godina 2011, Broj 12 od 13. srpnja 2011.

Zaključak o priznanju prava vlasništva (Gortan d.d., parcela stambeno-poslovne zgrade, Martićeva 71-73 - Heinzelova 6b)
povratak na kraj dokumenta ispis dokumenta


Na temelju članka 35

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 56. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), gradonačelnik Grada Zagreba, 30. lipnja 2011., donosi

 

ZAKLJUČAK

o priznanju prava vlasništva

 

1. Grad Zagreb kao pravni sljednik bivše Općine Medveščak, na temelju:

- Rješenja Komisije za oduzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjeg vlasnika ili korisnika i za davanje tog zemljišta na korištenje Skupštine općine Medveščak, KLASA: UP/I-944-05/89-01/59, URBROJ: 2203-375-89-1 od 26.10.1989.;

- Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u vezi s pripremom zemljišta i rentom za izgradnju stambeno-poslovnog objekta Heinzelova-Martićeva, reg. br. 03/05-379/90, sklopljenog 9.3.1990. između Općine Medveščak, SIZ stanovanja i komunalnih djelatnosti Općine Medveščak i GRO "Vladimir Gortan", Zagreb, Heinzelova 96;

- Uvjerenja Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove KLASA: 935-08/11-02/162, URBROJ: 251-15-02/1-11-2 od 24. siječnja 2011.,

priznaje društvu Gortan d.d. - u stečaju, Zagreb, Martićeva 12, pravo vlasništva na 48/76 dijela z.k.č. 2152/7 k.o. Grad Zagreb, ukupne površine 76 m2 (21,1 čhv), 712/772 dijela z.k.č. 2153/17 k.o. Grad Zagreb, ukupne površine 772 m2 (214,6 čhv) i 293/891 dijela z.k.č. 2154/3 k.o. Grad Zagreb, ukupne površine 891 m2 (247,7 čhv), odnosno na novoformiranoj parceli označenoj kao z.k.č. 2153/17 k.o. Grad Zagreb, površine 1053 m2 (za katastar zemljišta odgovara k.č. 6481/1 k.o. Centar, površine 1053 m2), sukladno geodetskom elaboratu RN 1340/08 k.o. Centar, na kojoj parceli je izgrađena stambeno-poslovna zgrada u Zagrebu, Martićeva 71-73 - Heinzelova 6b.

 

2. Grad Zagreb i društvo Gortan d.d. - u stečaju sklopit će, temeljem ovog zaključka, poseban ugovor kojim će regulirati svoje međusobne odnose.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 944-13/11-01/9

URBROJ: 251-03-02-11-2

Zagreb, 30. lipnja 2011.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.

 

povratak na vrh dokumenta ispis dokumenta