA SMOLA

ŽITNJAK bb

COCA COLA BEVERAGES HRVATSKA

SACHSOVA 1

CROATIA - BATERIJE

INDUSTRIJSKA b.b.

CROATIA - BATERIJE

KOTURAŠKA 69

CROATIA ‑ BUS

HEINZELOVA bb

CROATIAŠPED

STROJARSKA C. 19

ČAZMATRANS

RADNIČKA C. 222

ČISTOĆA

RADNIČKA C. 82

DALEKOVOD

UL. M.ČAVIĆA 4

DEKOR

SELSKA 44

DIOKI (GL. PRIKLJUČAK)

ŽITNJAK bb

DIOKI (DOKI)

ŽITNJAK b.b.

DIONA

DONJE SVETICE 127

DRAVA ZAGREB

D. SVETICE bb

DRAVA ZAGREB

OŽEGOVIĆEVA 18

DTR-DOMAĆA TVORNICA RUBLJA

MANDLOVA b.b.

DUKAT ‑ MLJEKARA ZAGREB

UL. M. ČAVIĆA 9

DUMA KOŽA

SESV. KRALJEVEC; INDUSTRIJSKA b.b.

ELEKTRO ‑ KONTAKT

RADNIČKA C. bb

ELEKTRODA

RADNIČKA C. 55

ELKA

ŽITNJAK bb

ERICSSON NIKOLA TESLA

V. ŽGANECA 2

ERICSSON NIKOLA TESLA

KRAPINSKA 45

ETIKET

ILICA 65

ETILEN

BUŽANOVA 26

FOTOKEMIKA

HONDLOVA 2

FRANCK

VODOVODNA 20

GALVANIZACIJA

SESVETE, VARAŽDINSKA C. 37

GAVRILOVIĆ & BORONGAJ TRANSPORT + AKD

BORONGAJSKA C. 75

GENERAL TURIST

SLAVONSKA AVENIJA

GEOTEHNIKA

UL. M.ČAVIĆA 2

GHETALDUS

GETALDIĆEVA 5

GRADSKA PLINARA

RADNIČKA 1

GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE

RADNIČKA C. 210

GRIJANJE

RADNIČKA CESTA 202

GUMARA ČAVIĆ

IVANEČKA 1

HEP-TRAFORADIONA

MERŠIĆEVA b.b.

HEP-VOZNI PARK

PETRAČIĆEVA 17

HIDROELEKTRA

RADNIČKA C. 204

HEP ‑ TOPLINSKE MREŽE

KUŠEVAČKA bb

HEP - TE-TO

KUŠEVAČKA bb

HEP - EL-TO

ZAGORSKA 1

HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA

MIRAMARSKA bb

HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA

PRISAVLJE 3

HRVATSKA TISKARA

SLAVONSKA AVENIJA 4

HŽ ‑ BORONGAJ

BORONGAJ

HŽ ‑ GLAVNI KOLODVOR

TRG KRALJA TOMISLAVA 12

HŽ ‑ ISTOČNI KOLODVOR

HEINZELOVA

HŽ ‑ RANŽIRNI KOLODVOR

JAKUŠEVEC 2

HŽ ‑ RESNIK

RESNIK

HŽ ‑ ZAPADNI KOLODVOR

TRG FRANC. REVOLUCIJE 13

HŽ ‑ ŽITNJAK

ŽITNJAK

IKOM

ILICA 191

IKOM

KOVINSKA bb

IMES

ZVONIMIROVA ULICA 85

INA - NAFTAPLIN

LOVINČIĆEVA bb

INA ‑ MAZIVA

RADNIČKA C. 175

INA ‑ TRGOVINA

ŽITNJAK b.b.

INA-SKLADIŠTE ŽITNJAK

III STRUGE b.b.

INA- SPECIJALNA OPREMA

LUČKO, DOLENICA b.b.

INA ‑ TRGOVINA - DCP PLINA

RADNIČKA C. 216

INAS - INVEST

ŽITNJAK bb

INDUSTROGRADNJA ‑ ODRŽAVANJE

RADNIČKA 204a

INDUSTROGRADNJA - BETONIND

DONJA LOMNICA

INDUSTROGRADNJA - INDOTRANS, IZOIND

DONJA LOMNICA

INDUSTROGRADNJA - METALIND

DONJA LOMNICA

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

BIJENIČKA 54

INSTRUMENTARIA

RAPSKA bb

IREKS ‑ AROMA

RADNIČKA C. 43

J  - G “VESNA”

NOVA CESTA 57

JADRAN FILM

OPOROVEČKA 12


JADRAN - TVOR. METAL. NAMJEŠTAJA

KRALJA TOMISLAVA 11

JADRAN - TVORNICA ČARAPA

RAPSKA 52

JADRANKAMEN

KELEKOVA b..b

JEDINSTVO

SAMOBORSKA C. 145

JELEN STOLARIJA

ŠTEFANOVEČKA CESTA 2

KATRAN

RADNIČKA C. 27

KEMIKA

HEINZELOVA 53

KEMOBOJA

ŽITNJAK bb

KLARA ‑ ZAGREBAČKE PEKARNE

UTINJSKA 19

 KLARA ‑ ZAGREBAČKE PEKARNE

PLANINSKA bb

KLARA - ZAGREBAČKE PEKARNE

DALMATINSKA ULICA 13

KLARA - ZAGREBAČKE PEKARNE

NOVA CESTA 93

KOMICRO

ŽITNJAK bb

KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE

BORONGAJSKA bb

KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE

JANKOMIR, J.MOKROVIĆA 4

KONČAR - KUĆANSKI APARATI

ŽITNJAK b.b.

KONČAR ‑ ENERGETIKA I USLUGE

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

KONČAR - EL. LOKOMOTIVE

PRODUŽENA BAŠTIJANOVA bb

KONČAR - DIZALA

MANDIĆEVA 2

KONČAR ‑ SKLOPNA POSTROJENJA

SESV. KRALJEVEC, INDUSTRIJSKA 10

KONTINENTAL PRIJEVOZ

SAMOBORSKA 92

KONTINENTAL PRIJEVOZ

DOLINA b.b.

KONZUM

ŠTEFANOVEČKI ZAVOJ 10

KRAŠ

MAKSIMIRSKA C. 130

KUTRILIN - TPV

ŽITNJAK bb

LABUD

ŽITNJAK bb

LAVATECH

LJUBLJANSKA AVENIJA b.b.

LEDO

UL. M.ČAVIĆA 9

LIM

BUŽANOVA 12

LIPA ‑ MILL

IVEKOVIĆEVA 2

LIPA - MILL

MAKSIMIRSKA 10

LOTOS

RADNIČKA C. 169

LOVINČIĆ

KANALSKI PUT b.b.

MEDIKA

JUKIĆEVA 12

MEGA

SAVSKI GAJ, XIII PUT 2

METALPRODUKT

ODRA, ĐAČKA UL. 70

MLINAR KRIŽEVCI, PEKARSTVO ZGB

I. ŠTEFANOVEČKI ZAVOJ 12

MONTER ELEKTRO

UL. GJURE SZABE 4

MONTER ‑ STROJARSKE MONTAŽE

JANKOMIR, KOVINSKA 1

MONTER ‑ VODOTEHNIKA

DOMOBRANSKA 4

MONTING - ENERGETIKA

KESTERČANEKOVA 1

MONTMONTAŽA

RAKITNICA 2

MUNJA

ŽITNJAK bb

MUNJA

HEINZELOVA 74

NAFTAPROMET

ODRANSKI OBREŽ, DRAGONOŽAČKA 45

NALETILIĆ

HEINZELOVA 60

NEVA

TUŠKANOVA 41

NEVA (ZA VRBANIĆEVU)

TUŠKANOVA 41

NOVOGRADNJA

RADNIČKA C. 198

ORBIS

ILICA 65

P.E.S.

PREKRATOVA 64

PAN - PAPIRNA INDUSTRIJA

RADNIČKA C.173

PASTOR

SELSKA C. 90a

PIRAMIDA MONITOR

PRVE POLJANICE 6

PIRAMIDA

SESVETE, KELEKOVA 63

PLIVA

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 89

PLIVA

PLANINSKA b.b.

PLIVA ‑ OTOPINE

HRVATSKI LESKOVAC

PLUTO

UL. KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 48

PREDIONICA

DONJE SVETICE 46

PRIPOL

ŽITNJAK b.b.

RADIN - REPRO I ROTO

ZAGREBAČKA CESTA 194

RALU

SESVETE, UL. LJ. POSAVSKOG bb

RAPID

SUSEDSKO POLJE bb

RIZ - CEI ELEMENTI

BOŽIDAREVIĆEVA 13

RIZ - IETA

BUKOVAČKA C. 21

RIZ - AUTOMACIJA

BOŽIDAREVIĆEVA 13

RIZ ‑ TVORNICA ODAŠILJAČA

BOŽIDAREVIĆEVA 13

RIZ - USLUŽNE DJELATNOSTI

BOŽIDAREVIĆEVA 13

RIZ - TVORNICA TELEKOM. UREĐAJA

BOŽIDAREVIĆEVA 13

ROBNI TERMINAL ŽITNJAK

SLAVONSKA AVENIJA bb

ROBNI TERMINAL JANKOMIR

JANKOMIRSKA 25

SIEMENS

HEINZELOVA 70a

SIEMENS

ŽITNJAK, VRTLARSKI PUT bb

SILA

RADNIČKA C. 218

SINTAL

SAVSKI GAJ, XIII. PUT 20

SLJEME ‑ MESNA INDUSTRIJA

SESVETE, LIVADARSKI PUT 16

SLJEME-SVINJOGOJSKA FARMA

SESVETE, KELEKOVA b.b.


SLJEMETRANS

SESVETE, KELEKOVA 4

SPECIJALNA OPREMA

LUČKO, DOLENICA bb

SVEUČILIŠNA TISKARA

TRG MARŠALA TITA 14

TEHNIKA

RADNIČKA C. 182

TEHNOKOLOR

PLANINSKA bb

TEKSTILNA ŠTAMPARIJA

SESVETE, UL. BRAĆE MILKOVIĆ 23

TEKSTILNI KOMBINAT ZAGREB

GRADIŠĆANSKA 26

TEKSTILSTROJ

ŽITNJAK b.b.

TEMPO

JANKOMIR, UL. JOSIPA LONČARA 2

TEMPO

RAKITJE, ZAGREBAČKA 3

TEP

MEDARSKA 69

TEŽ

FOLNEGOVIĆEVA 10

TLOS

RADNIČKA C. 21

TOZ

POLJAČKA 56

TPK - TVORNICA PARNIH KOTLOVA

ŽITNJAK bb

TRANŠPED - ZAGREB

KRANJČEVIĆEVA 11

TRŽNICE I VELETRŽNICA

ŽITNJAK b.b.

TVORNICA AUTOBUSA ZAGREB

UL. VILE VELEBITA 6

TVORNICA DUHANA

JAGIĆEVA bb

TŽV - POPRAVAK I PROIZV. ŽELJEZ. VOZILA

VUKOMEREC bb

TŽV - POPRAVAK I PROIZV. ŽELJEZ. VOZILA

TRNJANSKA C. 1

UNICLEAN

KANALSKI PUT bb

UNIJA - PLEMENITI  METALI

KOTURAŠKA 41

UNITAS

GRADIŠĆANSKA 24

UNITAS

GETALDIĆEVA 1

UNIVERZAL

MEDARSKA 67

UNIVERZAL

SAMOBORSKA 96

UTENZILIJA

SAMOBORSKA 129

URIHO

AV. DUBROVNIK 5

VEKON

RADNIČKA C. 210

VENTILATOR

RADNIČKA C. 32

VIADUKT

RADNIČKA C. 206

VODOOPS. I ODVODNJA - SEKT. ODVODNJE

FOLNEGOVIĆEVA 1

VODOOPS. I ODVODNJA - SEKT. VODOOPSKRBE

ZAGORSKA 5

VODOOPSKRBA I ODVODNJA

UL. E. PATAČIĆ 1 b

VODOPRIVREDA ZAGREB

PETROVARADINSKA 10

X - PRESS

MAKSIMIRSKA 127

ZAGREBŠPED

VODOVODNA 20 a

ZAGREBAČKA INDUSTRIJA SVILE

BUŽANOVA 20a

ZAGREBAČKA PIVOVARA

ILICA 224

ZAGREBAČKA TVORNICA ABRAZIVA

RADNIČKA 27

ZAGREBAČKE CESTE

DONJE SVETICE 48

ZAGREBAČKI TRANSPORTI

PLANINSKA bb

ZAGREBAČKI VELESAJAM

AVENIJA DUBROVNIK 15

ZAGREBAČKO ELEKTROTEH. PODUZEĆE

RADNIČKA C. 220

ZAGREPČANKA

HEINZELOVA 66

ZET

OZALJSKA 109

ZET‑DUBRAVA TS, AS

DUBRAVA

ZET‑PODSUSED

SAMOBORSKA C. 217

ZRINJEVAC

SVETOŠIMUNSKA 61

ZVIJEZDA - PRERADA ULJARICA

BRANIMIROVA 71

ZVIJEZDA - RAFINERIJA

ŽITNJAK, UL. M. ČAVIĆA 1

ŽITNJAK

RADNIČKA C. 171

                                                                                                      

BENZINSKE POSTAJE

 

AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE

 

OSTALI OBVEZNICI KOJI U SVOJOJ DJELATNOSTI KORISTE ILI SKLADIŠTE OPASNE TVARI (ČL. 70. ZAKONA O VODAMA, NARODNE NOVINE 107/95) KOJE MOGU IZAZVATI ZAGAĐENJE VODA!

 

 

 

 

 

Zagreb, listopad 2000. godine


Prilog uz toč. VII. a

 

Plan građenja objekata za odvodnju

 

1.1.         Rekonstrukcija sustava za odvodnju na ugroženim područjima u svrhu zaštite Zagrebačkog vodonosnika, a prema kratkoročnom planu rekonstrukcije sustava odvodnje na području Grada Zagreba:

 

-          kolektori Brozova 500m Ø160cm, Žitnjak 2000m profila 200x160cm, Fallerovo šetalište (stari kanal) 2000m profila 120x180cm, “GOK” (od Iv. Reke do uređaja), rekonstrukcija sustava odvodnje SRC Jarun, rekonstrukcija kolektora na Autobusnom kolodvoru i dio ostalih kolektora u sustavu odvodnje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.000.000,00 kn

1.2.         Rekonstrukcija i dogradnja sustava za odvodnju, koji direktno gravitiraju budućim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda:

 

-          “GOK” od Slavonske do Kanalskog puta 1100m profila 1000x400cm

 

-          kolektor za prevođenje otpadnih voda sustava za odvodnju Novog Zagreba prijelazom preko Save (gravitacijski – 3930 m, profila 200/210 cm; tlačni – 6157,50 m, f 100) zajedno sa crpnom stanicom

 

 

 

 

 

55.000.000,00 kn

 

 

 

37.000.000,00 kn

 

 

 

-          kolektor Čulinec 2600m profila 200/177cm

 

   20.000.000,00 kn

-          kolektor Sesvete istok 4000m od Ø 40-80cm s retencijskim bazenima

 

20.000.000,00 kn

-     kolektor Blaguša i Kašina (dio) 5000m Ø 80-100cm

15.000.000,00 kn

 

192.000.000,00 kn

 

 

1.3.         Dogradnja kolektora Remetinec – Blato – Lučko – Stupnik – Hrvatski Leskovac:

 

-          kolektor “Prva paralela” i kolektor za bolnicu Blato 847m profila 250/210cm, 415m Ø 200cm, 692m Ø 180cm, kolektor Blato Ø180 dužine 2100m i Ø120 dužine 1900m i CS Blato, a sve radi zaštite crpilišta Mala Mlaka

 

 

 

 

 

 

 

38.000.000,00 kn

-   kolektori u sustavu za odvodnju naselja Lučko, Stupnik, H.        Leskovac, dužine 5000m Ø60 i 80cm (dio)

 

10.000.000,00 kn

 

48.000.000,00 kn

 

 

1.4.         Dogradnja kolektora Brezovica I., II., III. i IV.

 

-   kolektor Brezovica (T1 i T2 Ø 40 i 60cm, 7400m) i CS     Obrež

 

 

 

10.000.000,00 kn

 

10.000.000,00 kn

 

 

2.              Dogradnja sustava za odvodnju:

 

-          kolektor “Medveščak II.” (Radnička 1800m 300/200cm) sa zamjenom kompletne infrastrukture i izgradnjom uljevnih objekata

 

 

 

 

 

40.000.000,00 kn

-          kolektor “Horvaćanska” sa spojem na Ljubljansku 1500m 350/200cm

 

 

30.000.000,00 kn

-          kolektor “Fallerovo šetalište” 1300m Ø 220cm

 

25.000.000,00 kn

 

-          kolektor “Veliki potok” sa regulacijom potoka 3100m Ø 80cm

 

15.000.000,00 kn

-          kolektor “Kraljevac” 2200m Ø 60cm

 

8.000.000,00 kn

-          Kuniščak (dovršenje kroz branu)

 

1.500.000,00 kn

-          Klara – depresije sa CS

 

2.000.000,00 kn

 

121.500.000,00 kn

 

 

U K U P N O:

371.500.000,00 kn

 

 

 

 

 

 


Prilog uz točku VII. b

 

UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

 

 

!Unexpected End of Formula

 

Prirodni

prijemnik

 

Veličina

objekta

(ESx10³)

 

 

Stupanj

čišćenja

 

Stupanj

izgrađenosti

 

Procjena potrebnih

fin. sredstava

(u 106 kn)

1

2

3

4

5

6

 

ZAGREB

 

 

Sava

 

1500*

 

II.*

 

0*

 

800

 

SESVETE-ISTOK

 

 

 

kanal

Črnec

( III. kat.)

 

68

 

II.

 

0

 

65

 

SESVETE-SJEVEROISTOK

 

 

 

potok

Kašina

( II. kat.)

 

10

 

II.

 

0

 

20

 

*              - podaci obrađeni u Državnom planu za zaštitu voda

(Narodne novine 8/99 – prilog D-5)

 


Prilog uz točku VI. b - 1

 

SHEMA POSTUPKA U SLUČAJU IZNENADNOG ZAGAĐENJA

 

 


 

povratak na vrh dokumenta ispis dokumenta