godina 2013, Broj 26 od 27. prosinca 2013.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2014.
povratak na kraj dokumenta ispis dokumenta


H

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 38. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 10. sjednici, 19. prosinca 2013., donijela je

 

PROGRAM

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2014.

 

1. UVOD - OCJENA STANJA I CILJEVI

 

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Grad Zagreb ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi te radi zadovoljavanja tih potreba osnivati dječje vrtiće.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2014. (dalje u tekstu: Program javnih potreba) utvrđuju se oblik, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi (dalje u tekstu: predškolski odgoj) prema potrebama i interesima stanovnika Grada Zagreba.

Program javnih potreba utvrđuje se u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i njegovim provedbenim propisima. Nakon što je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 94/13), očekuju se i izmjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08 i 90/10). Grad Zagreb je višekratno predlagao produženje nerealnih rokova za primjenu njegovih odredbi o broju djece u odgojno-obrazovnim skupinama i minimalnom broju zaposlenih te prostornim i tehničkim uvjetima za provedbu programa predškolskog odgoja kao i izmjenu dijela tih odredbi radi prilagodbe realnim mogućnostima.

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, djelatnost predškolskog odgoja sastavni je dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci, a financira se pretežito sredstvima proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja u koji su uključena njihova djeca. Određeni programi javnih potreba (program predškole, posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju, za nacionalne manjine i za darovitu djecu) sufinanciraju se i iz sredstava državnog proračuna.

Programom javnih potreba, za koji se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Zagreba, obuhvaćeni su sljedeći programi:

1. redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi (dalje u tekstu: redoviti programi), te posebni cjelodnevni, poludnevni i kraći programi;

2. program predškole koji je od pedagoške godine 2014./2015. obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu;

3. drugi programi važni za razvoj predškolskog odgoja u Gradu Zagrebu.

 

1.1. Ocjena stanja

 

U Gradu Zagrebu programima predškolskog odgoja u pedagoškoj godini 2013./2014. obuhvaćeno je (redovitim programom i programom predškole u gradskim i privatnim predškolskim ustanovama) oko 80% ukupnog broja djece u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu, s tim da je gotovo 100% obuhvat djece u godini prije polaska u osnovnu školu.

Grad Zagreb osnivač je 60 dječjih vrtića - javnih predškolskih ustanova, koje su osnovni nositelji gradskog programa javnih potreba u predškolskom odgoju, a početkom pedagoške godine 2013./2014., s planiranim povećanjem do kraja 2013., na 219 lokacija ostvarivat će redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja za 34.749 djece u 1.437 odgojno-obrazovnih skupina (8.320 djece u 416 jasličnih skupina i 26.429 djece u 1.021 vrtićnoj skupini), program predškole za 655 djece u 40 skupina (s mogućim povećanjem do kraja 2013.), te niz dodatnih sadržaja u sklopu posebnih cjelodnevnih, poludnevnih i kraćih programa sukladno interesima djece i financijskim mogućnostima roditelja. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju uveo je mogućnost uključivanja djece od šest mjeseci u program jaslica, što se zasad provodi u 2 gradske predškolske ustanove gdje za to postoje uvjeti (3 skupine sa 22 djece).

Kapacitete gradskih predškolskih ustanova nadopunjuje 59 vjerskih i privatnih predškolskih ustanova (uključujući 2 privatne osnovne škole s programima predškolskog odgoja) koje početkom pedagoške godine 2013./2014. organiziraju redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja za 3.991 dijete, od kojih je 3.825 djece roditelja s prebivalištem na području Grada Zagreba.

Na cijelom području Grada Zagreba stalno rastu zahtjevi roditelja za upis djece u redovite cjelodnevne programe predškolskog odgoja, posebno u jaslice, što je rezultat kako kvalitete programa tako i cijene programa za roditelje koja je za većinu roditelja najniža u Republici Hrvatskoj.

U odnosu na početak protekle pedagoške godine, do kraja 2013. povećan je kapacitet gradskih predškolskih ustanova za 25 novih skupina: kupnjom namjenski građenog poslovnog prostora Dunjevac 15 za novi područni objekt DV "Šumska jagoda" (4 skupine), zakupom namjenski građenog predškolskog objekta u naselju Vrbani III., Palinovečka 40, za novi područni objekt DV "Kustošija" (12 skupina), otvaranjem još jedne skupine DV "Bukovac" za provedbu programa "Vrtić u bolnici" u KBC Zagreb, otvaranjem još jedne posebne skupine za djecu s teškoćama u razvoju u DV "Bajka", povećanjem kapaciteta nadogradnjom zgrade sjedišta DV "Radost", Ljubijska 79a (3 skupine i dvorana) te dogradnjom područnog objekta DV "Gajnice", Blanje 19 (4 skupine).

U suradnji s gradskim četvrtima uređen je niz dječjih igrališta, postavljene su ograde i rasvjeta te provedeno niz akcija za poboljšanje uvjeta rada gradskih predškolskih ustanova.

Od 219 objekata gradskih predškolskih ustanova, većina su namjenski građeni objekti prosječne starosti preko 30 godina, a oko 25% su stambeni i poslovni prostori prenamijenjeni za smještaj djece. Prenamijenjeni prostori u većini slučajeva nemaju odgovarajuću dvoranu za tjelesne aktivnosti, igralište ili neki drugi prostor za dnevni boravak djece na zraku (što je problem i većini privatnih i vjerskih predškolskih ustanova). S obzirom na starost i stanje objekata, neophodno je kontinuirano osiguravanje znatnih sredstava za investicijsko održavanje i zamjenu dotrajale opreme (dječji namještaj, strojevi i aparati u kuhinjama i praonicama te vozila za prijevoz hrane od središnje kuhinje do područnih objekata).

U gradskim predškolskim ustanovama na početku pedagoške godine 2013./2014. zaposleno je 5.254 radnika (od toga 456 na određeno vrijeme). Radi unapređivanja uvjeta rada i kvalitete programa, sve ustanove imaju tim stručnih suradnika - pedagoga, psihologa i defektologa (logopeda ili rehabilitatora) te višu medicinsku sestru kao zdravstvenu voditeljicu, a prema potrebi je uveden treći odgojitelj u pojedine skupine gdje su integrirana djeca s teškoćama u razvoju. Također je, u sklopu gradskog programa prijma pripravnika, predškolskim ustanovama odobren prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 80 odgojitelja i 10 stručnih suradnika radi ostvarivanja obveznog jednogodišnjeg pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita. Sredstva za plaće i naknade troškova radnika osigurava Grad Zagreb u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/10, 12/11, 10/12 i 4/13). Sklapanjem Dodatka III. Kolektivnom ugovoru, zadržana je osnovica za obračun plaća u iznosu od 3.620,00 kn bruto te su za 2013. ugovoreni smanjeni iznosi, odnosno obustava isplata određenih materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora.

Iz proračuna Grada Zagreba u prvom polugodištu 2013. osigurano je 89,72% sredstava za ostvarenje cjelokupnog programa javnih potreba, 9,83% osigurano je iz uplata roditelja djece - korisnika usluga te 0,45% iz državnog proračuna.

Sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), od 1. siječnja 2013. iznos sudjelovanja u ekonomskoj cijeni redovitog 10-satnog programa za djecu roditelja s prebivalištem u Gradu Zagrebu određuje se prema prihodovnom cenzusu te, ovisno o prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva ostvarenom u prethodnoj godini, iznosi 150,00 kn, 300,00 kn, 450,00 kn ili 600,00 kn mjesečno. Pritom se ostvareni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjuju za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca. Uz to roditelji ostvaruju pravo na olakšice s osnove broja djece u obitelji - korisnika redovitog programa, samohranosti, invalidnosti i prava obitelji na novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi.

Program predškole je besplatan za svu djecu roditelja s prebivalištem u Gradu Zagrebu u godini prije polaska u osnovnu školu (dvije godine za romsku djecu i djecu s posebnim potrebama).

Za posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće programe, odgojno-zdravstvene i druge programe kojima se obogaćuje redoviti program dodatna uplata roditelja iznosi najviše 500,00 kn mjesečno. Za petodnevni program "Djeca u prirodi" dodatna uplata roditelja iznosi 225,00 kn.

Tijekom 2013. nastavljeni su projekti primjene novih normativa za prehranu djece, prilagodbe radnog vremena i širenja ponude programa gradskih predškolskih ustanova prilagođenih potrebama predškolske djece i obitelji, te jačanja suradnje ustanova s vijećima gradskih četvrti. Na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju sredstava iz IPA programa, Grad Zagreb je započeo provedbu projekta "Od jednakih prava ka jednakim mogućnostima" s ciljem integracije romske djece u redoviti sustav predškolskog odgoja. DV "Vrbik", DV "Gajnice" i DV "Potočnica" također provode programe za koje su osigurana sredstva u okviru IPA programa.

 

1.2. Ciljevi koji se žele ostvariti

 

- Održati dostignuti standard djelatnosti predškolskog odgoja glede prava djece i radnika u gradskim predškolskim ustanovama kao temeljnim nositeljima provedbe gradskog programa javnih potreba.

- Stvarati uvjete za kvalitetno zadovoljavanje razvojnih potreba djece zapošljavanjem novih stručnih radnika, uz stalno stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika.

- Humanizirati okruženje u kojem se djeca igraju, istražuju i uče.

- Poticati na partnerstvo s roditeljima i otvorenost predškolske ustanove prema društvenoj sredini, stvarati pozitivno ozračje za cjelovit razvoj svakog djeteta i svih njegovih potencijala.

- Poticati na stručno usavršavanje odgojitelja ovisno o njihovim interesima, s ciljem da se obogaćuju redoviti cjelodnevni programi i širi ponuda novih posebnih programa.

- Osigurati svakom djetetu jednu godinu prije polaska u osnovnu školu uključivanje u program predškole (dvije godine za romsku djecu i djecu s posebnim potrebama), a u redoviti cjelodnevni program prioritetno uključivati djecu zaposlenih roditelja i djecu iz obitelji težeg socijalnog statusa, pri čemu radno vrijeme ustanova treba što više prilagoditi potrebama obitelji.

- Ovisno o iskazanom interesu roditelja stvarati uvjete za širenje programa za djecu od 6 mjeseci do 1 godine, za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, te provoditi druge posebne programe ovisno o interesu i potrebama djece te prostornim i kadrovskim uvjetima.

- Ustrojiti sustav ranog otkrivanja i podrške za darovitu djecu predškolske dobi.

- Stvarati uvjete za veći obuhvat djece poticanjem izgradnje objekata, ponajprije u novim stambenim naseljima i gradskim četvrtima s rastućim brojem djece, adaptiranjem odgovarajućih poslovnih i stambenih prostora te poticanjem na osnivanje novih privatnih predškolskih ustanova, pri čemu treba osigurati da svi novi prostori budu građeni po mjeri djeteta.

- S ciljem zaštite standarda roditelja i provedbe pronatalitetne politike nastaviti s preispitivanjem cijena redovitog programa predškolskog odgoja i cjelokupni postojeći sustav olakšica, te osigurati više besplatnih programa za djecu koja nisu uključena u redoviti program u predškolskim ustanovama.

- Sklapanjem sporazuma sa susjednim gradovima i općinama osigurati međusobnu suradnju i sufinanciranje programa predškolskog odgoja djece izvan prebivališta.

- Osigurati sredstva za plaće i naknade radnika gradskih predškolskih ustanova temeljem odredaba Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba te nastaviti suradnju sa sindikatima zaposlenih u gradskim predškolskim ustanovama u vezi s ostvarivanjem prava radnika.

- U okviru raspoloživih sredstava za djelatnost utvrditi kriterije za financiranje djelatnosti sukladno specifičnim uvjetima rada svake predškolske ustanove i zatečenom stanju objekata i opreme, te osiguravanje dostatnih sredstava za svakodnevnu kvalitetnu prehranu djece prema novim normativima.

- Provoditi mjere za unapređivanje kvalitete upravljanja predškolskim ustanovama s ciljem optimalnog korištenja postojećih resursa i daljnjeg razvoja djelatnosti.

- Podržavati programe drugih ustanova i udruga koje provode programe za nacionalne manjine, predškolsku djecu iz socijalno depriviranih obitelji, djecu s teškoćama u razvoju i druge programe za predškolsku djecu verificirane od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

- Podržavati programe predškolskog odgoja koji će biti sufinancirani sredstvima iz europskih fondova.

 

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2014. - OBLICI, OPSEG I NOSITELJI DJELATNOSTI

 

2.1. Gradske predškolske ustanove

 

Tijekom 2014. planira se izrada mreže gradskih predškolskih ustanova s ciljem usklađivanja s člankom 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima.

U gradskim predškolskim ustanovama planira se ostvarivanje sljedećih programa:

- Redoviti cjelodnevni (10-satni) program u petodnevnom radnom tjednu temeljni je program svih gradskih predškolskih ustanova jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja koji čine većinu korisnika usluga, a planira se tijekom 2014. postići obuhvat 35.500 djece od kojih 8.500 jaslične i 27.000 vrtićne dobi.

U okviru redovitog programa provodi se program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

U 2014. planira se povećati smještajni kapacitet gradskih predškolskih ustanova gradnjom novih objekata i adaptacijom odgovarajućih prostora za ukupno 37 skupina.

Pored redovitoga 10-satnog programa planira se i proširenje opsega redovitog poludnevnog programa (sada u DV "Siget") i smjenskog programa (sada u DV "Bajka"), ovisno o potrebama i interesu roditelja za te programe.

- Program predškole u trajanju od 250 sati planira se za 650 djece, koja ne koriste redoviti program predškolskog odgoja a obveznici su upisa u osnovnu školu u školskoj godini 2015./2016. Za romsku djecu i djecu s posebnim potrebama osigurat će se pravo na program predškole u trajanju od 2 godine prije polaska u osnovnu školu. Nakon donošenja pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (članak 15. stavak 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) i pribavljanja popisa djece obveznika predškole na području Grada Zagreba, utvrdit će se odgovarajuća organizacija provedbe programa predškole i mogućnost posebnog prijevoza djece prema propisanim kriterijima (prijevoz je sada organiziran u DV "Hrvatski Leskovac" za djecu s područja Novog Zagreba i Brezovice).

- Posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju planiraju se u 8 odgojno-obrazovnih skupina sa 45 djece, a integracija u redovite skupine provodit će se u svim predškolskim ustanovama gdje za to postoje uvjeti za oko 9.500 djece s posebnim potrebama (najviše djece s poremećajima glasovno-govorno-jezične komunikacije, a preko 400 djece s utvrđenom tjelesnom invalidnošću, poremećajima u spoznajnom razvoju, težim oštećenjima vida i sluha). Nastavit će se suradnja s posebnim ustanovama radi daljnje uspješne integracije djece s teškoćama u razvoju u odgovarajuće programe gradskih predškolskih ustanova.

- Program za djecu od 6 mjeseci do 1 godine planira se u 3 odgojno-obrazovne skupine sa 22 djece.

- Programi za nacionalne manjine - uz proširenje dvojezičnog hrvatsko-mađarskog programa, te uvođenje dvojezičnog hrvatsko-češkog programa, planira se proširenje programa za romsku djecu predškolske dobi s ciljem njihove integracije u sustav predškolskog odgoja. Gradske predškolske ustanove sudjelovat će u provedbi projekta "Od jednakih prava ka jednakim mogućnostima" s ciljem integracije romske djece u redoviti sustav predškolskog odgoja, za koji su osigurana sredstva u okviru IPA programa.

- Posebni cjelodnevni, poludnevni i kraći programi (Montessori i Waldorfski program, programi za potencijalno darovitu djecu te drugi programi s dodatnim sadržajima ranog učenja stranih jezika, sportskim, glazbenim, plesnim, folklornim, dramskim, ekološkim, vjerskim i drugim sadržajima prilagođenim specifičnim interesima djece) planiraju se za 9.000 djece.

- Zdravstveno-rekreativni programi (klizanje, koturanje, tenis i plivanje) planiraju se za starije vrtićne skupine sukladno kapacitetima gradskih sportskih objekata.

- Program "Djeca u prirodi" usmjeren je na zadovoljavanje raznolikih potreba i interesa djece, unapređivanje zdravlja boravkom i kretanjem u prirodi, osamostaljivanje djece, jačanje njihove emocionalne i socijalne kompetencije te razvijanje osjetljivosti djece za održivi razvoj. U sklopu programa organizirat će se petodnevni boravak (ponedjeljak - petak) djece najstarijih vrtićnih odgojnih skupina u Gradu mladih u Granešini, u pratnji matičnih odgojitelja. Nositelji programa su Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, DV Ivane Brlić Mažuranić i Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica "Vladimir Nazor", a uvjeti provedbe programa utvrđeni su Zaključkom o provedbi programa "Djeca u prirodi" (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/08 i 7/08) i ovim programom. Tijekom 2014. godine planira se obuhvat 150 djece tjedno, odnosno ukupno oko 6.000 djece.

- Projekt ranog otkrivanja i podrške u razvoju darovite djece planira se u sklopu Stručno-razvojnog centra za darovitu djecu pri DV "Trešnjevka".

- Drugi programi i projekti koje provode gradske predškolske ustanove samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama, udrugama i širom zajednicom:

- prilagodba radnog vremena gradskih predškolskih ustanova i širenje ponude programa prilagođenih potrebama djece i obitelji,

- praćenje primjene novog standarda za prehranu djece u suradnji s Udrugom medicinskih sestara u dječjim vrtićima,

- projekt "Vrtić u bolnici", u okviru kojeg su započele s radom 2 skupine u KBC Zagreb i 2 skupine u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a planira se otvaranje novih skupina prema iskazanim potrebama,

- projekt "Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj",

- uključivanje predškolske djece u program besplatnog ljetovanja u sklopu programa socijalne politike Grada Zagreba, koji će obuhvatiti 200 djece,

- projekt stručnog usavršavanja radnika dječjih vrtića, s posebnim naglaskom na primjenu programa mjera sigurnosti i protokola o postupanju u rizičnim situacijama,

- projekt "Vrtić u zajednici, zajednica u vrtiću" u svrhu povezivanja predškolskih ustanova s neposrednim okruženjem, a posebno u provedbi zajedničkih akcija s vijećima gradskih četvrti,

- projekt čuvanja i unapređivanja zdravlja zubi predškolske djece,

- projekt preventivnog zdravstvenog pregleda vida predškolske djece,

- projekt podrške boljem roditeljstvu u suradnji s UNICEF-om,

- projekt "Od jednakih prava ka jednakim mogućnostima" s ciljem integracije romske djece u redoviti sustav predškolskog odgoja, u okviru IPA programa,

- drugi projekti za koje je odobreno sufinanciranje iz europskih fondova.

Upis djece u programe predškolskog odgoja gradskih predškolskih ustanova za pedagošku godinu 2014./2015. provodit će se u skladu s Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12) i pravilnicima predškolskih ustanova o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, a koji će biti usklađeni s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 94/13) i novim provedbenim propisima.

Plan upisa djece za pedagošku godinu 2014./2015. donose upravna vijeća predškolskih ustanova, uz odobrenje Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

Roditelji u terminu koji određuje Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport podnose zahtjev za upis djece u pravilu najbližoj predškolskoj ustanovi prema mjestu stanovanja, a ugovor o ostvarivanju programa sklapa se, u pravilu, za razdoblje od 1. rujna do polaska djeteta u osnovnu školu (za djecu s posebnim potrebama prvo se sklapa ugovor o tromjesečnoj pedagoškoj opservaciji).

Prioritet prigodom upisa u redoviti program mora se osigurati djeci roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, djeci iz obitelji s troje ili više djece, djeci zaposlenih roditelja, djeci samohranih roditelja, djeci u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, djeci u godini prije polaska u osnovnu školu i djeci roditelja koji primaju doplatak za djecu, te djeci koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

Za djecu s prebivalištem na području Grada Zagreba koja stanuju na rubnim gradskim područjima bez odgovarajuće prometne veze s gradskim predškolskim ustanovama ili koja zbog opravdanih razloga borave izvan Grada Zagreba, postoji mogućnost ostvarivanja redovitog programa predškolskog odgoja u predškolskim ustanovama kojima je osnivač Grad Velika Gorica i Zaprešić (sukladno sklopljenim sporazumima s tim gradovima) odnosno drugi gradovi i općine (prema posebnom odobrenju Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport).

Za pedagošku godinu 2014./2015. propisana je obveza upisa u program predškole svakog djeteta koje ne koristi redoviti program predškolskog odgoja a obveznik je upisa u osnovnu školu u školskoj godini 2015./2016.

 

U pedagoškoj godini 2013./2014. već se provodi dio odredbi Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe glede definiranja programa predškolskog odgoja, normativa za broj zaposlenih odgojitelja, stručnih suradnika i viših medicinskih sestara, propisanog broja sati neposrednog rada odgojno-obrazovnih radnika s djecom te praćenja kvalitete rada predškolskih ustanova.

S obzirom na to da se očekuje daljnja odgoda stupanja na snagu odgovarajućih odredbi Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, obveza je gradskih predškolskih ustanova da u organizaciji rada primjenjuju propisane gradske standarde i normative (Program racionalizacije u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 1993.) za broj djece prema dobnim skupinama te za strukturu i broj ostalih radnika za ostvarivanje programa.

Za planirani opseg programa u gradskim predškolskim ustanovama za 2014. utvrđena je, prema normativu, potreba za 5.400 radnika, uz potrebne korekcije tijekom godine zbog obavljanja povremenih programa, zamjena za nenazočne radnike, ostvarivanja prava osoba s invaliditetom sukladno gradskoj strategiji za osobe s invaliditetom, povećanja broja radnika sa stečenim zvanjima mentora i savjetnika te u slučaju daljnjeg proširivanja opsega djelatnosti. Tijekom 2014. nastavit će se gradski program prijma 120 odgojitelja i 20 stručnih suradnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa radi ostvarivanja obveznog jednogodišnjeg pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita.

U osiguravanju uvjeta za rad radnika primjenjuju se odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, što su ga sklopili Grad Zagreb i sindikati zaposlenih u gradskim predškolskim ustanovama. Važeći kolektivni ugovor istječe 30. lipnja 2014. te se planira pravodobno započeti postupak kolektivnog pregovaranja sa sindikatima radi sklapanja novog kolektivnog ugovora.

 

Radno vrijeme gradskih predškolskih ustanova, u pravilu, traje od 7 do 17 sati, ali se prilagođava utvrđenim potrebama roditelja organiziranjem programa od 5 do 20 sati.

U smjenskom programu rad se organizira izmjenično, jedan tjedan od 7 do 17 sati, a drugi tjedan od 11 do 21 sat.

Rad subotom organizira se na temelju prethodne prijave najmanje petoro djece na lokacijama na kojima su najmanji troškovi boravka djece, uz međusobni dogovor predškolskih ustanova na svakom gradskom području.

Prema potrebama obitelji mogu se organizirati poslijepodnevni, višednevni i vikend programi.

Sukladno pedagoškim normama, tijekom ljeta i u drugim prigodama kad je smanjen broj nazočne djece, predškolske ustanove organiziraju rad na smanjenom broju lokacija.

 

2.2. Vjerske i privatne predškolske ustanove

 

U Program javnih potreba i nadalje se uključuje sufinanciranje programa predškolskih ustanova u vlasništvu vjerskih zajednica te drugih pravnih i fizičkih osoba prema zatečenom opsegu djelatnosti u pedagoškoj godini 2013./2014.

Ovisno o potrebama za smještajem predškolske djece i financijskim mogućnostima Grada Zagreba, u sufinanciranje iz proračuna Grada Zagreba mogu se uključiti druge vjerske i privatne predškolske ustanove prema posebnoj odluci gradonačelnika Grada Zagreba.

Tijekom 2014. očekuje se proširenje djelatnosti postojećih i osnivanje novih privatnih predškolskih ustanova, a planira se obuhvatiti redovitim 10-satnim programom predškolskog odgoja ukupno 4.200 djece u 214 odgojno-obrazovnih skupina.

 

2.3. Drugi programi važni za razvoj predškolskog odgoja u Gradu Zagrebu

 

U Program javnih potreba uključuje se sufinanciranje verificiranih programa pojedinih ustanova i udruga koje rade s djecom predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba:

1. ustanove kojima je osnivač Grad Zagreb: Poliklinika SUVAG - Centar za predškolski odgoj i obrazovanje, Centar za odgoj i obrazovanje Goljak i Centar za autizam - koje provode programe predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju;

2. druge ustanove i udruge s programima za predškolsku djecu što ih je verificiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a u okviru osiguranih sredstava iz proračuna Grada Zagreba, prioritet će imati:

- programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju;

- programi za djecu pripadnike manjina, a posebno za romsku djecu predškolske dobi;

- programi za djecu predškolske dobi iz socijalno depriviranih obitelji;

- programi za predškolsku djecu usmjereni na jačanje razvojnih potencijala djece, očuvanje zdravlja djece, edukaciju i stvaranje poticajnih uvjeta u obiteljskom okruženju.

Manifestacija Dani dječjih vrtića Grada Zagreba planira se i u 2014., sa svrhom prezentacije dostignuća gradskih predškolskih ustanova i drugih nositelja programa predškolskog odgoja te definiranja učinkovitih načina ostvarivanja strategije razvoja djelatnosti, a tema manifestacije 2014. je: - godina roditeljstva.

 

3. FINANCIRANJE DJELATNOSTI

 

Za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja planira se ukupno 839.524.100,00 kn, i to iz sljedećih izvora:

- iz sredstava proračuna Grada Zagreba u iznosu od 747.524.100,00 kn,

- sudjelovanjem roditelja u cijeni programa kojima su obuhvaćena njihova djeca u iznosu od 87.500.000,00 kn, što se uplaćuje u proračun Grada Zagreba,

- iz državnog proračuna u iznosu od 4.500.000,00 kn za programe predškole, programe za djecu s teškoćama u razvoju, darovitu djecu, programe za djecu pripadnika nacionalnih manjina i druge programe državnog značenja, a u skladu s propisanim mjerilima za sufinanciranje tih programa sredstvima državnog proračuna.

 

3.1. Kriteriji za financiranje djelatnosti iz sredstava proračuna Grada Zagreba

 

3.1.1. Gradske predškolske ustanove

 

Uz značajna ulaganja Grada Zagreba u gradnju i investicijsko održavanje objekata te zamjenu dotrajale opreme, još uvijek nisu ujednačeni uvjeti ostvarivanja programa i poslovanja u svim gradskim predškolskim ustanovama (a posebno je otežan rad u starijim i nenamjenski građenim objektima). Stoga je sustav financiranja gradskih predškolskih ustanova prilagođen različitim uvjetima rada ustanova (vrsta i starost objekata i opreme, struktura djelatnika, socijalna struktura korisnika programa i dr.), s ciljem osiguravanja podjednake kvalitete programa predškolskog odgoja svakom djetetu u postojećem okruženju.

Iz proračuna Grada Zagreba gradskim predškolskim ustanovama se osiguravaju sredstva u visini ekonomske cijene odobrenih redovitih programa, posebnih programa za djecu s teškoćama u razvoju i programa predškole, s tim da se sudjelovanje roditelja u cijeni tih programa uplaćuje u proračun Grada Zagreba.

 

3.1.1.1. Gradske predškolske ustanove mogu, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, ostvarivati vlastite prihode:

1. od dodatnih uplata roditelja djece za odobrene posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće programe te druge dodatne programe ustanove,

2. od naknade za iznajmljivanje prostora i opreme ustanove drugim organizatorima kvalitetnih programa za djecu, te iznimno od naknade za iznajmljivanje prostora i opreme za druge namjene, odnosno naknada za pružanje drugih usluga - pod uvjetom da to ne ometa normalno odvijanje djelatnosti ustanove i uz sljedeću minimalnu zakupninu:

a) za provedbu kraćih programa za djecu predškolske dobi

- 50 kuna po satu - za sobu dnevnog boravka djece

- 60 kuna po satu - za polivalentnu dvoranu

b) za ostale namjene

- 80 kuna po satu - za sobu dnevnog boravka djece

- 100 kuna po satu - za polivalentnu dvoranu

Iznimno, ustanove mogu uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport:

- odrediti manji iznos zakupnine za provedbu programa namijenjenih predškolskoj i školskoj djeci te drugih programa od posebnog interesa,

- odrediti veći iznos zakupnine ovisno o specifičnosti prostora i opreme.

Navedeni prihodi zadržavaju se na žiro-računu gradskih predškolskih ustanova, a moraju se koristiti za namjene utvrđene odlukom upravnih vijeća ustanova, uz prethodnu suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, i to:

1. prihodi od dodatnih uplata roditelja djece za dodatne programe - za namjene utvrđene pod točkom 3.2.4. ovog programa javnih potreba,

2. prihodi od naknada za iznajmljivanje prostora i opreme te pružanje drugih usluga - za pokrivanje nastalih troškova te za poboljšavanje uvjeta rada ustanova.

Ustanove su dužne dostavljati Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport tromjesečno izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima i utrošku sredstava po namjenama.

 

3.1.1.2. Sredstva iz proračuna Grada Zagreba osiguravaju se gradskim predškolskim ustanovama prema jedinstvenim kriterijima, o provedbi kojih se brine Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport:

a) Rashodi za zaposlene (skupina 31 Računskog plana proračuna)

Sredstva za plaće i materijalna prava djelatnika u planiranom iznosu od 583.850.000,00 kn osiguravaju se ustanovama u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, i to za strukturu i broj radnika koji odobrava Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport sukladno gradskim normativima.

b) Materijalni i financijski rashodi (skupine 32 i 34)

Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja u planiranom iznosu od 176.574.100,00 kn osiguravaju se ustanovama preko akontacije koja se obračunava prema kriteriju opsega djelatnosti ili prema kriteriju stvarnih troškova za pojedine namjene, s tim da su ustanove dužne u rokovima koje odredi Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport dostavljati mjesečna izvješća o stvarnim troškovima po namjenama, na temelju kojih će se pratiti i prema potrebi usklađivati visina akontacije.

b.1) Sredstva za nabavu živežnih namirnica za prehranu djece, planirana u iznosu od 58.955.000,00 kn, osiguravaju se, u skladu s propisanim normativima, u iznosu od najviše 13,00 kn dnevno po nazočnom djetetu u redovitom programu. Ovisno o stupnju realizacije postupaka objedinjene nabave živežnih namirnica na razini Grada Zagreba, sredstva će se isplaćivati prema sklopljenim ugovorima na temelju ispostavljenih računa dobavljača živežnih namirnica, a za nabavu namirnica koje nisu obuhvaćene objedinjenom nabavom ustanovama će se isplaćivati mjesečna akontacija za planirani broj nazočne djece u mjesecu, a najviše do 75% ukupno upisane djece u redovitom programu.

Ustanove su dužne u rokovima koje odredi Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport dostavljati:

- podatke o planiranom broju nazočne djece za mjesece u kojima se očekuje smanjena nazočnost djece zbog školskih praznika, godišnjih odmora roditelja i blagdana,

- mjesečna izvješća o ostvarenoj nazočnosti djece i o plaćenim računima iz sredstava akontacije, na temelju kojih će se obračunavati troškovi prehrane za prethodni mjesec,

- račune dobavljača s kojima su sklopljeni ugovori za objedinjenu nabavu s potvrdom o izvršenju isporuke u skladu s priloženom specifikacijom.

b.2) Sredstva za opće materijalne i financijske rashode poslovanja prema kriteriju opsega djelatnosti, planirana u iznosu od 26.268.770,00 kn osiguravaju se preko mjesečne, odnosno godišnje akontacije ustanovama:

- u iznosu od 56,00 kuna mjesečno po upisanom djetetu u redovitom programu,

- u iznosu od 101,00 kuna mjesečno po odgojno-obrazovnoj skupini redovitog programa,

- u iznosu do 3.000,00 kuna godišnje po odgojno-obrazovnoj skupini programa predškole,

- u iznosu odobrenom pojedinim predškolskim ustanovama odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za troškove programa iz članka 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Sredstva akontacije koriste se za sljedeće namjene: potrošni materijal za rad s djecom, igračke i didaktiku, uredski i drugi potrošni materijal, propisanu pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju, troškove dostavnog vozila (registracija, servis, osiguranje, redovno održavanje i gorivo), troškove vode i slivne vodne naknade, odvoza smeća, usluge ovlaštenih dimnjačara i druge komunalne usluge, obvezne zdravstvene preglede djelatnika, usluge zdravstvenog nadzora nad prehranom, usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, materijal za čišćenje, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme, sredstva za zaštitu na radu, revizije procjena opasnosti prema Zakonu o zaštiti na radu, usluge stručnjaka za zaštitu na radu, rad liječnika specijalista medicine rada u odborima za zaštitu na radu, osposobljavanje zaposlenika za siguran rad, zaštitu od požara i prvu pomoć, troškove komunikacija i informiranja, troškove stručne literature, stručnih ispita i stručnog usavršavanja, financijske i intelektualne usluge, računalne usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa, dnevnice i druge rashode na službenom putu, nabavu radne odjeće i obuće, posteljine, tepiha, zavjesa, posuđa, te druge troškove nužne za ostvarivanje programa ustanove.

Ustanove su dužne u rokovima koje odredi Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport dostavljati mjesečna izvješća o stvarnim troškovima po namjenama, na temelju kojih će se pratiti i prema potrebi usklađivati visina akontacije.

b.3) Sredstva za usluge redovitog servisiranja i ispitivanja instalacija, strojeva i uređaja prema Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara i otklanjanje nedostataka utvrđenih od nadležnih inspekcija i ovlaštenih pravnih osoba, održavanje protuprovalnih sustava te za usluge u slučaju manjih hitnih intervencija i tekućih popravaka objekata i opreme, u ukupnom planiranom iznosu od 5.840.000,00 kn osiguravaju se ustanovama preko akontacije u iznosu od 200,00 kuna mjesečno po odgojno-obrazovnoj skupini redovitog programa, te na temelju ispostavljenih računa po ugovorima koji će se sklopiti za određene usluge nakon provedenog postupka objedinjene nabave na razini Grada Zagreba.

Ustanove su dužne u rokovima koje odredi Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport dostavljati mjesečna izvješća o stvarnim troškovima po namjenama, na temelju kojih će se pratiti i prema potrebi usklađivati visina akontacije.

b.4) Sredstva za dio materijalnih rashoda u ukupno planiranom iznosu od 76.973.830,00 kn osiguravaju se ustanovama preko akontacije ili refundacijom prema stvarnim troškovima za sljedeće namjene:

- troškovi energenata - električna energija, toplana, plin, loživo ulje, ugljen i drva (prema ispostavljenim računima dobavljača),

- osiguranje objekata i opreme, te osiguranje od odgovornosti (prema ugovorima koje sklapa Grad Zagreb u ime i za račun ustanova),

- otklanjanje šteta na osiguranim objektima i opremi (na temelju ugovora koje sklapa Grad Zagreb, odnosno ustanove uz prethodnu suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport),

- naknade šteta radnicima i korisnicima usluga koje nisu pokrivene ugovorima o osiguranju (na temelju pravomoćne sudske presude ili nagodbe),

- organizirani prijevoz djece (na temelju ugovora koje sklapa Grad Zagreb, odnosno ustanove uz prethodnu suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport)

- troškovi iznajmljivanja prostora za rad ustanova (na temelju ugovora koje sklapa Grad Zagreb, odnosno ustanove uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba)

- prijevoz radnika na posao i s posla (prema Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba),

- naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (prema ugovorima o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za odobreni broj pripravnika odgojitelja i stručnih suradnika),

- naknade članovima upravnih vijeća ustanova (prema zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba i dostavljenim podacima o nazočnosti sjednicama),

- sufinanciranje obilježavanja obljetnica ustanova (na temelju dokumentiranih zahtjeva ustanova, i to 5.000,00 kn za 5, 10, 15, 20 i 25 godina djelovanja ustanove, 10.000,00 kn za 30 i svakih daljnjih 5 godina djelovanja ustanove).

b.5) Sredstva za investicijsko održavanje objekata i opreme u planiranom iznosu od 8.000.000,00 kn koristit će se prema godišnjem programu prioriteta što ga donosi Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport na temelju praćenja stanja i ocjene zahtjeva predškolskih ustanova, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i gradskim aktima o objedinjenoj nabavi. S obzirom na starost i stanje dijela postojećih objekata i opreme ustanova, prioritetni su radovi održavanja instalacija i postrojenja u kotlovnicama, kuhinjama i praonicama, održavanja sanitarija, popravak krovova, vrata, prozora, ograda igrališta te ugradnja protuprovalnih sustava.

Nepredviđene radove održavanja objekata i opreme - hitne intervencije, koje nisu obuhvaćene u točkama b.2) i b.3), odobrava Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport tijekom godine na temelju ocjene hitnosti pojedinačnih zahtjeva ustanova.

b.6) Sredstva za nabavu didaktike i sitnog inventara

Ukupno je za ove namjene planirano 536.500,00 kn.

Za nabavu didaktike i sitnog inventara za početak rada novih odgojno-obrazovnih skupina osigurat će se ustanovama iz sredstava proračuna Grada Zagreba najviše 10.000,00 kn po skupini.

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, na temelju praćenja i analize stvarnih troškova ustanova, predložit će prema potrebi izmjene kriterija za financiranje materijalnih i financijskih rashoda ustanova te osiguranje dodatnih sredstava iz proračuna Grada Zagreba.

c) Rashodi za nabavu opreme, namještaja, strojeva, računala i vozila (skupina 42)

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kn koristit će se prema godišnjem programu prioriteta nabave opreme što ga donosi Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport nakon ocjene zahtjeva predškolskih ustanova, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i gradskim aktima o objedinjenoj nabavi. Prioritet je opremanje novih izgrađenih i adaptiranih predškolskih objekata, postupno obnavljanje namještaja u sobama za boravak djece i nabava zamjenskih strojeva u kuhinjama i praonicama te nabava opreme za dječja igrališta.

Program informatizacije predškolskih ustanova obuhvaća nabavu i ugradnju instalacijske, računalne, prateće i komunikacijske opreme u svrhu provedbe informatizacije upravnih i stručnih poslova, rada stručnih timova i odgojitelja te programa za djecu starijih odgojnih skupina.

 

3.1.1.3. Planirana ulaganja u proširenje kapaciteta predškolskih ustanova

Program gradnje i rekonstrukcije objekata gradskih predškolskih ustanova te investicijskog održavanja većeg opsega u razdoblju od 2014. do 2016., utvrdit će Gradska skupština Grada Zagreba, a zasniva se na sljedećim prioritetima:

1. izgradnja novih predškolskih objekata većeg kapaciteta:

a) u postojećim naseljima bez namjenskih predškolskih objekata (Vrbani, Brezovica, Kajzerica, Borovje, Jakuševec, Ivanja Reka, Sveta Klara)

b) u planiranim novim naseljima, istodobno s izgradnjom stambenih objekata

2. izgradnja montažnih objekata manjeg kapaciteta prema potrebama gradskih četvrti

3. izgradnja zamjenskih predškolskih objekata za dotrajale montažne objekte (DV "Zvončić" - Voltino, DV "Jabuka" - Retkovec)

Tijekom 2014. planira se povećanje kapaciteta gradskih dječjih vrtića:

- izgradnjom namjenskog predškolskog objekta Kajzerica (20 skupina),

- proširenjem područnog objekta DV "Hrvatski Leskovac", Brezovica (10 skupina),

- uređenjem prostora područnog objekta DV "Medveščak", Vojnovićeva 19 (1 skupina),

- izgradnjom novog područnog objekta za DV "Hrvatski Leskovac" u Dragonošcu (3 skupine),

- izgradnjom novog montažnog područnog objekta za DV "Sesvete" u Vugrovcu (3 skupine).

4. izgradnja novog predškolskog objekta Malešnica/Špansko i dogradnja središnjeg objekta DV Jabuka, Resnički put 88

5. izgradnja novih predškolskih objekata Vrbani II. i Borovje, uz mogućnost korištenja sredstava europskih fondova.

Osim navedenih objekata, Grad Zagreb će nastojati povećati kapacitet gradskih dječjih vrtića zakupom ili kupnjom odgovarajućih poslovnih prostora za smještaj predškolske djece u naseljima gdje postoji neravnomjeran raspored predškolskih objekata.

 

3.1.2. Vjerske i privatne predškolske ustanove

 

Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se odobreni redoviti programi za djecu predškolske dobi u vjerskim i drugim privatnim predškolskim ustanovama. U okviru osiguranih sredstava iz gradskog proračuna tim će se ustanovama osiguravati sredstva za redoviti 10-satni program predškolskog odgoja (odnosno program kraćeg trajanja za djecu s teškoćama u razvoju) po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba kako slijedi:

 

PRIHODOVNI CENZUS

MJESEČNI IZNOS SUFINANCIRANJA PO DJETETU IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA

1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više

1.300,00 kn

2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn

1.450,00 kn

3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn

1.600,00 kn

4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn

1.750,00 kn

 

Ostvareni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjuju se za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca.

Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu utvrđuju vjerske i privatne predškolske ustanove na temelju dokumentacije koju im dostavljaju roditelji.

Za mjesec u kojem je dijete boravilo u predškolskoj ustanovi do najviše 5 dana, sredstva se umanjuju za 60%.

Vjerske i privatne predškolske ustanove dužne su Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport mjesečno (do 3. u mjesecu za prethodni mjesec) dostaviti zahtjev za sufinanciranje i evidenciju o nazočnosti djece temeljem koje će se utvrditi iznos sufinanciranja po djetetu za prethodni mjesec.

Ako se utvrdi da je vjerska ili privatna predškolska ustanova dostavila netočnu evidenciju o nazočnosti djece za pojedini mjesec, umanjit će se mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu u sljedećem razdoblju.

U slučaju ponovljenog dostavljanja netočne evidencije o nazočnosti djece, vjerskoj ili privatnoj predškolskoj ustanovi ukinut će se daljnje financiranje.

Vjerske i privatne predškolske ustanove samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa, čime se pokriva razlika do ekonomske cijene programa ustanove.

 

3.1.3. Drugi programi važni za razvoj predškolskog odgoja u Gradu Zagrebu

 

Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se odobreni posebni programi koje djeca s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Grada Zagreba ostvaruju u posebnim ustanovama kojima je osnivač Grad Zagreb:

- u Poliklinici SUVAG - za 5 satni program 800,00 kn, za 6-7 satni program 1.200,00 kn i za 8-10 satni program 1.600,00 kn mjesečno po upisanom djetetu,

- u Centru za odgoj i obrazovanje Goljak i u Centru za autizam - za troškove 5 satnog programa, 6-7 satnog programa i 8-10 satnog programa koji nisu financirani iz sredstava državnog proračuna, a prema Zaključku o sufinanciranju posebnih programa predškolskog odgoja i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju u Centru za odgoj i obrazovanje "Goljak" i Centru za autizam u 2008. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/08).

Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se odobreni programi za djecu predškolske dobi što ih provode sljedeće ustanove i udruge, i to u godišnjem iznosu:

- Unija Roma Hrvatske - za program predškolskog odgoja i pripreme za školu romske djece u dvije odgojno-obrazovne skupine pet dana tjedno - 310.000,00 kn,

- Udruga Ozana - za posebni program predškolskog odgoja djece s većim teškoćama u razvoju u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini pet dana tjedno - 360.000,00 kn,

- Udruženje Djeca prva - za program "Igrom do škole" za djecu i majke iz socijalno depriviranih obitelji u dvije odgojno-obrazovne skupine tri sata tjedno - 156.000,00 kn,

- Društvo Naša djeca Grada Zagreba - za radionice, igraonice i manifestacije za djecu predškolske dobi - 130.000,00 kn.

Gradonačelnik Grada Zagreba može tijekom godine izmijeniti kriterije za sufinanciranje ustanova i udruga iz stavaka 1. i 2., a u okviru osiguranih sredstava za pojedine namjene.

Za druge programe važne za razvoj predškolskog odgoja u Gradu Zagrebu sredstva se osiguravaju tijekom godine sukladno posebnim odlukama gradonačelnika Grada Zagreba, u okviru raspoloživih proračunskih sredstava.

 

Sredstva za namjene iz točaka 3.1.2. i 3.1.3. planiraju se na poziciji: 3811 Tekuće donacije u novcu u iznosu od 73.000.000,00 kn.

 

3.1.4. Programi predškolskog odgoja u ustanovama izvan Grada Zagreba

 

Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se odobreni programi u predškolskim ustanovama izvan Grada Zagreba - za djecu s prebivalištem na području Grada Zagreba, koja u tim ustanovama ostvaruju redoviti ili posebni program predškolskog odgoja, iz sredstava gradskog proračuna sufinancira se razlika između odlukom osnivača ustanove utvrđenog iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni programa i pune ekonomske cijene programa, ali ne više od iznosa koji Grad Zagreb osigurava za isti program gradskim predškolskim ustanovama.

Sredstva za namjene iz stavka 1. planiraju se na poziciji: 3631 Tekuće pomoći unutar opće države u iznosu od 1.100.000,00 kn.

 

3.2. Kriteriji za sudjelovanje roditelja u cijeni programa

 

Sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u ekonomskoj cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju u gradskim predškolskim ustanovama, određuje se ovisno o vrsti i trajanju programa te o socijalnom statusu obitelji.

Ako su zadovoljene sve potrebe djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za ostvarivanjem programa predškolskog odgoja, predškolske ustanove mogu upisati i djecu roditelja koji nemaju prebivalište na području Grada Zagreba, uz uvjet da roditelji te djece plaćaju punu ekonomsku cijenu programa (uz mogućnost da dio troškova za tu djecu snose jedinice lokalne samouprave prema mjestu prebivališta roditelja ili ako su strani državljani da prema načelu uzajamnosti budu izjednačeni s roditeljima koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba).

 

3.2.1. Redoviti program - petodnevni tjedan

 

Ekonomska cijena za redoviti program u petodnevnom radnom tjednu, planirana na temelju prosječnih troškova programa sukladno odredbama članka 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, iznosi za 2014.:

- za redoviti 10-satni program 1.900,00 kn;

- za redoviti poludnevni program 1.300,00 kn.

Poludnevni se program ustrojava samo ako su zadovoljene sve potrebe djece iz prioritetnih kategorija za ostvarivanjem 10-satnog programa.

Cijena za poludnevni program može se primijeniti samo ako je organizirana posebna odgojno-obrazovna skupina, a iznimno i za pojedinačne slučajeve skraćenog boravka djece s posebnim potrebama u okviru odgojno-obrazovne skupine sa 10-satnim programom.

 

Sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u ekonomskoj cijeni redovitih programa utvrđuje se kako slijedi:

 

PRIHODOVNI CENZUS

MJESEČNI IZNOS SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA

10-SATNI

POLUDNEVNI

1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više

600,00 kn

390,00 kn

2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn

450,00 kn

292,50 kn

3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn

300,00 kn

195,00 kn

4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn

150,00 kn

97,50 kn

 

Ostvareni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjuju se za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca.

Olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za:

- dijete osobe s invaliditetom (100% i 90%) - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete osobe s invaliditetom (80% do 60%) - plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete osobe s invaliditetom (50% i manje) - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,

- drugo dijete iste obitelji u redovitom programu - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete samohranog roditelja - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete čija se obitelj koristi pravom na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi plaća 20% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Iznos sudjelovanja roditelja i pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju gradske predškolske ustanove na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji uz zahtjev za upis djeteta, odnosno u roku od 15 dana od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice.

Roditelj se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija.

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica (u suradnji sa centrima za socijalnu skrb i zdravstvenim ustanovama).

Za mjesec u kojem je dijete boravilo u predškolskoj ustanovi do najviše 5 dana, a izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije opravdan, roditelj plaća 40% iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Za boravak djece u predškolskoj ustanovi subotom ili duže od redovitog programa roditelj plaća 20,00 kn po satu djetetova boravka, ako posebnim zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba nije drukčije utvrđeno.

 

3.2.2. Program predškole

 

Ekonomska cijena programa predškole iznosi 120,00 kn mjesečno.

Program predškole za djecu koja ne ostvaruju redovite programe predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu (dvije godine za romsku djecu i djecu s posebnim potrebama) besplatan je za roditelje djece s prebivalištem na području Grada Zagreba.

 

3.2.3. Programi za djecu s teškoćama u razvoju

 

Ekonomska cijena programa za djecu s teškoćama u razvoju utvrđuje se prema trajanju i specifičnim uvjetima provedbe programa.

Sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni prilagođenih programa za djecu s teškoćama u razvoju, integriranu u redovite odgojno-obrazovne skupine, utvrđuje se prema istim kriterijima kao da ostvaruju redoviti program.

Roditelji djece s prebivalištem na području Grada Zagreba oslobođeni su sudjelovanja u cijeni posebnih programa za djecu s većim teškoćama u razvoju, koja su uključena u posebne odgojno-obrazovne skupine redovitih predškolskih ustanova ili u posebne ustanove.

 

3.2.4. Posebni cjelodnevni, poludnevni i kraći programi, odgojno-zdravstveni i drugi programi

 

Sukladno trajanju i specifičnim uvjetima ostvarivanja programa, visinu dodatne uplate roditelja za posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće programe, odgojno-zdravstvene i druge verificirane programe, eventualne olakšice i namjenu uplaćenih sredstava utvrđuju upravna vijeća predškolskih ustanova, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje i sport.

Dodatna uplata roditelja za navedene programe iznosi najviše 500,00 kn mjesečno za posebne programe koji se provode u odgojno-obrazovnim skupinama pet dana tjedno, odnosno 200,00 kn za programe koji se provode dvaput tjedno, a može se koristiti za stimulaciju radnika koji provode te programe (do 20% stimulacije na osnovnu plaću radnika, a najviše do 50% ukupno uplaćenih sredstava), naknade vanjskim suradnicima u programima (najviše do 10% ukupno uplaćenih sredstava), za stručno usavršavanje djelatnika (najviše do 10% ukupno uplaćenih sredstava), te za nabavu posebne opreme i didaktičkih sredstava i drugih specifičnih potreba za izvođenje tih programa.

Posebnim aktom gradonačelnika Grada Zagreba mogu se osigurati sredstva za provedbu besplatnih kraćih programa za djecu koja ne koriste redovite i posebne programe u predškolskim ustanovama.

 

3.2.5. Program "Djeca u prirodi"

 

Grad Zagreb osigurava sredstva za provedbu petodnevnog danonoćnog programa "Djeca u prirodi" za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, sukladno odredbama točke 3. Zaključka o provedbi programa "Djeca u prirodi" (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/08 i 7/08).

Sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni programa "Djeca u prirodi" utvrđuje su u iznosu od 225,00 kn po djetetu i uplaćuje se na žiro-račun matičnog dječjeg vrtića prije početka programa.

 

4. PROVEDBA I IZMJENA PROGRAMA

 

Gradonačelnik Grada Zagreba, sukladno ovlastima iz članka 56. Statuta Grada Zagreba, odlučuje o načinu provedbe Programa javnih potreba u okviru sredstava osiguranih Proračunom Grada Zagreba za pojedine namjene, odnosno predlaže prema potrebi izmjene Programa javnih potreba, a posebice u slučajevima:

- poremećaja u ostvarivanju prihoda proračuna Grada Zagreba;

- zahtjeva novoosnovanih predškolskih ustanova te drugih ustanova i udruga s programima predškolskog odgoja za uključivanje u Program javnih potreba;

- potrebe za izmjenom kriterija za financiranje djelatnosti gradskih predškolskih ustanova i drugih nositelja Programa javnih potreba iz sredstava proračuna Grada Zagreba na temelju analize stvarnih troškova;

- potrebe za izmjenom kriterija za sudjelovanje roditelja u cijeni programa;

- potrebe za izmjenom opsega djelatnosti na temelju rezultata upisa djece za pedagošku godinu 2014./2015.;

- obveze usklađivanja s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe te drugim propisima.

 

KLASA: 400-06-13-01/54

URBROJ: 251-01-06-13-47

Zagreb, 19. prosinca 2013.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.

 

povratak na vrh dokumenta ispis dokumenta