godina 2012, Broj 14 od 29. listopada 2012.

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
povratak na kraj dokumenta ispis dokumenta


Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12) i članka 38. točka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 44. sjednici, 25. listopada 2012., donijela je

 

ODLUKU

o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom, u postupku ozakonjenja zgrade koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, određuje broj etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi protivno prostornom planu i broj etaža zgrade koje se mogu ozakoniti na područjima na kojima je prostornim planom predviđena gradnja zgrada, ali nije propisan broj etaža.

 

Članak 2.

 

Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se, protivno prostornom planu, ozakoniti najviše tri (3) etaže od kojih je treća etaža potkrovlje, ako se takva zgrada nalazi unutar i izvan građevinskog područja.

Na području na kojem je prostornim planom predviđena gradnja zgrada, ali nije propisan broj etaža zgrade koji se može izgraditi, ozakoniti se može najviše četiri (4) etaže.

 

Članak 3.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/11).

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/12-01/483

URBROJ: 251-01-06-12-4

Zagreb, 25. listopada 2012.

Predsjednik

Gradske skupštine

Davor Bernardić, v.r.

 

povratak na vrh dokumenta ispis dokumenta